poprzedni

następny

Model biznesowy interaktywny

Model biznesowy

B+R+I

W obszarze badań i rozwoju Grupa Kapitałowa pod koniec IV kwartału 2017 roku przyjęła Strategię Grupy Kapitałowej JSW w zakresie rozwoju obszaru innowacji. Główne rekomendacje wymienionej Strategii to zdefiniowanie celów w zakresie poprawy efektywności, jakości, bezpieczeństwa i wpływu środowiskowego głównej działalności JSW, obejmujących następujące obszary: eksploatacja złóż, organizacja pracy, systemy komunikacji, procesy produkcyjne, wentylacja w kopalniach, bezpieczeństwo, odpady i środowisko, rewitalizacja terenów i dywersyfikacja.

Inicjatywy w ramach portfela projektów podejmowane są ma poziomie JSW, w ramach kooperacji JSW ze Spółkami z Grupy, jak również w ramach kooperacji z jednostkami naukowo-badawczymi oraz dostawcami i producentami rozwiązań innowacyjnych.

Przyśpieszeniu działań związanych z poszukiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań sprzyjać ma skoncentrowanie w jednym miejscu kompetencji badawczych, które stało się motorem do powołania spółki JSW Innowacje. Zgodnie z założeniami spółka JSW Innowacje ma być docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej Grupy. Swoją działalnością obejmować ma wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej Grupy Kapitałowej od badań poprzez projekty, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad ich realizacją.

Zrównoważony rozwój (CSR)

CSR nie jest wyłącznie inicjatywą, lecz stanowi istotny element każdej strategii biznesowej, która przenika przez wszystkie zachodzące procesy w przedsiębiorstwie. Jest istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie każdej firmy, dlatego też we wrześniu 2017 roku Zarząd JSW SA przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW do roku 2020. Wzmacnia ona synergię pomiędzy celami biznesowymi a celami zrównoważonego rozwoju i implementacją koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w praktyce. JSW chce wyznaczać kierunki rozwoju dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania również w definiowaniu nowoczesnego spojrzenia na węgiel i górnictwo w taki sposób, aby można było mówić nie tylko o ich rozwoju, ale o rozwoju zrównoważonym. Kluczem, który spaja nie tylko całą Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020, ale też sposób myślenia o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnym zarządzaniu jest SZACUNEK.

Finanse

W okresach koniunktury na rynku węgla Grupa generuje wysoki, dodatnie przepływy gotówkowe. Z kolei w okresie dekoniunktury potrzebuje finansowania dla wysokich, ujemnych przepływów na poziomie FCF, dlatego tak istotnym wyzwaniem staje się odpowiedzialne zarządzanie strukturą kapitału. Główne cele strategii finansowania działalności Grupy to:

 • zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi,
 • dążenie do dopasowania średniej zapadalności finansowania do okresu zwrotu z finansowanych aktywów,
 • podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie,
 • poszukiwanie najbardziej efektywnych w danym okresie form finansowania, przy zapewnieniu odpowiednich okresów zapadalności tego finansowania,
 • dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, bufor będzie wykorzystywany w okresach drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży,
 • utrzymanie w aktywach funduszu stabilizacyjnego na poziomie 1,5 mld zł, w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w początkowym okresie ewentualnej dekoniunktury na rynku węgla,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy.
HR

Największą wartością Jastrzębskiej Spółki Węglowej są ludzie. Najcenniejsi są dla nas ci pracownicy, którzy identyfikują się z firmą i jej misją. Załoga Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej to obecnie 26 465 osób, z czego w samym JSW zatrudnionych jest 20 887 osób. Najważniejszą rolę w określeniu podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi pełni Strategia JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2018-2030. Podejście do kwestii pracowniczych zostało również zdefiniowane i zawiera się w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020.

IT

"W Grupie Kapitałowej JSW podmiotem dostarczającym usługi IT jest wyspecjalizowana jednostka Advicom Sp. z o.o, w której Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada 75,06% udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Advicom Sp. z o.o. dostarcza kompleksowe usługi i technologie informatyczne, obejmujące projektowanie, wdrażanie i obsługiwanie systemów informatycznych, stanowiąc zaplecze informatyczne dla całej Grupy JSW. Podstawowym zadaniem jest centralizacja funkcji wspomagających biznes w celu umożliwienia wykorzystania efektu skali, optymalizacji procesów poprzez ich standaryzację i automatyzację oraz polepszenie jakości obsługi komórek biznesowych Grupy Kapitałowej JSW, a także optymalizacja kosztów związanych z procesami, poprzez redukcję pracochłonności ich realizacji. Dostarczane usługi informatyczne zapewniają szybką, niezawodną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi Spółek Grupy z różnych segmentów i obszarów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa biznesowego Advicom Sp. z o.o. podejmuje działania w obszarach: utrzymanie i wsparcie usług IT, usług serwisu technologicznego, aplikacji biznesowych, integracji systemowej, budowy sieci LAN i WAN, dostaw sprzętu komputerowego, usług audytów IT, usług internetowych oraz usług szkoleń informatycznych.

W każdym z wymienionych obszarów Spółka umacnia pozycję eksperta w zakresach, które umożliwiają sprzedaż rozwiązań o dużej wartości dodanej oraz charakteryzują się wysokim potencjałem rozwoju .Dla Spółek nie będących w GK JSW, spółka świadczy usługi w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania oraz budowy sieci LAN. Stale wdrażane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa danych oraz dostępność informacji na żądanie użytkownika systemów informatycznych.

Inwestycje

Umocnienie pozycji wiodącego i innowacyjnego producenta węgla koksowego i czołowego dostawcy koksu nie może nastąpić bez wysiłków skierowanych na poprawę efektywności poprzez m.in. inwestowanie w nowe technologie, rozwój bazy zasobowej czy wprowadzanie innowacji.

W przyjętej w grudniu 2017 roku Strategii 2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW, JSW na nakłady inwestycyjne, w tym na rozwój i zabezpieczenie bieżącej produkcji, planuje przeznaczyć do 2030 r. kwotę około 19 mld złotych. Inwestycje rozwojowe zakładają, m.in., budowę nowych poziomów w kopalniach należących do Spółki, udostępnienie nowych zasobów, budowę nowych bloków energetycznych, modernizację baterii koksowniczych, modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla czy rozbudowę oraz zakup instalacji związanych z wykorzystaniem węglopochodnych.

Zarządzanie korporacyjne

Zaplanowanie, wdrożenie, usystematyzowanie strategii, a następnie zaadoptowanie najlepszych metod oraz standardów rynkowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Efektywne zarządzanie projektami i wykorzystywanie informacji za pomocą technologii informatycznych jako kluczowy czynnik budowania przewagi.

Wsparcie

Realizacja kluczowych założeń zawartych w przyjętym dokumencie Strategii zakłada szereg działań zmierzających do osiągnięcia celów zdefiniowanych w Strategii, poprzez integrację i aktywną działalność w obszarach innowacji, IT, logistyce, inwestycji i remontów oraz CSR.

Działalność podstawowa

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 50 procent produkowanego przez Grupę węgla koksowego, dzięki czemu finalnie oferuje produkt bardziej przetworzony i o większej wartości.

Rozwój

plan Rozwoju definiuje podstawowe założenia dla rozwoju Grupy w długim terminie. Plan zakłada realizację procesów głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności, nie wykluczając przy tym rozwoju poprzez akwizycje atrakcyjnych aktywów i podmiotów.

W ramach działalności podstawowej główny nacisk położone jest na:

 • Rozwój segmentu wydobywczego
 • Modernizację i optymalizację segmentu koksowego
 • Zapewnienie samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy)
 • Poprawę rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności
 • Wdrażanie innowacyjnych technologii
 • Wzrost efektywności działalności głównej i wspierającej
Serwis / Logistyka / Usługi

Szereg działań optymalizujących procesy w obrębie produkcji, dostaw oraz pośrednictwie w kluczowych segmentach działalności Grupy Kapitałowej.

Węgiel

Nasz węgiel cechuje się niską zawartością popiołu, wilgoci, siarki i fosforu, przy jednoczesnej wysokiej spiekalności i plastyczności. Parametry te sprawiają, iż węgiel ten stosuje się jako podstawowy surowiec do produkcji najwyższej jakości koksu hutniczego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO2 i wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Węgiel koksowy - węgiel o specyficznych parametrach jakościowych i charakterystyce przeznaczony do produkcji przemysłowej koksu. W kopalniach Grupy Kapitałowej JSW produkowane są węgle gazowo-koksowe semi-soft (węgiel typ 34) oraz ortokoksowe hard (węgiel typ 35).

Węgiel hard (węgiel typ 35) – węgiel posiadający bardzo dobre parametry koksotwórcze, pozwalające na stosowanie go jako podstawowego surowca do produkcji najwyższej jakości koksu metalurgicznego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO (CRI – Coke Reactivity Index) i wysoką wytrzymałością mechaniczną (CSR – Coke Strength after Reaction); jest on również wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości koksu odlewniczego.

Węgiel semi – soft (węgiel typ 34) - węgiel posiadający słabsze parametry koksotwórcze niż węgiel koksowy typu 35; jest on wykorzystywany do produkcji koksu metalurgicznego oraz koksu opałowego.

Koks

Koks - paliwo uzyskiwane w procesie koksowania, który polega na ogrzewaniu mieszanki specjalnych gatunków węgli bez dostępu powietrza w temperaturze około 1000°C. W trakcie procesu koksowania ulatniają się z węgla części lotne w postaci gazów, a pozostaje czysty koks o dużej zawartości węgla – produkt wysokokaloryczny i wolno spalający się.

W koksowniach JSW KOKS S.A. – spółki wchodzącej w skład Grupy, produkowany jest koks wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy, przemysłowy oraz opałowy. O zastosowaniu danego rodzaju koksu decydują, przede wszystkim, wymagania procesu technologicznego, w którym zostanie zużyty i związane z tym wymagania parametrów: granulacja, wytrzymałość mechaniczna, ścieralność, zawartość balastu: wilgoci i popiołu.

Handel i obsługa klienta

Zbudowanie stabilnego partnerstwa jako niezawodnego dostawcy w horyzoncie wieloletnim, gwarantującym pozycję głównego dostawcy zewnętrznego u klientów strategicznych w celu zacieśnienia współpracy stanowi jeden z ważniejszych elementów Strategii, wobec czego Spółka stawia na centralizację decyzyjności i integrację zarządzania portfelem produktów Grupy JSW w zakresie: węgla kamiennego, koksu i węglopochodnych; definiowanie portfela produktów, wolumenu produkcji poszczególnych produktów oraz wolumenu węgla przeznaczonego do produkcji koksu; weryfikację kosztów i przychodów spółek zależnych w celu utrzymania płynności finansowej. Spółka kładzie również duży nacisk na partnerskie, przejrzyste i rynkowe negocjacje warunków ilościowo-cenowych, dbanie o dostarczaną jakość produktu i reagowanie na każde zastrzeżenia partnera lub zgłaszanie reklamacji, elastyczne reagowanie na zmiany i odstępstwa od założonych wolumenów w przypadku nieoczekiwanych problemów lub awarii w zakładach odbiorców, jak również na dbanie o terminowość dostaw i rozwiązywanie wspólnie wszelkich problemów logistycznych.

Odbiorcy: Energetyka, Hutnictwo, Przemysł

Zasadniczo około 40% produkowanego przez Grupę JSW węgla koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach. Ponadto koks wykorzystywany jest w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, w przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom i elektrociepłowniom.

Pozostały rynek odbiorców produktów GK JSW

Wszystkie firmy niezwiązane kontraktami z GK JSW, w przypadku których zakup produktów GK JSW ma charakter spotowy.

Grupa jest największym producentem węgla koksowego typu hard. Od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego, za sprawą produkcji wysokiej jakości węgla koksowego oraz dzięki usytuowaniu działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Podstawową działalnością Grupy jest również wydobywanie i sprzedaż węgla do celów energetycznych. JSW stanowi również centrum sprzedaży wszystkich produktów powstałych z węgla, tj. koksu i węglopochodnych, wyprodukowanych przez koksownie należące do Grupy Kapitałowej.

Głównym przedmiotem działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., stojącej na czele Grupy Kapitałowej, jest wydobywanie węgla kamiennego, co ma miejsce w wydzielonych jednostkach organizacyjnych, jakimi są kopalnie. Dalej za produkcję koksu w Grupie odpowiada JSW KOKS. Wydobycie węgla i produkcja koksu stanowią sedno działalności operacyjnej. W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonują inne spółki realizujące funkcje pomocnicze.

Spółki Grupy Kapitałowej funkcjonuje w złożonym środowisku społeczno-ekonomicznym, a prace wydobywcze prowadzone są w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. W ostatnich latach JSW oraz Grupa przeszły szereg przekształceń organizacyjnych, których podstawowym celem była optymalizacja kosztów funkcjonowania oraz podniesienie ogólnej sprawności zarządzania przedsiębiorstwem.

Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal. Koncertując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży wyrobów Grupy JSW węgla, koksu i innych wyrobów węglopochodnych. Stanowi zatem kluczowy element rekomendowanego modelu funkcjonowania Grupy JSW. Model zakłada pełną integrację łańcucha wartości poprzez zwiększenie stopnia długoterminowej współpracy z odbiorcami w celu zabezpieczenia odpowiedniego stopnia produkcji w długim okresie. Koncentrować się on ma na czterech głównych segmentach działalności: Segmencie węglowym, segmencie koksowniczym, segmencie energetycznym oraz obszarze wsparcia.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.