poprzedni

następny

Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych

Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych

Organem podejmującym kluczowe decyzje w Grupie jest Zarząd JSW. Miarą wyniku finansowego poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy analizowaną przez Zarząd Jednostki dominującej jest zysk/strata operacyjny/a segmentu ustalony/a według zasad MSSF. Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym wyniku finansowym.

WęgielKoksPozostałe segmenty *Korekty konsolidacyjne **Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu7 929,23 688,1839,2(3 579,3)8 877,2
- Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami3 003,3-576,0(3 579,3)-
- Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych4 925,93 688,1263,2-8 877,2
Zysk brutto ze sprzedaży segmentu2 987,3120,4111,319,93 238,9
Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu 3 001,9(47,9)57,1105,43 116,5
Amortyzacja(680,9)(96,8)(56,2)9,2(824,7)
INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE:
- Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne(759,1)-(0,5)-(759,6)
- Rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze pracowników KWK Krupiński przeniesionych do SRK50,1---50,1
- Rozwiązanie rezerw w związku z przekazaniem KWK Krupiński do SRK116,2---116,2
- Rozwiązanie odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe KWK Krupiński przekazane z Rejonu Suszec na inne zakłady51,2---51,2
- Rozwiązanie rezerwy na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów1 249,2---1 249,2
AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM: 8 598,72 008,71 115,0(822,9)10 899,5
Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) 852,381,2123,5(9,1)1 047,9

*    Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny.

**  Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej

WęgielKoksPozostałe segmenty *Korekty konsolidacyjne **Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu5 846,22 822,71 022,3(2 959,9)6 731,3
- Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami2 294,6-665,3(2 959,9)-
- Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 551,62 822,7357,0-6 731,3
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu1 204,1171,7153,5(299,6)1 229,7
Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu ***663,4(67,5)52,2*** -421,5226,6
Amortyzacja(655,6)(125,2)(64,5)6,5(838,8)
INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE:
- Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne(92,1)-(9,4)-(101,5)
- Utworzenie rezerwy na przewidywane straty z tytułu niezrealizowanych umów(52,7)---(52,7)
- Rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze – transfer pracowników Jas-Mos do SRK86,8---86,8
- Rozwiązanie rezerw w związku z przekazaniem Ruchu Jas-Mos do SRK79,3---79,3
AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM: 7 834,32 190,81 034,6(1 018,0)10 041,7
Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) 739,761,9304,3(35,9)1 070,0

*    Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny

**  Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej

***  Skonsolidowany wynik na sprzedaży spółek PEC, SEJ, WZK Victoria został zaprezentowany w „Korektach konsolidacyjnych”

Poniżej przedstawione jest uzgodnienie wyników segmentów (zysku operacyjnego) z zyskiem przed opodatkowaniem:

20172016
ZYSK OPERACYJNY3 116,5226,6
Przychody finansowe132,96,9
Koszty finansowe(125,9)(213,8)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych0,1(0,1)
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM3 123,619,6

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji. Sprzedaż między segmentami realizowana jest na warunkach rynkowych. Zgodnie z zasadami stosowanymi przez Zarząd Jednostki dominującej do oceny wyników działalności poszczególnych segmentów, przychód oraz marża są rozpoznawane w wyniku segmentu w momencie dokonanej sprzedaży poza segment. W wyniku finansowym poszczególnych segmentów nie są zawarte przychody i koszty finansowe.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.