poprzedni

następny

Oddziaływanie działalności górniczej

Oddziaływanie działalności górniczej

Ze względu na specyfikę oddziaływania działalności górniczej Grupy na otoczenie, często procedury istotne z punktu widzenia środowiskowego, są jednocześnie kluczowe z punktu widzenia lokalnej społeczności i ryzyk operacyjnych (np. kwestia szkód górniczych). Warto w tym miejscu wspomnieć o następujących procedurach zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnych z PN-ISO 14001, które gwarantują zachowanie najwyższej staranności w tym zakresie: „Identyfikacja, ocena i monitorowanie aspektów środowiskowych” (PZŚ-5.01), „Nadzór operacyjny i monitorowanie elementów środowiskowych” (PZŚ-7.01), „Naprawa szkód górniczych” (PZŚ-7.03), „Identyfikacja zagrożeń, postępowanie w przypadku wystąpienia awarii środowiskowych” (PZŚ-7.04). Z kolei inne, takie jak procedura „Działania w JSW S.A. podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej” (PZB-8.02) powiązane są z kolei z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodne z PN-N-18001.

Zdecydowanie największe znaczenie z punktu widzenia lokalnej społeczności, mają szkody górnicze. Aby ograniczyć ryzyka z nimi związane stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne w zakresie materializacji ryzyka i obejmują m.in. takie działania jak:

  • koordynacja działań związanych z przygotowywaniem: projektu prac geologicznych, dokumentacją geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu,
  • planowanie miejsc zagrożonych wystąpieniem szkód górniczych (m.in. na podstawie harmonogramu eksploatacji złoża),
  • nadzorowanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz z decyzji środowiskowych, monitoring geodezyjny i budowlany,
  • monitoring realizacji napraw szkód górniczych w zakresie ilościowym i kosztowym,
  • monitoring wysokości rezerwy tworzonej w celu usuwania szkód górniczych,
  • współpraca z organami samorządowymi w ramach zespołów porozumiewawczych,
  • wyłączenie terenu z zabudowy bądź też złoża z eksploatacji,
  • podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zachowanie grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych,
  • stosowanie profilaktyki budowlanej w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia istniejących oraz realizowanych obiektów budowlanych w granicach terenów górniczych.

Kluczowe znaczenie mają regulacje wewnętrzne związane z usuwaniem szkód górniczych. Poszczególne projekty naprawcze dla obiektów publicznych, samorządowych oraz stanowiących własność prywatną, są przygotowywane do realizacji zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Prezesa Zarządu JSW z dnia 20 grudnia 2017 roku Załącznik Nr 2 Regulamin postępowania przy naprawianiu szkód i Załącznik Nr 3 Regulamin Komisji Oceny Projektów Usuwania Szkód.
Grupa zabezpieczyła środki finansowe na naprawę szkód w wysokości 72,4 mln zł na rok 2018.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.