poprzedni

następny

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej.

W wyniku analiz kryteriów agregacji oraz progów ilościowych wydzielono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy następujące segmenty operacyjne:

  • Segment 1 – Węgiel – który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego;
  • Segment 2 – Koks – który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych;
  • Pozostałe segmenty – które obejmują działalność jednostek Grupy, a które nie wchodzą w zakres wymieniony w segmentach 1 i 2, m.in. usługi remontowe, działalność badawczo-rozwojowa, usługi informatyczne, usługi transportowe itp.

Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. Informacje pochodzące z tej sprawozdawczości są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji strategicznych w Grupie.

Wyniki operacyjne segmentu węglowego

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016DYNAMIKA
2016=100
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych4 925,93 551,6138,7
Zysk/(strata) operacyjny/a3 001,9663,4452,5
Amortyzacja680,9655,6103,9
EBITDA3 682,81 319,0279,2
EBITDA skorygowana*3 192,71 390,1229,7

*    EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2017 roku: 759,1 mln zł, w 2016 roku: 71,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych w 2017 roku wyniosły 4 925,9 mln zł, co oznacza wzrost o 38,7% w porównaniu do 2016 roku. Wzrost ten jest efektem przede wszystkim znaczącego wzrostu średniej uzyskanej ceny sprzedaży węgla o 56,0% (w tym węgla koksowego o 65,3%).

W 2017 roku, udział przychodów ze sprzedaży węgla dla pięciu zewnętrznych odbiorców wyniósł 74,2% przychodów w tym segmencie (2016 rok: 66,3%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10% przychodów, wygenerowali pozostałe 25,8% łącznych przychodów segmentu węglowego.

EBITDA segmentu Węgiel za 2017 rok wyniosła 3 682,8 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniosła 1 319,1 mln zł. Wzrost wskaźnika wynika głównie z wyższego wyniku operacyjnego o 2 338,5 mln zł, na co wpływ miały wyższe o 38,7% uzyskane przychody ze sprzedaży, a także rozwiązanie rezerwy dotyczącej spornych postępowań w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w wysokości 1 249,2 mln zł. Po skorygowaniu EBITDA o odpisy z tytułu utraty wartości oraz rozwiązanie rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów, EBITDA wyniosła 3 192,7 mln zł.

Wyniki operacyjne segmentu koksowego

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016DYNAMIKA
2016=100
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 688,12 822,7130,7
Strata operacyjna(47,9)(67,5)71,0
Amortyzacja96,8125,277,3
EBITDA48,957,784,7

W 2017 roku przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych wyniosły 3 688,1 mln zł, co oznacza wzrost o 30,7% w porównaniu do 2016 roku. Bezpośrednie przełożenie na wzrost uzyskanych przychodów ze sprzedaży segmentu koksowego miał wzrost średniej ceny sprzedaży koksu o 60,4%.

Udział przychodów ze sprzedaży w segmencie koksowym dla pięciu głównych odbiorców wyniósł 65,9% (2016 rok: 60,5%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10% przychodów, wygenerowali pozostałe 34,1% łącznych przychodów segmentu koksowego. EBITDA segmentu Koks za 2017 rok wyniosła 48,9 mln zł. Spadek EBITDA w analizowanym segmencie o 8,8 mln zł w porównaniu do 2016 roku, pomimo lepszego wyniku finansowego o 19,6 mln zł, nastąpił przede wszystkim wskutek niższej o 28,4 mln zł amortyzacji, co wiąże się m.in. z faktem, iż dane za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku obejmowały jeszcze wyniki spółki WZK Victoria.

Wyniki operacyjne pozostałych segmentów

WYSZCZEGÓLNIENIE20172016DYNAMIKA
2016=100
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych263,2357,073,7
Zysk operacyjny57,152,2109,4
Amortyzacja56,264,587,1
EBITDA113,3116,797,1
EBITDA skorygowana*113,3124,191,3

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych w 2017 roku wyniosły 263,2 mln zł, co oznacza spadek o 26,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Spadek ten wiąże się ze zmniejszeniem składu Grupy o spółki wchodzące w skład segmentu w trakcie 2016 roku (tj. SEJ, PEC, SEJ Serwis i epeKoks). EBITDA w analizowanym segmencie wyniosła 113,3 mln zł, co oznacza spadek o 2,9 mln zł w stosunku do 2016 roku, przede wszystkim wskutek osiągnięcia niższej o 8,3 mln zł amortyzacji.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.