poprzedni

następny

Kompetencje

Kompetencje

Zarząd działa w oparciu o przepisy prawa, Statut i Regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spółki oraz nadzoruje pracę poszczególnych zakładów Spółki za pośrednictwem Dyrektorów kopalń, Zakładu Wsparcia Produkcji, Dyrektorów Biur i Pełnomocników Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu i są protokołowane. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:

  • ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki,
  • ustanawianie prokury,
  • zbywanie i nabywanie nieruchomości,
  • sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  • wystawianie weksli,
  • ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.