Kursy dla pracowników branży górniczej

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN
Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku zgodnie z wymogami § 17 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami):
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górniczych.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy kierownictwa i dozoru ruchu, których czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych.
Kursy specjalistyczne należy powtarzać co 5 lat.
Kurs specjalistyczny dla osób kierujących działem techniki strzałowej w podziemnych zakładach górniczych:
 • Kurs jest spełnieniem wymagań określonych w § 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w myśl którego dopuszczenie do pracy osób zatrudnionych na stanowisku kierownika działu obejmującego swoją właściwością sprawy techniki strzałowej, zwanego „kierownikiem działu techniki strzałowej”, oraz jego zastępcy – może nastąpić tylko po ukończeniu przez te osoby kursu specjalistycznego dla osób kierujących działem techniki strzałowej.
Kursy specjalistyczne dla osób dozoru ruchu elektrycznego i mechanicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. załącznik nr 3 pkt. 9.7 i 9.8:
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx)
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu mechanicznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej
Kursy specjalistyczne należy powtarzać co 5 lat.
Kursy specjalistyczne dla pracowników wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Podstawa prawna: Art. 53.5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:
 • wiek: min. 24 lata,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Górnik strzałowy powinien co 5 lat powtarzać kurs uzupełniający.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 pkt. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wydawca środków strzałowych powinien co 5 lat powtarzać kurs uzupełniający.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 pkt. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • staż pracy:
  • 6 miesięcy pracy w szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych,
  • 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 pkt. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • staż pracy:
  • 6 miesięcy pracy na stanowisku sygnalisty szybowego,
  • 6 miesięcy pracy wykonywania czynności konserwatora maszyn wyciągowych,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Przed podjęciem pracy na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych wymagane jest odbycie 6 miesięcznego szkolenia praktycznego w zakresie kierowania maszyną wyciągową przy ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty maszyn wyciągowych.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy przy urządzeniach wyciągowych,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, pod nadzorem upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa powinien co 5 lat powtarzać kurs.

Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w przypadku zatrudnienia w wyrobiskach zagrożonych wybuchem przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej powinien ukończyć kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Kurs powinien być powtarzany co 5 lat.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • ukończony kurs manewrowych (konwojentów) kopalnianej kolei podziemnej.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • ukończony kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych – wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • ukończony kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych.
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • kwalifikacje elektromontera,
 • staż pracy: 12 m-cy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV.

Elektromonter w przypadku zatrudnienia w wyrobiskach zagrożonych wybuchem przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej powinien ukończyć kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Kurs powinien być powtarzany co 5 lat.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • kwalifikacje elektromontera,
 • ukończony kurs elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
 • staż pracy: 12 m-cy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV.

Elektromonter w przypadku zatrudnienia w wyrobiskach zagrożonych wybuchem przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej powinien ukończyć kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Kurs powinien być powtarzany co 5 lat.