poprzedni

następny

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów

NotaZa rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016
Przychody ze sprzedaży4.18 877,26 731,3
Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów4.2(5 638,3)(5 501,6)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY3 238,91 229,7
Koszty sprzedaży4.2(282,4)(342,4)
Koszty administracyjne4.2(480,8)(480,6)
Pozostałe przychody4.31 569,4226,7
Pozostałe koszty4.4(972,1)(253,5)
Pozostałe zyski/(straty) - netto4.643,5(153,3)
ZYSK OPERACYJNY3 116,5226,6
Przychody finansowe4.7132,96,9
Koszty finansowe4.7(125,9)(213,8)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych0,1(0,1)
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM3 123,619,6
Podatek dochodowy5.1(580,3)(15,2)
ZYSK NETTO2 543,34,4
Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto:16,13,9
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających7.9.219,94,8
Podatek dochodowy 5.1(3,8)(0,9)
Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto:(7,5)7,9
Zyski/(straty) aktuarialne7.10(9,2)9,8
Podatek dochodowy 5.11,8(1,9)
INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM8,711,8
CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM2 552,016,2
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy Jednostki dominującej2 538,96,7
- udziały niekotrolujące4,4(2,3)
Całkowite dochody przypadające na:
- akcjonariuszy Jednostki dominującej2 547,818,5
- udziały niekotrolujące4,2(2,3)
Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję)4.821,60,1

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.