poprzedni

następny

Istotne spory zbiorowe w pozostałych spółkach Grupy

Istotne spory zbiorowe w pozostałych spółkach Grupy

Istotne spory inicjowane przez stronę społeczną oraz relacje ze stroną społeczną

 • JSW KOKS

  W spółce funkcjonuje 10 organizacji związkowych. W 2017 roku Zarząd JSW KOKS prowadził rozmowy ze stroną związkową w przedmiocie polityki płacowej na 2017 rok oraz rozmowy i konsultacje w sprawie zmian schematu organizacyjnego w związku z utworzeniem oddziałów w JSW KOKS, jak również w zakresie zawarcia Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy dla pracowników: JSW KOKS z siedzibą w Zabrzu tzw. Centrala Spółki, JSW KOKS Oddział KKZ z siedzibą w Radlinie, JSW KOKS Oddział Przyjaźń z siedziba w Dąbrowie Górniczej. Odnośnie ustalania i obowiązywania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy rozmowy były prowadzone z zachowaniem obowiązujących procedur wynikających z ustawy oraz z wewnętrznych źródeł prawa pracy. W dniu 28 marca 2017 roku zostało wystosowane do organizacji związkowych wspólne pismo Prezesa Zarządu JSW KOKS i Dyrektora Oddziału Przyjaźń w przedmiocie rokowań ZUZP oraz w zakresie przekazania projektów Regulaminów Pracy i Wynagradzania dla pracowników JSW KOKS z siedzibą w Zabrzu, pracowników JSW KOKS Oddział Przyjaźń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz pracowników JSW KOKS Oddziału KKZ z siedzibą w Radlinie. Zarząd spółki na bieżąco przekazywał partnerom społecznym pisemną informację dotyczącą zatrudnienia i wynagradzania oraz informację o aktualnej sytuacji ekonomicznej spółki. W trakcie cyklicznych spotkań organizacje związkowe na bieżąco były informowane w zakresie sytuacji finansowej, społecznej i handlowej przedsiębiorstwa. Ponadto Zarząd spółki z partnerami społecznymi dokonał uzgodnień w zakresie zawarcia: porozumienia w zakresie nie sporządzania planów urlopów na rok 2017, porozumienia w sprawie braku waloryzacji wysokości dodatków za pracę w ruchu zmianowym oraz w systemie zmianowym i równoważnym, porozumienia w przedmiocie ustalania niektórych elementów polityki płacowej na rok 2017, porozumienia w sprawie zasad przyznawania i wydawania bonów żywnościowych. Jednocześnie ustalono i podano do wiadomości pracowników Regulamin pracy i wynagradzania dla pracowników JSW KOKS S.A. w Zabrzu, Regulamin pracy i wynagradzania dla pracowników JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz Regulamin pracy i wynagradzania dla pracowników JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie.

 • JZR

  W spółce działa 5 organizacji związkowych. W dniu 11 maja 2017 roku Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych powołana 24 kwietnia 2017 roku weszła z Pracodawcą w spór zbiorowy. Spór obejmował następujące żądania: podwyższenie średniego wynagrodzenia za pracę o 3% w grupach zawodowych w stosunku do roku 2016, wyłączając z tego środki premii kwartalnej, które były zawieszone w roku 2016, a odwieszone w roku 2017 oraz „14-tej” pensji wypłaconej w roku bieżącym w miesięcznym rozliczeniu, przeszeregowanie 10% pracowników, wypłacenie premii jednorazowej w wysokości 1 500 zł brutto na osobę. Pracodawca podjął rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. W trakcie rokowań Strona Społeczna zweryfikowała dotychczasowy postulat i zaproponowała podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania o 2,5% przy jednoczesnej rezygnacji z nagrody jednorazowej.

  W dniu 19 maja 2017 roku zostało podpisane porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy, w ramach którego ustalono: podwyższenie tabel płac zasadniczych o 2,5% ze skutkiem od 1 czerwca 2017 roku z uwzględnieniem, że stawki zostaną zaokrąglone matematycznie do pełnego złotego według ogólnych zasad, przeszeregowanie ze skutkiem od 1 czerwca 2017 roku 13% pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, szczególnie w grupach pracowników najmniej zarabiających posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz kontunuowanie dotychczasowej możliwości przeszeregowania pracowników przy zawieraniu kolejnych umów (dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych), odstąpiono od wypłaty jednorazowej nagrody, przy jednoczesnym ustaleniu powrotu do rozmów w przedmiocie sprawy po zamknięciu III kwartału 2017 roku. Ponadto uzgodniono ze skutkiem od 1 stycznia 2017 roku rozszerzenie ilości osób uprawnionych do nagrody kwartalnej związanej z efektywnością pracy wypłacanej w wysokości 200 zł dla każdego uprawnionego pracownika o osoby korzystające z kodeksowych dwóch dni zwolnienia w roku z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem, zarówno w formie godzinowej, jak i zwolnienia z całego dnia pracy.

 • JSK

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku 12 pracowników JSK należało do Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz 2 pracowników należy do Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.. W 2017 roku odbyły się dwa spotkania ze związkami zawodowymi. W trakcie pierwszego spotkania w dniu 16 stycznia 2017 roku omówiono i uzgodniono: zmiany do Regulaminu ZFŚS (zmniejszenia wydatków na dofinansowanie spotkań kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych do kwoty 25 000,00 zł oraz zwiększenia dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” o kwotę 150,00 zł) oraz preliminarz wydatków na rok 2017. Ponadto w miesiącu styczniu 2017 roku pracownikom wypłacono nagrodę uznaniową w kwocie 150,00 zł netto. Podczas drugiego spotkania w dniu 7 września 2017 roku omówiono temat wypłaty nagrody produkcyjnej realizowanej w JSW oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS 2017 roku.

 • PGWiR

  W spółce funkcjonują 4 związki zawodowe. W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się spotkanie Zarządu z przedstawicielami organizacji związkowych, na którym związki zawodowe wystąpiły o podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników z najniższymi kategoriami oraz o podwyższenie wszystkich kategorii zaszeregowania. Zarząd przedstawił stronie związkowej projekty propozycji wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 1,5%. W dniu 14 kwietnia 2017 roku Zarząd spółki otrzymał pismo od Związku Zawodowego Pracowników o przedstawienie projektu podwyższenia stawek o 2%. W dniu 23 czerwca 2017 roku zostało przekazane pismo do organizacji związkowych informujące o gotowości ze strony pracodawcy do zwiększenia stawek osobistego zaszeregowania o 2%. Wzrost ten nie spowoduje przekroczenia planowanego poziomu kosztów wynagrodzeń w 2017 roku. W dniu 19 czerwca 2017 roku Zarząd spółki otrzymał pismo od NSZZ „Solidarność” z żądaniem podwyższenia stawek o co najmniej 6% z groźbą sporu zbiorowego.

 • ZREM-BUD

  Na terenie spółki działa 6 organizacji związkowych. W 2017 roku Zarząd i organizacje związkowe kontynuowały rokowania i prace nad nowym Układem Zbiorowym Pracy. Ponadto w 2017 roku został zatwierdzony Regulamin ZFŚS.

 • SPEDKOKS

  W spółce działa 8 organizacji związków zawodowych. W dniu 8 lutego 2017 roku został zawarty Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników SPEDKOKS obowiązujący od 1 kwietnia 2017 roku oraz został wpisany do rejestru ZUZP. Z tym też dniem został rozwiązany ZUZP z dnia 15 lipca 2005 roku, a informacja o rozwiązaniu Układu została wpisana do rejestru ZUZP.

 • Tekst węglowy

  Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea

 • BTS

  W spółce działa 7 organizacji związkowych. W dniu 20 lipca 2017 roku wszystkie organizacje związkowe wstąpiły z Pracodawcą w spór zbiorowy. Ich żądania dotyczą: zagwarantowania zwiększenia odpisu na ZFŚS w 2017 roku o kwotę 2 500,00 zł na każdego uprawnionego pracownika, ustalenia wysokości tzw. Dodatku wielkanocnego na kwotę 500,00 zł, (zgodnie z zapisami ZUZP), ustalenia wysokości nagrody z okazji dnia transportowca na kwotę 1 000,00 zł na każdego uprawnionego pracownika oraz ustalenia wysokości dodatkowej nagrody tzw. Dodatku wigilijnego na kwotę 1 000,00 zł na każdego uprawnionego pracownika (zgodnie z zapisami ZUZP). Strony sporu postanowiły, zgodnie z art. 10 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, prowadzić dalsze negocjacje z udziałem mediatora wskazanego z listy Ministerstwa. Spór zbiorowy zakończono porozumieniem w dniu 8 grudnia 2017 roku. Ustalono, iż zwiększony zostanie dodatkowy odpis na ZFŚS jako zobowiązanie 2017 roku o kwotę 1000 zł na każdego uprawnionego pracownika z realizacją w miesiącu grudniu 2017 roku oraz ustalono dodatkową wypłatę kwoty 2000 zł na każdego uprawnionego pracownika z realizacją do końca I kwartału 2018 roku, jako zaspokojenie pozostałych żądań dotyczących 2017 roku.

 • JSW SiG

  W spółce funkcjonują 2 organizacje związkowe. W dniu 18 sierpnia 2017 roku Zarząd spółki podpisał z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych Aneks nr 1/2017 do Regulaminu ZFŚS wprowadzający nowe regulacje dotyczące widełek kwotowych na potrzeby określania wysokości zapomóg przyznawanych pracownikom JSW SIG. W 2017 roku w wyniku zakończonego sporu zwiększono dzienną stawkę posiłków regeneracyjnych na kwotę 19 zł.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.