poprzedni

następny

Skład

Skład

 • Skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. Stan na 31 grudnia 2017 r.

  Imię i nazwisko Życiorys
  Halina Buk Funkcja: Zastępca Przewodniczącego RN Reprezentuje: Skarb Państwa Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Autorka bądź współautorka wielu opublikowanych monografii, artykułów naukowych i podręczników akademickich. Autorka bądź współautorka ponad 70 prac naukowo-badawczych i usługowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, programów restrukturyzacji i planów finansowych. Jest wykładowcą akademickim na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich następujących przedmiotów: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość skonsolidowana, Controlling. Prof. Halina Buk była konsultantem ekonomicznym w kilkudziesięciu projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach m.in. w Agencji Rynku Energii S.A., Kompanii Węglowej S.A., Koncernie Energetycznym „Energa” S.A., Hucie Łabędy S.A. czy KGHM Polska Miedź S.A. Jest Laureatką wielu odznaczeń m.in. Złotego Krzyża Zasługi, dwukrotną Laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
  EUGENIUSZ BARON Funkcja: Sekretarz RN Reprezentuje: Pracowników JSW W roku 1982 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie maszyn roboczych ciężkich. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach z zakresu: menadżer w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, zarządzania, obowiązków i zasad funkcjonowania komitetu audytu przy Radzie Nadzorczej, prawa zamówień publicznych, kosztorysowania, prawa geologiczno-górniczego, nowego kodeksu pracy, zarządzania ryzykiem, controllingu, prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz jak być skutecznym menadżerem. Od 1982 roku do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w KWK Pniówek, obecnie jako główny inżynier energomechaniczny. Od roku 2009 jest sekretarzem Rady Nadzorczej w JSW. Wcześniej był członkiem Rady Nadzorczej JSW (w latach 2000 - 2007), a następnie Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW (w latach 2007 - 2009).
  ANTONI MALINOWSKI Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa W roku 1973 ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł inżyniera górnika. W latach 1973-1974 był zatrudniony w KWB Konin w Koninie. W latach 1974-1976 był zatrudniony na stanowisku kierownika zakładu w WZEK w Warszawie. W latach 1976-1983 pracował w COBR PKP w Warszawie jako kierownik pracowni górnictwa. W latach 1983-1986 był zatrudniony w MB i PMB w Warszawie. Ponadto, w latach 1989-1993 pracował w PPH Marbetex Sp. z o.o. w Warszawie jako członek Zarządu. W latach 1986-1990 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcji i Organizacji Dostaw w Warszawie. Od roku 1993 do chwili obecnej był i jest pracownikiem ministerstw zajmujących się górnictwem węgla kamiennego. Ponadto, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w CZW Węglozbyt (do 1996 roku), Katowickim Holdingu Węglowym S.A. (do 2008 roku), Kompanii Węglowej S.A. (do 2009 roku). Do 2000 roku był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej kopalni Jan Kanty S.A.
  ALOJZY NOWAK Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy Profesor nauk ekonomicznych. Był Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej oraz Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW oraz Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Najwyższej Rady Rozwoju, Wice-Prezydent BSURN. Absolwent studiów w zakresie bankowości i finansów w University of Exeter w Wielkiej Brytanii oraz studiów w zakresie ekonomii w University of Illinois at Urbana Champaign w Stanach Zjednoczonych i w Free University of Berlin w Niemczech. Członek Komitetu Badań Naukowych Narodowego Banku Polskiego oraz członek komitetu doradczego NewConnect działającego przy zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Rozprawa doktorska poświęcona była polityce pieniężnej, a rozprawa habilitacyjna finansom i bankowości. Autor ponad 250 publikacji naukowych na temat procesów integracji regionalnych i unii walutowych, inwestycji zagranicznych, koniunktury gospodarczej, bankowości i międzynarodowych stosunków gospodarczych wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa i czasopisma naukowe. Członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych licznych polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w tym Gazety Bankowej, Journal of Interdisciplinary Economics, Cross Cultural Management, Yearbook on Polish European Studies oraz Problemów Zarządzania i innych. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak: bankowość, bank komercyjny, pieniądz i rynki pieniężne, analiza ekonomiczna Unii Europejskiej, finanse Unii Europejskiej na polskich i zagranicznych uczelniach – w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji. Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym m.in. nagród Ministra Edukacji Narodowej za książkę Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju oraz książkę Unia Europejska - szansa dla Polski. Kierownik grantów Unii Europejskiej, NATO i KBN.
  ROBERT KUDELSKI Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Pracowników JSW W roku 2000 ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uzyskując tytuł magistra zarządzania i marketingu. W 2007 roku ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie prawa zamówień publicznych. W latach 1999-2002 był Członkiem Rady Nadzorczej w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach, a w latach 2009-2012 Członkiem Rady Nadzorczej w Towarzystwie Budownictwa Społecznego DASZEK Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1993 roku pracuje w JSW. Od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej JSW.
  ANDRZEJ PALARCZYK Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Pracowników JSW W 1985 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji górniczej. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Uzyskał uprawnienia mierniczego górniczego i uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu geodety. Uczestniczył w licznych kursach z zakresu zarządzania, prawa zamówień publicznych, zarządzania ryzykiem, controlingu, prawa górniczo-geologicznego. Od 1985 roku do 1 kwietnia 2017 roku pracował w KWK Krupiński jako główny inżynier przygotowania produkcji, inwestycji i rozwoju kopalni. Obecnie zatrudniony w KWK Pniówek jako nadsztygar przygotowania produkcji. W latach 1996-2006 zatrudniony jako główny inżynier mierniczo-geologiczny kopalni.
  KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Krzysztof Kwaśniewski: absolwent, doktor nauk technicznych, od 1975 roku do chwili obecnej zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, restrukturyzacji i finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania innowacjami prowadzi wykłady i seminaria na studiach magisterskich, podyplomowych oraz MBA w Akademii Górniczo- Hutniczej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor artykułów i podręczników obejmujących zagadnienia oceny strategii rozwoju i efektywności ekonomicznej wykorzystania surowców energetycznych. W swojej wieloletniej pracy zawodowej łączy funkcje nauczyciela akademickiego, konsultanta pracującego na zlecenie przedsiębiorstw, banków i instytucji rządowych oraz menedżera. Od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, spółki powołanej do komercjalizacji projektów innowacyjnych na bazie know-how pracowników i własności intelektualnej AGH. W latach 2010-2015 koordynator tematu badawczego pt. „Kompleksowa ocena i wybór strategicznych kierunków zgazowania węgla” wykonywanego w ramach zadania badawczego „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR. Wcześniej w latach 90-tych koordynator z ramienia AGH programu restrukturyzacji hutnictwa w Polsce realizowanego przez AGH oraz Beddows&Co. Wieloletni konsultant przedsiębiorstw przemysłowych, kierował i uczestniczył w realizacji ponad 140 projektów badawczych wykonywanych na ich zlecenie. Pracował dla takich klientów jak: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polskie Huty Stali S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Bank Przemysłowo Handlowy S.A., ArcelorMittal Poland S.A. PAK S.A. i wielu innych.
  ADAM PAWLICKI Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista w zakresie Zarządzania strategicznego i operacyjnego, Zarządzania finansami, Restrukturyzacji spółek, Controllingu. Od 2016 roku Członek Zarządu Track Tec Construction Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Wizard Sp. z o.o. od 2011 roku. W latach 2014-2016 Dyrektor Finansowy w spółce Chopin Airport Development Sp. z o.o.; w latach 2008-2011 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w PEC Katowice (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o.o.). W latach 1996-2008 zatrudniony w Grupie Kapitałowej CTL Logistics w Warszawie na stanowiskach Członka Zarządu, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Finansów oraz Dyrektora Pionu Logistyki Wewnętrznej.
  TOMASZ LIS Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Skarb Państwa Pan Tomasz Lis jest Doktorem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swoim życiu zawodowym łączy pracę nauczyciela akademickiego, naukowca i praktyka. Jest wykładowcą na studiach magisterskich i podyplomowych z przedmiotów takich jak: rachunkowość w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, zagadnienia podatkowe, rewizja finansowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość skonsolidowana, zarządzanie zasobami i majątkiem. Autor wielu publikacji oraz projektów naukowych krajowych i zagranicznych. Członek organizacji takich jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, występuje także jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Realizował wielokrotnie z zespołem i był opiekunem naukowym projektów dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych. Realizował indywidualnie, w zespole lub był ekspertem ekonomicznym kilkudziesięciu projektów dla przedsiębiorstw, m.in. dla Energa S.A., Kompani Węglowej S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, PKP S.A., Orange S.A.. Wdrażał systemy raportowania w jednostkach energetycznych i wodnokanalizacyjnych. Odznaczany między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.
  ARKADIUSZ WYPYCH Funkcja: Członek RN Reprezentuje: Pracowników JSW W roku 2002 ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. W 2013 roku, również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w specjalności maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. Pan Arkadiusz Wypych swoje doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od roku 1995, pracując w wielu podmiotach gospodarczych m.in. na stanowiskach: pomiarowy, kierownik sprzedaży i marketingu, inspektor ds. budowlanych, kierownik handlu, doradca techniczno-handlowy. Od 2007 roku zatrudniony w Zakładzie Logistyki Materiałowej JSW na stanowisku inspektora w dziale zakupów, następnie od 2008 roku w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka na stanowisku specjalisty, a obecnie sztygara zmianowego oddziału urządzeń szybowych i wyciągowych.

  Skład osobowy Rady Nadzorczej JSW w 2017 roku

  IMIĘ I NAZWISKOPEŁNIONA FUNKCJAOKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
  Skład osobowy Rady Nadzorczej IX kadencji
  Daniel OzonPrzewodniczący01.01.2017 - 06.03.2017
  Delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu06.03.2017 - 06.06.2017
  Członek07.06.2017 - 07.06.2017
  Delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu08.06.2017 - 07.09.2017
  Członek08.09.2017 - 08.09.2017
  Delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu09.09.2017 - 29.11.2017
  Halina BukCzłonek01.01.2017 - 09.02.2017
  Zastępca Przewodniczącego09.02.2017 - 31.12.2017
  Krzysztof KwaśniewskiCzłonek01.01.2017 - 31.12.2017
  Tomasz LisCzłonek01.01.2017 - 31.12.2017
  Antoni MalinowskiCzłonek01.01.2017 - 31.12.2017
  Alojzy NowakCzłonek01.01.2017 - 31.12.2017
  Adam PawlickiCzłonek01.01.2017 - 31.12.2017
  Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników:
  Eugeniusz BaronSekretarz01.01.2017 – 31.12.2017
  Robert KudelskiCzłonek01.01.2017 – 31.12.2017
  Andrzej PalarczykCzłonek01.01.2017 – 31.12.2017
  Jan PrzywaraCzłonek01.01.2017 – 02.10.2017
 • Zmiany w Radzie Nadzorczej JSW w 2017 roku

  • Rada Nadzorcza w dniu 9 lutego 2017 roku wybrała Panią Halinę Buk na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW IX kadencji.
  • Rada Nadzorcza delegowała Pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW od dnia 6 marca 2017 roku, jednak nie dłużej niż do dnia 6 czerwca 2017 roku.
  • Rada Nadzorcza delegowała Pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 7 września 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu.
  • Rada Nadzorcza delegowała Pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW od dnia 9 września 2017 roku do dnia 8 grudnia 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu.
  • Pan Jan Przywara złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej JSW z dniem 2 października 2017 roku.
  • Pan Daniel Ozon złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej JSW z dniem 29 listopada 2017 roku.
 • Zmiany w Radzie Nadzorczej JSW po dniu kończącym okres sprawozdawczy

  W dniu 18 stycznia 2018 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Pana Arkadiusza Wypycha w skład Rady Nadzorczej JSW z wyboru pracowników.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.