poprzedni

następny

Badania i Rozwój

Badania i rozwój

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W zakresie obszaru badań i rozwoju Grupa Kapitałowa pod koniec IV kwartału 2017 roku przyjęła Strategię Grupy Kapitałowej JSW w zakresie rozwoju obszaru innowacji. Główne rekomendacje wymienionej Strategii to zdefiniowanie celów w zakresie poprawy efektywności, jakości, bezpieczeństwa i wpływu środowiskowego głównej działalności JSW, obejmujących następujące obszary: eksploatacja złóż, organizacja pracy, systemy komunikacji, procesy produkcyjne, wentylacja w kopalniach, bezpieczeństwo, odpady i środowisko, rewitalizacja terenów i dywersyfikacja.

W 2017 roku rozpoczęto proces stopniowego wdrażania głównych założeń opracowanej Strategii. Jednocześnie w ramach uruchomionego portfela projektów Grupa przygotowała do realizacji szereg inicjatyw o charakterze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym.

Rodzaje inicjatyw w ramach portfela projektów:

Rodzaje inicjatyw w ramach portfela projektów:

Inicjatywy z poziomu JSW

Inicjatywy w ramach kooperacji JSW ze spółkami Grupy

Inicjatywy w ramach kooperacji z jednostkami naukowo-badawczymi oraz dostawcami rozwiązań innowacyjnych

 • Inicjatywy z poziomu JSW
 • Inicjatywy w ramach kooperacji JSW ze spółkami Grupy
 • Inicjatywy w ramach kooperacji z jednostkami naukowo-badawczymi oraz dostawcami rozwiązań innowacyjnych

Kluczowe projekty w obszarze badań i rozwoju

Grupa w 2017 roku rozpoczęła realizację kilku kluczowych projektów w obszarze badań i rozwoju. Poniżej wymieniono ważniejsze projekty badawczo-rozwojowe, będące w stale rozwijanej agendzie działalności innowacyjnej Grupy.

 • Model złoża i planowanie produkcji

  System informatyczny zarządzania danymi złożowymi, bazujący na nowoczesnych algorytmach geostatystycznych oraz wizualizacjach przestrzennych, ma posłużyć podniesieniu jakości planowania produkcji, w tym planowania strategicznego w szerszym horyzoncie czasowym. System pozwala zarówno modelować budowę geologiczną jak i projektować górnicze obiekty budowlane o różnym przeznaczeniu w nawiązaniu do strategicznych założeń dotyczących, m.in.: wydajności, jakości węgla, dostępnych zasobów sprzętowych i ludzkich, itd. Wdrożenie docelowe zakłada zmianę sposobu planowania produkcji nie tylko w ujęciu strategicznym oraz ale również krótkoterminowym.

 • Testy innowacyjnych napędów

  Projekt realizowany w celu testowania nowoczesnej technologii napędowej w kopalniach JSW we współpracy z wiodącymi dostawcami maszyn i urządzeń górniczych. Celem projektu jest wprowadzenie do cyklu produkcyjnego najnowszych technologii ograniczających awarie, podnoszących elastyczność pracy i sterowania napędu, ograniczających zużycie energii. Przykładem może być planowane testowanie w KWK Pniówek napędów o wysokim momencie obrotowym firmy Caterpillar, sterowanych poprzez zespół przemienników napięć. Jest to jeden z głównych obecnie wątków innowacyjnych w omawianym obszarze dla przemysłu wydobywczego.

 • Samodzielna obudowa kotwowa

  Projekt realizowany w kooperacji z wiodącymi producentami maszyn górniczych oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Celem projektu jest test obecnie dostępnych technologii kotwowych, w celu analizy możliwości stosowania tego typu systemów aktywnego kierowania stropem w warunkach kopalń JSW. Wiodący producenci węgla na świecie, wykorzystujący techniki podziemnej eksploatacji złóż z powodzeniem stosują obudowę kotwową, przekonując, że rozwój tej techniki umożliwia obecnie jej zastosowanie również w wymagających warunkach geologiczno-górniczych typowych dla kopalń JSW. Argumentem stojącym za stosowaniem tego typu obudowy w polskim górnictwie jest niewątpliwie dużo wyższa efektywność robót wynikająca z wyższej wydajność drążenia wyrobisk oraz dużo niższych kosztów. Pilotażowe zastosowanie obudowy kotwowej zaplanowano na KWK Budryk.

 • Rewitalizacja kopalni Krupiński

  Projekt realizowany w kooperacji z wiodącymi jednostkami naukowo-badawczymi na poziomie studium wykonalności projektów, w tym o charakterze innowacyjnym, takich jak: budowa hydroelektrowni szczytowo-pompowej w oparciu o infrastrukturę podziemnej kopalni, magazynowanie wyprodukowanej energii z użyciem farm fotowoltaicznych ulokowanych na dostępnej części zwałowiska skały płonnej, zagospodarowanie metanu, budowa zaplecza remontowego spółki JZR wraz z budynkiem biurowym wykorzystującym odnawialne źródła energii, park technologiczny oraz interaktywne centrum nauki.

Przyśpieszeniu działań związanych z poszukiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, przynoszących tak korzyści ekonomiczne, jak i środowiskowe, sprzyjać ma skoncentrowanie w jednym miejscu kompetencji badawczych, które stało się motorem do powołania spółki JSW Innowacje. Zgodnie z założeniami spółka JSW Innowacje ma być docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej Grupy. Swoją działalnością obejmować ma wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej Grupy Kapitałowej od badań poprzez projekty, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności po nadzór nad ich realizacją.

Spółka JSW Innowacje złożyła następujące wnioski o dofinansowanie projektów:

 • Wnioski do Funduszu Badawczego Węgla i Stali, w tym: CIRCMINE (innowacyjne zarządzanie wodą w kopalniach), CERCOLAND (remediacja terenów poprzemysłowych powstałych w wyniku oddziaływania węgla kamiennego/brunatnego, CAESMINE (wykorzystanie energii ze sprężonego powietrza ulokowanego w podziemnych nieużytecznych wyrobiskach górniczych), SUMAD (inwentaryzacja hałd pogórniczych), ARTEMISA (zaawansowane metody teledetekcyjne do zarządzania ryzykiem środowiskowym na powierzchni wywołanym przez górnictwo oraz działalność po wydobyciu).
 • Wnioski do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym: EKomPell (opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów), Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW), AutoInvent (system automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk węgla w czasie quasi rzeczywistym).
 • Przygotowanie i złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (budowa infrastruktury sprzętowej na potrzeby centrum rozwoju technologii i zawodów innowacyjnych).

Obecnie spółka JSW Innowacje jest w trakcie opracowania Strategicznej Agendy Badawczej w JSW Innowacje S.A.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.