poprzedni

następny

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Podstawowe kierunki działań zarządczych związanych z ochroną środowiska zostały sprecyzowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020. Dzielą się one na dwie kategorie:

  • maksymalizacja efektywności gospodarczego wykorzystania surowców pozyskiwanych z natury (zarówno złóż węgla, jak i innych surowców, towarzyszących jego wydobyciu)
  • ograniczanie negatywnego wpływu na otoczenie przyrodnicze i zapewnienie bieżącego bezpieczeństwa środowiskowego

Grupa przyjmuje założenie, iż najlepszą miarą odpowiedzialności za otoczenie jest efektywność działania. Wszelkie niedoskonałości technologii czy niedoskonałości w zarządzaniu powinny być eliminowane. Otwiera to przestrzeń do bardzo wielu projektów badawczych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które pomogą działać w sposób efektywny i opłacalny, chroniąc jednocześnie otoczenie przyrodnicze. To niewyczerpalne pole do prowadzenia badań przez ośrodki naukowe przy zaangażowaniu przemysłu. To bodziec do poszukiwania nowatorskich, skutecznych i efektywnych kosztowo technologii. Przede wszystkim chodzi o efektywne wykorzystanie eksploatowanych i opłacalnych w wydobyciu złóż węgla, ale również o efektywne wykorzystanie gospodarcze metanu współwystępującego ze złożami węgla, gazu koksowniczego, optymalizacja zużycia energii elektrycznej i paliw. Należy również wspomnieć o działaniach ukierunkowanych na poszukiwanie nowatorskich i ekonomicznie uzasadnionych metod wykorzystania skały płonnej, czy o odzysku soli z wód kopalnianych.

Kolejnym obszarem kluczowym z punktu widzenia badań i rozwoju są wszelkie projekty związane z tzw. technologiami czystego węgla. Przyśpieszeniu działań związanych z poszukiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, przynoszących tak korzyści ekonomiczne, jak i środowiskowe, sprzyjać ma skoncentrowanie w jednym miejscu kompetencji badawczych, które stało się motorem do powołania spółki JSW Innowacje.

Spółka JSW Innowacje ma być jednocześnie platformą umożliwiającą współpracę w zakresie badań i rozwoju z partnerami biznesowymi (B2B) oraz z jednostkami akademickimi i ośrodkami naukowymi (B2U) z wykorzystaniem szerokiego spektrum źródeł finansowania zewnętrznego (NFOŚiGW, NCBR). Kluczowe znaczenie ma spojrzenie na badania i innowacyjne projekty poprzez pryzmat efektywności, w tym rentowności projektów, które co do zasady mają mieć znaczenie praktyczne dla Grupy i branży.

Obok celów strategicznych o długoterminowym charakterze, obowiązują te związane ze strategicznym zarządzaniem operacyjnym. Mają one zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe w dniu dzisiejszym – zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom lokalnej społeczności. Dlatego też w znacznym stopniu koncentrują się one na zgodności z konkretnymi normami, czy procedurami, monitorowanie bieżących parametrów środowiskowych, reagowanie na stwierdzone odstępstwa i podejmowanie działań naprawczych i korygujących w razie stwierdzenia nieprawidłowości. Przez analogie do innych obszarów biznesowych (np. BHP), kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania JSW w tym obszarze ma posiadanie sytemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001 – ukierunkowanego na nieustanne doskonalenie organizacji i stanowiącego gwarancję zachowania należytej staranności. Warunkiem istnienia takiego systemu jest posiadanie stosownej polityki środowiskowej.

Na poziomie JSW, polityka środowiskowa została ujęta w dokumencie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.. Zapewniać ma ona z jednej strony zgodność z wymaganiami prawnymi oraz bieżące ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w całym procesie wydobywania, przeróbki i sprzedaży węgla.

W 2017 roku Grupa w dalszym ciągu urzeczywistniała w swoich działaniach zasady przyjęte w strategii środowiskowej. W tym celu realizowane były wyznaczone zadania służące ochronie środowiska.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.