poprzedni

następny

Realizowane działania służące ochronie środowiska

Realizowane zadania służące ochronie środowiska

Ochrona wód

W zakresie ochrony wód powierzchniowych przed zasoleniem, główne kierunki działań związane były z:

  • ograniczeniem ilości i ładunku zasolonych wód dołowych poprzez ich maksymalne wykorzystanie do celów technologicznych oraz na dole kopalń do prewencji pożarowej i likwidacji zbędnych wyrobisk,
  • dozowaniem niewykorzystanych wód pochodzących z odwodnienia kopalń: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie i Pniówek do rzeki Odry z wykorzystaniem metody hydrotechnicznej ochrony wód, tj. systemu retencyjno-dozującego „Olza”, eksploatowanego przez PGWiR. W 2017 roku systemem „Olza” odprowadzono 4,4 mln m3 wód z odwodnienia kopalń Grupy,
  • doskonaleniem systemu retencyjno-dozującego „Olza” poprzez kontynuowanie prac modernizacyjno-remontowych,
  • odsalaniem niewykorzystanych wód z odwodnienia kopalni Budryk przez PGWiR w zakładzie w Dębieńsku,
  • kontrolowanym wprowadzania niewykorzystanych wód z odwodnienia kopalni Knurów-Szczygłowice do wód powierzchniowych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach.
Gospodarka odpadami

W odniesieniu do gospodarki odpadami, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w 2017 roku w Grupie w dalszym ciągu stosowano takie sposoby produkcji lub formy usług oraz surowce i materiały, które pozwalały zapobiegać powstawaniu odpadów lub utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie. Wszystkie działania związane z gospodarką odpadami prowadzone były zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w sposób ograniczający do minimum negatywne oddziaływanie odpadów na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko poprzez optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i rewitalizacji terenów oraz gruntów przekształconych działalnością górniczą. Grupa przy wydobyciu i przeróbce węgla w 2017 roku wytworzyła 11,1 mln Mg (ton) odpadów wydobywczych. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów wydobywczych na środowisko naturalne oraz zwiększenia przychodów poprzez racjonalne gospodarowanie nimi, Grupa realizowała strategiczne kierunki działań, do których należą: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie wykorzystania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, sprzedaż odpadów w postaci nieprzetworzonej, produkcja i sprzedaż kruszyw produkowanych z odpadów, zagospodarowanie odpadów w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni.

Optymalne wykorzystanie wytwarzanych odpadów wydobywczych w budownictwie drogowym i komunikacyjnym, do prac inżynieryjno – budowlanych oraz hydrotechnicznych prowadzone było poprzez intensyfikację działań w zakresie produkcji kruszyw w instalacjach zakładów przeróbczych kopalń i ich sprzedaży. Produkcja kruszyw realizowana była zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi: Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie dla wyrobu budowlanego o nazwie „Kruszywo skalne górnicze JSW” oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach dla wyrobu o nazwie „Kruszywo hydrotechniczne z łupka powęglowego JSW”. Odpady poddawano procesowi odzysku na podstawie posiadanych przez kopalnie decyzji. W 2017 roku sprzedano ok. 0,1 mln Mg kruszyw i odpadów wydobywczych.

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni prowadzone było zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, planami gospodarki odpadami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami w kierunkach uzgodnionych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wszystkich obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi realizowane były zadania mające na celu zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem nagromadzonych odpadów wydobywczych oraz zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w celu ich odnowy oraz przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przypisanie im funkcji użytkowych, które w przyszłości służyć będą lokalnym społecznościom, jako tereny zieleni urządzonej i lasy oraz obiekty sportowo-rekreacyjne.

Obiekty gospodarki odpadami wydobywczymi objęte były rekultywacją techniczną i biologiczną opartą na tradycyjnych i bezglebowych metodach zazieleniania, gwarantujących szybkie i trwałe osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Grupie realizowane było poprzez maksymalne wykorzystanie energetyczne gazu z odmetanowania kopalń. W wyniku wykorzystania ujmowanego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2017 roku uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o ok. 91,6 mln m3. W 2016 roku w kopalni Budryk oddano do eksploatacji układ kogeneracyjny – 2 silniki o mocy ok. 4,0 MWel każdy w rejonie szybu VI Chudów, co pozwoliło zmniejszyć emisję metanu do atmosfery o ok. 8,0 mln m3. Od roku 2018 planuje się rozpoczęcie procedur związanych z budową kolejnych silników na gaz z odmetanowania w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice.

W 2017 roku Grupa zainicjowała implementację kompleksowych rozwiązań w zakresie zaawansowanego szacowania „śladu węglowego” całej organizacji, jak i poszczególnych z kluczowych procesów produkcyjnych. Pracom towarzyszy szczegółowa inwentaryzacja i analiza źródeł emisji, jak i porządkowanie systemu zarządzania danymi o emisji. Grupa mając na uwadze bezwzględną konieczność zachowania spójności komunikatów przekazywanych otoczeniu, zdecydowała się wstrzymać publikowanie informacji nt. emisji do czasu zakończenia prac nad nowym modelem ich obliczania, a następnie upubliczniać je z okresu na okres w sposób w gwarantujący ich kompleksowość i porównywalność. Jednocześnie JSW stoi na stanowisku, że upublicznianie dziś danych zbieranych w innym modelu, a następnie kontynuowanie sprawozdawczości w oparciu o inną metodykę, poprzez niezachowanie zasady porównywalności, mogłoby być dla inwestorów mylące.

Eliminacja lub ograniczenie nadmiernego hałasu

Strategia w zakresie likwidacji nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska zakłada realizację działań prowadzących do obniżenia emisji hałasu z najbardziej uciążliwych źródeł do poziomu dopuszczalnego. W 2017 roku Grupa kontynuowała realizację zadań związanych z wyciszeniem obiektów na terenie zakładu głównego kopalni Pniówek.

Rozważana jest koncepcja Klastra Energii Zielone Jastrzębie wraz z budową elektrowni szczytowo-pompowej na terenie byłej KWK Krupiński. Zbiornik górny w formie zbiornika wodnego o walorach krajobrazowych i funkcjach wypoczynkowych umieszczony byłby nad zbiornikiem dolnym z szybem windowym jako korytarzem zrzutu wody. Istotną zaletą takiej elektrowni, która pozwala magazynować energię, gdy występują jej nadmiary i gdy jest ona tania, a wykorzystywać w godzinach, gdy zapotrzebowanie na nią jest największe, jest możliwość bardzo szybkiego jej uruchomienia w nagłym przypadku, pełną moc osiąga ona w ciągu kilku minut. Budowa elektrowni szczytowo-pompowej jest jednocześnie jednym z działań wpisujących się w działanie Klastra Energii Zielone Jastrzębie i strategii Zielone JSW, a opisujących możliwości wspólnych działań jednostek samorządu terytorialnego oraz JSW na rzecz m.in. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwiększenia wykorzystania energii z OZE, wzrost efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza na obszarze okolicznych gmin.

Kolejny aspekt, stanowiący odrębną kategorię ryzyka środowiskowego, wiąże się z wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych. W tym zakresie prowadzi się stały nadzór nad przepisami określającymi kryteria kwalifikowania, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Wydatki związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska w Grupie w 2017 roku przekroczyły 100,0 mln zł.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.