poprzedni

następny

Działania wspierające strategię

Działania wspierające strategię

Plan Inwestycyjny Grupy na lata 2018-2030 zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 18,9 mld zł. Główne inicjatywy wspierające określone w Strategii cele strategiczne to:

 • Program EFEKTYWNOŚĆ

  Program EFEKTYWNOŚĆ

  Program Efektywność obejmuje m.in. wykonanie analizy możliwości poprawy efektywności działania JSW poprzez wprowadzenie zmian organizacyjno-technicznych w procesie produkcyjnym. Program zakłada wspieranie działań, które dotyczą: organizacji pracy, zarządzania złożem (w zakresie planowania i harmonogramowania produkcji), zarządzania produkcją górniczą (w tym m.in. poprawę efektywności wykorzystania maszyn), zarządzania majątkiem produkcyjnym, zarządzania procesem przeróbki mechanicznej węgla,

  Strategia zakłada cztery etapy wdrażania programu:

  • Zebranie danych oraz przygotowanie organizacyjne inicjatywy.
  • Określenie potencjału.
  • Opracowanie listy inicjatyw optymalizacyjnych.
  • Wdrożenie zatwierdzonych inicjatyw.
 • Program JAKOŚĆ

  Program JAKOŚĆ

  Podstawowym celem Programu jest zapewnienie bieżącego monitorowania, jak również nadzór nad jakością produktów Grupy na każdym etapie ich produkcji. W rezultacie, ma nastąpić zwiększenie potencjału produkcji oraz stabilizacja jakości węgla.

  W ramach realizowanego Programu JAKOŚĆ zakłada się:

  • Planowanie rozcinek pokładów w złożach kopalń przy optymalnej gospodarce złożem.
  • Prognozowanie jakości węgla handlowego.
  • Współdziałanie kopalnianych służb geologicznych, górniczych i kontroli jakości oraz techniczno-technologicznych w Koksowniach Grupy.
  • Bieżąca współpraca służb technicznych z kontrahentami w obszarze kontroli jakości, w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów.

  Zwiększenie uzysku węgla koksowego będzie realizowane także poprzez inwestycje w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla w poszczególnych kopalniach.

 • Innowacyjność

  Innowacyjność

  Głównym celem Strategii Innowacji w jest wsparcie jednostek biznesowych Grupy w odpowiedzi na rosnące wyzwania rynkowe przez zwiększenie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało od Grupy Kapitałowej JSW:

  • Zwiększenia podaży inicjatyw w obszarze B+R+I przez wzmocnienie współpracy z partnerami naukowymi i innowacyjnymi firmami sektora oraz budowę kultury innowacyjności.
  • Efektywnej selekcji i wdrażania projektów innowacyjnych przy pełnej koordynacji działań.
  • Długoterminowego podejścia do realizacji zadań innowacyjnych, zapewniającego uniezależnienie dostępności środków na działalność w tym obszarze od aktualnej koniunktury na rynkach Grupy i akceptację ryzyka niepowodzenia pojedynczych projektów.
  • Wdrożenia strategii finansowania zewnętrznego projektów i komercjalizacji rynkowej wypracowanych innowacji.

  Wdrożenia strategii finansowania zewnętrznego projektów i komercjalizacji rynkowej wypracowanych innowacji.

  Realizacja Strategii Innowacji będzie możliwa dzięki czterem głównym kategoriom działań:

  • Prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.
  • Koordynacji prac przedwdrożeniowych koniecznych przy wprowadzaniu nowych technologii do działalności Grupy.
  • Komercjalizacji efektów realizowanych projektów innowacyjnych o wysokim potencjale rynkowym.
  • Inicjowaniu i wspieraniu działań budujących kulturę innowacji.

  Dla maksymalizacji efektywności i jakości podejmowanych projektów badawczo-rozwojowych prowadzone będą one przy współpracy z partnerami zewnętrznymi, takimi jak naukowcy, badacze, laboratoria, instytuty naukowe, uczelnie wyższe, a także innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora wydobywczego i pokrewnych.

  Strategia Innowacji zakłada wdrożenie szeregu narzędzi i działań mających zachęcić i zaktywizować pracowników na różnych szczeblach i o różnych specjalizacjach do partycypacji w procesach rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie.

 • IT

  IT

  Głównym celem Strategii Rozwoju IT w Grupie Kapitałowej jest określenie nowej roli IT z uwzględnieniem zmieniających się wymagań oraz oczekiwań w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Grupy. Ze względu na charakter działalności podstawowej, strategia ta oprócz tradycyjnie rozumianego IT, dotyczy również informatyki przemysłowej wspierającej wydobycie i przetwarzanie węgla („OT”). Zmiana podejścia wynika z potrzeb biznesowych nakreślonych w aktualnej Strategii, które wprost podkreślają rolę IT i OT we wzroście efektywności wydobycia i przetwarzania węgla oraz pozostałych procesów biznesowych.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.