poprzedni

następny

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Zatrudnienie i wynagrodzenie

W spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy w 2017 roku mieścić się w przedziałach od 3 346,20 zł do 8 811,07 zł.

Wynagrodzenie większości pracowników JSW realizowane jest w oparciu o wypowiedziane ze skutkiem od 1 stycznia 2010 roku zakładowe układy zbiorowe pracy („ZUZP”) oraz Regulamin Wynagradzania Pracowników Biura Zarządu. Pracownicy przyjęci do pracy po 15 lutym 2012 roku opłacani są według zasad określonych w nowych umowach o pracę. W KWK Knurów-Szczygłowice wynagrodzenie realizowane jest w oparciu o Porozumienie z dnia 20 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Zgodnie ze stosowanymi wewnętrznymi regulacjami, za wykonaną pracę pracownikom w Jednostce dominującej przysługuje wynagrodzenie składające się ze stawki płacy zasadniczej, premii bądź nadwyżki akordowej, Karty Górnika (dodatek stażowy), dodatku funkcyjnego (np. dodatku przodowego), dodatku za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych. Poziom wynagrodzenia zasadniczego pracownika uzależniony jest od kategorii zaszeregowania pracownika, charakteru lub specyfiki wykonywanej pracy oraz stanowiska zajmowanego przez pracownika. Zatrudnienie pracowników na odpowiednich stanowiskach pracy i przyznanie kategorii zaszeregowania następuje w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy. Niezależnie od ww. składników wynagrodzenia, pracownikom JSW przysługują świadczenia dodatkowe takie jak: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, ekwiwalent barbórkowy, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną.

Na podstawie nowych umów o pracę pracownikom przysługuje wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej oraz dodatku za staż pracy. Poziom wynagrodzenia uzależniony jest od rodzaju wykonywanej pracy i czasu jej wykonywania. Niezależnie od wyżej wymienionych składników wynagrodzenia, pracownikom zatrudnionym na nowych umowach przysługują następujące świadczenia dodatkowe: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika („Barbórka”), dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, odprawa emerytalno-rentowa.

Niektóre z ww. świadczeń zostały zawieszone.

Stan zatrudnienia w Grupie według: typu zatrudnienia, stanowiska i wieku, w podziale na płeć (w osobach)

 WYSZCZEGÓLNIENIE20172016
KOBIETYMĘŻCZYŹNIŁĄCZNIEKOBIETYMĘŻCZYŹNIŁĄCZNIE
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY
Umowa o pracę na czas nieokreślony2 69522 53325 2282 94123 15326 094
Umowa o pracę na czas określony158504662951 1231 218
Umowa o pracę na okres próbny3753857574754
Umowa cywilno-prawna621662283888126
Zatrudnieni w firmach świadczących usługi (outsourcing)4 2978 90213 19990512 50213 407
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STANOWISKA
Stanowiska nierobotnicze p/z342 6572 691272 7602 787
Stanowiska robotnicze p/z-14 65814 658-15 14215 142
Stanowiska nierobotnicze na powierzchni1 8741 5043 3781 9071 5653 472
Stanowiska robotnicze na powierzchni9824 7565 7381 1094 8565 965
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU
Do 30 lat2414 5204 7611984 8615 059
Od 31 do 40 lat52010 11710 6374959 77110 266
Od 41 do 50 lat9985 7046 7021 0586 2437 301
Powyżej 50 lat1 1313 2344 3651 2923 4484 740
OGÓŁEM2 89023 57526 4653 04324 32327 366

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.