poprzedni

następny

Ryzyka związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym i rynkowym

Ryzyka związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym i rynkowym

Poziom ryzyka

 • niski
 • średnie
 • wysoki

Zmiana poziomu ryzyka w stosunku do 2017 roku:

 • spadek
 • bez zmian
 • wzrost
 • Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą na świecie

  • średnie
  • spadek

  Dekoniunktura w gospodarkach globalnych, w szczególności w branży stalowej i energetycznej lub zdarzenia mogące skutkować znaczącym spadkiem popytu na węgiel i koks mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy. W 2017 roku mieliśmy do czynienia z kontynuacją wzrostowego trendu, z wyższymi cenami wyrobów stalowych, większymi marżami u producentów stali i poprawą ich kondycji finansowej. Wprowadzenie przez Unię Europejską ceł antydumpingowych oraz antysubsydyjnych zmniejszyło siłę oddziaływania importu taniej stali z krajów trzecich, głównie z Chin. Według World Steel Association, w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem nastąpił wzrost produkcji stali na świecie o 5,5% (+87,5 mln ton). Zwiększenie produkcji nastąpiło w większości regionów świata: w Azji +5,7%, Afryce +15,9%, w krajach Unii Europejskiej +4,1% i w krajach europejskich poza UE o +13,1%. Chiny, największy światowy producent stali, który w 2017 roku wyprodukował blisko 787 mln ton, w porównaniu do 2016 roku zanotował wzrost produkcji stali o 5,7% (+44,8 mln ton).

 • Ryzyko wahania popytu i podaży na głównych rynkach produktowych

  • średnie
  • spadek

  Nadpodaż węgla i koksu na rynkach światowych może spowodować znaczny spadek cen, co może mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej wyniki i sytuację finansową. Ze względu na wzajemne powiązanie branż, załamanie się koniunktury (brak popytu) na rynku koksu i stali, bezpośrednio wpływa na wyniki generowane przez rynek węgla. Zagrożeniem może być również ekspansja konkurencji globalnej i lokalnej poprzez wzrost podaży wolumenu węgla i koksu wyprodukowanego po niższych kosztach lub napływ taniego węgla i koksu z importu. Wolumen produkcji węgla w Grupie w 2017 roku został zrealizowany na poziomie 14,8 mln ton, tj. o 2,0 mln ton mniej niż w 2016 roku. Na nieco niższym niż produkcja poziomie zrealizowano sprzedaż węgla na rzecz odbiorców zewnętrznych: 10,1 mln ton tj. o 1,6 mln ton mniej niż w 2016 roku.

 • Ryzyko redukcji mocy produkcyjnych surówki wielkopiecowej w Europie

  • średnie
  • spadek

  Na rynku zarówno globalnym jak i europejskim nadal mamy do czynienia ze strukturalną nadwyżką mocy produkcyjnych stali. Trwające na rynku szeroko zakrojone procesy konsolidacyjne, fuzje i przejęcia hut mogą powodować relokację produkcji stali w ramach dużych koncernów hutniczych. W Europie, pod koniec 2017 roku spośród 75 zainstalowanych wielkich pieców, 12 nadal pozostawało wyłączonych. Na zapotrzebowanie na koks i węgiel koksowy mają wpływ również planowane remonty wielkich pieców, jak również nagłe i nieplanowane przestoje w wyniku awarii, czy wypadków.

 • Ryzyko związane ze zmiennością cen węgla i koksu

  • wysokie
  • bez zmian

  Grupa doświadczyła w przeszłości istotnych zmian cen węgla i koksu, stąd istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takich wahań w przyszłości. Sytuacja na rynku węgla koksowego jest powiązana z rynkiem koksu i stali, a cykle koniunkturalne pokazują wahania cen w tych sektorach. Ceny węgla koksowego są mocno uzależnione od popytu na globalnym rynku hutniczo-stalowym. Rok 2017 przyniósł istotną zmianę w zakresie referencji rynkowych kształtujących politykę cenową producentów węgla. Uczestnicy rynku nie podejmują negocjacji benchmarku ustalanego wcześniej na okres każdego kwartału, a transakcje zawierane są na podstawie indeksów. Zanik benchmarku ustalanego przed lub na początku kwartału dostaw otwiera możliwość stosowania różnych okresów obliczeniowych cen referencyjnych w zależności od uzgodnień kontraktowych. Możliwe do stosowania są również różne notowania spotowe. Na rynku dostępnych jest szereg indeksów (Platts, TSI, Argus), które uczestnicy stosują samodzielnie lub na podstawie których budują koszyki indeksów stosowane w strategiach cenowych. Indeksy te różnią się od siebie przede wszystkim metodologią, parametrami jakościowymi (głównie CSR, VM i popiołem) oraz źródłem pochodzenia surowca. Duży wpływ na zmiany cen węgli koksowych w 2017 roku miały zdarzenia jednorazowe: ograniczenia podażowe będące konsekwencjami warunków pogodowych (cyklon Debbie w Australii), problemy geologiczne (Australia, USA) oraz logistyczne (zastoje w terminalach węglowych w Australii i USA, problemy w transporcie kolejowym). Każde takie zdarzenie wywoływało gwałtowne wzrosty cen, po ustąpieniu zdarzenia następował spadek cen. W przyszłości takie zdarzenia mogą się powtarzać wpływając na notowania cenowe. W celu ograniczenia skutków ryzyka, Grupa na bieżąco prowadzi monitoring, analizy trendów cenowych na rynku węgla, koksu i stali. Warunki kontraktów długoterminowych umożliwiają okresowe negocjacje cen.

 • Ryzyko konkurencji branżowej

  • wysokie
  • bez zmian

  Na konkurencję w branży węglowej i koksowej mają wpływ m. in.: cena, moce produkcyjne, jakość i właściwości fizykochemiczne węgla i koksu, logistyka, koszty, pojawienie się nowych konkurencyjnych producentów. Grupa może nie być w stanie skutecznie rywalizować ze skutkami wymienionego ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia gorszych warunków górniczo-geologicznych wydobycia węgla i zmian struktury produkcji odpowiednich sortymentów. W celu utrzymania konkurencyjności swoich produktów Grupa realizuje elastyczną politykę cenową, w przeciwnym razie byłaby narażona na utratę klientów i pogorszenie wyników.

 • Zmiany w polityce fiskalnej monetarnej

  • wysokie
  • bez zmian

  W styczniu 2014 roku weszły w życie zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Przepisy wprowadziły zmiany w zakresie ustalania obowiązku podatkowego, momentu odliczenia podatkowego, podstawy opodatkowania. Organy fiskalne mogą nasilić swoje działania zmierzające do zwiększenia wpływów podatkowych. Ustawa o podatku od towarów i usług jest w dalszym ciągu zmieniana, podobnie inne ustawy podatkowe. Ponadto wprowadzono od stycznia 2017 roku sankcje VAT oraz zaostrzenie kar w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz Kodeksie Karnym. Działania podejmowane w zakresie minimalizacji ryzyka to: opracowane procedury podatkowe, organizowane szkolenia, instrukcje podatkowe, bieżące śledzenie zmian w przepisach.

Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.