poprzedni

następny

List Prezesa

List Prezesa

Szanowni Państwo, po ostatnich dwóch niewątpliwie trudnych dla Spółki latach, rok 2017 należał zdecydowanie do udanych. Po okresie dekoniunktury na rynku węgla i koksu Spółka ponownie zaczęła generować zyski, co przełożyło się na osiągnięcie najwyższego od momentu debiutu JSW na warszawskim parkiecie zysku w wysokości blisko 2,5 mld zł.

Na tak wysoki wynik JSW wpływ miało wiele czynników. Dzięki korzystnym cenom na rynku węgla i stali, kontynuowaniu działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji rozpoczętego w 2016 roku, w ramach którego przekazaliśmy w 2017 roku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Kopalnię Krupiński, udało się nie tylko utrzymać stabilność finansową naszej Grupy Kapitałowej, ale nawet ją umocnić.

Poprawa sytuacji sprawiła, że ponownie zostaliśmy włączeni do indeksu WIG20 największych i najbardziej płynnych spółek na GPW w Warszawie, który jest dla nas motywacją do dalszego budowania wzrostu wartości Spółki. Najtrudniejszy okres tj. 2016 rok, udało się Spółce przetrwać dzięki świadomości, pełnej identyfikacji ze Spółką i poświeceniu, jakimi wykazali się Pracownicy, rezygnując z części swoich wynagrodzeń i przyczyniając się do oszczędności, które uratowały płynność JSW. Toteż dobre wyniki JSW w 2017 roku pozwoliły na wypłatę dodatkowych świadczeń dla naszych Pracowników oraz przywrócenie już w 2018 roku zawieszonych w czasie dekoniunktury elementów wynagrodzenia, a także częściową, przedterminową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji.

Pracownicy są kluczową wartością naszej Firmy. W imieniu własnym i całego Zarządu pragnę Wam raz jeszcze podziękować za głębokie zaangażowanie w dobro JSW, czego daliście wyraz poprzez rezygnację z części swojego wynagrodzenia na rzecz ratowania naszej Firmy i miejsc pracy. Jestem dumny, że możemy z Wami pracować i że w najtrudniejszych chwilach Firma może na Was liczyć. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed nami w kolejnych latach oraz wykorzystując potencjał technologiczny, utworzono spółkę JSW Innowacje, która stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej. Jej zadaniem jest ścisła współpraca ze środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą, jak również koncentrowanie się na realizacji innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie których pozwoli na poprawę efektywności w naszej Grupie.

Ważną dla Spółki kwestią w 2017 roku było opracowanie i rozpoczęcie realizacji nowej Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030. Najważniejszym celem strategicznym naszej Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, jak również wzrost wartości całej Grupy. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie produkcji i sprzedaży węgla koksowego oraz dokonanie szeregu inwestycji i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność.

Istotnym elementem Strategii JSW jest zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez inwestycje rozwojowe związane z udostępnieniem nowych złóż i poziomów wydobywczych. Strategia zakłada zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton netto w 2030 roku, stabilizację produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2018-2030 oraz zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85% od 2020 roku. Mamy świadomość, że Spółka działa na rynku, na którym występuje wysokie ryzyko zmienności cen węgla i koksu, dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego celem będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Spółki oraz utrzymanie ciągłości procesów operacyjnych i inwestycyjnych w okresie potencjalnej dekoniunktury. JSW jako firma odpowiedzialna społecznie bierze aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym regionu. Realizuje działania, m.in. na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego, podnoszenia bezpieczeństwa pracy i kwalifikacji pracowników. Naszym celem jest zmiana wizerunku i sposobu postrzegania Spółki przez otocznie. Chcemy nie tylko tworzyć solidne podstawy na przyszłość, ale również unowocześniać górnictwo, dbając jednocześnie o wysokie standardy bezpieczeństwa. Potwierdzeniem naszych wysiłków jest powrót JSW do prestiżowego grona spółek skupionych na warszawskim parkiecie w ramach indeksu RESPECT, czyli spółek zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Podsumowując, ubiegły rok dla Spółki był szczególnie udany. Wierzymy, że w perspektywie najbliższych lat zwiększymy efektywność funkcjonowania Grupy i umocnimy pozycję wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań Akcjonariuszy. Na początku 2016 roku notowania akcji JSW na warszawskiej giełdzie osiągnęły najniższy poziom w historii notowań, uzyskując wartość poniżej 9 zł za akcję. Poprzez ciężką pracę załogi JSW, wdrożenie trudnego, zakończonego sukcesem programu restrukturyzacji oraz pozytywne zmiany cen węgla, cena akcji JSW na koniec 2017 roku osiągnęła poziom bliski 100 zł. Rynek kapitałowy docenił nasz trud i wysiłek. To nasz wspólny sukces! W tym miejscu raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim Pracownikom, a także Akcjonariuszom, Obligatariuszom, Inwestorom oraz Stronie społecznej za zaangażowanie, wsparcie, włożony trud i okazane zaufanie.

Z poważaniem,

Z poważaniem,

Daniel Ozon

Prezes Zarządu JSW S.A.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.