poprzedni

następny

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. NAZWA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  2. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
 2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
  3. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE
  4. ZASADY KONSOLIDACJI
  5. NOWE STANDARDY, INTERPRETACJE I ICH ZMIANY
  6. WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
   1. WPŁYW MSSF 15 NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
   2. WPŁYW MSSF 9 NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
    1. PORÓWNANIE AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WG MSR 39 I MSSF 9
    2. WPŁYW WDROŻENIA MSSF 9 NA KAPITAŁ WŁASNY
    3. SZCZEGÓŁOWY OPIS KOREKT ORAZ DANE UZUPEŁNIAJĄCE
   3. WPŁYW MSSF 16 NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 3. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SEGMENTÓW OPERACYJNYCH
  1. SEGMENTY OPERACYJNE
 4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  2. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
  3. POZOSTAŁE PRZYCHODY
  4. POZOSTAŁE KOSZTY
  5. PRZYCHODY/(KOSZTY) ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM ZAKŁADÓW DO SRK
  6. POZOSTAŁE ZYSKI/(STRATY) NETTO
  7. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  8. ZYSK/(STRATA) NA AKCJĘ
 5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA
  1. PODATEK DOCHODOWY
  2. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
 6. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA
  1. KREDYTY I POŻYCZKI
  2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO
  4. UZGODNIENIE ZADŁUŻENIA
 7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  3. UTRATA WARTOŚCI NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  4. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
  5. POZOSTAŁE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
  6. ZAPASY
  7. NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
  8. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  9. KAPITAŁ WŁASNY
   1. KAPITAŁ PODSTAWOWY
   2. KAPITAŁ Z TYTUŁU WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
   3. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY
  10. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  11. REZERWY
  12. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
 8. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  1. WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
 9. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  1. KATEGORIE I KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  2. HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ
  3. POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJĘTE W SPRAWOZDANIU Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  4. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE
  5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
   1. CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO
   2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM
 10. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  1. POZYCJE WARUNKOWE
  2. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO
  3. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, NABYCIA (OBJĘCIA) ORAZ SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW/AKCJI
  4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  5. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
  6. ZDARZENIA PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY
 11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.