poprzedni

następny

Poszanowanie praw człowieka 

Poszanowanie praw człowieka

Kwestie związane z poszanowaniem praw człowieka w JSW można podzielić na dwie kategorie:

 • poszanowanie praw, w tym w szczególności, wolności osobistych, osób pracujących na rzecz Grupy,
 • poszanowanie wolności zrzeszania się oraz prawa do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji.
 • Wolności i prawa osobiste

  Wolności i prawa osobiste

  Aspekty związane z zagwarantowaniem należnego szacunku dla niezbywalnych praw i wolności każdego człowieka, stały się fundamentem działań zaplanowanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020 w obszarze pracowniczym i odnoszących się do budowania zdrowej, niedyskryminacyjnej kultury organizacyjnej. Chodzi, przede wszystkim, o zapewnienie nieistniejących wcześniej mechanizmów formalnych, wspomagających eliminowanie zagrożeń zachowań nieetycznych w relacjach międzyludzkich (m.in.: mobbing, dyskryminowanie ze względu na płeć czy nepotyzm), których ryzyko wystąpienia wiąże się z funkcjonowaniem każdej organizacji. Brak tolerancji dla tego typu zjawisk wynika wprost z przepisów prawa, w tym Prawa pracy, w zgodności z którym oparte są wszelkie regulacje wewnętrzne.

  Narzędziem, które wspiera kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych w JSW, jest przyjęty w 2017 roku Kodeks Etyki Grupy JSW. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Daje on szanse wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zgłaszanie problemów na wysokim szczeblu i ochronę przed ewentualnymi represjami ze strony przełożonych. Kodeks pomaga rozstrzygać również konflikty interesów, których występowanie nieodzownie towarzyszy funkcjonowaniu każdej organizacji. Celem wprowadzenia powyższego dokumentu było zapewnienie mechanizmów ograniczających ryzyko zachowań nieetycznych w Grupie Kapitałowej.

  Dodatkowo, pod koniec 2017 roku Zarząd przyjął standardową klauzulę etyczną do stosowania w umowach z kontrahentami. Pozwala to rozciągnąć oddziaływanie etycznych regulacji JSW na jej łańcuch dostaw.

 • Wolność zrzeszania się

  Wolność zrzeszania się

  Według stanu na 31 grudnia 2017 roku w Grupie funkcjonowały 122 organizacje związków zawodowych. Łączna liczba członków związków zawodowych z uwagi na fakt, że pracownik może należeć do kilku związków, przekracza liczbę pracowników zatrudnionych w Grupie i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 31 780 osób, co oznacza, że tzw. wskaźnik uzwiązkowienia wynosił 120,1%.

  W Jednostce dominującej podstawy współpracy z organizacjami związkowymi regulują zawarte w dniu 9 maja 2015 roku Zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Zarządem JSW a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.