poprzedni

następny

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NotaZa rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej8.13 160,1874,5
Odsetki zapłacone(13,2)(18,3)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych9.4(14,7)2,1
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty(261,5)38,2
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 870,7896,5
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych(734,9)(989,0)
Nabycie wartości niematerialnych(4,2)(5,6)
Nabycie aktywów finansowych(19,6)-
Wpłata na nabycie certyfikatów inwestycyjnych7.7(1 450,0)-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych2,64,8
Sprzedaż aktywów finansowych-17,0
Dywidendy otrzymane0,30,1
Odsetki otrzymane35,56,1
Wpływy ze sprzedaży spółek 10.3-612,2
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ(2 170,3)(354,4)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki6.463,736,7
Spłaty kredytów i pożyczek6.4(28,5)(79,6)
Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału10.3-150,0
Emisja dłużnych papierów wartościowych6.4-340,8
Wydatki związane z emisją dłużnych papierów wartościowych-(6,7)
Wykup dłużnych papierów wartościowych6.4(653,8)(39,1)
Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym(0,1)(0,9)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi-(7,8)
Płatności związane z leasingiem finansowym(34,6)(54,6)
Odsetki zapłacone z działalności finansowej(45,5)(57,8)
Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej(1,0)(3,3)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ(699,8)277,7
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW0,6819,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu1 170,3350,4
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1,4)0,1
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU7.81 169,51 170,3

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.