Słownik

Słownik pojęć

Best Available Technique (BAT) - Najlepsza Dostępna Technika zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61/WE, to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość.

Benzol koksowniczy - produkt ciekły koksowania wyodrębniony z gazu koksowniczego na drodze absorpcji w oleju płuczkowym. Benzol koksowniczy stanowi mieszaninę lekkich węglowodorów aromatycznych, otrzymywaną w procesie koksowania węgla, o zmiennym składzie, zawiera głównie benzen i jego alkilowe pochodne. Benzol koksowniczy jest wykorzystywany przede wszystkim do przeróbki na drodze destylacji i otrzymywania głównie benzenu oraz jego pochodnych.

Corporate Social Responsibility (CSR) - oznacza takie podejście do realizacji celów biznesowych, które poprzez zapewnienie bezpiecznych produktów i usług wysokiej jakości poprawia jakość życia jej interesariuszy i nie przyczynia się do zwiększenia negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie. To koncepcja zarządzania biorąca pod uwagę odpowiedzialność firmy za wpływ jaki ma na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego. To filozofia prowadzenia biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Kodeks dobrych praktyk jest tzw. miękkim prawem. Oznacza to, że spółki powinny je stosować (zakłada się, że wchodząc na giełdę akceptują i będą realizować tę powinność), ale jednocześnie za ich niestosowanie lub tylko częściowe stosowanie nie grożą im żadne sankcje ze strony GPW. Zgodnie z zasadą comply or explain, spółki mogą wprawdzie nie stosować zasad Dobrych Praktyk, jednak przypadku niestosowania którejkolwiek z zasad (trwałym bądź incydentalnym) na spółce ciąży obowiązek poinformowania rynku o tym fakcie. Raport bieżący (przekazywany systemem EBI) powinien zawierać nie tylko informację o niestosowaniu zasady, ale także wskazywać okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady, jak również sposób, w jaki emitent zamierza usunąć skutki niestosowania zasady oraz kroki na przyszłość, które mają zmniejszyć ryzyko niezastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. Jakkolwiek niestosowanie zasad nie jest zagrożone sankcją (kara regulaminowa może zostać nałożona na emitenta jedynie w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych z zakresu ładu korporacyjnego), to jednak rynek może negatywnie ocenić spółkę, która nie przestrzega corporate governance, obniżając przez to jej wycenę.

EBITDA - w odniesieniu do każdego okresu obliczeniowego suma wyniku operacyjnego oraz amortyzacji.

Free on Board (FOB) - ceny w porcie sprzedającego, za materiały załadowane na statek, zgodnie z Incoterms 2010.

Gaz koksowniczy - gaz procesowy otrzymywany podczas koksowania węgla, po usunięciu produktów ciekłych (smoły i benzolu), odsiarczony i pozbawiony amoniaku. Stosowany w koksowni do opalania komór koksowniczych. Nadmiar gazu wykorzystywany jest jako paliwo gazowe w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Może stanowić także surowiec do wyodrębniania wodoru lub do syntez chemicznych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) - instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

GK JSW (Grupa) - Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Interesariusz - osoba lub podmiot zainteresowany działalnością firmy i ponoszący wszelakiego rodzaju ryzyko związane z jej funkcjonowaniem oraz te osoby bądź podmioty na które firma może wywierać wpływ poprzez swoją działalność. W przeciwieństwie do akcjonariuszy, którzy zainteresowani są przede wszystkim zyskiem z działalności firmy, interesariusze to dużo szersza grupa, która obejmuje m. in. pracowników firmy, jej klientów, dostawców, administrację publiczną, społeczeństwo lokalne, środowisko naturalne. Pojęcie interesariusza zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1963 r. przez Stanford Research Institute.

Jednostka dominująca - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kogeneracja - proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i korzyści ekologiczne, co jest związane z mniejszym zużyciem paliwa do produkcji tych mediów.

Koks - paliwo uzyskane w procesie koksowania, który polega na ogrzewaniu mieszanki specjalnych gatunków węgli bez dostępu powietrza w temperaturze około 1000°C. W trakcie procesu koksowania ulatniają się z węgla części lotne w postaci gazów, a pozostaje czysty koks o dużej zawartości węgla – produkt wysokokaloryczny i wolno spalający się. W Grupie JSW produkowane są następujące rodzaje koksu.

Komercjalizacja - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), dokonywane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, działającego w imieniu Skarbu Państwa. Pojęcie zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ład Korporacyjny (ŁK) - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach. W podstawowym sensie ład korporacyjny to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Ład korporacyjny można także rozumieć jako podjęte w ostatnim czasie inicjatywy, opracowania i wdrożenia reguł (zasad) dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności w spółkach publicznych. W innym sensie pojęcie ładu korporacyjnego odnosi się do konkretnej organizacji (spółki w szczególności) i obejmuje zindywidualizowane zasady zarządzania i nadzoru oraz relacje między fundatorami (w tym akcjonariuszami) w związku z uczestnictwem (udziałem) w danej organizacji (spółce).

Obszar górniczy - przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobycia kopaliny objętej koncesją.

Pozostały segment - czyt. segment wsparcia.

Prywatyzacja - zbywanie akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa w spółkach; pojęcie zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Pozostałe Segmenty - które obejmują działalność jednostek Grupy, które nie wchodzą w zakres wymieniony w segmentach Węgiel i Koks.

Respect Index (RI) - Indeks obejmujący firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi zainteresowanymi stronami; pracownikami, dostawcami, klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisk naturalne). Respekt Index jest obliczany od 19 listopada 2009 r. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2008 roku. Pierwsza wartość indeksu RESPECT wynosiła 1000 pkt. RESPECT jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Segment koks - czyt. segment koksowniczy.

Segment koksowniczy - segment działalności operacyjnej Grupy, który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.

Segment koksowy - czyt. segment koksowniczy.

Segment węgiel - czyt. segment węglowy.

Segment węglowy - segment działalności operacyjnej Grupy, który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego.

Siarczan amonu - produkt otrzymywany przy usuwaniu amoniaku z surowego gazu koksowniczego. Stosowany głównie w rolnictwie jako nawóz.

Siarka płynna - produkt uzyskany w procesie odsiarczania gazu koksowniczego na drodze utleniania siarkowodoru. Siarka płynna jest stosowana jako surowiec na potrzeby przemysłu chemicznego i gumowego.

Smoła koksownicza - produkt ciekły procesu koksowania węgla wydzielony z surowego gazu koksowniczego w drodze kondensacji. Smoła koksownicza wykorzystywana jest przede wszystkim do przeróbki na drodze destylacji. Inne potencjalne kierunki zastosowania to; reduktor w metalurgii, czynnik do zwilżania wsadu węglowego w koksownictwie oraz paliwo do przemysłowych źródeł energii (indywidualnie lub w mieszaninie z innymi olejami).

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) - pierwszy indeks giełdowy, jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Węgiel do celów energetycznych - surowiec naturalny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, jest półproduktem procesu wzbogacania węgla koksowego; ze względu na swoje przeznaczenie określany również mianem węgla energetycznego; kierowany głównie do elektrowni zawodowych i elektrociepłowni, zwykle o wartości opałowej ok. 21 MJ/kg.

Węgiel energetyczny - czyt. węgiel do celów energetycznych

Węgiel hard - czyt. węgiel typ 35

Węgiel koksowy - węgiel o specyficznych parametrach jakościowych i charakterystyce przeznaczony do produkcji przemysłowej koksu.

Węgiel semi-soft - czyt. węgiel typ 34

Węgiel typ 34 - węgiel posiadający słabsze parametry koksotwórcze niż węgiel koksowy typu 35; jest on wykorzystywany do produkcji koksu metalurgicznego oraz koksu opałowego.

Węgiel typ 35 - węgiel posiadający bardzo dobre parametry koksotwórcze, pozwalające na stosowanie go jako podstawowego surowca do produkcji najwyższej jakości koksu metalurgicznego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO2 i wysoką wytrzymałością mechaniczną; jest on również wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości koksu odlewniczego.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.