poprzedni

następny

Kluczowe inwestycje realizowane w 2017 roku przez JSW

Kluczowe inwestycje realizowane w 2017 roku przez JSW

 • Rozbudowa kopalni Boryna-Zofiówka-Jastrzębie

  W 2017 roku JSW kontynuowała rozpoczęte w 2005 roku udostępnianie i zagospodarowywanie nowych złóż: „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” z poziomu 1110m. Zasoby operatywne planowane do udostępnienia z poziomu 1110m szacowane są na 146,5 mln ton, do głębokości 1180m. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 4,2 mln zł. W 2017 roku prowadzono prace związane z przygotowaniem do eksploatacji złoża „Bzie–Dębina 2-Zachód” w partii N pokładu 505/1. Rozpoczęcie eksploatacji zasobów w partii N zaplanowano w 2018 roku. Rozpoczęcie eksploatacji z partii A złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” przewidziano w 2022 roku. W II kwartale 2017 roku zakończono roboty związane z udostępnieniem pionowym złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód”, w zakresie głębienia szybu 1 Bzie.

  Ponadto w 2017 roku JSW kontynuowała realizację inwestycji związanej z budową poziomu 1080 w Ruchu Zofiówka, w celu udostępnienia i zagospodarowania zasobów złoża „Zofiówka” poniżej poziomu 900. Szacowana wielkość zasobów operatywnych do głębokości 1080 wynosi 47,3 mln ton. W 2017 roku kontynuowano prace związane z pogłębieniem szybu IIz do poziomu 1080. W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 12,6 mln zł.

 • Budowa nowego poziomu w kopalni Budryk

  JSW kontynuowała rozpoczętą w 2007 roku budowę poziomu wydobywczego 1290m. Całkowita ilość zasobów operatywnych możliwych do wydobycia z poziomu 1290m jest szacowana na 166,1 mln ton do głębokości 1400m. W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 26,8 mln zł. Budowa nowego poziomu 1290 wraz z modernizacją ZPMW pozwoli na rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 (hard) w 2019 roku, zwiększenie produkcji węgla koksowego do ok. 60% w strukturze produkcji ogółem oraz uzyskanie wzrostu produkcji węgla ogółem. Zakończenie kluczowych elementów inwestycji warunkujących uzyskanie założonych efektów planowane jest w 2019 roku. Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. dotyczących modernizacji ZPMW w latach 2016-2019, prowadzona jest przez JZR, z udziałem finansowania zewnętrznego.

 • Budowa poziomu 1050 w kopalni Knurów-Szczygłowice - Ruch Knurów

  JSW prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Knurów. Projekt ma na celu udostępnienia zasobów wysokiej jakości węgla koksowego typu 34. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w Ruchu Knurów w piętrze 850-1050 wynosi 102 mln ton. W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 2,0 mln zł.

 • Rozbudowa kopalni Pniówek

  JSW kontynuowała rozpoczęte w 2007 roku roboty górnicze związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem nowego złoża „Pawłowice 1”. Całkowita ilość zasobów operatywnych w tym złożu szacowana jest na 54,0 mln ton do poziomu 1140m. W złożu występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji nie poniesiono nakładów inwestycyjnych. W grudniu 2016 roku rozpoczęto eksploatację zasobów części zachodniej złoża „Pawłowice 1”, przylegającej do obszaru macierzystego kopalni.

  Ponadto w I kwartale 2017 roku, w kopalni Pniówek JSW rozpoczęła realizację nowego projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową poziomu wydobywczego 1000 wraz z pogłębieniem szybów IV i III. Projekt realizowany jest w celu zabezpieczenia efektywnej eksploatacji i dostępu do zasobów węgla typu 35, w południowo-zachodniej części złoża „Pniówek”, przewidzianych do eksploatacji po 2022 roku. Łączna ilość zasobów operatywnych na poziomie 1000 w KWK Pniówek szacowana jest na około 64,6 mln ton. W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 34,6 mln zł.

Nakłady na inwestycje kluczowe

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016201520142013DYNAMIKA
2016=100
§ KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka4,223,061,082,0116,818,3
Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód
§ KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka12,61,88,256,150,5700,0
Budowa poziomu 1080m
§ KWK Budryk26,817,223,8110,998,7155,8
Budowa poziomu 1290m
§ KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów2,01,52,5--133,3
Budowa poziomu 1050m
§ KWK Pniówek34,66,9--1,2501,4
Rozbudowa poziomu 1000m z pogłębieniem szybu IV
§ KWK Pniówek-0,92,723,228,7-
Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Pawłowice 1
RAZEM80,251,398,2272,2295,9156,3

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.