Raport bieżący nr 5/2018

Złożenie warunkowej oferty wiążącej na zakup akcji PBSz S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 roku złożył warunkową ofertę wiążącą („Oferta”) na nabycie 4 430 476 akcji stanowiących 95,01 % w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („PBSz”).

Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.

Potencjalna akwizycja będzie wpisywała się w założenia Strategii Spółki.  

JSW zakłada że złożenie Oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia przez JSW większościowego pakietu akcji spółki PBSz („Umowa”).

Zawarcie Umowy uzależnione jest od wielu warunków zawieszających, w tym uzyskania zgód korporacyjnych, zgody obligatariuszy JSW, zgody UOKiK i innych warunków biznesowych.

O dalszych kluczowych zdarzeniach w procesie akwizycji PBSz Spółka będzie informować odrębnymi raportami.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.