Raport bieżący nr 19/2018

Podpisanie porozumienia płacowego ze stroną społeczną JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. zostało podpisane Porozumienie płacowe pomiędzy JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW, jako zakończenie sporu zbiorowego wszczętego 16 kwietnia 2018 r. dotyczącego wzrostu stawek płac, zgodnie z żądaniem reprezentatywnych organizacji związkowych, o 15% oraz nadpłaty utraconych świadczeń w oparciu o zapisy Porozumienia zbiorowego z dnia 16 września 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2015.

Na podstawie podpisanego porozumienia płacowego:

1. Następuje wzrost funduszu wynagrodzeń  o 7% od miesiąca czerwca br. W 2018 roku spowoduje to wzrost kosztów płac w Spółce o kwotę około 187 mln zł,

2. Zostanie wypłacona jednorazowa wypłata pracownikom zatrudnionym w 2016 roku, będącym w stanie zatrudnienia na dzień zawarcia ww. porozumienia płacowego, w oparciu o zapisy porozumienia zbiorowego z dnia 16 września 2015 r., o którym mowa powyżej, w łącznej wysokości ok. 370 mln zł.

Podpisanie ww. porozumienia wyczerpuje roszczenia płacowe w 2018 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE