poprzedni

następny

Działania prospołeczne

Działania prospołeczne

W 2017 roku Grupa prowadziła działalność promocyjną oraz prospołeczną w regionie, nie tylko kompensując ewentualne uciążliwości, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności wydobywczej, ale umacniając przyjazne nastawienie społeczności do Grupy. Chcąc być dobrym sąsiadem społeczności, z którymi Grupa jest nierozerwalnie od lat związana, właśnie na nich koncentruje swoje działania prospołeczne. W 2017 roku kontynuowano współpracę z zawodowymi klubami sportowymi: KS Jastrzębski Węgiel i Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie oraz licznymi klubami amatorskimi zajmujące się m.in. piłką nożną, siatkówką, hokejem, tenisem stołowym, szachami, boksem. Kooperacja objęła również stowarzyszenia, gminne ośrodki kultury, a także szczególnie istotne ze względu na kultywowanie pamięci o przeszłości Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Jednocześnie Jednostka dominująca przekazała darowizny dla 18 jednostek służby zdrowia, a także wsparła zakup opału oraz zorganizowanie opieki nad najuboższymi mieszkańcami. Objęła wsparciem lokalne parafie katolickie oraz parafię ewangelicką, która m.in. dzięki pomocy ze strony JSW może corocznie organizować koncert muzyki organowej. Darowizny otrzymały również inne organizacje społeczne, w tym powszechnie znane, takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Caritas Polska, Kluby Abstynenta, Fundacja Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski, jedno z hospicjów i wiele innych. Na liście obdarowanych znalazły się też mniejsze kluby i organizacje pozarządowe o zasięgu lokalnym, w tym uczniowskie kluby sportowe, ludowe kluby sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Wędkarski i inne organizacje zajmujące się współpracą z dziećmi i młodzieżą. Całoroczną opieką JSW obejmuje też Ochronkę Pod Patronatem Św. Dominika Savio w Jastrzębiu- Zdroju. Oprócz pomocy finansowej na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej czy śniadania wielkanocnego a także dofinansowania półkolonii, pracownicy JSW w okresie mikołajkowym organizują dla najbardziej potrzebujących dzieci zbiórkę prezentów świątecznych jak zabawki, przybory szkolne, słodycze. Każdego roku pracownicy JSW wspierają również akcję Szlachetna Paczka – ogólnopolską inicjatywę łączącą Polaków w geście pomagania.

JSW wraz z IPA Oddział w Jastrzębiu-Zdroju wspiera program „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczna droga do domu”- wyprodukowano na ten cel kilka tysięcy opasek odblaskowych. JSW od kilku lat prowadzi również akcję „Szachy dla Przedszkolaków”, dzięki której przekazano szkołom kilkaset kompletów szachów szkolnych. JSW uczestniczyła również w wydarzeniu ponadregionalnym zorganizowanym przez Kancelarię Premiera RP z okazji Dnia Dziecka w Warszawie, przekazując na ten cel gadżety propagujące bezpieczeństwo dzieci np. koszulki odblaskowe z napisem „Widzisz mnie?”, opaski odblaskowe, itp..

Po raz pierwszy w JSW blisko tysiąc dzieci pracowników kopalń bawiło się przez cały tydzień na imprezach mikołajkowych organizowanych przez spółkę we wszystkich zakładach JSW. Na zakończenie każdego spotkania rozlosowywano główną nagrodę, którą był rodzinny wyjazd do ośrodka należącego do JSK (Grupa JSW ) Jastrzębia Turnia w Zakopanem.

Każda ze spółek, ze względu na odmienną specyfikę działalności operacyjnej ma również swój indywidualny charakter oddziaływania społecznego, a tym samym zindywidualizowane podejście do zarządzania nim:

 • JSW KOKS

  W JSW KOKS sformalizowane podejście ma na celu nie tylko wychodzenie naprzeciw potrzebom najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Uwzględnia ono bowiem także tryb postępowania, w sytuacji wystąpienia zgłoszeń i skarg, przedstawicieli społeczności lokalnych w odniesieniu do wpływu na życie i środowisko naturalne osób zamieszkujących okolice zakładów produkcyjnych. Jednocześnie należy mieć świadomość, że kluczową odpowiedzialnością wobec szerokorozumianego społeczeństwa jest dostarczanie przez JSW KOKS produktu o właściwych parametrach jakościowych, co z kolei przekłada się np. na uzyskanie stali o określonych parametrach, przez konsumentów koksu, czyli huty stali. W ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania funkcjonuję System Zarządzania Środowiskowego, którego nadrzędnym celem jest ograniczanie niekorzystnych wpływów środowiskowych powodowanych przez zidentyfikowane aspekty środowiskowe. Działania te mają bezpośredni wpływ na społeczność lokalną, bowiem umożliwiają świadome podejmowanie decyzji pro-środowiskowych, wynikających bezpośrednio z procesów produkcyjnych i umożliwiają trwałe i prawidłowe relacje z interesariuszami, wśród których społeczność lokalna odgrywa znaczącą rolę. Ponadto ważnym aspektem działalności JSW KOKS jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, co pozwala to na efektywne wykorzystanie i zużycie zasobów energetycznych oraz zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w realizowanych procesach zarówno JSW KOKS jak również zwiększa własne zasoby energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej JSW. Działalność prospołeczna JSW KOKS w 2017 roku koncentrowała się na pomocy najuboższym -spółka wsparła finansowo akcje organizowane przez parafie oraz fundacje, których celem było przygotowanie paczek żywnościowych dla potrzebujących. JSW KOKS angażowała się również w akcje mające na celu pomoc w leczeniu osób oraz przy zakupie sprzętu medycznego, spółka wsparła również działalność hospicyjną. W 2017 roku Spółka była współorganizatorem pikników rodzinnych z okazji Dnia Dziecka oraz Spotkań Mikołajkowych dla dzieci. Uczestniczyła również w imprezach charytatywnych (np. organizowanych przez stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie). W 2017 roku spółka angażowała się też we wsparcie sportu zarówno wśród dzieci, młodzieży (Akademia Piłkarska Górnika Zabrze), jak i wśród osób dorosłych, które uprawiają sport zawodowo (Jastrzębski Węgiel) i amatorsko.

 • PGWiR

  PGWiR samodzielnie zarządza ryzykami o charakterze społecznym, które są specyficzne dla prowadzonej przez nią działalności - samodzielnie prowadzi z mieszkańcami rozmowy w zakresie dotyczącym obecności infrastruktury na należących do nich terenach, czy rekompensowania szkód z tytułu ewentualnych awarii i drobnych wycieków z rurociągu. W przypadku intensywnych opadów PGWiR odpowiedzialna jest za bezpieczne odpompowywanie wód z terenów górniczych, co przekłada się również na usuwanie wody deszczowej z zalanych dróg, ale też na wsparcie w jej usuwaniu z gospodarstw domowych.

 • JZR

  W JZR kluczowe znaczenie, z punktu widzenia interesu społecznego, ma zachowanie najwyższej staranności i najwyższej jakości wykonanych prac, będących gwarancją bezpieczeństwa dla użytkowników. Spółka wspiera szereg działań prospołecznych, wspierając działalność sportową, kulturalną i prozdrowotną, szczególny nacisk kładąc na promocję i wsparcie sportu jako ważnej dziedziny życia społecznego. W 2017 roku działania prospołeczne JZR obejmowały darowizny, ukierunkowanych stricte na organizacje z najbliższego otoczenia i lokalną społeczność.

 • CLP-B

  CLP-B przeprowadziła kilkanaście edycji szkoleń w zakresie pobierania i badania popiołów paleniskowych dla Straży Miejskich i Gminnych oraz urzędników samorządowych z 103 gmin z Polski. Spółka realizuje wspólnie z Powiatem Wodzisławskim oraz Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim projekt „Młode kadry naszą przyszłością”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W efekcie, przy wykorzystaniu zewnętrznego finasowania, przyczynia się do realizowania inwestycji społecznych w przyszłe zasoby ludzkie. Spółka organizuje też spotkania dla studentów i uczniów. CLPB wspierała finansowo organizacje ważne dla lokalnej, jastrzębskiej społeczności, m.in.: stowarzyszenia i kluby sportowe.

 • JSK

  W JSK przyjęte Zasady prowadzenia działalności promocyjnej i charytatywnej w Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. koncentrują się przede wszystkich na działaniach ograniczających ryzyka społeczne związane z jej podstawową działalnością. Stąd akcje takie jak „Bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo – drogowych”, konkurs „Bezpieczne Tory”, udział w kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”, czy porozumienie z PKP PLK S.A. dotyczące udziału w kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”. Podjęto współpracę z Zespołem Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, mającą na celu opracowanie przez szkołę innowacyjnego narzędzia informatycznego wspomagającego system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

 • Advicom

  Spółka Advicom pomaga uczniom szkół średnich oraz studentom w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznych organizując dla nich praktyki zawodowe oraz praktyki absolwenckie, których zasady zostały opisane w wewnętrznym regulaminie. W miarę możliwości wspiera wydarzenia kulturalne i społeczne. W styczniu 2017 roku spółka wsparła finansowo Uczniowski Klub Sportowego Pionier w Jastrzębiu Zdroju, co pomogło zorganizować turniej szachowy oraz przekazała wsparcie finansowe na organizację „40-lecia działalności klubu sportowego „Nautilus” w Jastrzębiu-Zdroju.

 • JSW Innowacje

  JSW Innowacje ma ogromny potencjał do wypracowywania rozwiązań istotnych ze społecznego i środowiskowego punktu widzenia, w tym realizację projektów wspólnie ze światem nauki oraz biznesu. Spółka była sponsorem m.in. KS Jastrzębski Węgiel, a także partnerem strategicznym International Maning Forum (IMF).

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.