poprzedni

następny

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWANota31.12.201731.12.2016
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe7.16 835,97 483,2
Wartości niematerialne7.2116,3125,4
Nieruchomości inwestycyjne7.421,722,4
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych1,11,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5.2814,31 161,4
Pozostałe długoterminowe aktywa7.5328,9303,7
RAZEM AKTYWA TRWAŁE8 118,29 097,3
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy7.6499,4342,5
Należności handlowe oraz pozostałe należności7.72 256,7897,9
Nadpłacony podatek dochodowy32,55,7
Pochodne instrumenty finansowe9.413,85,8
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,10,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7.81 169,51 170,3
RAZEM AKTYWA OBROTOWE3 972,02 422,3
RAZEM AKTYWA12 090,211 519,6
Nota31.12.201731.12.2016
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy7.9.11 251,91 251,9
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną905,0905,0
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych7.9.2(66,7)(82,8)
Zyski zatrzymane4 298,91 928,4
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ6 389,14 002,5
UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE232,467,1
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY6 621,54 069,6
ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Kredyty i pożyczki6.170,659,7
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych6.2792,61 529,3
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego5.212,411,4
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych7.10558,6580,3
Rezerwy7.111 363,02 755,1
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania7.12135,7148,8
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2 932,95 084,6
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Kredyty i pożyczki6.151,627,3
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych6.263,467,1
Pochodne instrumenty finansowe9.4-6,7
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego2,22,3
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych7.10118,6119,0
Rezerwy7.11159,9233,6
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania7.122 140,11 909,4
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE2 535,82 365,4
RAZEM ZOBOWIĄZANIA5 468,77 450,0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA12 090,211 519,6

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.