poprzedni

następny

Kalendarium

Kalendarium

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH

2017

Podpisanie umowy nieodpłatnego zbycia kopalni Krupiński na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy JSW a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu („SRK”) dotycząca nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci kopalni Krupiński na rzecz SRK. Działania te, prowadzono w ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W wyniku podpisanej umowy 1,1 tys. pracowników JSW przeszło w trybie art. 231 Kodeksu pracy do SRK. W latach 2007-2016 kopalnia Krupiński wygenerowała łącznie 1,03 mld zł straty gotówkowej, tj. średniorocznie 102,7 mln zł. W związku z tym powyższa transakcja będzie miała wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania JSW. Jednocześnie ze składników majątkowych (rzeczowych aktywów trwałych oraz praw), które wchodziły w skład kopalni Krupiński, lecz nie zostały zbyte na rzecz SRK utworzono w ramach kopalni Pniówek - Rejon Suszec, celem realizacji zadań związanych z odzyskaniem i przekazaniem wydzielonego majątku kopalni Krupiński przewidzianego do zagospodarowania w zakładach JSW.

JSW ponownie notowana w WIG 20

JSW po sesji w dniu 17 marca 2017 roku jest ponownie notowana w indeksie WIG 20 największych i najbardziej płynnych spółek na GPW w Warszawie. Dla międzynarodowych i krajowych inwestorów indeks WIG 20, który generuje dużą część obrotów na GPW, jest punktem odniesienia przy inwestycjach, a dla spółki to zachęta do dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy.

Program badawczy na rzecz rozwoju nowoczesnego górnictwa

JSW oraz Główny Instytut Górnictwa podpisały 13 marca w Katowicach list intencyjny dotyczący wspólnego programu badawczego na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii eksploatacji węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych. Program badawczy ma na celu utrzymanie konkurencyjności i bezpieczeństwa polskiego sektora paliwowo-energetycznego poprzez transfer najlepszej wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Poszerzenie współpracy pomiędzy JSW i PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PGNiG TERMIKA S.A. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. będą współpracować przy projektach z zakresu energetyki, zagospodarowania kopalin oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Wspólne działania zwiększą efektywność spółek jak również pozytywnie wpłyną na rozwój konkurencyjności i bezpieczeństwa krajowego sektora wydobywczo-energetycznego. List intencyjny w tej sprawie podpisany został w dniu 22 marca 2017 roku w Warszawie. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy w pięciu obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki realizować będą także wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

Światowe rozwiązania technologiczne w JSW

JSW, Główny Instytut Górnictwa oraz spółka Joy Global (Poland) podpisały trójstronne porozumienie dotyczące zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalniach JSW. Stanowi ona podstawowy element bezpieczeństwa utrzymania wyrobisk korytarzowych. Wdrożenie efektywnych technologii górniczych stosowanych w amerykańskich i australijskich kopalniach ma przyczynić się do realnego obniżenia koszów wydobycia węgla. Sygnatariusze przeprowadzą prace badawcze i opracują specjalistyczną dokumentację dotyczącą możliwości bezpiecznego wykorzystania tej technologii w kopalniach JSW.

Porozumienie pomiędzy gminą Gierałtowice a JSW

Pomiędzy JSW a gminą Gierałtowice podpisane zostało porozumienie, w którym kopalnia Budryk należąca do JSW zobowiązała się dostarczać gminie 10 metrów sześciennych metanu na minutę. Gierałtowice chcą wykorzystać metan do produkcji prądu i ciepła. Zanim jednak gmina zacznie produkować prąd i ciepło na własny użytek będzie musiała wybudować kilkusetmetrowy gazociąg. Podpisane porozumienie pozwala gminie podjąć starania o dofinansowanie budowy rurociągu oraz układu kogeneracyjnego. Metan do Gierałtowic będzie transportowany ze stacji odmetanowania, którą przed dwoma laty wybudowano przy szybie VI w Chudowie. Przed rokiem przy stacji odmetanowania uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW. Układ wytwarza energię elektryczną i ciepło. Produkcja energii elektrycznej w tym układzie wyniesie 5 000 MWh na miesiąc, co stanowi 30 proc. aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną kopalni Budryk.

Praca i praktyki w JSW

Dnia 19 kwietnia 2017 roku w Jastrzębiu-Zdroju podpisano porozumienia dotyczące możliwości odbycia praktyk robotniczych i studenckich. Studenci Politechniki Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej będą mogli odbywać praktyki w zakładach JSW. W tym samym dniu Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Powiatem Gliwickim w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017.

Porozumienie zawarte przez JSW z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

W dniu 9 maja 2017 roku JSW podpisała porozumienie dotyczące współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Współpraca ma dotyczyć zastosowania nowoczesnych narzędzi oraz wiedzy naukowej w odniesieniu do eksploatacji i przeróbki węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych.

Wdrażanie kluczowych inwestycji

W zakładach przeróbczych kopalń JSW ruszyły pierwsze inwestycje, dzięki którym JSW będzie produkowała więcej węgla koksowego wysokiej jakości. Aby tego dokonać, konieczne są inwestycje, przede wszystkim w zakłady przeróbcze w kopalni Budryk i w obu ruchach kopalni Knurów-Szczygłowice. Większość zadań inwestycyjnych jest już na etapie przetargów i przygotowania dokumentacji technicznej, a w Ruchu Knurów rozpoczęto już pierwsze roboty.

Nowoczesne drony w JSW

W połowie maja 2017 roku na terenie kopalni Pniówek odbyły się pierwsze loty testowe powietrznych systemów bezzałogowych. Drony wyposażone w specjalistyczny sprzęt (kamery, czujniki, oprogramowanie), dostarczają firmom kompleksowe rozwiązania. Pierwsze testy wskazują na ich ogromny potencjał. Dostarczają wiedzy na temat stanu infrastruktury naziemnej, ukształtowania terenu, informacji służących pracom geodezyjnym, monitorowaniu oraz ochronie środowiska.

JSW gospodarzem Międzynarodowego Forum Górniczego

W dniach 28-30 czerwca 2017 roku odbyło się Międzynarodowe Forum Górnicze - International Mining Forum 2017. Gospodarzem konferencji z udziałem ponad dwustu ekspertów i praktyków z całego świata była JSW. Motywem przewodnim tegorocznego International Mining Forum były innowacje w przemyśle wydobywczym. Forum było doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych, rozpoznania rynków zbytu i warunków inwestycyjnych oraz utrwalenia dobrych relacji.

Wcześniejszy wykup obligacji

W dniu 4 września 2017 roku JSW dokonała wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami („Program Emisji”). Łączna wartość wykupionych w tym dniu przez JSW obligacji wynosi 127 230 000 PLN oraz 22 740 000 USD.W związku z dokonanym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji.

Wejście w życie Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

W związku z wejściem w życie Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla z dnia 12 października 2017 roku, JSW wypłaci w imieniu Skarbu Państwa rekompensaty uprawnionym emerytom i rencistom, którzy złożą wniosek o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego. Rekompensaty finansowane są z dotacji celowej przyznanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z zapisami uzasadnienia do ustawy, przyznana dotacja na wypłatę rekompensat nie jest pomocą publiczną.

Zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi

W dniu 5 grudnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW, w sprawie odstąpienia od niektórych zapisów Porozumienia z dnia 16 września 2015 roku, wstrzymujących wypłatę części świadczeń i przywrócenia ich wypłaty na zasadach stosowanych przed jego zawarciem. Porozumienie zawarte we wrześniu 2015 roku dawało możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawieszenia wypłaty niektórych składników wynagradzania w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej JSW. Zarząd JSW po przeprowadzeniu negocjacji ze stroną społeczną oraz analizie zapisów porozumienia z obligatariuszami z dnia 29 sierpnia 2016 roku, o podpisał w dniu 5 grudnia 2017 roku porozumienie na mocy którego JSW w latach 2018 i 2019 wypłaci przywrócone świadczenia.

Fundusz stabilizacyjny

W dniu 21 grudnia 2017 roku JSW podpisała z PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującymi jako Konsorcjum („TFI”) umowę o współpracy w zakresie utworzenia oraz zarządzania tworzonym przez JSW Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („FIZ”). Celem FIZ będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności JSW oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW.

Rozwiązanie rezerwy na deputaty węglowe

W ramach realizacji Ustawy z dnia 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, JSW dokonała wypłaty rekompensat. W związku z powyższym JSW rozwiązała część rezerw z tytułu potencjalnych sporów sądowych związanych z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów JSW, utworzonych przez JSW w 2015 roku. Z obecnej rezerwy w wysokości 1,9 mld zł rozwiązano rezerwę w kwocie ok. 1,3 mld zł. Rozwiązanie rezerwy skutkuje dodatnim wpływem na wynik operacyjny JSW w 2017 roku, lecz nie spowodowało wpływu środków pieniężnych na rachunek JSW.

Zatwierdzenie Strategii Grupy JSW na lata 2018-2030

W dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030 („Strategia”). Strategia została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości JSW z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.