poprzedni

następny

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Jednostki dominującej zostały ustalone decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW i decyzją Rady Nadzorczej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu została określona przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy przysługuje Wynagrodzenie Całkowite, na które składa się:

;

Zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (Wynagrodzenie Stałe):

  • dla Prezesa Zarządu - w wysokości 60 000 zł brutto,
  • dla innego Członka Zarządu - w wysokości 50 000 zł brutto.

Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy.

Wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego (na okres obowiązywania Porozumienia z 16 września 2015 roku zawartego między Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW, obniża się o 20% należne wyliczone Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu JSW).

Wynagrodzenie Stałe jak i Wynagrodzenie Zmienne jest płatne po pomniejszeniu o przekazywane przez Jednostkę dominującą jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne w części dotyczącej Zarządzającego. W przypadku, gdyby obowiązujące przepisy tego wymagały pomimo, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to Wynagrodzenie Stałe, jak też Wynagrodzenie Zmienne lub świadczenia z tytułu odprawy lub zakazu konkurencji, będzie (będą) powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządzającego podatku od towarów i usług za okresy przeszłe Jednostka dominująca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządzającego kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za 2017 rok (zł)

IMIĘ I NAZWISKOOKRESWYNAGRODZENIEUSŁUGI ZARZĄDZANIA*PREMIA ROCZNA ZA 2017 ROK**ŚWIADCZENIA, DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW***DOCHODY OSIĄGNIĘTE W SPÓŁKACH ZALEŻNYCHRAZEM
Tomasz Gawlik01.01.-06.03.2017-180 000,0-360 000,0-540 000,0
Daniel Ozon30.11.-31.12.2017-62 000,0---62 000,0
Artur Wojtków01.01.-31.12.2017-600 000,0---600 000,0
Józef Pawlinów01.01.-03.03.2017-150 000,0-150 000,0-300 000,0
Robert Ostrowski01.01.-31.12.2017-600 000,0---600 000,0
Artur Dyczko09.08.-31.12.2017-238 333,3---238 333,3
Jolanta Gruszka01.01.-31.12.2017-600 000,0---600 000,0
Tomasz Śledź06.10.-31.12.2017-143 333,3---143 333,3
Krzysztof Mysiak****23.06-06.10.2016---50 000,0-50 000,0
Razem-2 573 666,7-560 000,0-3 133 666,7

*   W pozycji ujęto koszty wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania.

**  Pozycja ta obejmuje premię roczną za rok 2017, uzależnioną od realizacji celów zarządczych.

***  Pozycja ta obejmuje świadczenia wypłacone po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (wynagrodzenie za okres wypowiedzenia usług zarządzania, odprawa, odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej).

****  Wartość świadczeń wypłaconych Członkom Zarządu w 2017 roku dot. okresu pełnienia funkcji w latach poprzednich, po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (wynagrodzenie za okres wypowiedzenia usług zarządzania, odprawa, odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej).

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.