poprzedni

następny

Czynniki ryzyka i zagrożeń

Czynniki ryzyka i zagrożeń

Uznając wagę zarządzania ryzykiem w realizacji celów strategicznych, w 2017 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała stosowanie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem ERM. Głównym celem przyjętego i wdrożonego systemu jest identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka oraz zdarzeń, mogących wywrzeć negatywny wpływ na Grupę.

Na system zarządzania ryzykiem korporacyjnym składa się opracowana Polityka oraz Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (zaktualizowane w 2017 roku). Znowelizowane dokumenty obejmują zarządzanie ryzykiem w całej Grupie Kapitałowej. Aktualnie trwają prace nad określeniem ryzyk strategicznych wynikających z działalności pozostałych spółek. Funkcjonująca Polityka oraz Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, opisująca systemowe podejście do ryzyka, obejmuje swoim zakresem ryzyka istotne, występujące w działalności Grupy i spełnia najwyższe standardy ERM, przyczyniając się tym samym do wzmocnienie reputacji Grupy na rynku.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Świadome zarządzanie zagrożeniami i szansami, umożliwia ochronę wypracowanej wartości oraz zwiększenie zdolności do budowania wartości Grupy. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym jest procesem ciągłym, podlegającym modyfikacjom będącym i stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego, działalności Grupy i zmian dotyczących wpływu poszczególnego ryzyka na cele biznesowe Grupy. Zarządzanie ryzykiem odbywa się we wszystkich ogniwach struktury organizacyjnej oraz we wszystkich kategoriach i obszarach jej działalności, w tym: operacyjnym, strategicznym, finansowym, handlowym, prawno-regulacyjnym.

Sporządzane informacje o potencjalnych i zmieniających się zagrożeniach występujących w Grupie są systematycznie raportowane Członkom Zarządu, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz interesariuszom. W dalszym etapie prowadzone są prace kontrolne polegające na sprawdzeniu i ocenie skutków podjętych działań oraz wprowadzeniu korekt w procesie zarządzania ryzykiem, w celu zwiększenia jego efektywności.

Wynikiem zaplanowanego i cyklicznego podejścia do zarządzania ryzykiem są zidentyfikowane kluczowe ryzyka. W dalszej części sprawozdania przedstawiono te, które charakteryzują się wysokim potencjalnym wpływem na działalność Grupy, jej wyniki lub sytuację finansową i mogą powodować jednocześnie spadek wartości i kursu notowań akcji. Wobec powyższego istnieje silna konieczność monitorowania i okresowej weryfikacji efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych i odpowiedzi na ryzyko. Niżej opisane ryzyka nie są jedynymi czynnikami, na które narażona jest Grupa. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.