poprzedni

następny

Skład

Skład

CZŁONKOWIE ZARZĄDU JSW

Daniel Ozon Prezes Zarządu

Daniel Ozon

Prezes Zarządu

Pan Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości.
Od 2014 roku współpracował z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset management S.A. posiadającego pełną licencję KNF. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW. W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora. W latach 1999 - 2004 był zatrudniony w Banku Handlowym Citibank, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji oraz Działem Finansów Handlowych.

Obsar zarządzania

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie Controlingu, Finansów, Księgowości i Relacji Giełdowych.

Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Ukończył wydział gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m. in. w branży stalowej i wydobywczej zarówno należących do Skarbu Państwa jak i prywatnych. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora finansowego w Hucie Katowice S.A., Polskich Hutach Stali S.A. oraz w Mittal Steel Poland S.A., Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., członka zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w takich firmach jak Grupa Kapitałowa KGHM oraz Ernst&Young.

Obsar zarządzania

Kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie: Organizacji i Zarządzania, Bezpieczeństwa, Komunikacji i PR, Audytu i Kontroli, Zakupów oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem.

Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Strategii i Rozwoju

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Pan Artur Dyczko jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych z zakresu górnictwa. Od lipca 2016 roku zatrudniony w JSW, ostatnio na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. technicznych. Posiada doświadczenie jako konsultant w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dużych korporacji międzynarodowych takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i ABB. Ma również doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, gdyż brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych w branży wydobywczej w tym dla LW Bogdanka S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KHW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. i JSW S.A. Jest współautorem strategii funkcjonowania LW Bogdanka S.A. do roku 2020; głównym konsultantem górniczym nowego modelu biznesowego Polskiej Grupy Górniczej oraz współautorem strategii wyjścia JSW z kryzysu.

Obsar zarządzania

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie obszaru inwestycji, strategii, innowacji, rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i nadzoru korporacyjnego.

Jolanta Gruszka Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Handlu

Jolanta Gruszka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu

Pani Jolanta Gruszka ukończyła wydział filologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu strategii sprzedaży i zarządzania. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z handlem i zarządzaniem. Pracę zawodową rozpoczęła w 1990 roku w „Centrozap” Spółka Handlowo Przemysłowa, gdzie pracowała na stanowisku Stażysty ds. Handlowych, a następnie Handlowca.Od 1996 roku była zatrudniona w spółce Polski Koks, gdzie pracowała na stanowiskach począwszy od Specjalisty ds. Marketingu i Handlu do Wiceprezesa Zarządu. Od października 2016 roku pełniła obowiązki Pełnomocnika Zarządu JSW, a od grudnia 2016 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z handlem, marketingiem i spedycją.Zrealizowała szereg dużych projektów związanych z realizacją polityki handlowej i strategii sprzedaży, restrukturyzacją i ograniczaniem kosztów.

Obsar zarządzania

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie Handlu i Spedycji.

Tomasz Śledź Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Tomasz Śledź

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Pan Tomasz Śledź jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwie. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. Pracę rozpoczął w 1988 roku od stanowiska górnika, następnie sztygara, nadsztygara, do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu górniczego. Od września 2015 roku do stycznia 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Technicznego Kopalni JSW KWK Knurów – Szczygłowice, a następnie funkcję Dyrektora Technicznego Kopalni JSW KWK Knurów – Szczygłowice Ruch Szczygłowice. W roku 2010 brał udział przy pracach związanych z połączeniem KWK Knurów z KWK Szczygłowice, a następnie w roku 2014 przy przyłączeniu KWK Knurów – Szczygłowice do JSW. Podczas swojej kariery zawodowej rozwijał się w obszarze doskonalenia i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest współautorem licznych artykułów i publikacji na temat inicjatyw i nowych pomysłów w górnictwie.

Obsar zarządzania

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie Produkcji, Przeróbki i Jakości Węgla oraz Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych.

Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Pracy i Polityki Społecznej

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Społecznego dialogu pracy na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany niemal od początku jej istnienia, bo od 1995 roku. Od maja 1995 roku do sierpnia 1999 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy KWK Borynia.

Obsar zarządzania

Nadzoruje całokształt działalności JSW, w szczególności w zakresie Pracy, Płac, Zarządzania Mieniem i Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Zmiany w składzie Zarządu JSW w 2017 roku

  • JSW otrzymała rezygnację z dniem 3 marca 2017 roku złożoną przez Pana Józefa Pawlinowa z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych.
  • Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu JSW z dniem 6 marca 2017 roku Pana Tomasza Gawlika, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
  • Rada Nadzorcza delegowała Pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW od dnia 6 marca 2017 roku, jednak nie dłużej niż do dnia 6 czerwca 2017 roku.
  • Rada Nadzorcza delegowała Pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 7 września 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu.
  • Rada Nadzorcza powołała z dniem 9 sierpnia 2017 roku Pana Artura Dyczko w skład Zarządu JSW na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.
  • Rada Nadzorcza delegowała Pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW od dnia 9 września 2017 roku do dnia 8 grudnia 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu.
  • Rada Nadzorcza powołała z dniem 6 października 2017 roku Pana Tomasza Śledzia w skład Zarządu JSW na stanowisko Zastępcy Prezesa zarządu ds. Technicznych.
  • Rada Nadzorcza powołała z dniem 30 listopada 2017 roku Pana Daniela Ozona na stanowisko Prezesa Zarządu.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.