Raport bieżący nr 26/2017

Powołanie członka Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW S.A.”) informuje, iż w dniu 6 października  2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Śledź w skład Zarządu JSW S.A. i powierzyła mu pełnienie funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych JSW S.A. IX kadencji.

Pan Tomasz Śledź jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwie.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. Pracę rozpoczął w 1988 roku od stanowiska górnika, następnie sztygara, nadsztygara, do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu górniczego. Od września 2015 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego Kopalni JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”, a następnie funkcję Dyrektora Technicznego Kopalni JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

W roku 2010 brał udział przy pracach związanych z połączeniem KWK „Knurów” z KWK  „Szczygłowice”, a następnie w roku 2014 przy przyłączeniu KWK „Knurów – Szczygłowice”do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Podczas swojej kariery zawodowej rozwijał się w obszarze doskonalenia i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest współautorem licznych artykułów i publikacji na temat inicjatyw i nowych pomysłów w górnictwie.

Pan Tomasz Śledź zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.