poprzedni

następny

Realizacja strategii

Realizacja strategii

 • Segment węglowy

  • Budowa poziomu 1120 w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia.
  • Budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
  • Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód (KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka).
  • Budowa poziomu 1290 w KWK Budryk.
  • Udostępnienie zasobów pokładu 405/1 i 405/2 w KWK Budryk.
  • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Knurów.
  • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Szczygłowice.
  • Budowa poziomu 1140 w KWK Pniówek.
  • Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złoża Pawłowice 1 w KWK Pniówek.
  • Rozbudowa poziomu 1000 z pogłębianiem szybu IV i III w KWK Pniówek.
 • Segment koksowy

  • Modernizacja baterii koksowniczych nr 3 i 4 w Koksowni Przyjaźń.
  • Modernizacja Koksowni Radlin – III etap.
  • Modernizacja benzolowni z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin.
  • Instalacja odsiarczania gazu koksowniczego w Koksowni Jadwiga.
  • Instalacja odsiarczania gazu koksowniczego w Koksowni Jadwiga.
 • Pozostałe segmenty

  • Modernizacja maszyn i urządzeń górniczych oraz modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice.

  W okresach koniunktury na rynku węgla, Grupa generuje wysokie dodatnie przepływy gotówkowe, z kolei w okresie dekoniunktury potrzebuje finansowania dla wysokich ujemnych przepływów na poziomie FCF, dlatego tak istotnym wyzwaniem staje się odpowiedzialne zarządzanie strukturą kapitału. Główne cele strategii finansowania działalności Grupy to:

  • zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi,
  • dążenie do dopasowania średniej zapadalności finansowania do okresu zwrotu z finansowanych aktywów,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie,
  • poszukiwanie najbardziej efektywnych w danym okresie form finansowania, przy zapewnieniu odpowiednich okresów zapadalności tego finansowania,
  • dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, bufor będzie wykorzystywany w okresach drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży,
  • utrzymanie w aktywach funduszu stabilizacyjnego na poziomie 1,5 mld zł, w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w początkowym okresie ewentualnej dekoniunktury na rynku węgla,
  • efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy.
 • Fundusz Stabilizacyjny

  W okresach koniunktury na rynkach węgla Spółka zamierza odkładać część generowanych nadwyżek pieniężnych na specjalnie utworzony fundusz stabilizacyjny. Środki odłożone w czasie koniunktury zasilą płynność finansową w okresie załamania koniunktury i generowania ujemnych przepływów na poziomie FCF. Zakłada się również, iż środki funduszu stabilizacyjnego posłużą do finansowania m.in. projektów inwestycyjnych, a także innowacyjnych projektów rozwojowych.

  Podstawowe założenia dotyczące funduszu stabilizacyjnego:

  • pełna kontrola JSW nad środkami przekazanymi do funduszu,
  • środki funduszu lokowane głównie w aktywa płynne o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa (dłużne instrumenty finansowe),
  • określone zasady wypłaty środków z funduszu,
  • powierzenie zarządzania funduszem podmiotowi, który zapewni bezpieczeństwo inwestycji oraz pełną transparentność prowadzenia funduszu,
  • efektywna struktura prawna i podatkowa.
 • Program emisji obligacji

  Jednostka dominująca korzysta z finansowania dłużnego w postaci emisji obligacji. Ta forma finansowania pozostaje dominującym źródłem kapitału obcego w perspektywie długoterminowej. Ostateczny termin wykupu obligacji JSW przypada na 2025 rok, jednakże przewidziane w dokumentacji programu emisji zobowiązanie do dodatkowych wykupów w określonych sytuacjach, po spełnieniu wszystkich założeń, powodują przyśpieszenie wykupu i skrócenie okresu finansowania, tj. zakłada się całkowity wykup obligacji do końca 2019 roku.

  Przyspieszony harmonogram wykupu obligacji w stosunku do harmonogramu zapisanego w dokumentacji finansowej może wpływać na konieczność zaciągnięcia finansowania zarówno o charakterze długoterminowym jak i obrotowym. W ramach optymalizacji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania Grupa zakłada również możliwość finansowania długoterminowego w postaci pożyczek oraz kredytów bankowych.

 • Cash pooling rzeczywisty („CPR”)

  W celu efektywniejszego zarządzania bieżącą płynnością finansową, w Grupie funkcjonuje system zarządzania środkami pieniężnymi CPR. Jest to zarazem mechanizm finansowania wewnątrzgrupowego. Strategia finansowa Grupy zakłada aktywny dostęp do wewnątrzgrupowego finansowania dla każdej spółki będącej uczestnikiem struktury.

  W perspektywie strategicznej Grupa bierze pod uwagę możliwość wdrożenia innych form zarządzania bieżącą płynnością w Grupie, w tym między innymi przez uruchomienie programu emisji obligacji wewnętrznych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.