poprzedni

następny

Ryzyka środowiskowe

Ryzyka środowiskowe

Poziom ryzyka

 • niski
 • średnie
 • wysoki

Zmiana poziomu ryzyka w stosunku do 2017 roku:

 • spadek
 • bez zmian
 • wzrost
 • Ryzyka dotyczące regulacji związanych z ochroną środowiska

  • wysokie
  • wzrost

  Regulacje prawne odnoszące się do środowiska i korzystania z zasobów naturalnych ulegają ciągłym zmianom, a tendencją ostatnich lat w tym zakresie jest zaostrzanie obowiązujących standardów. W związku z tym, Grupa może nie być w stanie przestrzegać i działać zgodnie z przyszłymi zmianami w prawie lub też takie zmiany w prawie mogą mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Grupy. Dodatkowo, zmiany w prawie ochrony środowiska mogą prowadzić do konieczności dostosowania działalności Grupy do nowych wymogów (np. wprowadzenia zmian w technologiach stosowanych przez Grupę do ograniczania emisji do powietrza lub też zmian w sposobie zagospodarowania odpadów, prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej), w tym również uzyskania nowych pozwoleń, lub zmiany warunków dotychczasowych pozwoleń posiadanych przez Grupę. Taki obowiązek może wymagać od Grupy poniesienia określonych, dodatkowych nakładów inwestycyjnych, a tym samym może mieć wpływ na jej sytuację finansową, podnosząc koszty jej działalności. Grupa dąży do ograniczenia ryzyka, prowadząc stały nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz realizując niezbędne zadania inwestycyjne pozwalające na spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Świadome i odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska oraz konsekwencja w wypełnianiu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań. Działania związane z minimalizacją ryzyka to m.in: stały nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz realizacja niezbędnych zadań inwestycyjnych pozwalających na spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych.

 • Zagrożenia wynikające z powstawania szkód górnicznych na powierzchni

  • wysokie
  • bez zmian

  Ryzyko to wiąże się z tym, iż z uwagi na lokalizację zasobów węgla pod terenami leśnymi i silnie zurbanizowanymi Grupa będzie zmuszona ponosić wysokie koszty związane z prowadzeniem rekultywacji wyprzedzającej i naprawą szkód górniczych. Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym na Grupie ciąży obowiązek naprawienia powstałych szkód górniczych w obiektach i budowlach, a także może ona zostać zobowiązana do przywrócenia gruntów do stanu sprzed rozpoczęcia prac górniczych. Jakiekolwiek zmiany w prawie, które zaostrzałyby te wymogi mogą skutkować wzrostem kosztów związanych z taką rekultywacją lub naprawą szkód.

 • Ryzyko w zakresie dostosowania działalności grupy do polityki klimatycznej Unii Europejskiej

  • średnie
  • bez zmian

  Jednym z celów priorytetowych Unii Europejskiej jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez m. in. ograniczanie zużycia naturalnych surowców energetycznych, wprowadzanie nowoczesnych i efektywnych technologii w zakresie produkcji energii, ograniczanie emisji dwutlenku węgla, zmniejszanie zużycia energii oraz zwiększenie znaczenia energetyki odnawialnej. Dla osiągnięcia tych celów Unia Europejska wprowadziła pakiet o nazwie „3x20% do 2020 roku”.

  Ponadto aktualnie Komisja Europejska prowadzi prace nad tzw. „pakietem zimowym” będącym szeregiem rozwiązań legislacyjnych dążących m.in. do osiągnięcia w ramach UE wskazanych powyżej celów aktualnej polityki energetycznej i klimatycznej na 2030 rok. Aktywna polityka klimatyczna prowadzona przez Unię Europejską ze względu na podwyższone koszty prowadzenia działalności negatywnie oddziałuje na branżę stalową. W konsekwencji, zła kondycja sektora przemysłu metalurgicznego może powodować zmniejszenie przychodów. Działania związane z minimalizacją ryzyka to m.in.: bieżąca analiza i ocena sytuacji w zakresie zmian Polityki klimatycznej UE i wynikających z niej zmian w przepisach krajowych, realizacja projektów w ramach działalności Grupy mających na celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych tj. maksymalne wykorzystanie ujętego w procesie wydobycia węgla metanu do produkcji elektrycznej, ciepła i chłodu.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.