poprzedni

następny

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy

Działalność Grupy i jej wyniki są w istotny sposób zależne od popytu oraz kształtowania się cen węgla oraz koksu. Z uwagi na zmienność tych cen (rynki węgla i koksu charakteryzują się cyklicznością oraz podlegają wielu czynnikom leżącym poza kontrolą Grupy), wywierają one zawsze znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy. Jednocześnie na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut. Zmiana ceny lub kursów walut to czynniki, które najbardziej wpływają na sytuację finansową Grupy, a ich zmiana jest odczuwalna w krótkim okresie czasu.

Ponadto, do zdarzeń i uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na uzyskiwane wyniki (poprzez zmniejszenie wielkości produkcji oraz wzrost kosztów) mogą mieć zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych.

 • Czynniki wewnętrzne

  Czynniki zewnętrze

  • trendy ekonomiczne w gospodarce krajowej i światowej,
  • cykliczność w branżach konsumujących węgiel i koks,
  • zmienność popytu i cen na produkty Grupy,
  • sytuacja na rynku stali,
  • poziom importu produktów będących przedmiotem handlu Grupy (węgiel i koks) do UE i Polski,
  • stawki frachtów morskich ułatwiające alokację surowców na globalnym rynku,
  • nieplanowane wyłączenia mocy produkcyjnych stali,
  • inwestycje (lub ich brak) w nowe moce produkcyjne stali,
  • poziom strukturalnej globalnej nadpodaży mocy produkcyjnych stali,
  • rozwój nowych technologii w zakresie produkcji stali,
  • inwestycje w instalacje PCI ograniczające konsumpcję koksu w procesie produkcji stali,
  • polityka dużych koncernów hutniczych zmierzających do zaspakajania potrzeb surowcowych we własnym zakresie,
  • wysokie wymagania jakościowe producentów stali w zakresie surowców do jej produkcji,
  • inwestycje (lub ich brak) w nowe moce produkcyjne,
  • uzależnienie koksowni samodzielnych/niezależnych od deficytu zapotrzebowania na koks w hutach zintegrowanych z koksowniami,
  • potencjał eksportowy innych producentów i eksporterów węgla koksowego i koksu na świecie i w UE,
  • wzrost udziału transakcji spotowych w strukturze handlu,
  • różnice w kosztach wydobycia węgli koksowych oraz produkcji koksu u największych producentów na świecie,
  • wahania kursu złotego i innych walut w stosunku do EUR i USD,
  • zmiany w polityce monetarnej, fiskalnej i podatkowej; poziom i wahania stóp procentowych, stopa inflacji; dostępność krótkoterminowego i długoterminowego finansowania dłużnego i kapitału, ryzyko kredytowe,
  • regulacje dotyczące ochrony środowiska,
  • zmiany w polityce rządowej w odniesieniu do sektora górniczego, koksowniczego i stalowego.
 • Czynniki wewnętrzne

  Czynniki wewnętrzne

  • koszty produkcji węgla i koksu w Grupie wpływające na zyskowność jego sprzedaży,
  • ilość i jakość wydobywanego węgla oraz produkowanego koksu przez Grupę,
  • inwestycje skutkujące wzrostem wydajności i efektywności produkcji węgla i koksu,
  • poziom bezpieczeństwa w procesach produkcji,
  • intensywność występowania zagrożeń naturalnych oraz tektonika eksploatowanych pokładów,
  • nadzwyczajne zdarzenia, które mogą zakłócić proces produkcji,
  • awaryjność wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn i urządzeń górniczych,
  • relacje ze stroną społeczną oraz możliwość powstania sporu zbiorowego.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.