1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Walutą prezentacji niniejszego sprawozdania jest złoty polski („PLN”).

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i jej spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski.

Podstawowe informacje o Jednostce dominującej
NAZWA Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
SIEDZIBA Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska
KRS 0000072093 – Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 271747631
NIP 633 000 51 10
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego oraz sprzedaż koksu i węglopochodnych

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., spółka akcyjna, jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej. Zgodnie ze Statutem, Jednostka dominująca może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności JSW jest nieoznaczony. Akcje Jednostki dominującej znajdują się w publicznym obrocie od 6 lipca 2011 roku.


W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zmiany w nazwie Jednostki dominującej.


Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest największym producentem węgla koksowego typu hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego, za sprawą produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu oraz dzięki usytuowaniu działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Grupa wydobywa również węgiel do celów energetycznych.


Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku większościowym akcjonariuszem Grupy był Skarb Państwa.


W 2021 roku i w 2020 roku Skarb Państwa był bezpośrednim podmiotem kontrolującym najwyższego szczebla.

1.2. Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku JSW posiadała bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 19 spółkach powiązanych, w tym:
◦ 18 spółkach zależnych (bezpośrednio i pośrednio),
◦ 1 spółce stowarzyszonej.


Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. Ponadto konsolidacją objęto JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


Udziały w jednostce stowarzyszonej (Remkoks Sp. z o.o.) są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane metodą praw własności.

Poniżej przedstawiono informacje o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją metodą pełną:

Lp. Nazwa spółki Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Procentowy udział spółek Grupy w kapitale podstawowym Procentowy udział spółek Grupy w kapitale podstawowym
        31.12.2021 31.12.2020
Jednostka dominująca
1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”) Jastrzębie- Zdrój Wydobywanie i sprzedaż węgla kamiennego, sprzedaż koksu i węglopochodnych nie dotyczy nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
2. JSW KOKS S.A. („JSW KOKS”) Zabrze Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych 96,28% 96,28%
3 Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. („JZR”) Jastrzębie -Zdrój Działalność usługowa w zakresie remontów maszyn i urządzeń, usługi serwisowe, produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 62,09% 62,09%
4. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. („PBSz”) Tarnowskie Góry Specjalistyczne usługi górnicze: projektowanie i wykonywanie wyrobisk pionowych, poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury i inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń, instalowanie, naprawa i konserwacja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa 95,01% 95,01%
5. JSW Innowacje S.A. („JSW Innowacje”) Katowice Działalność o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW, analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń 100,00% 100,00%
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. („PGWiR”) Jastrzębie - Zdrój Świadczenie usług wodno-ściekowych, oczyszczanie i odprowadzanie słonych wód, dostarczanie wody przemysłowej dla zakładów sektora węglowego oraz energetycznego, działalność rekultywacyjna, produkcja soli 100,00% 100,00%
7. Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. („CLP-B”) Jastrzębie - Zdrój Wykonywanie usług badań technicznych, analiz chemicznych i fizyko-chemicznych kopalin, materiałów oraz produktów stałych, ciekłych i gazowych 99,92% 99,92%
8. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. („JSK”) Jastrzębie - Zdrój Udostępnianie linii kolejowych, utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowa i remonty układów torowych oraz obiektów kolejowych 100,00% 100,00%
9. JSW IT Systems Sp. z o.o. („JSW IT Systems”) Jastrzębie - Zdrój Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania i przetwarzanie danych 100,00% 100,00%
10. JSU Sp. z o.o. („JSU”) Jastrzębie - Zdrój Pośrednictwo ubezpieczeniowe wraz z obsługą ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, świadczenie usług turystycznych i hotelarskich 100,00% 100,00%
11. JSW Logistics Sp. z o.o. („JSW Logistics”) Katowice Obsługa bocznic kolejowych, przewóz węgla i koksu, organizacja przewozu ładunków oraz techniczne utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych 100,00% 100,00%
12. JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. („JSW SiG”) Jastrzębie - Zdrój Działalność wspomagająca górnictwo oraz obsługa łaźni przy kopalniach JSW 100,00% 100,00%
13. JSW Shipping Sp. z o.o. w likwidacji
(„JSW Shipping”)*
Gdynia Usługi spedycji portowej i morskich agencji transportowych 100,00% 100,00%
Spółki pośrednio zależne
14. BTS Sp. z o.o. („BTS”) Dąbrowa Górnicza Usługi w zakresie wykonywania prac transportowych oraz ogólnobudowlanych 100,00% 100,00%
15. ZREM-BUD Sp. z o.o. („ZREM-BUD”) Dąbrowa Górnicza Produkcja części zamiennych, zespołów i urządzeń, konstrukcji stalowych, osprzętu technologicznego, narzędzi i przyrządów oraz wykonywanie remontów mechanicznych i elektrycznych oraz serwis automatyki, usługi remontowo budowlane 100,00% 100,00%
16. CARBOTRANS Sp. z o.o. („Carbotrans”) Zabrze Transport drogowy towarów, głównie węglopochodnych i surowców do ich produkcji 100,00% 100,00%
17. JZR Dźwigi Sp. z o.o. („JZR Dźwigi”) Jastrzębie - Zdrój Usługi z zakresu produkcji, modernizacji, remontów, konserwacji, przeglądów oraz serwisu urządzeń transportu bliskiego 84,97% 84,97%
18. JSW Ochrona Sp. z o.o. (“JSW Ochrona”) Jastrzębie - Zdrój Działalność ochroniarska, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 100,00% 100,00%
19. Hawk-e Sp. z o.o. („Hawk-e”) Katowice Dostawca usługi w zakresie wykorzystywania samolotów bezzałogowych dla potrzeb komercyjnych 100,00% 100,00%
20. JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. („JSW Zwałowanie i Rekultywacja”) Jastrzębie - Zdrój Świadczenie usług zagospodarowania odpadów pokopalnianych oraz rekultywacji 100,00% 100,00%
Inne jednostki
21. JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („JSW Stabilizacyjny FIZ”, „Fundusz”)** Warszawa Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe 100,00% 100,00%
* Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSW Shipping w dniu 1 lipca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki z dniem 1 lipca 2020 roku. W dniu 31 lipca 2020 roku zostało zarejestrowane w KRS rozwiązanie JSW Shipping. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSW Shipping w dniu 6 września 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału majątku spółki i jego przekazania JSW, jako jedynemu właścicielowi. W dniu 16 września 2021 roku do JSW zostały przekazane środki trwałe oraz środki pieniężne w łącznej wysokości 1,4 mln PLN. W dniu 23 grudnia 2021 roku Sąd rejonowy Gdańsk-Północ, wydał nieprawomocne na dzień 31 grudnia 2021 roku postanowienie o wykreśleniu JSW SHIPPING z KRS.

** Procentowy udział określony na podstawie procentowego zaangażowania Jednostki dominującej w portfel aktywów FIZ.

Pobierz XLS

 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej („UE”).


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, inwestycji w portfel aktywów FIZ (dłużne papiery wartościowe notowane, listy zastawne), udziałów w innych jednostkach oraz świadectw efektywności energetycznej (certyfikaty białe), które są wyceniane według wartości godziwej.

2.2. Założenie kontynuacji działalności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w niezmienionej formie i zakresie i przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. 
Dokonując oceny zdolności Grupy do kontynuowania działalności Zarząd JSW analizuje występowanie niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać wątpliwości co do zdolności kontynuacji działalności. Do takich zdarzeń należą istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, systemie gospodarczym i finansowym, zarówno w Polsce jak i na świecie, spowodowane sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, które wpływają na operacyjną i finansową sytuację Grupy. Szczególne okoliczności sprawiają, że Grupa na bieżąco przeprowadza analizę sytuacji, stopnia jej ekspozycji na skutki pandemii oraz podejmuje czynności ograniczające ryzyko związane z zakłóceniem ciągłości działania. W Nocie 9.5 przedstawione zostały działania podejmowane w celu zabezpieczenia ryzyka utraty płynności.
Projekcje finansowe na kolejne 12 miesięcy zakładają spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego zadłużenia zgodnie z harmonogramami spłat, a także realizację zaplanowanych strategicznych projektów.
Zarząd JSW zakłada również, iż w okresach wzmożonego zapotrzebowania nadal będą wykorzystane przez Grupę środki finansowe z funkcjonującego w Grupie systemu zarządzania środkami pieniężnymi (Cash Pooling Rzeczywisty „CPR”). Głównym podmiotem zasilającym CPR w 2021 roku była spółka JSW KOKS. Prognoza płynnościowa JSW oraz prognoza uwzględniająca wykorzystanie CPR wskazuje na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Grupa nie zakłada złamania wskaźników finansowych wynikających z umowy finansowania w przeciągu kolejnych miesięcy.
Analiza sytuacji finansowej Grupy na dzień kończący okres sprawozdawczy oraz w kolejnych 12 miesiącach wskazuje na poprawę wyniku finansowego, głównie jako konsekwencja wzrostu cen na rynku węgla koksowego i stali, zanotowanych od końca II kwartału 2021 roku i utrzymujących się w 2022 roku.
Do kwietnia 2021 roku ceny węgli koksowych utrzymywały się na niskim poziomie. Średnie notowania indeksu TSI Premium Hard Coking Coal za I kwartał 2021 roku wyniosły 127,57 USD/t FOB Australia. Od końca kwietnia 2021 roku rozpoczął się proces wyraźnego wzrostu popytu, przy jednoczesnych ograniczeniach podaży, czego wynikiem był sukcesywny wzrost cen węgla koksowego, co wpłynęło na wzrost jego notowań w II, III i IV kwartale 2021 roku do odpowiednio 137,46 USD/t, 263,66 USD/t oraz 368,67 USD/t FOB Australia. Popyt na węgiel koksowy był wysoki nie tylko ze strony Chin, ale również ze strony krajów europejskich i południowo-amerykańskich. Odbudowa popytu na węgiel koksowy w krajach z wyłączeniem Chin spowodowała zawężenie różnic pomiędzy notowaniami na azjatyckim i atlantyckim rynku węgla koksowego.

Notowania węgli koksowych były wzmacniane również przez utrzymujące się ograniczenia podaży w Chinach, Australii, Kanadzie, Rosji, Kolumbii i Mongolii, czyli u głównych producentów i dostawców tego surowca. Wobec słabej dostępności dostaw na rynku zamorskim, kolejne transakcje na rynku spotowym były zawierane w wyższych cenach, które z kolei kształtowały poziomy światowych indeksów. Zamorski rynek węgla koksowego wkroczył w IV kwartał 2021 roku z cenami na rekordowo wysokim poziomie. Notowania w październiku i listopadzie 2021 roku należały do historycznie wysokich i dla australijskiego węgla koksowego węgla premium LV oscylowały w granicach 400 USD/t FOB Australia. Na koniec grudnia 2021 roku wartość indeksu TSI Premium Hard Coking Coal wynosiła 357,25 USD/t FOB Australia.
Na rynku koksu ceny oraz zapotrzebowanie na koks w Europie są wysokie. Koksownie w Europie pracują z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych. Notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2021 roku średnio 460,0 USD/t CFR Port Europa Północna, co oznacza wzrost o 92,6% w porównaniu do 238,8 USD/t CFR Port Europa Północna w 2020 roku. Notowania koksu chińskiego wzrosły o 64,3% osiągając średnią 480,6 USD/t. W grudniu 2021 roku notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim wynosiły 630 USD/t CFR Port Europa Północna, a koksu chińskiego na koniec grudnia 2021 roku 474 USD/t FOB.

Na funkcjonowanie Grupy w istotny sposób wpłyną w najbliższym czasie działania militarne podjęte przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Produkcja hutnicza w obydwu tych państwach jest znacząca, w związku z czym sytuacja ta wpłynie na podaż wyrobów hutniczych na rynku europejskim, zarówno za sprawą reperkusji handlowych i nałożonych sankcji przez Unię Europejską na Rosję, poprzez zawirowania w transporcie, aż po możliwe (na skutek zniszczeń wojennych) ograniczenia po stronie podażowej. Potencjalne ryzyka z tym związane zostały opisane w punkcie 4.2. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Wybuch wojny w Ukrainie, doprowadził do gwałtownego wzrostu notowań australijskich węgli koksowych, przekraczając historyczne maksima o 200 USD/t. Notowania węgli hard przekroczyły 660 USD/t (notowania z 8 marca 2022 roku), gwałtownie wzrosły również notowania pozostałych typów węgli: PCI pow. 650 USD/t, semi-soft 575 USD/t. Na tak gwałtowny wzrost cen obok sytuacji w Ukrainie, sankcji nakładanych na Rosję, wpływa zła sytuacja pogodowa w Australii, gdzie powódź na wschodnim wybrzeżu niszczy infrastrukturę komunikacyjną, paraliżując eksport surowców. Rozwój sytuacji rynkowej obarczony jest dużym ryzykiem; o ile sytuacja w Australii w perspektywie czasu ulegnie normalizacji, trudno przewidzieć długookresowy wpływ wojny w Ukrainie na europejski i globalny rynek.
Notowania koksu wielkopiecowego po wybuchu wojny w Ukrainie wzrastają, jednak w mniejszym stopniu niż australijskiego węgla koksowego. Notowania koksu chińskiego CSR 64/62 wynoszą 658 USD/t (notowania z 8 marca 2022 roku). Notowania koksu na rynku europejskim publikowane są w okresach miesięcznych i po wybuchu wojny w Ukrainie nie były prezentowane.
Dotychczasowy konflikt zbrojny na Ukrainie nie powoduje dla Grupy zwiększonego ryzyka handlowego i finansowego w zakresie regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Grupa nie współpracuje z podmiotami zarejestrowanymi na Ukrainie ani w Rosji, nie realizuje też bezpośrednich dostaw do w/w destynacji.

Grupa jest strategicznym dostawcą dla koncernów hutniczych w Europie Środkowej, utrzymuje stały kontakt z odbiorcami i w pełni realizuje zobowiązania kontraktowe. Wspólne monitorowanie rynku pozwala szybko reagować na zagrożenia w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Brak dostaw węgla, koksu i produktów węglopochodnych z Rosji i Ukrainy wpływać będzie na wzrost popytu na produkty Grupy, a wysokie ceny poprawią wyniki finansowe Grupy. Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji, nie można przewidzieć okresu utrzymywania się tak wysokich cen, analitycy wstrzymali publikację prognoz. Kryzys na rynku surowców energetycznych w Europie może doprowadzić do zmian polityki klimatycznej, które mogą pozytywnie wpłynąć na warunki funkcjonowania Grupy w średnim okresie.

Pomimo, iż konflikt zbrojny nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność handlową Grupy, nie można wykluczyć, że w przypadku eskalacji konfliktu, lub w wyniku nałożonych sankcji gospodarczych nie wpłynie w przyszłości na działalność operacyjną i inwestycyjną Grupy. Możliwe zakłócenia to:

• przerwane lub zaburzone łańcuchy dostaw, co może skutkować ograniczeniami w zakresie dostępności z Ukrainy i Rosji surowców niezbędnych koncernom stalowym i koksowniom,
• wzrost kosztów energii w wyniku ograniczeń dostaw gazu i węgla z Rosji,
• zakłócenia logistyczne w portach w wyniku zwiększonego importu zamorskiego surowców m.in. rudy żelaza.

Mając na uwadze powyższe, na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pomimo występujących zagrożeń rynkowych, nie stwierdzono istnienia istotnych niepewności i okoliczności (w tym uwzględnionych w Nocie 9.5. zdarzeń) wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Wobec powyższego, rozważając czynniki odnośnie bieżącej, jak i oczekiwanej sytuacji finansowej Grupy, przekładające się na realne do osiągnięcia projekcje finansowe, Zarząd uznaje przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako zasadne.
Aktywa i zobowiązania wykazywane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej przy założeniu, że Grupa będzie mogła uzyskać korzyści ekonomiczne z aktywów i wypełnić zobowiązania w toku normalnej działalności.

2.2.1. WPŁYW ZMIAN (RYZYK) KLIMATYCZNYCH NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ ORAZ SYTUACJĘ FINANSOWĄ

Prowadzone przez Grupę procesy produkcyjne powodują znaczne zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych (ok. 74% śladu węglowego). Jako bezpośredni i pośredni emitent gazów cieplarnianych, Grupa jest zaangażowana w realizację celów Porozumienia Paryskiego oraz realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, co w konsekwencji oznacza konieczność transformacji przemysłu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie do roku 2050. Wpływ zmian klimatycznych na działalność Grupy został przedstawiony w Punkcie 9.11. i 9.12. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Jako cele strategiczne Grupy na lata 2022-2030 przyjmuje się głównie redukcję śladu węglowego organizacji Grupy do 2030 o 30% względem roku 2018 (Zakres 1 i 2) oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz minimalizacja wpływu środowiskowego w pozostałych obszarach.
Kluczem do redukcji emisji metanu jest ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii. W 2021 roku JSW kontynuowała realizowany od 2018 roku program inwestycyjny Gospodarcze wykorzystanie metanu (GWM), mający na celu zabudowę kolejnych silników kogeneracyjnych, zwiększenie wykorzystania metanu i autoprodukcji energii (nakłady inwestycyjne poniesione przez JSW w 2021 roku: 82,2 mln PLN). Grupa kontynuowała również budowę bloku energetycznego w JSW KOKS, wykorzystującego gaz koksowniczy do produkcji energii elektrycznej i ciepła (nakłady inwestycyjne poniesione przez JSW KOKS w 2021 roku: 61,9 mln PLN). Dodatkowo Grupa prowadzi m.in. działania o charakterze badawczo-rozwojowym mające na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną (koszty poniesione w 2021 roku: 13,5 mln PLN).

Wszystkie inwestycje planowane do 2030 roku związane ze zmniejszeniem emisji i ochroną środowiska Grupy, określone w Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej na lata 2022-2030 („Strategia”), to nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości ponad 4 mld PLN, w tym ok. 71% na działania związane z ochroną powietrza, w tym z redukcją śladu węglowego. W dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, planowane kierunki rozwoju to kontynuacja redukcji emisji metanu, optymalizacji produkcji i zużycia energii, udziału w badaniach nad rozwojem nowych technologii – wychwytu metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM), wychwytu dwutlenku węgla (CCUS), produkcji wodoru.

Przyjęta Strategia, uwzględniająca nowe kierunki działań i przedsięwzięcia wspomagające dążenie do wzrostu wartości Grupy, w tym także priorytety środowiskowe Grupy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, została zidentyfikowana jako przesłanka pochodząca z wewnętrznych źródeł, zgodnie z MSR 36, wskazująca na możliwość wystąpienia utraty wartości składnika aktywów, bądź odwrócenia odpisów aktualizujących ujętych w poprzednich okresach. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości przedstawione zostały w Nocie 7.5. niniejszego sprawozdania.

2.3. Polityka rachunkowości oraz ważne oszacowania i osądy księgowe

Istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym, za wyjątkiem przyjęcia nowych i zmienionych standardów opisanych w Nocie 2.5. oraz zmian zasad prezentacji, które zostały przedstawione w Nocie 2.6.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.

Pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z którymi związane jest istotne ryzyko konieczności wprowadzenia znaczącej korekty wartości księgowych aktywów i zobowiązań opisano w poszczególnych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.4. Zasady konsolidacji i ujmowanie inwestycji w spółki stowarzyszeniowe

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego Jednostki dominującej oraz sprawozdań finansowych jej jednostek zależnych i stowarzyszonych. Sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości.

Wszystkie transakcje wewnątrzgrupowe, rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski z transakcji między jednostkami Grupy są w całości eliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną od dnia przejęcia, będącego dniem objęcia kontroli nad spółką, do dnia utraty tej kontroli. Kontrola występuje wówczas, gdy Jednostka dominująca, z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę, podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub ma do nich prawa oraz możliwość wywierania wpływu na wysokość tych zwrotów poprzez sprawowanie władzy nad jednostką.

Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Jednostka dominująca bezpośrednio lub poprzez spółki zależne wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje kontroli, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności.

2.5. Nowe standardy, interpretacje i ich zmiany

Poniżej wymienione zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku oraz w trakcie 2021 roku nie dotyczą działalności Grupy lub nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy:

• zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
• zmiany dotyczące MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4, MSSF 16 – reforma IBOR (faza druga),
• zmiany do MSSF 16 „Leasing”- uproszczenia dotyczące zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19.

Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie wymienionych poniżej standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie. Grupa zastosuje standardy, zmiany do istniejących standardów i interpretacje w zakresie mającym zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności od momentu ich wejścia w życie:

Standard Data wejścia w życie
Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych 1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”- przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przed rozpoczęciem funkcjonowania rzeczowych aktywów trwałych 1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” dotyczące kosztów ujmowanych w analizie, czy kontrakt jest umową rodzącą obciążenia 1 stycznia 2022
Roczne zmiany do MSSF 2018-2020 w zakresie MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo”, MSSF 16 „Leasing” 1 stycznia 2022
MSSF17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce – kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” w zakresie definicji wartości szacunkowych 1 stycznia 2023

* Okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie.

Pobierz XLS

Analiza wpływu zmian do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”- przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przed rozpoczęciem funkcjonowania rzeczowych aktywów trwałych na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie została jeszcze zakończona. Wyniki tej analizy zostaną ujawnione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.

Pozostałe zmiany do standardów nie dotyczą działalności Grupy lub nie będą mieć istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania.

Standard Data wejścia w życie*
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – w zakresie sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami Zatwierdzenie zmiany jest odroczone przez UE
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”– klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” w zakresie podatku odroczonego dotyczącego aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej transakcji 1 stycznia 2023
Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – w zakresie wymogów przejściowych w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 17 oraz MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Wprowadzenie możliwości poprawy użyteczności informacji dla inwestorów na temat pierwszego zastosowania nowego standardu. 1 stycznia 2023
*Okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie, określone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), które po zatwierdzeniu przez UE mogą ulec zmianie.

Pobierz XLS

Grupa zamierza zastosować ww. zmiany, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności, od momentu ich wejścia w życie.

Zmiany do MSR 1„Prezentacja sprawozdań finansowych” dotyczące klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe, będą mieć wpływ na prezentację zobowiązań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z uwagi na posiadaną przez JSW umowę finansowania, która nakłada na JSW oraz inne spółki z Grupy szereg zobowiązań umownych (kowenantów finansowych).

Pozostałe zmiany do standardów nie dotyczą działalności Grupy lub nie będą mieć istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

2.6. Zmiany zasad prezentacji

ZMIANA PREZENTACJI

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku Grupa zdecydowała o zmianie prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, kwoty wynikającej z realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń, przeklasyfikowanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego. Od 1 stycznia 2021 roku Grupa ujmuje przeklasyfikowanie wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej, z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego, jako korektę pozycji zabezpieczanej.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa posiadała w rachunkowości zabezpieczeń transakcje Fx Forward oraz kredyty denominowane w USD. Instrumenty te zabezpieczają przepływy pieniężne z tytułu realizowanej przez Jednostkę dominującą sprzedaży koksu (na dzień 31 grudnia 2020 roku transakcje zabezpieczające desygnowane do rachunkowości zabezpieczeń zabezpieczały przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych). Zgodnie z przyjętą zmianą prezentacji, w momencie realizacji pozycji zabezpieczanej część skuteczna zabezpieczenia (tj. część zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, która została uznana za efektywną i ujęta jest w innych całkowitych dochodach) zostaje przeklasyfikowana do wyniku finansowego okresu, jako korekta przychodów ze sprzedaży (przed zmianą dotyczyła korekty pozostałych zysków/(strat)-netto w przypadku transakcji Fx Forward oraz kosztów finansowych w odniesieniu do kredytów denominowanych w USD). Zmiana prezentacji właściwiej odzwierciedla ekonomiczną treść transakcji oraz jej wpływ na osiągane wielkości finansowe.

Grupa przekształciła dane porównawcze prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów. Przekształcenie zostało przedstawione w poniższej tabeli.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za rok obrotowy
zakończony
31 grudnia 2020
(dane zatwierdzone)
Zmiana prezentacji Za rok obrotowy
zakończony
31 grudnia 2020
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 6 989,4 (53,4) 6 936,0
(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (347,9) (53,4) (401,3)
Pozostałe zyski/(straty) - netto (15,6) 16,1 0,5
(STRATA) OPERACYJNA (1 743,3) (37,3) (1 780,6)
Koszty finansowe (132,5) 37,3 (95,2)
(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (1 867,6) (1 867,6)
(STRATA) NETTO (1 537,4) (1 537,4)

Pobierz XLS

3.1. Segmenty operacyjne


Wybrane zasady rachunkowości

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej.

W wyniku analiz kryteriów agregacji oraz progów ilościowych wydzielono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy następujące segmenty operacyjne, które jednocześnie stanowią segmenty sprawozdawcze:

 • Segment 1 – Węgiel – który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego;
 • Segment 2 – Koks – który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych;
 • Pozostałe segmenty – które obejmują działalność jednostek Grupy, a które nie wchodzą w zakres wymieniony w segmentach 1 i 2, m.in. usługi remontowe, działalność badawczo-rozwojowa, usługi informatyczne, usługi transportowe itp.

Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. Informacje pochodzące z tej sprawozdawczości są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji strategicznych w Grupie.

Organem podejmującym kluczowe decyzje w Grupie jest Zarząd JSW. Miarą wyniku finansowego poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy analizowaną przez Zarząd Jednostki dominującej jest zysk/strata operacyjny/a segmentu ustalony/a według zasad MSR/MSSF. Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym wyniku finansowym.

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji. Sprzedaż między segmentami realizowana jest na warunkach rynkowych. Zgodnie z zasadami stosowanymi przez Zarząd Jednostki dominującej do oceny wyników działalności poszczególnych segmentów, przychód oraz marża są rozpoznawane w wyniku segmentu w momencie dokonanej sprzedaży poza segment. W wyniku finansowym poszczególnych segmentów nie są zawarte przychody i koszty finansowe.


Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych:

Węgiel Koks Pozostałe
segmenty*
Korekty
konsolidacyjne**
Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu 8 495,1 5 061,6 1 771,1 (4 698,7) 10 629,1
Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami 3 415,3 - 1 283,4 (4 698,7) -
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 079,8 5 064,7 487,7 - 10 632,2
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających - (3,1) - - (3,1)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu 1 409,1 1 571,0 160,2 (545,1) 2 595,2
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu  411,9 1 234,4 86,7 (470,6) 1 262,4
Amortyzacja (1 039,4) (113,7) (145,6) 78,6 (1 220,1)
INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE:
 Utworzenie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe (348,4) (420,6) - 0,4 (768,6)
- Odwrócenie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe w wyniku testów na utratę wartości 75,0 260,5 - - 335,5
AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM:  9 559,3 4 349,0 2 168,8 (2 241,0) 13 836,1
Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego)  1 653,0 102,8 145,0 (34,4) 1 866,4

*Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny
**Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej

Pobierz XLS

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  Węgiel Koks Pozostałe
segmenty*
Korekty
konsolidacyjne**
Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020
(dane przekształcone)***
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu 5 577,2 2 993,6 1 489,6 (3 124,4) 6 936,0

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

2 022,6 - 1 101,8 (3 124,4) -

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych

3 554,6 3 047,0 387,8 - 6 989,4
      Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających - (53,4) - - (53,4)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu (603,2) 144,3 160,4 (102,8) (401,3)
Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu  1 760,2 (88,0) 92,2 (24,6) (1 780,6)
Amortyzacja (935,0) (107,7) (133,9) 71,7 (1 104,9)
INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE:

-Odwrócenie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe

(516,6) -  -  - (516,6)
AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM:  9 384,9 2 458,3 2 132,0 (829,6) 13 145,6
Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego)  1 684,2 127,6 235,3 (77,4) 1 969,7
* Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałych segmentach” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny.
** Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej
*** Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

Pobierz XLS

 Poniżej przedstawione jest uzgodnienie wyników segmentów (zysku/(straty) operacyjnego/(-ej)) z zyskiem/(stratą) przed opodatkowaniem:

  2021 2020
ZYSK/(strata) OPERACYJNY/(A) 1 262,4 (1 780,6)
Przychody finansowe 8,2 8,1
Koszty finansowe (104,0) (95,2)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych 0,1 0,1
ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 1 166,7 (1 867,6)

* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

Pobierz XLS

Aktywa segmentów

Kwoty łącznych aktywów są wycenione w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Aktywa te są alokowane zgodnie z przedmiotem działalności segmentu i według fizycznej lokalizacji danego składnika majątku.

Aktywa Grupy znajdują się na terenie Polski.

Poniżej przedstawione jest uzgodnienie aktywów segmentów z aktywami ogółem Grupy:

  31.12.2021 31.12.2020
AKTYWA SEGMENTÓW 13 836,1 13 145,6
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 1,2 1,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 849,9 877,0
Inwestycje w portfel aktywów FIZ - długoterminowe 767,5 612,0
Pozostałe długoterminowe aktywa 390,6 378,7
Nadpłacony podatek dochodowy 69,2 162,8
Pochodne instrumenty finansowe 10,7 7,8
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 9,6 5,2
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 27,0 -
RAZEM AKTYWA WEDŁUG SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 15 961,8 15 030,9

Pobierz XLS

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

 Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

  Nota 2021 2020
Sprzedaż na terenie Polski, w tym:
Węgiel   3 389,3 2 438,8
Koks   792,3 381,9
Pozostałe segmenty   472,6 370,1
RAZEM SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI   4 654,2 3 190,8
Sprzedaż poza Polskę, w tym:
Kraje Unii Europejskiej, w tym:   5 583,6 3 365,6
Węgiel   1 690,5 1 115,8
Koks   3 878,5 2 232,6
Pozostałe segmenty   14,6 17,2
Kraje europejskie poza Unią Europejską, w tym:   350,8 218,9
Koks   350,7 218,9
Pozostałe segmenty   0,1 -
Pozostałe kraje, w tym: 43,6 214,1
Koks 43,2 213,6
Pozostałe segmenty 0,4 0,5
RAZEM SPRZEDAŻ POZA POLSKĘ, w tym:   5 978,0 3 798,6
Węgiel   1 690,5 1 115,8
Koks   4 272,4 2 665,1
Pozostałe segmenty   (3,1) (53,4)
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4.1 10 629,1 6 936,0

* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

Pobierz XLS

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

  2021 2020
Polska 4 654,2 4 654,2
Austria 1 579,0 907,5
Niemcy 1 536,0 1 129,9
Czechy 1 187,4 688,2
Belgia 498,7 102,3
Rumunia 485,8 335,6
Szwajcaria 206,7 132,7
Słowacja 161,4 123,9
Norwegia 144,0 86,2
Hiszpania 100,7 54,8
Singapur 43,6 214,0
Francja 23,6 16,0
Holandia 9,2 -
Luksemburg 1,4 -
Irlandia 0,3 -
Szwecja - 7,5
Pozostałe kraje 0,2 -
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających (3,1) (53,4)
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 629,1 6 936,0

Pobierz XLS

Informacje dotyczące głównych klientów

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 387,1 mln PLN, do drugiego 1 534,9 mln PLN. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 1 463,0 mln PLN, do drugiego 881,9 mln PLN. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.

4.1. Przychody ze sprzedaży

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Grupa generuje przychody przede wszystkim ze sprzedaży węgla koksowego oraz sprzedaży koksu. Grupa prowadzi również w mniejszym zakresie sprzedaż węgla do celów energetycznych i produktów węglopochodnych.
Grupa wprowadziła pięciostopniowy model ujmowania przychodów obejmujący kolejno: identyfikację umowy z klientem, identyfikację poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia, określenie ceny transakcyjnej, alokację ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń oraz ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

Grupa ujmuje przychody ze sprzedaży w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi (klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.

Przychody ze sprzedaży ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.

Niektóre umowy z kontrahentami Grupy zawierają zapisy o korektach jakościowych stanowiących podstawę do wyliczenia ostatecznej ceny sprzedaży, czy pewnych formach premiowania klienta. Jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części skumulowanych przychodów w przyszłości, w takich przypadkach, zgodnie z MSSF 15 uwzględnia się kwoty wynagrodzenia zmiennego w cenie transakcyjnej. Ponowna ocena wynagrodzenia zmiennego powinna być dokonywana na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

W Grupie występują wieloletnie kontrakty ramowe zawierające bazowe uzgodnienia ilościowe w ujęciu rocznym wraz z opcjami. Każdorazowo są one uściślane i dzielone na kwartały przed rozpoczęciem danego roku oraz określane są warunki uruchomienia opcji. Operatywnie na kwartały uzgodnienia są prowadzone w negocjacjach kwartalnych, stąd Grupa uznaje, że obowiązki świadczenia wynikają z kontraktów, które mają oczekiwany okres trwania do 1 roku i na tej podstawie korzysta z wyłączenia wskazanego w MSSF 15 nie ujawniając ceny transakcyjnej przypisanej do obowiązków świadczeń nie wypełnionych w ramach tych umów.

Do głównych kontraktów dotyczących sprzedaży węgla i koksu (które stanowią w 2021 roku 90,8% łącznych przychodów ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających, w roku 2020: 91,4% w roku) Grupa wykorzystuje międzynarodowe reguły handlu tzw. INCOTERMS (FCA, DAP, FOB). Moment przeniesienia kontroli nad przyrzeczonymi dobrami i usługami na klienta wskazany jest ściśle w każdej regule dostawy.

Opierając się na warunkach dostawy obowiązujących dla większości kontraktów, Grupa stwierdziła, że moment przeniesienia kontroli na klienta następuje po dostarczeniu dóbr do klienta lub przekazaniu ich przewoźnikowi i jednoczesnym zakończeniu usługi transportu, jeśli wystąpiła. Wówczas z reguły następuje fizyczne przekazanie lub przeniesienie tytułu prawnego do danego składnika aktywów odbiorcy lub przekazanie odbiorcy istotnych ryzyk i korzyści związanych ze sprzedanym składnikiem aktywów. W takich przypadkach, zgodnie z MSSF 15, wszystkie przyrzeczone w umowie dobra i usługi (tj. dostawa dobra w postaci węgla lub koksu wraz z dotyczącą ich usługą transportu) należy traktować jako jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia i ujmować przychód jednorazowo w określonym momencie.

  2021 2020
(dane przekształcone)*
Sprzedaż węgla 5 079,8 3 554,6
Sprzedaż koksu 4 573,3 2 832,9
Sprzedaż węglopochodnych 491,4 214,1
Pozostała działalność 487,7 387,8
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* (3,1) (53,4)
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 629,1 6 936,0

* Pozycja obejmuje przeklasyfikowanie wyniku skutecznego, w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej, z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego – szerzej w Nocie 2.6. W  2021 roku korekta dotyczy przychodów ze sprzedaży koksu, natomiast w 2020 roku dotyczyła przychodów ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.

Pobierz XLS

4.2. Koszty sprzedawanych produktów, materiałów i towarów

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW

Całkowity koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów stanowi:

 • koszt wytworzenia produktów poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, skorygowany o zmianę stanu produktów oraz skorygowany o wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych,
 • koszty sprzedaży i koszty administracyjne poniesione w okresie sprawozdawczym, które są wykazywane odrębnie w sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
 • wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować osiągniętym przychodom przez Grupę, wpływają na wynik finansowy za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Grupę, wpływają na wynik finansowy Grupy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

  2021 2020
Amortyzacja 1 220,1 1 104,9
Zużycie materiałów i energii, w tym: 1 909,7 1 570,3
– zużycie materiałów 1 343,1 1 151,3
– zużycie energii 566,6 419,0
Usługi obce 1 556,5 1 667,9
Świadczenia na rzecz pracowników 4 643,7 4 442,3
Podatki i opłaty 221,2 211,6
Pozostałe koszty rodzajowe 61,6 72,6
Wartość sprzedanych materiałów i towarów 68,4 25,0
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 9 681,2 9 094,6
Koszty sprzedaży (277,6) (288,5)
Koszty administracyjne (684,8) (697,7)
Wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych (974,1) (984,3)
Zmiana stanu produktów 289,2 213,2
KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I TOWARÓW 8 033,9 7 337,3

Pobierz XLS

4.3. Pozostałe przychody

  Nota 2021 2020
Odwrócenie odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do użytkowania składnika aktywów 7.5 345,6 10,2
Przychody uzyskane w związku z pandemią COVID-19, w tym: 10.6 146,6 210,3
 - umorzenie pożyczek preferencyjnych PFR 107,9 -
 - przychody z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczki PFR 38,7 27,4
 - otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   - 182,5
Przedawnione i umorzone zobowiązania wraz z odsetkami   23,6 18,2
Otrzymane odszkodowania, kary   18,3 24,2
Odsetki   15,2 26,4
Odwrócenie odpisu aktualizującego należności i pozostałe aktywa finansowe   7,1 5,6
Dotacje (odpisane w wysokości amortyzacji)   10,2 4,4
Pozostałe   23,7 14,8
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY   590,3 314,1

Pobierz XLS

4.4. Pozostałe koszty

  Nota 2021 2020
Utworzenie odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do użytkowania składnika aktywów 7.5 769,2 516,6
Koszty poniesione w związku z pandemią COVID-19 10.6 26,6 90,3
Korekta założeń aktuarialnych 24,4 -
Odsetki   20,3 47,0
– w tym odsetki hipotetyczne od zobowiązań naliczone zgodnie z art.5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych   17,0 38,6
Utworzenie odpisu aktualizujące należności i pozostałe aktywa finansowe 14,6 18,6
Opłaty egzekucyjne i kary   3,1 3,6
Darowizny   2,1 9,9
Utworzenie rezerwy na koszty likwidacji ZK Dębieńsko 5,3 8,3
Pozostałe   16,4 13,4
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY   882,0 707,7

Pobierz XLS

4.5. Pozostałe zyski/(straty) netto

  Nota 2021 2020
(dane przekształcone)*
(Straty) z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych   (28,0) (7,7)
Różnice kursowe   8,3 16,1
(Straty) na pochodnych instrumentach finansowych   (75,9) (23,5)
Zyski/(straty) z wyceny do wartości godziwej portfela aktywów FIZ 9.3 5,8 (9,8)
Przychody odsetkowe portfela aktywów FIZ  9.3 11,2 25,4
Pozostałe   (0,1) -
RAZEM POZOSTAŁE ZYSKI/(STRATY) NETTO   (78,7) 0,5

Pobierz XLS

* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

4.6. Przychody i koszty finansowe

  2021 2020
Różnice kursowe od środków pieniężnych i transakcji Fx Forward 7,4 3,5
Przychody odsetkowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0,4 1,7
Inne 0,4 2,9
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 8,2 8,1
Koszty odsetek: 77,9 61,0
– odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek 56,3 31,3
– rozliczenie dyskonta z tytułu długoterminowych rezerw 18,1 27,5
– pozostałe odsetki 3,5 2,2
Odsetki od leasingu 25,5 30,6
Różnice kursowe od kredytów 0,2 -
Inne 0,4 3,6
RAZEM KOSZTY FINANSOWE 104,0 95,2
PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (95,8) (87,1)
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

Pobierz XLS

4.7. Zysk/(strata) na akcję

Podstawowy zysk/(strata) na akcję

Podstawowy zysk/(strata) na akcję wylicza się jako iloraz zysku/(straty) przypadającego na akcjonariuszy Jednostki dominującej oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu roku.

Rozwodniony zysk/(strata) na akcję

Rozwodniony zysk/(strata) na akcję wylicza się, korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na potencjalne akcje zwykłe powodujące rozwodnienie. Jednostka dominująca nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W związku z powyższym rozwodniony zysk/(strata) na akcję równy jest podstawowemu/(ej) zyskowi/(stracie) na akcję Jednostki dominującej.

  2021 2020
Zysk/(strata) netto przypadający/(a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej 903,7 (1 546,0)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 117 411 596 117 411 596
PODSTAWOWY I ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁOTYCH NA JEDNĄ AKCJĘ) 7,70 (13,17)

Pobierz XLS

5. Noty objaśniające dotyczące opodatkowania


Wybrane zasady rachunkowości

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony.
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Bieżący podatek dochodowy jest naliczony od dochodu do opodatkowania za dany okres i ujmowany jako zobowiązanie do zapłaty zgodnie z przepisami podatkowymi. W sytuacji, gdy wartość zapłaconych zaliczek miesięcznych przekracza wartość podatku należnego wówczas powstaje należność, która zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po złożeniu deklaracji rocznej CIT-8.

Zobowiązania i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są od różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością księgową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów czy zobowiązań w transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, która w momencie powstania nie wpływa ani na wynik finansowym ani na wynik podatkowy.

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie, gdy wartości księgowe aktywów i zobowiązań zostaną zrealizowane, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania pozwalający na jego wykorzystanie.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych, powstałych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest ujmowane, z wyjątkiem sytuacji gdy Grupa kontroluje terminy odwracania się różnic przejściowych i jest prawdopodobne, że w dającej się przewidzieć przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe i nie podlegają dyskontowaniu. Podlegają one kompensacie na poziomie sprawozdań jednostkowych spółek z Grupy, jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat ujmowanych kwot.

Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmuje się w wyniku finansowym, z wyjątkiem podatków dotyczących pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym (podatek dochodowy jest wówczas ujmowany odpowiednio w innych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym).

ISTOTNE SZACUNKI

Grupa ocenia na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy realizowalność aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz weryfikuje nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W oparciu o sporządzone prognozy dla spółek z Grupy przewidujące uzyskanie dochodów podatkowych w latach następnych uznano, iż nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Głównym składnikiem aktywa z tytułu podatku odroczonego od straty podatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku jest aktywo z tytułu podatku odroczonego od straty podatkowej Jednostki dominującej (kwota 370,1 mln PLN) oraz JSW KOKS (kwota 24,1 mln PLN). Jednostka dominująca w oparciu o Model finansowy JSW na lata 2022-2030 sporządziła analizę rozliczalności straty podatkowej z 2020 i 2021 roku. Z prognoz JSW oraz JSW KOKS wynika, że w latach następnych spółki te osiągną zysk podatkowy, który pozwoli rozliczyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej.


5.1. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy ujęty w zysku netto:

  2021 2020
Podatek bieżący: 214,0 29,6
– bieżące obciążenie podatkowe 211,0 28,5
– korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 3,0 1,1
Podatek odroczony 0,1 (359,8)
RAZEM PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W ZYSKU NETTO 214,1 (330,2)

Pobierz XLS

Podatek dochodowy ujęty w innych całkowitych dochodach:

  2021 2020
Podatek odroczony:  
– zyski/(straty) aktuarialne 11,0 (4,4)
– zmiana wartości instrumentów zabezpieczających (4,4) 5,1
RAZEM PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH 6,6 0,7

Pobierz XLS

Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku/(straty) przed opodatkowaniem i ustawowej stawki podatkowej do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w zysku netto przedstawia się następująco:

  2021 2020
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 166,7 (1 867,6)
Podatek wyliczony według stawki 19% 221,7 (354,8)
Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami wg przepisów podatkowych (24,0) 2,7
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wg przepisów podatkowych 13,4 20,8
Korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 3,0 1,1
OBCIĄŻENIE/UZNANIE ZYSKU/(STRATY) NETTO Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 214,1 (330,2)

Pobierz XLS


  2021 2020
Efektywna stopa podatkowa 18,4% 17,7%
Główne czynniki wpływające na efektywną stopę podatkową Na wielkość efektywnej stopy podatkowej za 2021 miało wpływ głównie odniesienie przez JSW: Główną przyczyną wpływającą na wielkość efektywnej stopy podatkowej za 2020 rok w porównaniu do roku 2019 jest wysoka strata przed opodatkowaniem w wysokości 1 867,6 mln PLN, zatem jakiekolwiek różnice trwałe mniej ważą w uzgodnieniu stawki efektywnej. Ponadto na wielkość efektywnej stopy podatkowej miało wpływ odniesienie przez JSW:
 • równowartości odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z dotacji i subwencji w wysokości 1,3 mln PLN oraz umorzenie pożyczki z PFR, które jest zwolnione z opodatkowania w wysokości 107,9 mln PLN (JSW i JSW KOKS), które nie są przychodem podatkowym,
 • odpisu na PFRON w wysokości 32,5 mln PLN, przekazanie darowizn w kwocie 1,9 mln PLN, poniesienie wydatków na koszty reprezentacji w kwocie 1,2 mln PLN, rezerwy w kwocie 2,6 mln PLN, odpisy na rzeczowe aktywa trwałe dotowane w kwocie 2,4 mln PLN, zarachowane odsetki od pożyczki w kwocie 20,0 mln PLN, koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy w szpitalach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych w kwocie 7,5 mln PLN które nie są kosztem podatkowym,
 • w wynik finansowy podatku w kwocie 3,0 mln PLN z tytułu korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe.

  Powyższe różnice pomiędzy wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania stanowią tzw. trwałe różnice, które wpływają na wielkość efektywnej stopy podatkowej.
 •  równowartości odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z dotacji i subwencji w wysokości 1,3 mln PLN oraz aktualizacji odsetek od podatku od nieruchomości w kwocie 1,1 mln PLN, które nie są przychodem podatkowym,
 • odpisu na PFRON w wysokości 30,4 mln PLN, przekazanie darowizn w kwocie 8,5 mln PLN, poniesienie wydatków na koszty reprezentacji w kwocie 1,1 mln PLN, rezerwy w kwocie 2,2 mln PLN, odpisu na rzeczowe aktywa trwałe dotowane w kwocie 17,6 mln PLN, które nie są kosztem podatkowym oraz brak uznania za koszt podatkowy wykorzystania rezerwy na sprawy sporne w kwocie 11,5 mln PLN,
 • w wynik finansowy podatku w kwocie 0,5 mln PLN z tytułu korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe,
 • umorzenia potencjalnego zobowiązania w kwocie 5,0 mln PLN, które nie jest przychodem bilansowym.

  Powyższe różnice pomiędzy wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania stanowią tzw. trwałe różnice, które wpływają na wielkość efektywnej stopy podatkowej.

5.2. Odroczony podatek dochodowy

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie na poziomie sprawozdań finansowych poszczególnych spółek Grupy i w związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się następujące kwoty:

  31.12.2021 31.12.2020
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 933,2 935,2
– przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 327,3 266,1
RAZEM 1 260,5 1 201,3
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 390,9 320,9
– przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 38,6 18,7
RAZEM 429,5 339,6
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 849,9 877,0
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 18,9 15,3

Pobierz XLS

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawia się następująco:

  2021 2020
Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
- STAN NA 1 STYCZNIA
861,7 502,5
Uznanie/(obciążenie) zysku/(straty) netto (0,1) 359,9
Zwiększenie/(zmniejszenie) innych całkowitych dochodów (6,6) (0,7)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (24,0) -
Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
- STAN NA 31 GRUDNIA
831,0 861,7
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 849,9 877,0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18,9 15,3

Pobierz XLS

Zmiana stanu aktywa i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego przed kompensatą:

AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Niewypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia Strata podatkowa Wycena niefinansowych aktywów trwałych Pozostałe Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2020 197,4 168,0 26,1 7,5 307,0 100,4 806,4
(Obciążenie)/uznanie zysku/(straty) netto 10,0 17,0 37,4 314,5 (11,5) 28,2 395,6
Zwiększenie/(zmniejszenie) innych całkowitych dochodów 4,4 - - - - (5,1) (0,7)
STAN NA 31 GRUDNIA 2020 211,8 185,0 63,5 322,0 295,5 123,5 1 201,3
(Obciążenie)/uznanie zysku netto (8,5) 48,1 (35,3) 77,6 (56,7) 64,6 89,8
Zwiększenie/(zmniejszenie) innych całkowitych dochodów (11,0) - - - - 4,4 (6,6)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (4,8) (7,7) - - (11,5) - (24,0)
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 187,5 225,4 28,2 399,6 227,3 192,5 1 260,5

Pobierz XLS

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Wartość wyrobisk ruchowych Wycena pozostałych niefinansowych aktywów trwałych Pozostałe Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2020 189,3 45,6 69,0 303,9
Obciążenie/(uznanie) zysku/(straty) netto 41,7 5,5 (11,5) 35,7
STAN NA 31 GRUDNIA 2020 231,0 51,1 57,5 339,6
Obciążenie/(uznanie) zysku/(straty) netto 21,3 7,1 61,5 89,9
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 252,3 58,2 119,0 429,5

Pobierz XLS

6. Noty objaśniające dotyczące zadłużenia


WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI   

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZADŁUŻENIA

Kredyty, pożyczki

W momencie początkowego ujęcia kredyty i pożyczki ujmuje się w wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te są wykazywane według zamortyzowanego kosztu. Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się metodą efektywnej stopy procentowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, przez okres obowiązywania odnośnych umów.

Zobowiązania z tytułu leasingu

Z dniem rozpoczęcia umowy leasingu Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Zasady ujmowania prawa do użytkowania składnika aktywów przedstawiono w Nocie 7.4. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się w momencie początkowego ujęcia w wartościach bieżących. Zobowiązania te obejmują wartość bieżącą netto następujących płatności leasingowych:

• stałe opłaty leasingowe pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe,
• zmienne opłaty leasingowe uzależnione od indeksów i stawek,
• kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej przedmiotu leasingu,
• cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że zostanie ona zrealizowana,
• płatności kar umownych za wypowiedzenie leasingu jeżeli okres leasingu odzwierciedla wykorzystanie przez leasingobiorcę opcji wypowiedzenia umowy.

Po dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu, zmniejszenia wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz zaktualizowania wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany okresu leasingu, zmiany w zakresie opcji zakupu, zmiany kwot oczekiwanych zgodnie z gwarancją wartości końcowej, zmiany przyszłych płatności wynikających ze zmian indeksu/stawki lub w celu uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych.

Grupa w celu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, uwzględniając zmiany w opłatach leasingowych, uznaje kwotę aktualizacji wyceny zobowiązania jako korektę składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.

Aktualizacja wyceny zobowiązania z tytułu leasingu odbywa się poprzez dyskontowanie zaktualizowanych opłat leasingowych z zastosowaniem zaktualizowanej stopy dyskontowej jeżeli zaistnieje zmiana w odniesieniu do okresu leasingu oraz zaistnieje zmiana dotycząca oceny opcji kupna bazowego składnika aktywów. W przypadku zaistnienia zmian w kwocie, której zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej oraz zaistnienia zmian w przyszłych opłatach leasingowych wynikających ze zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat, Grupa dokonuje aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu poprzez dyskontowanie zaktualizowanych opłat leasingowych z zastosowaniem dotychczasowej stopy dyskonta.

Płatności leasingowe dyskontuje się przy użyciu stopy procentowej leasingu, jeśli można ją z łatwością ustalić. W przeciwnym razie Grupa stosuje krańcową stopę procentową długu leasingobiorcy.

Grupa korzysta z prawa zwolnienia ze stosowania wymogów wynikających z MSSF 16, które zostały szczegółowo opisane w Nocie 7.4.

ISTOTNE SZACUNKI

Szacunki i wyliczenia, które mają wpływ na wycenę zobowiązań z tytułu leasingu oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania:

• ustalenie okresu obowiązywania umów (w tym dla umów z nieokreślonym terminem lub z możliwością przedłużenia)

Ustalając okres leasingu Grupa uwzględnia wszystkie istotne fakty i okoliczności tworzące zachętę ekonomiczną do skorzystania z opcji przedłużenia umowy lub nieskorzystania z opcji zakończenia umowy. Okresy objęte opcją przedłużania umów lub okresem wypowiedzenia są uwzględnione przy ustalaniu okresu leasingu, jeżeli istnieje racjonalna pewność, że umowa zostanie przedłużona lub nie zostanie wypowiedziana. Ocena okresu leasingu jest przeprowadzana na dzień rozpoczęcia leasingu. Ponowna ocena jest dokonywana w przypadku wystąpienia znaczącego zdarzenia lub znaczącej zmiany w okolicznościach, które leasingobiorca kontroluje, wpływających na tę ocenę.

W przypadku umów na czas nieokreślony, szacuje się najbardziej prawdopodobny okres użytkowania prawa do użytkowania aktywa, bądź też przyjmuje się okres żywotności danego Zakładu, w zależności od tego co lepiej odzwierciedla okres przez jaki jest rozsądnie pewne, że Grupa nie skorzysta z prawa wypowiedzenia.

• ustalenie stopy procentowej stosowanej do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych

Dla potrzeb wyceny zobowiązania z tytułu leasingu i praw do użytkowania składnika aktywów, Grupa oszacowała krańcowe stopy procentowe oprocentowania długu, stosowane przy dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Dla ustalenia krańcowej stopy procentowej długu Grupa przyjęła, że stopa dyskonta powinna odzwierciedlać koszt finansowania, jakie byłoby zaciągnięte na zakup aktywa o wartości zbliżonej do wartości przedmiotu podlegającego leasingowi. W celu oszacowania wysokości stopy dyskonta Grupa wzięła pod uwagę następujące parametry umowy: rodzaj, długość trwania, walutę oraz potencjalną marżę, jaką musiałaby zapłacić na rzecz instytucji finansowych w celu uzyskania finansowania.

Grupa w 2021 roku zastosowała krańcowe stopy procentowe w wysokości od 0,18% do 5,86% (w 2020 roku: od 0,2% do 5,21%).


Zobowiązania z tytułu zadłużenia

  Nota 31.12.2021 31.12.2020
Kredyty i pożyczki 6.1 1 816,2 2 007,8
Zobowiązania z tytułu leasingu 6.2 538,8 632,9
RAZEM 2 355,0 2 640,7
w tym:    
długoterminowe   1 658,0 2 092,5
krótkoterminowe   697,0 548,2

Pobierz XLS

6.1. Kredyty i pożyczki

  31.12.2021 31.12.2020
DŁUGOTERMINOWE: 1 357,2 1 686,3
Kredyty bankowe 560,6 598,6
Pożyczki 796,6 1 087,7
KRÓTKOTERMINOWE: 459,0 321,5
Kredyty bankowe 58,4 40,9
Pożyczki 400,6 280,6
RAZEM 1 816,2 2 007,8

Pobierz XLS

Zaciągnięte kredyty i pożyczki według terminu zapadalności na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Waluta kredytu/pożyczki Wartość kredytu/pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:
krótkoterminowe
długoterminowe:
od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
kredyty
PLN 360,7 0,7 - 360,0 - -
USD 258,4 57,7 57,4 57,3 86,0 -
Pożyczki
PLN 1 197,1 400,6 367,3 284,8 67,5 76,9
RAZEM 1 816,2 459,0 424,7 702,1 153,5 76,9

Pobierz XLS

Zaciągnięte kredyty i pożyczki według terminu zapadalności na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Waluta kredytu/pożyczki Wartość kredytu/pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:
krótkoterminowe
długoterminowe:
od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
kredyty
PLN 360,8 0,8 - - 360,0 -
 USD 278,7 40,1 53,0 53,0 106,1 26,5
Pożyczki
PLN 1 368,3 280,6 361,5 365,6 306,8 53,8
RAZEM 2 007,8 321,5 414,5 418,6 772,9 80,3

Pobierz XLS

Grupa dysponuje następującymi niewykorzystanymi liniami kredytowymi:

  31.12.20201 31.12.2020
Niewykorzystane linie kredytowe 40,3 39,6

Pobierz XLS

Średnie (nominalne) oprocentowanie kredytów i pożyczek:

  31.12.2021 31.12.2020
PLN 2,14% 1,61%
USD 2,89% 2,93%

Pobierz XLS

Wartość godziwa kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

Główne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek po przeliczeniu na PLN przedstawia tabela poniżej.

Kredyt/ pożyczka Data zawarcia Cel Oprocen-towanie Termin spłaty Waluta kredytów oraz pożyczek Wycena bilansowa na dzień 31.12.2021 Wycena bilansowa na dzień 31.12.2020
FINANSOWANIE UDZIELONE JSW 1 692,8 1 885,6
UMOWY POŻYCZEK Z PFR, w tym:
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU * 09.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024
kwartalnie od czerwca 2021 roku
PLN 859,1 977,6
POŻYCZKA PREFERENCYJNA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU * 23.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024
kwartalnie od czerwca 2021 roku
PLN 72,7 169,6
UMOWA FINANSOWANIA Z KONSORCJUM, w tym:
POŻYCZKA TERMINOWA 09.04.2019 Finansowanie inwestycji Grupy, finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych Grupy oraz sfinansowanie nabycia przez JSW 95,01% akcji spółki PBSz zmienne 09.04.2026
kwartalnie od czerwca 2021 roku
PLN 85,4 99,6
KREDYT TERMINOWY A i C zmienne 09.04.2026
kwartalnie od czerwca 2021 roku
USD 258,3 278,7
KREDYT ODNAWIALNY B zmienne 09.04.2024** PLN 360,2 360,1
POZOSTAŁE UMOWY FINANSOWANIA:
POŻYCZKA Z NFOŚiGW 08.11.2021 Finansowanie przedsięwzięcia „Gospodarcze wykorzystanie metanu – Ruch Knurów” zmienne 20.12.2030
kwartalnie od marca 2022 roku
PLN 57,1 -
FINANSOWANIE UDZIELONE JSW KOKS 122,9 121,6
POŻYCZKA PREFERENCYJNA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU * 23.12.2020 Finansowanie bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego stałe 30.09.2024
kwartalnie od czerwca 2021 roku
PLN - 24,9
POŻYCZKA PREFERENCYJNA Z NFOŚiGW*** 19.12.2018 Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS” związanego z budową bloku energetycznego w Koksowni Radlin stałe 20.12.2030
kwartalnie od września 2022 roku
PLN 78,7 49,2
POŻYCZKA Z NFOŚiGW 27.06.2014 Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin” zmienne 30.06.2023
kwartalnie od września 2018 roku
PLN 13,5 22,5
POŻYCZKA PREFERENCYJNA Z WFOŚiGW 12.08.2020 Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. Pożyczka została udzielona w ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska zmienne 15.12.2030
kwartalnie od czerwca 2024 roku
PLN 30,7 25,0

* Wsparcie finansowe w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” zostało udzielone na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z wymogami MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”, ujęcie bilansowe pożyczki otrzymanej na warunkach preferencyjnych następuje w wartości godziwej. Grupa dokonała takiej wyceny i prezentuje pożyczkę z uwzględnieniem wartości odsetek rynkowych. Z tego powodu faktyczna wartość zadłużenia wynosi 974,5 mln PLN i różni się od stanu zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy o 42,7 mln PLN (w tym przychód z tytułu preferencyjnego oprocentowania w wysokości 38,7 mln PLN wykazany został w pozostałych przychodach (Nota 4.3.))
** Możliwość przedłużenia okresu spłaty maksymalnie o dwa lata.
*** Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wynosi 93,3 mln PLN. Zgodnie z wymogami MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”, ujęcie bilansowe pożyczki otrzymanej na warunkach preferencyjnych następuje w wartości godziwej. Z tego powodu faktyczna wartość zadłużenia różni się od stanu zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy o 14,6 mln PLN.

Pobierz XLS

POŻYCZKI W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH FIRM”

W ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” w grudniu 2020 roku zostały zawarte umowy pożyczki płynnościowej i preferencyjnej pomiędzy JSW, Polskim Funduszem Rozwoju S.A („PFR”) oraz spółkami Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. („JZR”) oraz JSW KOKS S.A. („JSW KOKS”) jako poręczycielami udzielonych pożyczek. Umowę z PFR dotyczącą udzielenia pożyczki preferencyjnej zawarła w grudniu 2020 roku również spółka JSW KOKS. Środki z tych pożyczek zostały wypłacone w grudniu 2020 roku, w kwocie 1,0 mld PLN (pożyczka płynnościowa) oraz w kwocie 198,5 mln PLN (pożyczka preferencyjna, z czego 173,6 mln PLN wypłacono dla JSW, a 24,9 mln PLN dla JSW KOKS). Według zapisów umów, oprocentowanie pożyczek w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe marży właściwej dla tego roku liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki. Na mocy aneksu z dnia 19 maja 2021 roku, z dniem 1 kwietnia 2021 roku, zmniejszone zostało oprocentowanie pożyczki płynnościowej, które po zmianie wynosi: w I roku 0,75%, w II i III roku 1,25%, w IV roku 2,25%. Na mocy aneksu z dnia 28 września 2021 roku do umowy pożyczki preferencyjnej zawartej przez JSW oraz aneksu z dnia 27 września 2021 roku do umowy pożyczki preferencyjnej zawartej przez JSW KOKS w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, zmniejszone zostało oprocentowanie pożyczek, które po zmianie wynosi w: I roku 0,75%, w II i III roku 1,25%, w IV roku 2,25%. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

W dniu 31 marca 2021 roku JSW i JSW KOKS w ramach uzyskanych pożyczek preferencyjnych w wysokości 198,5 mln PLN zwróciły się do PFR z wnioskami o umorzenie części pożyczek preferencyjnych, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w umowach oraz w Regulaminie Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", tj. do 75% „Faktycznej Szkody Covid”. W dniu 23 września 2021 roku JSW oraz JSW KOKS otrzymały od PFR „Oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczek preferencyjnych” odpowiednio w kwotach 89,2 mln PLN oraz 18,7 mln PLN. W wyniku złożonych do PFR „Oświadczeń o przyjęciu zwolnienia z długu” (JSW złożyła oświadczenie w dniu 28 września 2021 roku, natomiast JSW KOKS w dniu 27 września 2021 roku), ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku doszło do umorzenia pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 107,9 mln PLN, które zostało ujęte w pozostałych przychodach (Nota 4.3.). Umorzenie skutkuje zmianą harmonogramu spłat rat pożyczek preferencyjnych proporcjonalnie o kwotę umorzenia.

W dniu 28 czerwca 2021 roku zostały podpisane aneksy do umów JSW pożyczki preferencyjnej oraz pożyczki płynnościowej, na mocy których zostały zmienione harmonogramy spłaty rat kapitałowych tych pożyczek. Raty kapitałowe przypadające na II i III kwartał 2021 roku zostały zmniejszone łącznie o 145,7 mln PLN, z czego 122,9 mln PLN dotyczy pożyczki płynnościowej, a 22,8 mln PLN dotyczy pożyczki preferencyjnej. Raty kapitałowe wymagalne w kolejnych kwartałach zostały odpowiednio zwiększone.

W dniu 29 października 2021 roku JSW KOKS dokonała spłaty pozostałej części pożyczki preferencyjnej PFR w wysokości 4,1 mln PLN.

W umowach pożyczki płynnościowej oraz pożyczki preferencyjnej przewidziano zabezpieczenia w formie poręczeń na rzecz PFR następujących spółek zależnych:

 • JZR do łącznej wysokości 300,0 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 roku ustanowione w kwocie 300,0 mln PLN),
 • JSW KOKS do łącznej wysokości 1 064,3 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 roku ustanowione w kwocie 434,0 mln PLN).

UMOWA FINANSOWANIA Z KONSORCJUM
W dniu 9 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa finansowania pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”) oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce („Konsorcjum”). Finansowanie zostało udzielone w formie:

 • pożyczki terminowej w kwocie 100,0 mln PLN,
 • kredytów terminowych A i C w kwocie stanowiącej równowartość w USD kwoty 300,0 mln PLN,
 • kredytu odnawialnego B w kwocie 360,0 mln PLN.

Środki z Umowy Finansowania zostały uruchomione w latach 2019-2020 w wysokości 460,0 mln PLN oraz 78,4 mln USD.

Umowa Finansowania z Konsorcjum nakłada na JSW oraz inne spółki z Grupy szereg zobowiązań. Zgodnie z zapisami umownymi istnieje m.in. zobowiązanie, by łączny udział EBITDA poręczycieli (JSW KOKS oraz JZR) oraz JSW w sumie EBITDA Grupy wynosił nie mniej niż 85%, a także utrzymanie wysokości wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA na poziomie nie przekraczającym 3,3x. Według zapisów umowy finansowania, JSW jest zobowiązana do przedstawienia stosownych wyliczeń wskaźników według stanu na koniec każdego kwartału. W 2020 roku Jednostka dominująca zwróciła się do Konsorcjum z prośbą o wyznaczenie w okresie trwania pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2 mniej restrykcyjnych wartości referencyjnych wybranych kowenantów.

W dniu 9 grudnia 2020 roku Konsorcjum wydało zgodę na zawieszenie sankcji wynikających z niewypełnienia:

 • wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA za okres IV kwartału 2020 roku oraz I kwartału 2021 roku,
 • zobowiązania by łączny udział EBITDA poręczycieli (JSW KOKS oraz JZR) oraz Spółki w sumie EBITDA Grupy wynosił nie mniej niż 85% za okres III i IV kwartału 2020 roku oraz I kwartału 2021 roku.

Z dniem 12 października 2020 roku, na mocy aneksu do Umowy Finansowania, m.in. zostało obniżone wymagalne saldo Bufora Gotówki do kwoty 760,0 mln PLN (do dnia 31 grudnia 2021 roku) oraz podniesiono limity dozwolonego zadłużenia. Istotnym elementem Bufora Gotówki są środki ulokowane w portfel aktywów FIZ. Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz w okresach podlegających weryfikacji zgodnie z Umową Finansowania do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, warunek dotyczący utrzymywania Bufora Gotówki oraz limit dozwolonego zadłużenia został spełniony. Od dnia 1 stycznia 2022 roku wymagalne saldo Bufora Gotówki wynosi 960,0 mln PLN.

Warunek dotyczący utrzymania poziomu wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA został w 2021 roku wypełniony w okresach kwartalnych podlegających weryfikacji. Zobowiązanie, by łączny udział EBITDA poręczycieli (JSW KOKS oraz JZR) oraz JSW w sumie EBITDA Grupy wynosił nie mniej niż 85%, zostało w 2021 roku wypełnione w okresach kwartalnych podlegających weryfikacji (za wyjątkiem I kwartału 2021 roku).

Według wstępnych szacunków na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania powyższe wskaźniki za rok 2021 zostaną spełnione.

UMOWY POŻYCZEK Z NFOŚiGW

W dniu 20 lipca 2021 roku JSW podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja terenu położonego pomiędzy rzeką „Szotkówką”, a zwałowiskiem „Pochwacie” w Połomii – Etap II”, w formie pożyczki do kwoty 24,5 mln PLN. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od marca 2028 roku. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pożyczka nie została uruchomiona.
Ustanowiono zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelewu wierzytelności z umowy handlowej.

W dniu 8 listopada 2021 roku JSW podpisała umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Gospodarcze wykorzystanie metanu – Ruch Knurów”, w formie pożyczki do kwoty 60,0 mln PLN. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od marca 2022 roku.
Ustanowiono zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelewu wierzytelności z umowy handlowej.
Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 13 stycznia 2022 roku JSW wystąpiła z pismem do NFOŚiGW o dokonanie zmian w umowie w zakresie aktualizacji terminu zakończenia realizacji inwestycji. Na moment zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania trwają rozmowy z NFOŚiGW w zakresie zawarcia aneksu do umowy oraz ustalenia jego zapisów.

W dniu 27 czerwca 2014 roku JSW KOKS podpisała umowę preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin”. Wartość bilansowa pożyczki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 13,5 mln PLN.

W dniu 19 grudnia 2018 roku JSW KOKS podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej z  NFOŚiGW w wysokości 134,0 mln PLN na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS” polegającego na budowie bloku energetycznego w Koksowni Radlin. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od września 2022 roku.

W dniu 3 listopada 2021 roku JSW KOKS wystąpiła z pismem do NFOŚiGW w Warszawie o dokonanie zmian w umowie w zakresie aktualizacji terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego trwają rozmowy z NFOŚiGW w zakresie zawarcia aneksu do umowy oraz ustalenia jego zapisów.

W dniu 1 września 2021 roku JSW KOKS podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 80,8 mln PLN z NFOŚiGW. Umowa dotyczy dofinansowania w formie pożyczki preferencyjnej przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin”. Pożyczka będzie wypłacana w transzach. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pożyczka nie została uruchomiona. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od września 2023 roku.

W umowie przewidziano następujące zabezpieczenia spłaty pożyczki:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe przez JSW wraz z deklaracją wekslową,
 • hipoteka na nieruchomości do wysokości 100,9 mln PLN,
 • przelew wierzytelności z umowy handlowej oraz rachunków bankowych,
 • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia i praw z nich wynikających wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku z powyższych zabezpieczeń ustanowiono hipotekę na nieruchomości do wysokości 100,9 mln PLN.

UMOWY POŻYCZEK Z WFOŚiGW KATOWICE

 1. Dnia 12 sierpnia 2020 roku JSW KOKS podpisała umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 34,0 mln PLN z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („WOFŚiGW”) w Katowicach o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. Pożyczka została udzielona w ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska. Wartość bilansowa pożyczki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 30,7 mln PLN. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 31 stycznia 2022 roku podpisano aneks do umowy na mocy którego zaktualizowano harmonogram wypłat i spłat pożyczki. Po zmianach spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od czerwca 2024 roku, termin ostatecznej spłaty nie uległ zmianie.
 2. W dniu 13 grudnia 2021 roku JSW KOKS podpisała z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 70,0 mln PLN przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. Pożyczka będzie wypłacana w transzach. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pożyczka nie została uruchomiona. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od marca 2025 roku.
  W umowie przewidziano następujące zabezpieczenia spłaty pożyczki:
  • hipoteka na nieruchomościach do wysokości 84,1 mln PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • gwarancja bankowa do wysokości co najmniej 20 % kwoty dofinansowania.

UMOWA LINII WIELOCELOWEJ Z BGK

Dnia 23 stycznia 2020 roku pomiędzy PBSz a Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) została zawarta umowa linii wielocelowej w wysokości 20,0 mln PLN. Zgodnie z podpisaną umową PBSz może korzystać z przyznanego limitu w formie:

 • kredytu otwartego w rachunku bieżącym do pełnej kwoty limitu,
 • gwarancji bankowych łącznie do maksymalnej kwoty zaangażowania do wysokości 5,0 mln PLN.

Łączne zaangażowanie z tytułu wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty limitu 20,0 mln PLN.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy nie wykorzystywano linii wielocelowej. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 18 stycznia 2022 roku podpisano aneks do umowy wydłużający jej obowiązywanie o kolejne dwa lata tj. do dnia 22 stycznia 2024 roku.

UMOWA LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z PKO BP S.A.

Dnia 17 lutego 2020 roku pomiędzy PBSz a PKO BP została zawarta umowa udzielenia limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 20,0 mln PLN. Zgodnie z podpisaną umową PBSz może korzystać z przyznanego limitu w formie:

 • kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 15,0 mln PLN,
 • gwarancji bankowych łącznie do maksymalnej kwoty zaangażowania w wysokości 5,0 mln PLN.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy nie wykorzystywano linii wielocelowej. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, w dniu 16 lutego 2022 roku został podpisany aneks do umowy, wydłużający jej obowiązywanie o kolejny rok, tj. do dnia 16 lutego 2023 roku.

POZOSTAŁE ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK (bez uwzględnienia zabezpieczeń, które zostały opisane powyżej)

Na dzień kończący okres sprawozdawczy współdzielone na zasadzie pari passu zabezpieczenia umów finansowania z Konsorcjum oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) stanowią:

 1. Zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 690,0 mln PLN, 117,8 mln USD oraz 87,8 mln EUR ustanowione na rzecz PKO BP jako administratora zastawu na:
  • aktywach ruchomych ZORG Knurów-Szczygłowice, ZORG Pniówek, ZORG Zofiówka, ZORG Bzie-Dębina,
  • akcjach posiadanych przez JSW w spółkach JSW KOKS i PBSz,
  • rachunkach bankowych JSW.
 2. Hipoteki umowne łączne ustanowione na rzecz PKO BP jako administratora hipoteki do kwoty 690,0 mln PLN oraz do kwoty 117,8 mln USD oraz na rzecz EBI do kwoty 87,8 mln EUR na nieruchomościach będących przedmiotem własności lub wieczystego użytkowania JSW, wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa JSW w postaci ZORG Knurów-Szczygłowice, ZORG Pniówek, ZORG Zofiówka, ZORG Bzie-Dębina.
 3. Poręczenie udzielone na rzecz Konsorcjum przez JSW KOKS do kwoty 690,0 mln PLN oraz 117,8 mln USD i poręczenie udzielone na rzecz Konsorcjum przez JZR do kwoty 690,0 mln PLN oraz 117,8 mln USD.
 4. Przelew wierzytelności z umowy handlowej oraz wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia dokonany na podstawie umowy przelewu rządzonej prawem polskim z dnia 9 kwietnia 2019 roku pomiędzy JSW jako cedentem a PKO BP jako cesjonariuszem.

W dniu 20 października 2020 roku nastąpiło podpisanie porozumienia rozwiązującego umowę finansowania z EBI. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego trwa proces zwalniania zabezpieczeń ustanowionych na rzecz EBI.
Pozostałe zabezpieczenia kredytów i pożyczek (dotyczące uruchomionych kredytów i pożyczek):

 • hipoteki na nieruchomościach do wysokości 325,9 mln PLN,
 • zastawy rejestrowe na rzeczach ruchomych do wysokości 56,3 mln PLN,
 • przelewy wierzytelności z umów/rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych.

W przypadku zabezpieczenia kredytów i pożyczek na aktywach trwałych dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z umów ubezpieczenia tych aktywów. Ponadto stosowaną formą zabezpieczenia wierzytelności z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6.2. Zobowiązania z tytułu leasingu

Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu Grupy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:

  31.12.2021 31.12.2020
PLN 534,6 626,8
EUR 4,2 6,1
RAZEM 538,8 632,9

Pobierz XLS

Zobowiązania z tytułu leasingu ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

  Nota 31.12.2021 31.12.2020
Zobowiązania z tytułu leasingu 538,8 632,9
RAZEM   538,8 632,9
w tym:    
długoterminowe   300,8 406,2
krótkoterminowe   238,0 226,7

Pobierz XLS

Grupa ujmuje w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu zmienne opłaty leasingowe powiązane z referencyjnymi stopami procentowymi.

6.3. Uzgodnienie zadłużenia

Zmianę stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

  Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu RAZEM
STAN NA 1 STYCZNIA 2021 2 007,8 632,9 2 640,7
Wpływy z tytułu zaciągnięcia zadłużenia: 114,6 93,8 208,4
– otrzymane finansowanie
114,6 - 114,6
- zawarcie nowych umów leasingu - 93,8 93,8
Modyfikacje umów leasingowych - (16,5) (16,5)
Naliczone odsetki 55,7 25,5 81,2
Płatności z tytułu zadłużenia: (238,6) (219,1) (457,7)
– spłata zobowiązania (kapitału) (205,4) (193,5) (398,9)
– odsetki i prowizje zapłacone (33,2) (25,6) (58,8)
Różnice kursowe 21,0 - 21,0
Umorzenie pożyczek preferencyjnych PFR (107,9) - (107,9)
Przychody z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczki PFR (38,7) - (38,7)
Inne zwiększenia / (zmniejszenia) 2,3 22,2 24,5
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 1 816,2 538,8 2 355,0

Pobierz XLS

Zmianę stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

  Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu RAZEM
STAN NA 1 STYCZNIA 2020 359,1 613,1 972,2
Wpływy z tytułu zaciągnięcia zadłużenia: 1 698,2 210,2 1 908,4
– otrzymane finansowanie 1 698,2 - 1 698,2
– zawarcie nowych umów leasingu - 210,2 210,2
Modyfikacje umów leasingowych - (5,2) (5,2)
Naliczone odsetki 31,3 30,6 61,9
Płatności z tytułu zadłużenia: (73,2) (215,6) (288,8)
– spłata zobowiązania (kapitału) (45,1) (185,7) (230,8)
– odsetki i prowizje zapłacone (28,1) (29,9) (58,0)
Różnice kursowe (2,5) 0,4 (2,1)
Inne zwiększenia/(zmniejszenia) (5,1) (0,6) (5,7)
STAN NA 31 GRUDNIA 2020 2 007,8 632,9 2 640,7

Pobierz XLS

7.1. Rzeczowe aktywa trwałe


Najistotniejsze pozycje rzeczowych aktywów trwałych stanowią:

 • budynki i budowle - w szczególności budowle dla górnictwa i kopalnictwa takie jak wyrobiska górnicze kapitalne pionowe i poziome,
 • urządzenia techniczne i maszyny - utrzymywane przez JSW w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym związanym z wydobyciem węgla, w szczególności maszyny górnicze jak obudowy zmechanizowane, kombajny ścianowe i chodnikowe, maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej węgla,
 • wyrobiska ruchowe - wyrobiska górnicze przygotowawcze, wyrobiska pobierkowe oraz inne związane z eksploatacją ściany i pól wydobywczych,
 • rzeczowe aktywa trwałe w budowie.

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień kończący okres sprawozdawczy rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

W wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się zdyskontowane koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych w działalności górniczej podziemnej, które zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i górnicze podlegają likwidacji po zakończeniu działalności.

Prezentowane w wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych koszty likwidacji kopalń podlegają amortyzacji taką metodą, jaką amortyzowane są rzeczowe aktywa trwałe, których dotyczą, począwszy od momentu rozpoczęcia użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych, przez okres ustalony w planie likwidacji grup obiektów w ramach przewidywanego harmonogramu likwidacji kopalni.

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości księgowej danego składnika rzeczowych aktywów trwałych lub ujmuje jako odrębny składnik rzeczowych aktywów trwałych (tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do wyniku finansowego w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.

Amortyzację rzeczowych aktywów trwałych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowych pomniejszonych o wartości końcowe, przez okresy ich użytkowania. Szacowane okresy użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynoszą odpowiednio:

 • Budynki i budowle (w tym wyrobiska kapitalne) 1-79 lat,
 • Urządzenia techniczne i maszyny 1-79 lat,
 • Środki transportu 1-39 lat,
 • Inne rzeczowe aktywa trwałe 1-34 lat,
 • Grunty nie podlegają amortyzacji,
 • Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji.

Przy oznaczaniu użytkowania rzeczowych aktywów trwałych, tworzących stałą podziemną i naziemną infrastrukturę uwzględnia się żywotność zakładu górniczego. Dla rzeczowych aktywów trwałych, będących ruchomościami zakładu górniczego, przy określeniu okresu użytkowania uwzględnia się możliwość ich wykorzystania w innych zakładach górniczych JSW.

Zyski i straty z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością księgową i ujmuje w wyniku finansowym jako pozostałe zyski/(straty) netto.

Aktywa w leasingu wykazywane są w osobnej pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, co zostało zaprezentowane w Nocie 7.4.

Wyrobiska górnicze związane z udostępnieniem wyrobisk eksploatacyjnych, tzw. wyrobiska ruchowe, na moment początkowego ujęcia wyceniane są w wysokości skumulowanych kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o wartość węgla wydobytego w trakcie ich realizacji, wycenionego według kosztu wytworzenia ustalonego narastająco od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozliczenie. Aktywowane koszty wyrobisk ruchowych (będące rozliczeniami międzyokresowymi kosztów) są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w oddzielnej pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Rozliczenie nakładów na wyrobiska ruchowe proporcjonalnie do postępu wydobycia węgla z poszczególnych rejonów ścianowych jest prezentowane w wyniku finansowym jako amortyzacja.

Jednostka dominująca corocznie, w II półroczu, analizuje wysokość aktywowanych kosztów na wyrobiska ruchowe pod kątem ich związku z przychodami, które będą realizowane w następnych okresach obrotowych.

 

Istotne szacunki

Grupa ocenia na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika rzeczowych aktywów trwałych. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych są przeprowadzane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Nocie 7.5.

Grupa określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych oraz wartość końcowa rzeczowych aktywów trwałych podlegają corocznej weryfikacji raz w roku w IV kwartale, w celu dokonania odpowiednich korekt odpisów amortyzacyjnych począwszy od następnego roku obrotowego. Przeprowadzona weryfikacja stawek amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzona w IV kwartale 2020 roku spowodowała spadek amortyzacji w 2021 roku względem roku poprzedniego o 6,8 mln PLN.

Wyrobiska ruchowe są rozliczane proporcjonalnie do wielkości wydobycia węgla z poszczególnych rejonów ścianowych. Długość okresu rozliczania danego wyrobiska ruchowego jest uzależniona od szacunku ilości węgla znajdującego się w danym pokładzie udostępnionym w ramach wyrobiska ruchowego.


Rzeczowe aktywa trwałe

  Nota Grunty Budynki i budowle Wyrobiska ruchowe* Urządzenia techniczne i maszyny Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie** Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2021
Wartość brutto   55,2 8 690,4 1 216,0 8 420,9 551,0 1 169,2 20 102,7
Umorzenie***   - (4 735,6) - (5 849,3) (422,8) (99,4) 11 107,1
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO   55,2 3 954,8 1 216,0 2 571,6 128,2 1 069,8 8 995,6
Zwiększenia   - 0,5 651,1 1,9 1,9 931,5 1 586,9
Zmiana wartości rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego 7.16 - 297,3 - - - - 297,3
Przesunięcia z inwestycji rozpoczętych   8,1 360,3 - 328,8 28,3 (725,5) -
Zmniejszenia   - (28,5) (3,9) (24,6) (0,4) (7,6) (65,0)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (0,2) (2,2) - (0,2) - - (2,6)
Amortyzacja   - (171,2) (472,0) (349,7) (30,1) - (1 023,0)
Odpis aktualizujący - utworzenie 7.5 (4,9) (268,5) (63,1) (192,0) (2,9) (215,5) (746,9)
Odpis aktualizujący - odwrócenie 7.5 - 207,1 - 133,5 0,5 - 341,1
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO   58,2 4 349,6 1 328,1
2 469,3 125,5 1 052,7 9 383,4
STAN NA 31 GRUDNIA 2021
Wartość brutto   63,1 9 105,8 1 328,1 8 465,1 556,3 1 332,2 20 850,6
Umorzenie***   (4,9) (4 756,2) - (5 995,8) (430,8) (279,5) (11 467,2)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO   58,2 4 349,6 1 328,1 2 469,3 125,5 1 052,7 9 383,4
* Aktywowane koszty wyrobisk ruchowych są rozliczane zgodnie z wielkością wydobycia węgla z danego rejonu ścianowego. W momencie rozliczenia następuje, co do zasady, faktyczna likwidacja wyrobiska ruchowego, stąd brak jest w tabeli wartości skumulowanego umorzenia
** Poniesione przez Grupę nakłady na inwestycje (za wyjątkiem nakładów na wyrobiska ruchowe) gromadzone są w „Rzeczowych aktywach trwałych w budowie”, a w miesiącu oddania do użytkowania przenoszone są do odpowiedniej grupy rodzajowej rzeczowych aktywów trwałych
*** Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

Pobierz XLS

  Nota Grunty Budynki i budowle Wyrobiska ruchowe* Urządzenia techniczne i maszyny Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie** Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2020
Wartość brutto   47,3 8 216,3 996,3 7 801,4 511,3 1 353,7 18 926,3
Umorzenie***   - (4 242,6) - (5 515,3) (392,3) (103,8) (10 254,0)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
  47,3 3 973,7 996,3 2 286,1 119,0 1 249,9 8 672,3
Zwiększenia   - 19,7 605,4 20,1 20,1 1 008,2 1 654,1
Zmiana wartości rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego 7.16 - 107,6 - - - - 107,6
Przesunięcia z inwestycji rozpoczętych   9,1 371,5 - 669,9 669,9 1 094,5 -
Zmniejszenia   (1,2) (15,2) (19,4) (7,3) (7,3) (3,4) (47,9)
Amortyzacja   - (159,6) (357,3) (352,2) (352,2) - (901,2)
Odpis aktualizujący - utworzenie 7.5 - (342,9) (9,0) (49,1) (49,1) (90,4) (493,4)
Odpis aktualizujący - odwrócenie 7.5 - - - 4,1 4,1 - 4,1
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO   55,2 3 954,8 1 216,0 2 571,6 2 571,6 1 069,8 8 995,6
STAN NA 31 GRUDNIA 2020
Wartość brutto   55,2 8 690,4 1 216,0 8 420,9 8 420,9 1 169,2 20 102,7
Umorzenie***   - (4 735,6) - (5 849,3) (5 849,3) (99,4) (11 107,1)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO   55,2 3 954,8 1 216,0 2 571,6 2 571,6 1 069,8 8 995,6
* Aktywowane koszty wyrobisk ruchowych są rozliczane zgodnie z wielkością wydobycia węgla z danego rejonu ścianowego. W momencie rozliczenia następuje, co do zasady, faktyczna likwidacja wyrobiska ruchowego, stąd brak jest w tabeli wartości skumulowanego umorzenia
** Poniesione przez Grupę nakłady na inwestycje (za wyjątkiem nakładów na wyrobiska ruchowe) gromadzone są w „Rzeczowych aktywach trwałych w budowie”, a w miesiącu oddania do użytkowania przenoszone są do odpowiedniej grupy rodzajowej rzeczowych aktywów trwałych
*** Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

Pobierz XLS

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

Poniżej przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i rozliczenie wyrobisk ruchowych:

  2021 2020
Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów 1 008,2 884,6
Koszty sprzedaży 3,0 2,7
Koszty administracyjne 10,8 12,0
Wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych 0,3 1,5
Pozostałe koszty 0,7 0,4
RAZEM AMORTYZACJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I ROZLICZENIE WYROBISK RUCHOWYCH 1 023,0 901,2

Pobierz XLS

Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynosi 2 112,4 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 roku: 2 135,7 mln PLN) i dotyczy zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umów finansowania dłużnego. Zabezpieczenia kredytów i pożyczek zostały opisane w Nocie 6.1.
W 2021 roku i w 2020 roku nie wystąpiły w Grupie skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego rzeczowych aktywów trwałych.

7.2. Wartość firmy


Wybrane zasady rachunkowości

Wartość firmy

Wartość firmy wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość firmy nie jest amortyzowana, ale podlega corocznie testowi na utratę wartości,bez względu na to, czy istnieją przesłanki, które wskazują, że nastąpiła utrata wartości.

Wartość firmy przejęta w wyniku połączenia przedsięwzięć, w chwili przejęcia zostaje przypisana do poszczególnych ośrodków lub zespołów ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które zgodnie z oczekiwaniami skorzystają z synergii uzyskanej w wyniku takiego połączenia, bez względu na to, czy inne składniki aktywów lub zobowiązania jednostki przejmowanej zostały przypisane do powyższych ośrodków lub zespołów ośrodków. Każdy ośrodek lub zespół ośrodków, do którego została przypisana wartość firmy:

 • odpowiada najniższemu poziomowi, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze,
 • nie może być większy niż segment operacyjny przed agregacją określony zgodnie z definicją zawartą w MSSF 8.

Ośrodek wypracowujący środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy, poddaje się testom na utratę wartości corocznie, jak również wtedy, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę jego wartości.

Za najniższy poziom w Grupie, do którego może zostać przypisana wartość firmy i na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze, Grupa uznała segment operacyjny. Wartość firmy wykazywana jest w odrębnej pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

Istotne szacunki

Utrata wartości

Wartość firmy podlega testowi na utratę wartości corocznie oraz na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy, na który występują stosowne przesłanki. Test na utratę wartości w odniesieniu do wartości firmy przeprowadza się zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w Nocie 7.5.


Wartość firmy

W 2019 roku Grupa dokonała rozliczenia transakcji nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. („PBSz”) z siedzibą w Tarnowskich Górach. W wyniku tej transakcji Grupa ujmuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość firmy, której wysokość na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 57,0 mln PLN.

Mając na uwadze stosowaną w Grupie politykę rachunkowości, w ocenie Zarządu JSW, wartość firmy uzyskana w procesie alokacji ceny nabycia akcji spółki PBSz, powinna być przypisana dla celów testu na utratę wartości do ośrodka wypracowującego środki pieniężne czyli do spółki PBSz, która wchodzi w skład Pozostałych segmentów.

Podsumowanie alokacji wartości firmy na poziomie segmentów przedstawiono poniżej:

2021 2020
Segment – Węgiel - -
Segment – Koks - -
Pozostałe segmenty (Polska) 57,0 57,0
RAZEM 57,0 57,0

Pobierz XLS

7.3. Wartości niematerialne


Wybrane zasady rachunkowości

Wartości niematerialne

Grupa posiada w szczególności następujące główne pozycje wartości niematerialnych:

Prawo do korzystania z informacji geologicznej aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na jej zakup. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania informacji. Szacowany okres użytkowania informacji geologicznej wynosi od 5 do 45 lat.

Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do używania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania, który wynosi od 2 do 16 lat.

 

Autorskie prawa majątkowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich nabycie. Szacowany okres użytkowania autorskich praw majątkowych wynosi od 5 do 64 lat.

W wartościach niematerialnych Jednostka dominująca prezentuje świadectwa pochodzenia energii nabyte w celu spełnienia obowiązku ich umorzenia wynikającego z przepisów Prawa energetycznego. Ustawa o odnawialnych źródłach energii daje spółce posiadającej status odbiorcy przemysłowego, możliwość samodzielnego zakupu i przedstawienia do umorzenia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii lub uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii lub z wykorzystaniem biogazu rolniczego powstają z chwilą zapisania ich w rejestrze świadectw, a wygasają z chwilą ich umorzenia. Termin wykonania obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub poniesienia opłat zastępczych za dany rok upływa z dniem 30 czerwca następnego roku.

Świadectwa pochodzenia energii ujmowane jako wartości niematerialne wyceniane są początkowo według ceny nabycia.

Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii, ze względu na ich specyficzny charakter, zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej.

Prawo użytkowania wieczystego, zarówno to nabyte odpłatnie, jak i to nabyte nieodpłatnie, wykazywane są w osobnej pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jako element Prawa do użytkowania składnika aktywów, co zostało przedstawione w Nocie 7.4.


Istotne szacunki

Utrata wartości

Grupa ocenia na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości powyższych składników wartości niematerialnych. Testy na utratę wartości dla wartości niematerialnych są przeprowadzane zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w Nocie 7.5.

Okresy użytkowania wartości niematerialnych

Grupa określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych wartości niematerialnych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych oraz wartość końcowa wartości niematerialnych podlegają corocznej weryfikacji raz w roku w IV kwartale, w celu dokonania odpowiednich korekt odpisów amortyzacyjnych począwszy od następnego roku obrotowego.

Przeprowadzona w IV kwartale 2020 roku weryfikacja stawek amortyzacyjnych wartości niematerialnych nie spowodowała istotnych różnic amortyzacji w 2021 roku względem roku poprzedniego.


Wartości niematerialne

  Informacja geologiczna Świawiadectwa pochodzenia energii Pozostałe wartości niematerialne Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2021
Wartość brutto 33,6 19,4 145,6 198,6
Umorzenie (22,7) - (80,7) (103,4)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
10,9 19,4 64,9 95,2
Nakłady inwestycyjne - - 8,4 8,4
Zwiększenia - 31,6 4,2 35,8
Zmniejszenia - (21,2)* - (21,2)
Amortyzacja (0,5) - (9,6) (10,1)
Odpis aktualizujący - utworzenie 7.5 (0,8) - (0,9) (1,7)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 9,6 29,8 67,0 106,4
STAN NA 31 GRUDNIA 2021
Wartość brutto 33,6 29,8 157,8 221,2
Umorzenie (24,0) - (90,8) (114,8)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 9,6 29,8 67,0 106,4

* Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącymi umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej.

Pobierz XLS

  Informacja geologiczna Świawiadectwa pochodzenia energii Pozostałe wartości niematerialne Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2020
Wartość brutto 33,6 37,4 140,3 211,3
Umorzenie (18,2) - (75,8) (94,0)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
15,4 37,4 64,5 117,3
Nakłady inwestycyjne - - 11,8 11,8
Zwiększenia - 21,2 3,0 24,2
Zmniejszenia - (39,2)* (4,7) (43,9)
Amortyzacja (0,7) - (8,5) (9,2)
Odpis aktualizujący - utworzenie 7.5 (3,8) - (1,2) (5,0)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 10,9 19,4 64,9 95,2
STAN NA 31 GRUDNIA 2020
Wartość brutto 33,6 19,4 145,6 198,6
Umorzenie (22,7) - (80,7) (103,4)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 10,9 19,4 64,9 95,2

* Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącymi umorzenia świadectw pochodzenia energii.

Pobierz XLS

Amortyzacja wartości niematerialnych

Poniżej przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację wartości niematerialnych:

  2021 2020
Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów 8,6 7,6
Koszty administracyjne 1,5 1,6
RAZEM AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 10,1 9,2

Pobierz XLS

Pozostałe informacje dotyczące wartości niematerialnych

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość netto wartości niematerialnych stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynosi 6,3 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 roku: 15,3 mln PLN) i dotyczy zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umów finansowania dłużnego. Zabezpieczenia kredytów i pożyczek zostały opisane w Nocie 6.1.

W 2021 roku i w 2020 roku nie wystąpiły w Grupie skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego wartości niematerialnych.

7.4. Prawo do użytkowania składnika aktywów


Wybrane zasady rachunkowości

Prawo do użytkowania składnika aktywów

Z dniem rozpoczęcia leasingu Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Zasady dotyczące ujmowania zobowiązania z tytułu leasingu przedstawiono w Nocie 6.2.

Grupa użytkuje w ramach leasingu głównie kombajny ścianowe i chodnikowe oraz maszyny górnicze, środki transportu, sprzęt komputerowy i multimedialny, oraz nieruchomości i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Na dzień początkowego ujęcia prawo do użytkowania składnika aktywów wycenia się według kosztu. Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje:

 • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
 • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
 • wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę w związku z zawarciem umowy leasingu,
 • szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z obowiązkiem demontażu i usunięcia bazowego składnika aktywów lub przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu, chyba że te koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów.

Po dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania według kosztu pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne straty z tytułu utraty wartości oraz skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu poza odwracaniem dyskonta.

W przypadku modyfikacji umów leasingowych dotyczących zmian w odniesieniu do okresu leasingu, zmian opcji kupna składnika aktywów, zmian w przyszłych opłatach leasingowych, wstrzymania i przesunięcia w czasie opłat leasingowych w ramach obowiązującej umowy (dotyczy leasingu kombajnów ścianowych i chodnikowych), Grupa koryguje wartość składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu.

Grupa korzysta z prawa zwolnienia ze stosowania wymogów wynikających z MSSF 16 w przypadku ujmowania:

 • leasingu krótkoterminowego – leasing, który w dacie rozpoczęcia ma okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uproszczenia tego nie zastosowano do krótkoterminowych umów leasingu środków produkcji, wykorzystywała w podziemnych zakładach górniczych. Leasing, w którym wprowadzono opcję kupna nie jest leasingiem krótkoterminowym.
 • leasingu dotyczącego aktywów o niskiej wartości – czyli takich, których jednostkowa wartość początkowa nowego składnika przedmiotu leasingu nie przekracza 20 tys. PLN, z wyłączeniem prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umów leasingu, w których wprowadzono opcję kupna.

Płatności związane z leasingiem krótkoterminowym i leasingiem aktywów o niskiej wartości ujmowane są liniowo w kosztach bieżącego okresu.

W przypadku leasingu, gdzie Grupa jest leasingobiorcą, dla umów zawierających zarówno elementy leasingowe jak i elementy nie leasingowe, w przypadku braku możliwości ich wyodrębnienia, Grupa stosuje uproszczenie i ujmuje każdy element leasingowy i nieleasingowy jako pojedynczy element leasingowy.


Istotne szacunki

Ustalenie stawki amortyzacyjnej

Grupa określa stawki amortyzacji dla poszczególnych składników prawa do użytkowania aktywów. Prawo do użytkowania składnika aktywów amortyzuje się liniowo przez okres użytkowania aktywów nie dłuższy niż okres leasingu wynikający z zawartych umów. Stawki amortyzacyjne uzależnione są od okresu trwania umowy. W przypadku umów na czas nieokreślony okres amortyzacji ustala się na podstawie najbardziej prawdopodobnego okresu użytkowania składnika, bądź też przyjmuje za okres jego amortyzacji okres żywotności danego Zakładu, w zależności od tego co lepiej odzwierciedla rozsądnie pewny okres przez jaki Grupa nie skorzysta z opcji wypowiedzenia umowy.
Jeżeli Grupa ma wystarczającą pewność, że skorzysta z opcji kupna, składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania amortyzuje się przez okres użytkowania danego składnika aktywów.

Utrata wartości

Grupa ocenia na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. Testy na utratę wartości są przeprowadzane zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w Nocie 7.5.


Nota Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Inne rzeczowe aktywa trwałe Prawo wieczystego użytkowania gruntów Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2021
Wartość brutto   15,5 20,3 630,8 45,0 218,5 930,1
Umorzenie*   (1,1) (7,5) (274,7) (17,0) (31,2) (331,5)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 14,4 12,8 356,1 28,0 187,3 598,6
Nowe umowy leasingu 0,8 1,0 87,6 2,8 1,6 93,8
Modyfikacje umów leasingowych 0,2 (4,7) (4,5) - (7,5) (16,5)
Inne zwiększenia - - 20,1 - 1,2 21,3
Amortyzacja (0,8) (1,2) (171,7) (8,5) (4,1) (186,3)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży - - - - (0,2) (0,2)
Inne zmniejszenia - - (0,3) (1,7) (1,0) (3,0)
Odpis aktualizujący - utworzenie 7.5 - (0,2) (12,4) (0,1) (7,9) (20,6)
Odpis aktualizujący - odwrócenie 7.5 - - 4,5 - - 4,5
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 14,6 7,7 279,4 20,5 169,4 491,6
STAN NA 31 GRUDNIA 2021
Wartość brutto 15,9 13,6 670,2 36,3 209,9 945,9
Umorzenie* (1,3) (5,9) (390,8) (15,8) (40,5) (454,3)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 14,6 7,7 279,4 20,5 169,4 491,6
*Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpisy aktualizujące prawo do użytkowania składnika aktywów

Pobierz XLS

Nota Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Inne rzeczowe aktywa trwałe Prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2020
Wartość brutto   15,1 21,8 576,6 52,9 215,2 0,7 882,3
Umorzenie*   (0,7) (2,8) (215,2) (17,7) (26,9) (0,7) (264,0)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 14,4 19,0 361,4 35,2 188,3 - 618,3
Nowe umowy leasingu 0,6 1,0 199,4 9,0 0,2 - 210,2
Modyfikacje umów leasingowych - (1,2) (6,4) (0,5) 2,9 - (5,2)
Inne zwiększenia - - 1,2 - 0,5 - 1,7
Amortyzacja (0,6) (3,2) (170,7) (15,0) (4,3) - (193,8)
Inne zmniejszenia - (0,6) (19,0) (0,6) (0,3) - (20,5)
Odpis aktualizujący - utworzenie 7.5 - (2,7) (15,4) (0,1) - - (18,2)
Odpis aktualizujący - odwrócenie 7.5 - 0,5 5,6 - - - 6,1
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 14,4 12,8 356,1 28,0 187,3 - 598,6
STAN NA 31 GRUDNIA 2020
Wartość brutto 15,5 20,3 630,8 45,0 218,5 - 930,1
Umorzenie* (1,1) (7,5) (274,7) (17,0) (31,2) - (331,5)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 14,4 12,8 356,1 28,0 187,3 - 598,6
*Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpisy aktualizujące prawo do użytkowania składnika aktywów

Pobierz XLS

Koszty z tytułu leasingu

Kwoty z tytułu leasingu ujęte w sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów:

  2021 2020
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania składnika aktywów, ujęta jako: 186,3 193,8
- koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów 176,5 181,5
- koszty sprzedaży 0,2 -
- koszty administracyjne 2,6 3,3
- wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne oraz wyrobisk ruchowych 7,0 9,0
Koszty z tytułu odsetek (ujęte w kosztach finansowych) 25,5 30,6
Koszt związany z leasingiem krótkoterminowym ujęty jako: 13,1 17,4
- koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów 12,5 16,7
- koszty sprzedaży 0,5 0,6
- koszty administracyjne 0,1 0,1
Koszt leasingu dla umów niskocennych (ujęty jako koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów) 0,4 0,5
RAZEM KOSZTY Z TYTUŁU LEASINGU 225,3 242,3

Pobierz XLS

Pozostałe informacje dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość netto prawa do użytkowania składnika aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynosi 50,1 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 roku: 53,1 mln PLN) i dotyczy głównie zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umów finansowania dłużnego. Zabezpieczenia kredytów i pożyczek zostały opisane w Nocie 6.1.

W 2021 roku i w 2020 roku nie wystąpiły w Grupie skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego prawa do użytkowania składnika aktywów.

7.5. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Wybrane zasady rachunkowości

Utrata wartości aktywów niefinansowych

Wartość firmy podlega corocznemu testowi sprawdzającemu, czy nastąpiła utrata wartości oraz każdorazowo, gdy występują przesłanki wskazujące na utratę wartości. Pozostałe niefinansowe aktywa trwałe (aktywa podlegające amortyzacji) analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości księgowej.

W przypadku, gdy wartość księgowa danego składnika niefinansowych aktywów trwałych przewyższa jego oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego wartość księgowa podlega odpisowi z tytułu utraty wartości do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalną stanowi wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej aktywów pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej.

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Testy na utratę wartości niefinansowych aktywów trwałych wykonywane są z przyjęciem zasady, iż dla aktywów niewycofanych z użytkowania najmniejszą grupę aktywów stanowi kopalnia lub inna spółka zależna („ośrodek wypracowywujący środki pieniężne – CGU”). W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości, wartość firmy przejęta w wyniku połączenia przedsięwzięć w chwili przejęcia zostaje przypisana do poszczególnych ośrodków lub zespołów ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Informacje dotyczące określenia CGU, do którego alokowana zostaje wartość firmy są przedstawione w Nocie 7.2.

Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, że wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów niefinansowych lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa od wartości księgowej, dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości różnicy między wartością odzyskiwalną a wartością księgową składnika aktywów lub CGU. Po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, koryguje się odpisy amortyzacyjne dotyczące danego składnika aktywów, aby pozostała wartość netto (po ujęciu odpisu) została zamortyzowana przez pozostały okres użytkowania.

Niefinansowe aktywa, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu. Odpis z tytułu utraty wartości dotyczący wartości firmy nie podlega odwróceniu.

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych ujmowane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów w pozycji „pozostałe koszty/przychody”.

Istotne szacunki i osądy

Grupa ocenia na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika niefinansowych aktywów trwałych. W ramach analizy wystąpienia przesłanek Grupa weryfikuje czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Analiza utraty wartości aktywów trwałych dokonywana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne i opiera się na szeregu założeń, o czym mowa w dalszej części Noty.

Grupa kalkulując wysokość ujmowanego odpisu z tytułu utraty wartości, w sytuacji gdy zdyskontowane przepływy generowane przez dany CGU przyjmują wartość ujemną, uwzględnia specyficzne uwarunkowania dotyczące górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz dotychczasową historię likwidacji zakładów górniczych, tj. prowadzenie tej likwidacji nie przez przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie, a przez powołaną do tego spółkę celową, jaką jest SRK. przyjmując, iż w takiej sytuacji wartość odzyskiwalna danego CGU wynosi zero. Przyjęcie wartości zero jako dolnej granicy wartości odzyskiwalnej w kalkulacji wartości godziwej wynika z założenia, że każdy hipotetyczny nabywca na rynku ma prawo do takiego samego wsparcia, jak JSW, w zakresie likwidacji nierentownych kopalń.


Odpisy z tytułu utraty wartości

Z uwagi na zmienne otoczenie makroekonomiczne Grupa okresowo weryfikuje przesłanki mogące świadczyć o utracie wartości odzyskiwalnej majątku poszczególnych spółek Grupy. Analiza utraty wartości aktywów trwałych dokonywana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne („CGU”). Analiza taka opiera się na szeregu istotnych założeń, których część jest poza kontrolą Grupy. Istotne zmiany tych założeń mają wpływ na wyniki testów na utratę wartości i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji finansowej oraz wyników finansowych Grupy.

W 2021 roku Grupa dokonała analizy przesłanek świadczących o utracie wartości bilansowej składników aktywów zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić dalsza utrata wartości aktywów.

Zmiany stanu odpisów aktualizujących aktywa trwałe przedstawia poniższa tabela:

  2021 2020
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Prawo do użytkowania składnika aktywów RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Prawo do użytkowania składnika aktywów RAZEM
STAN NA POCZĄTEK OKRESU 4 019,6 7,3 52,0 4 078,9 3 630,9 2,3 62,2 3 695,4
Utworzenie odpisu 746,9 1,7 20,6 769,2 493,4 5,0 18,2 516,6
Przeklasyfikowanie odpisu z tytułu utraty wartości prawa do użytkowania składnika aktywów na odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 0,2 - (0,2) - 13,8 - (13,8) -
Wykorzystanie odpisu (164,6) - (4,8) (169,4) (113,3) - (8,5) (121,8)
Odwrócenie odpisu* (341,1) - (4,5) (345,6) (4,1) - (6,1) (10,2)
Przeklasyfikowanie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów na poczet umorzenia** (163,1) - - (163,1) (1,0) - - (1,0)
Inne zmniejszenia (0,7) - - (0,7) (0,1) - - (0,1)
STAN NA 31 GRUDNIA 4 097,2 9,0 63,1 4 169,3 4 019,6 7,3 52,0 4 078,9

* Pozycja dotyczy odwrócenia odpisu w wyniku przeprowadzonych testów (kwota 335,5 mln PLN) oraz wynikającego z przeniesienia środka trwałego z kopalni objętej odpisem do kopalni nieobjętej odpisem.
** Pozycja dotyczy technicznego przeniesienia odpisu aktualizującego na poczet umorzenia bez wpływu na wynik finansowy.

Pobierz XLS

Segment węglowy

W związku z aktualizacją prognoz finansowych, która wynika ze znaczących zmian planów długoterminowych przyjętych w Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022-2030 („Strategia”), uwzględniającą również zmianę niektórych parametrów techniczno‑ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy, Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji, które wskazują na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów bądź też, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach ubiegłych wymaga aktualizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono konieczność przeprowadzenia szacunku wartości odzyskiwalnej dla następujących CGU:

 • KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia,
 • KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka,
 • KWK Budryk,
 • KWK Pniówek,
 • KWK Knurów-Szczygłowice,
 •  KWK Jastrzębie-Bzie.

Zgodnie z wymogami MSR 36, wartość odzyskiwalna została ustalona na poziomie wyższej z dwóch wartości: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Wyższą z dwóch wartości w tym teście na utratę wartości była wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży.

Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, przy zastosowaniu metody dochodowej, na bazie szacunku zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem szacowanych kosztów likwidacji zakładu górniczego przy zastosowaniu stopy WACC.

Ustalając wartość odzyskiwalną, zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne CGU w latach 2022‑2026 przyjęto na podstawie projekcji finansowych ujętych w Strategii (okres szczegółowej prognozy). Z uwagi na fakt, iż zakładany okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych CGU wykracza poza rok 2026, zatem w tym zakresie określono również i uwzględniono w obliczeniach wartość rezydualną na pozostały czas eksploatacji. Przyjęcie pięcioletniego okresu szczegółowej prognozy jest zasadne ze względu na fakt, iż brak jest w obecnej sytuacji gospodarczej, wystarczająco wiarygodnych danych na kolejne okresy sprawozdawcze z powodu występowania dużej zmienności różnego rodzaju czynników takich jak: ceny, stopy inflacji, kursy walutowe, stopy procentowe.

Test na trwałą utratę wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku został wyliczony na podstawie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022-2030. Poniżej przedstawiono główne założenia dla testu z tytułu utraty wartości aktywów na 31 grudnia 2021 roku:

• wyodrębniono następujące CGU będące przedmiotem testu:
    - Zakład Górniczy KWK Budryk,
    - Zakład Górniczy KWK Knurów-Szczygłowice: Ruch Knurów, Ruch Szczygłowice - z uwagi na powiązanie technologiczne i ekonomiczne pomiędzy tymi ruchami,
    - Zakład Górniczy KWK Pniówek,
    - Zakład Górniczy KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka,
    - Zakład Górniczy KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia,
    - Zakład Górniczy KWK Jastrzębie-Bzie,

• żywotności dla poszczególnych zakładów JSW:
    - Zakład Górniczy KWK Budryk – do 31.12.2077 r.
    - Zakład Górniczy KWK Knurów-Szczygłowice – do 31.12.2078 r.
    - Zakład Górniczy KWK Pniówek – do 31.12.2081 r.
    - Zakład Górniczy KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka – do 31.12.2051 r.
    - Zakład Górniczy KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia – do 31.12.2051 r.
    - Zakład Górniczy KWK Jastrzębie-Bzie – do 31.12.2084 r.

• analizę utraty wartości ustalono w oparciu o najnowsze dane ekonomiczne ujęte w Strategii w wartościach realnych i przy zastosowaniu średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu („WACC”) w okresie projekcji na poziomie 8,72 %,
• koszt własny sprzedanego węgla obejmujący koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu, uwzględniony został w wysokości będącej pochodną założeń co do wielkości produkcji przyjętej w okresie prognozy, indywidualnie dla każdego CGU. Wysokość średniego jednostkowego kosztu własnego sprzedanego węgla przyjęta do Strategii określona została dla całej JSW w latach 2022 - 2026 na poziomie od ok. 572 PLN/t do ok. 497 PLN/t,
• ścieżki cenowe węgla koksowego przyjęte w Strategii opierają się na cenach referencyjnych węgla koksowego hard wyznaczonych na podstawie dostępnych prognoz, analiz rynku i własnych doświadczeń handlowych. W 2022 roku przyjęto cenę referencyjną na poziomie 238 USD/t, w kolejnych latach 2023 - 2026 zastosowano uśrednioną cenę referencyjną na poziomie 160 USD/t. Ceny indywidualne dla każdego CGU uwzględniają różnice jakościowe węgli wytwarzanych w CGU do węgli referencyjnych,
• stopa wzrostu prognozowanych przepływów po okresie prognozy wynosi 0,
• uwzględniono w kalkulacji WACC premię za ryzyko specyficzne w wysokości 2 pkt. proc., co jest związane w szczególności: z dostrzeżeniem pojawiających się w perspektywie długiego horyzontu czasowego (w kontekście lat 2030-2050, a zwłaszcza lat następujących po 2050 roku) zapowiedzi wprowadzania zmian w technologii produkcji stali (tj. zapowiedzi stopniowego ograniczenia stosowania technologii emisyjnych), jak również z niepewnością co do wszelkich innych elementów szacowanych prognoz finansowych (wszelkie prognozy finansowe w tak długim horyzoncie czasowym obarczone są ryzykiem co do ich faktycznej materializacji),
• przyjęto założenie, iż, ze względu na obowiązujący w Polsce porządek prawny i możliwość przekazania trwale nierentownego CGU do SRK, wartość odzyskiwalna CGU nie może być mniejsza niż 0,
• uwzględniono kapitał obrotowy oraz zobowiązania długoterminowe i rezerwy przypisane do danego CGU celem ustalenia wartości bilansowej testowanego majątku CGU,
• uwzględniono w pierwszym roku projekcji spłatę należności węglowych do średniego poziomu salda należności z okresu czerwiec-listopad 2021 roku,
• finansowania wydatków na likwidację zakładów z funduszu likwidacji zakładów górniczych („FLZG”),
• w kalkulacji wartości godziwej CGU uwzględniono kwotę zdyskontowanych stopą WACC oszacowanych bieżących kosztów likwidacji zakładu górniczego,
• w kalkulacji wartości bilansowej CGU uwzględniono dokonane do dnia 31 grudnia 2021 roku odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych dla KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka oraz KWK Jastrzębie-Bzie.

W wyniku dokonanych obliczeń ustalono wartość odzyskiwalną poszczególnych CGU i porównano ją z ich wartością testowaną, ustalając w ten sposób wysokość odpisu aktualizującego konieczną do odwrócenia/(utworzenia), co zaprezentowane zostało w poniższej tabeli:

CGU (Zakłady górnicze)

Wartość
odzyskiwalna

Kwota (ujętego)/ odwróconego odpisu w 2021 roku

Wartość skumulowanych odpisów na dzień
31 grudnia 2021 roku

KWK Knurów-Szczygłowice

1 839,3

75,0

1 516,9

KWK Budryk

1 388,5

(9,6)

364,8

KWK Pniówek

3 409,9

-

-

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka

429,5

(19,9)

723,7

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia

758,4

(77,4)

77,4

KWK Jastrzębie-Bzie

0,0

(241,5)*

899,7

RAZEM

(273,4)

(3 582,3

* Na kwotę odpisu aktualizującego dla KWK Jastrzębie-Bzie składają się odpisy aktualizujące ujęte w śródrocznych sprawozdaniach w kwocie 125,2 mln PLN oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 116,3 mln PLN.

Pobierz XLS

Przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2021 roku  testy wskazały na konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 223,2 mln PLN, a także odwrócenia odpisu aktualizującego w wysokości 75,0 mln PLN,  przy czym w okresach śródrocznych utworzony został odpis aktualizujący wartość aktywów w kwocie 125,2 mln PLN. Łącznie w trakcie 2021 roku utworzono odpis aktualizujący aktywa trwałe w wysokości 348,4 mln PLN oraz rozwiązano w wysokości 75,0 mln PLN.

Ujęty na dzień 31 grudnia 2021 roku odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych dotyczy Segmentu Węgiel i został zaprezentowany w pozostałych kosztach (utworzenie odpisu) oraz w pozostałych przychodach (odwrócenie odpisu) w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Zaznaczony poniżej fragment zmienić na: Jednostka dominująca kalkulując wysokość ujmowanego odpisu z tytułu utraty wartości, w sytuacji gdy zdyskontowane przepływy generowane przez dany CGU przyjmują wartość ujemną (KWK Jastrzębie-Bzie), uwzględnia specyficzne uwarunkowania dotyczące górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przyjmując, iż w takiej sytuacji wartość odzyskiwalna danego CGU wynosi zero. W realiach prawno-gospodarczych w jakich funkcjonują kopalnie Jednostki dominującej, dających jej możliwość odcięcia się od trwale nierentownych aktywów - bez konieczności absorbcji ujemnych efektów ich działalności w dłuższym horyzoncie czasowym, jak również ostatecznie bez ponoszenia kosztów ich fizycznej likwidacji, brak jest uzasadnienia dla przyjmowania wartości odzyskiwalnej CGU w wartości ujemnej. Zważywszy na obowiązujący w Polsce porządek prawny oraz dotychczasową historię likwidacji zakładów górniczych, tj. prowadzenie tej likwidacji nie przez przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie, a przez powołaną do tego spółkę celową, jaką jest SRK, JSW zakłada, że koszty te poniesione zostaną przez Skarb Państwa. Przyjęcie wartości zero jako dolnej granicy wartości odzyskiwalnej w kalkulacji wartości godziwej wynika z założenia, że każdy hipotetyczny nabywca na rynku ma prawo do takiego samego wsparcia jak JSW w zakresie likwidacji nierentownych kopalń.

Powyższe założenie odnośnie przyszłości, mające wpływ na przyjęty sposób szacowania na dzień kończący okres sprawozdawczy wartości odzyskiwalnej KWK Jastrzębie-Bzie obarczone jest pewnym stopniem niepewności co do jego faktycznej materializacji w przyszłości, która to niepewność wynika z ryzyka ewentualnych przyszłych zmian w opisanym powyżej systemie przeprowadzania likwidacji aktywów górniczych w Polsce. Gdyby wartość odzyskiwalna KWK Jastrzębie-Bzie została oszacowana bez uwzględniania przyjętego przez JSW przedmiotowego założenia, wartość bilansowa aktywów należących do CGU Jastrzębie-Bzie na dzień 31 grudnia 2021 roku zostałaby ustalona na poziomie o 184,0 mln PLN niższym niż ich wartość wykazana w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, przy czym w ocenie Grupy nie istnieje znaczące ryzyko materializacji przedmiotowego ryzyka w trakcie kolejnego roku obrotowego, a w związku z tym nie istnieje w kolejnym roku obrotowym znaczące ryzyko dokonania z tego tytułu korekty wartości bilansowej aktywów CGU Jastrzębie-Bzie.

Wartość godziwa została w całości zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej (tj. wycena zawiera nieobserowalne dane wejściowe).

Wyniki analizy wrażliwości dla poszczególnych CGU wykazały, że istotny wpływ na wartość odzyskiwalną testowanych aktywów mają zmiany w zakresie cen węgla oraz zmiany średniego ważonego kosztu kapitału. Poniżej zaprezentowano o ile zmieni się wartość odzyskiwalna oraz wysokość odpisu aktualizującego w efekcie zmian powyższych parametrów dla jednostki objętej odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Parametr – cena węgla:

-10%

-5%

5%

10%

KWK Knurów-Szczygłowice

Zmiana wartości odzyskiwalnej

(1 839,3)

(1 198,9)

1 198,9

2 397,8

Zmiana wysokości odpisu

1 809,8

1 169,5

(861,3)

(1 089,7)

KWK Budryk

Zmiana wartości odzyskiwalnej

(1 388,5)

(852,0)

852,0

1 704,1

Zmiana wysokości odpisu

1 388,5

852,0

(364,7)

(364,7)

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka

Zmiana wartości odzyskiwalnej

(429,5)

(429,5)

721,2

1 442,4

Zmiana wysokości odpisu

429,5

429,5

(721,2)

(723,7)

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia

Zmiana wartości odzyskiwalnej

(758,4)

(699,7)

699,7

1 399,4

Zmiana wysokości odpisu

758,4

699,7

(77,4)

(77,4)

KWK Jastrzębie-Bzie

Zmiana wartości odzyskiwalnej

0,0

0,0

0,0

0,0

Zmiana wysokości odpisu

0,0

0,0

0,0

0,0

Pobierz XLS

Parametr – stopa dyskonta:

-2pp

-1pp

1pp

2pp

KWK Knurów-Szczygłowice

Zmiana wartości odzyskiwalnej

542,3

240,5

(194,8)

(354,8)

Zmiana wysokości odpisu

(389,6)

(172,8)

165,3

325,3

KWK Budryk

Zmiana wartości odzyskiwalnej

538,4

238,6

(192,8)

(350,6)

Zmiana wysokości odpisu

(364,7)

(238,6)

192,8

350,6

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka

Zmiana wartości odzyskiwalnej

69,7

32,3

(28,0)

(52,2)

Zmiana wysokości odpisu

(69,7)

(32,3)

28,0

52,2

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia

Zmiana wartości odzyskiwalnej

15,0

7,3

(6,8)

(13,2)

Zmiana wysokości odpisu

(15,0)

(7,3)

6,8

13,2

KWK Jastrzębie-Bzie

Zmiana wartości odzyskiwalnej

0,0

0,0

0,0

0,0

Zmiana wysokości odpisu

0,0

0,0

0,0

0,0

Pobierz XLS

Zgodnie z zapisami MSR 36 par. 9 na koniec każdego okresu sprawozdawczego (tj. każdego kwartału) Grupa ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregokolwiek ze składników aktywów.

Mając na uwadze:

 1. istniejącą wartość majątku KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Budryk oraz generowane przez nie przepływy pieniężne w Modelu finansowym wykorzystanym na potrzeby przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2020 roku;

 2. niestabilność rynku węgla koksowego wywołanego skutkami pandemii COVID-19 oraz sporem chińsko-australijskim;

 3. brak prognoz długoterminowych na dzień 30 września 2021 roku uwzględniających skokowy wzrost cen węgla koksowego, który nastąpił w ostatnich miesiącach oraz brak pewności co do czasu utrzymania się wyższych cen węgla w dłuższym okresie czasu,

zasadne było dokonanie odpisu aktualizującego majątek KWK Jastrzębie-Bzie na kwotę 125,2 mln PLN obejmującego zmiany wartości aktywów tego CGU pomiędzy 31 grudnia 2020 roku a 30 września 2021 roku (z czego 73,0 mln PLN zostało ujęte w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, a wartość 52,2 mln PLN dotyczy III kwartału 2021 roku).

Przesłanki powodujące utratę wartości

W porównawczym okresie sprawozdawczym Jednostka dominująca dokonała analizy przesłanek w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić dalsza utrata wartości aktywów lub odwrócenie wcześniej ujętych odpisów.

Pojawienie się w 2019 roku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Chinach i jego dynamiczne rozprzestrzenienie się w 2020 roku na całym świecie zidentyfikowano jako czynnik, który w istotny sposób mógł przyczynić się do zmiany wartości posiadanych aktywów.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na spadek cen surowców, zamrożenie gospodarek poprzez zamknięcie zakładów produkcyjnych i sklepów, co w dużym stopniu przyczyniło się do utraty części przychodów i będzie miało wpływ na przyszłą rentowność, a także może powodować trudności w pozyskiwaniu finansowania.

Na świecie poza Chinami w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na moment przeprowadzenia analizy przesłanek utraty wartości aktywów trwałych, tj. 30 czerwca 2020 roku, wyłączone były zdolności produkcyjne stali w wielkości 252,0 mln ton (w ujęciu rocznym), co odpowiada 10% całkowitej zdolności produkcyjnej stali na świecie. W Europie mieliśmy do czynienia z ograniczeniem mocy produkcyjnych stali w wielkich piecach (wyłączenia i ograniczenia produkcji) rzędu 35,0 mln ton, co stanowiło 27% zainstalowanych mocy wielkopiecowych. CRU podaje, że w Europie wyłączonych było, na moment sporządzenia testów, 17 wielkich pieców o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 26,8 mln ton rocznie, a w innych 7 wielkich piecach produkcja była ograniczana, tj. w ArcelorMittal (Eisenhüttenstadt), SSAB, ThyssenKrupp (Duisburg), Tata Steel (Ijmuiden, Port Talbot), Saarstahl (Dilliger Hütte).

Utrata wartości aktywów trwałych

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Zarząd JSW rozważył pojawienie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jako przesłankę do przeprowadzenia testu na utratę wartości, pochodzącą z zewnętrznych źródeł informacji wpływającą na konieczność skorygowania planów inwestycyjnych, a także mającą wpływ na wahania cen węgla energetycznego, koksowego i koksu oraz możliwość ulokowania węgla na rynku. W wyniku analizy stwierdzono konieczność przeprowadzenia testu na utratę wartości dla CGU KWK Jastrzębie-Bzie (CGU powstało z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Test na utratę wartości został przeprowadzony w odniesieniu do CGU poprzez ustalenie jego wartości odzyskiwalnej, która została ustalona w oparciu o oszacowaną wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży, przy zastosowaniu metody dochodowej, na bazie szacunku zdyskontowanych przepływów pieniężnych na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na lata 2021-2025. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku Jednostka dominujaca błędnie ujawniła, że wyliczona została wartość użytkowa, podczas gdy zastosowano wartość godziwą. Według oszacowań Zarządu wartość godziwa jest wyższa niż wartość użytkowa stąd zgodnie z wymogami MSR 36 do ustalenia wysokości odpisu z tytułu utraty wartości przyjęto wartość godziwą.

Zakładany okres ekonomicznej użyteczności dla kopalni Jastrzębie-Bzie wykracza poza rok 2025, zatem określono wartość rezydualną na pozostały czas eksploatacji. Przyjęcie pięcioletniego okresu szczegółowej prognozy jest zasadne ze względu na fakt, iż w obecnej sytuacji gospodarczej brak jest wiarygodnych danych na kolejne okresy sprawozdawcze z powodu występowania dużej zmienności różnego rodzaju czynników takich jak: ceny, stopy inflacji, kursy walutowe, stopy procentowe. Zdyskontowane przepływy pieniężne dla KWK Jastrzębie-Bzie na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały ustalone na poziomie (2 458,5) mln PLN; natomiast uwzględniając czynniki dotyczące specyficznych uwarunkowań dotyczących górnictwa węgla kamiennego w Polsce wskazane w sekcji dotyczącej testu na utratę wartości na 31 grudnia2021 roku, wartość odzyskiwalna została ustalona na poziomie zero.

W wyniku przeprowadzonych testów na dzień 30 czerwca 2020 roku zasadne było dokonanie odpisu aktualizującego majątek KWK Jastrzębie-Bzie na kwotę 430,9 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przeprowadzono analizę przesłanek i nie zidentyfikowano nowych przesłanek mogących wpływać na wartość posiadanych aktywów ani też nie ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich latach, w wyniku których utworzony został odpis majątku KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice.

Przeprowadzona analiza cen węgla za okres od 1 lipca 2020 roku do 17 lutego 2021 roku wskazywałą na dużą zmienność cen węgla, spowodowaną sytuacją pandemiczną i niemożliwością zbudowania stabilnych planów długoterminowych dla rynku stalowego i węglowego. Mając na uwadze:

 1. istniejącą wartość majątku KWK Jastrzębie-Bzie, KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Budryk oraz generowane przez nie przepływy pieniężne w Modelu finansowym wykorzystanym na potrzeby przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2020 roku;

 2. prognozowaną bardzo dużą zmienność cen węgla, brak informacji o terminach powrotu do pełnych mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym, a także nieznanego okresu trwania recesji w branżach będących odbiorcą produktów JSW, co może mieć wpływ na możliwość ulokowania na rynku węgla z kopalni znajdującej się w budowie;

 3. brak prognoz długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku uwzględniających skokowy wzrost cen węgla koksowego, który nastąpił na przełomie stycznia i lutego 2021 roku oraz brak pewności co do czasu utrzymania się wyższych cen węgla w dłuższym okresie czasu,

zasadne było dokonanie odpisu aktualizującego aktywa trwałe KWK Jastrzębie-Bzie na kwotę 85,7 mln PLN obejmującego zmiany wartości aktywów CGU pomiędzy 30 czerwca a 31 grudnia 2020 roku.

Dokonanie odpisu jedynie dla KWK Jastrzębie-Bzie podyktowane było wyliczeniem dla tego CGU na dzień 30 czerwca 2020 roku ujemnej wartości przepływów w wysokości (2 458,5) mln PLN. Ewentualne zmiany w zakresie cen węgli nie spowodują generowania przez KWK Jastrzębie-Bzie dodatnich przepływów pieniężnych w okresie projekcji. Działania inwestycyjne dla KWK Jastrzębie-Bzie były kontynuowane w II półroczu 2020 roku oraz są ujęte w prognozach długoterminowych uwzględniających okres żywotności tej kopalni. W wyniku działań inwestycyjnych oraz zmiany granic funkcjonowania zakładów górniczych JSW, tj. przeniesienia majątku związanego z partią „N” w pokładzie 505/1, nastąpił wzrost aktywów trwałych KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 128,2 mln PLN. Majątek KWK Jastrzębie-Bzie na dzień 31 grudnia 2020 roku, po kalkulacji uwzględniającej rezerwy, zobowiązania długoterminowe i kapitał obrotowy oraz dokonane na dzień 30 czerwca 2020 roku odpisy z tytułu utraty wartości, wyniósł 85,7 mln PLN i w całości został ujęty w pozostałych kosztach w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku. Grupa kalkulując wysokość ujmowanego odpisu z tytułu utraty wartości, w sytuacji gdy zdyskontowane przepływy generowane przez dany CGU przyjmują wartość ujemną, uwzględnia specyficzne uwarunkowania dotyczące górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przyjmując, iż w takiej sytuacji wartość odzyskiwalna danego CGU wynosi zero. W realiach prawno-gospodarczych w jakich funkcjonuje Jednostka dominująca, dających jej możliwość odcięcia się od trwale nierentownych aktywów - bez konieczności absorbcji ujemnych efektów ich działalności w dłuższym horyzoncie czasowym, jak również ostatecznie bez ponoszenia kosztów ich fizycznej likwidacji, brak jest uzasadnienia dla przyjmowania wartości odzyskiwalnej CGU w wartości ujemnej.

Dla pozostałych CGU, na dzień 31 grudnia 2020 roku, nie stwierdzono przesłanek do wykonania testów i w związku z tym odpisy nie były aktualizowane. Wartość odpisu przypisana do majątku użytkowanego przez CGU wyniosła:

- KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka: 896,6 mln PLN,

- KWK Budryk: 547,6 mln PLN,

- KWK Knurów-Szczygłowice: 1 887,9 mln PLN.

Przyjęte założenia

Test na utratę wartości został wyliczony na podstawie Modelu finansowego Jednostki dominującej. Poniżej przedstawiono główne założenia przy jakich dokonano wyliczenia dla testu z tytułu utraty wartości na 30 czerwca 2020 roku:

 • żywotność dla Zakładu Górniczego KWK Jastrzębie-Bzie do 31 grudnia 2084 roku,

 • prognozy cen węgla na lata 2021-2025 przyjęto jako średnią cenę węgla w oparciu o raport CRU na okres 2021-2024,

 • utrzymanie stanu zatrudnienia zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii JSW na lata 2020-2030,

 • poziom inwestycji został dostosowany do poziomów, które gwarantują stabilność produkcji w przyszłości,

 • przepływy z działalności inwestycyjnej zostały skorygowane o nakłady na leasing, przy jednoczesnym uwzględnieniu prawa do użytkowania aktywów w wartości testowanego majątku,

 • analizę utraty wartości ustalono w oparciu o najnowsze dane ekonomiczne opracowane w wartościach realnych i przy zastosowaniu średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 5,95%,

 • finansowania wydatków na likwidację zakładów z funduszu likwidacji zakładów górniczych (FLZG),

 • zostały uwzględnione istniejące rezerwy na świadczenia pracownicze oraz inne rezerwy przypisane do danej kopalni celem ustalenia wartości testowanego majątku.

Wyniki przeprowadzonych testów

W wyniku przeprowadzonych przez JSW testów, które wskazały na utratę wartości bilansowej majątku KWK Jastrzębie-Bzie oraz zmian wartości majątku KWK Jastrzębie-Bzie, w 2020 roku dokonano odpisu aktualizującego w łącznej wysokości 516,6 mln PLN. Szacunki liczbowe skalkulowane zostały zgodnie z postanowieniami MSR 36. Ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych dotyczy Segmentu Węgiel i został zaprezentowany w pozostałych kosztach w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

SEGMENT KOKSOWY

Podobnie jak w Segmencie Węgiel, w związku z aktualizacją prognoz finansowych, która wynika ze znaczących zmian planów długoterminowych, przyjętych w Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022-2030 („Strategia”), uwzględniającą również zmianę niektórych parametrów techniczno‑ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy, zostały zidentyfikowane przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji, które wskazują na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów bądź też, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach ubiegłych wymaga aktualizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono konieczność przeprowadzenia szacunku wartości odzyskiwalnej dla następujących CGU:

 • Zakładu Koksownia Jadwiga,

 • Zakładu Koksownia Przyjaźń,

 • Zakładu Koksownia Radlin.

Test na utratę wartości został przeprowadzony w odniesieniu do CGU poprzez ustalenie wartości odzyskiwalnej, która została ustalona w oparciu o oszacowaną wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży, przy zastosowaniu metody dochodowej, na bazie szacunku zdyskontowanych przepływów pieniężnych na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na lata 2022-2026. Według oszacowań Zarządu wartość godziwa jest wyższa niż wartość użytkowa stąd zgodnie z wymogami MSR 36 do ustalenia wysokości odpisu z tytułu utraty wartości przyjęto wartość godziwą.

Poniżej przedstawiono założenia, przy jakich dokonano wyliczenia dla testu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku:

 • ceny wewnętrzne koksu są pochodną cen uzyskiwanych w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych. Zgodnie z powszechną praktyką prognozy cen koksu przyjęto na podstawie relacji cen koksu wielkopiecowego do ceny referencyjnej węgla koksowego hard. W 2022 roku założono relację 1,78, zaś w  latach 2023-2026 około 1,72. Ceny wewnętrzne węgla koksowego przyjęte są zgodnie z ścieżkami cenowymi JSW,

 • stabilizacja wielkości produkcji koksu w latach 2022-2026,

 • analizę utraty wartości ustalono w oparciu o najnowsze dane ekonomiczne opracowane w wartościach realnych i przy zastosowaniu WACC w okresie projekcji na poziomie 8,72% (stopa po opodatkowaniu),

 • uwzględniono w kalkulacji WACC premię za ryzyko specyficzne w wysokości 2 pkt. proc., co jest związane w szczególności: z dostrzeżeniem pojawiających się w perspektywie długiego horyzontu czasowego (w kontekście lat 2030-2050, a zwłaszcza lat następujących po 2050 roku) zapowiedzi wprowadzania zmian w technologii produkcji stali (tj. zapowiedzi stopniowego ograniczenia stosowania technologii emisyjnych), jak również z niepewnością co do wszelkich innych elementów szacowanych prognoz finansowych (wszelkie prognozy finansowe w tak długim horyzoncie czasowym obarczone są ryzykiem co do ich faktycznej materializacji),

 • uwzględnienie istniejących zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych oraz innych rezerw przypisanych do danej koksowni celem ustalenia wartości bilansowej testowanego majątku CGU,

 • nakłady inwestycyjne przyjęto na poziomie Strategii, skorygowane o nakłady o charakterze rozwojowym,

 • do przepływu rezydualnego przyjęto CAPEX na poziomie amortyzacji z ostatniego roku projekcji,

 • koszty administracyjne przydzielone zostały do CGU kluczem ilości produkcji.

W wyniku dokonanych obliczeń na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono wartość odzyskiwalną majątku poszczególnych CGU (koksowni) na poziomie:

CGU (Koksownia)

Wartość odzyskiwalna

Kwota (ujętego)/odwróconego odpisu w 2021 roku

Wartość skumulowanych odpisów na dzień
31 grudnia 2021 roku

Koksownia Przyjaźń

1 482,5

260,5

-

Koksownia Radlin

106,1

(348,4)

348,4

Koksownia Jadwiga

(655,2)

(72,2)

72,2

RAZEM

933,4

(160,1)

420,6

Pobierz XLS

Ujęty, w wyniku przeprowadzonego w 2021 roku testu na utratę wartości, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Koksowni Radlin jak i Koksowni Jadwiga w łącznej kwocie 420,6 mln PLN został ujęty w pozostałych kosztach w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Odwrócony, w wyniku przeprowadzonego w 2021 roku testu na utratę wartości, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartość rzeczowych aktywów trwałych Koksowni Przyjaźń w wysokości 260,5 mln PLN został ujęty w pozostałych przychodach w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Wartość godziwa została w całości zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej (tj. wycena zawiera nieobserwowalne dane wejściowe).

Wyniki analizy wrażliwości wykazały, że istotny wpływ na wartość odzyskiwalną testowanych aktywów mają zmiany w zakresie poziomu przychodu, poziomu cen podstawowego surowca do produkcji jakim jest węgiel oraz zmiany średniego ważonego kosztu kapitału.
Poniżej zaprezentowano o ile zmieniłaby się wartość odzyskiwalna oraz wysokość odpisu aktualizującego w efekcie zmian kluczowych parametrów dla jednostki objętej odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Parametr – wielkość przychodu:

-1%

1%

Koksownia Przyjaźń

Zmiana wartości odzyskiwalnej

(264,5)

264,5

Zmiana wysokości odpisu

(48,2)

0,0

Koksownia Radlin

Zmiana wartości odzyskiwalnej

(69,2)

69,2

Zmiana wysokości odpisu

69,2

(69,2)

Parametr- stopa dyskonta:

-1p.p. 1p.p.
Koksownia Przyjaźń
Zmiana wartości odzyskiwalnej 251,0 (199,4)
Zmiana wysokości odpisu 0,0 (4,1)
Koksownia Radlin
Zmiana wartości odzyskiwalnej 35,9 (28,7)
Zmiana wysokości odpisu (35,9) 28,7

Parametr- cena węgla:

-1% 1%
Koksownia Przyjaźń
Zmiana wartości odzyskiwalnej 236,8 (236,8)
Zmiana wysokości odpisu 0,0 (29,5)
Koksownia Radlin
Zmiana wartości odzyskiwalnej 52,7 (52,7)
Zmiana wysokości odpisu (52,7) 52,7

Pobierz XLS

W przypadku CGU Koksownia Jadwiga zmiana powyższych parametrów tj.: ceny węgla w zakresie +/- 1%, stopy dyskonta w zakresie +/-1 p.p. oraz wielkości przychodu w zakresie +/-1%, nie spowoduje zmian wysokości odpisu.

Grupa oceniła, iż skutki COVID-19 dla segmentu koksowego nie wydają się mieć charakteru długoterminowego. Po krótkotrwałym załamaniu w II kwartale 2020 roku, w II półroczu 2020 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz wolumeny sprzedaży wykazały stałą tendencję wzrostową. Zarówno zrealizowana za rok 2020, jak i prognozowana na rok 2021 relacja cen koksu do cen węgla utrzymuje się na korzystnym poziomie. Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, projekcje relacji cen koksu do cen węgla wskazywały na zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników finansowych w 2021 roku.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2020 roku nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów JSW KOKS.

POZOSTAŁE SEGMENTY

Utrata wartości w odniesieniu do wartość firmy

Ośrodek wypracowujący środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy, poddaje się testom na utratę wartości corocznie, jak również wtedy, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę jego wartości. Następuje to poprzez porównanie wartości bilansowej CGU łącznie z wartością firmy, z jego wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalną definiuje się jako wyższą spośród: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Do kalkulacji testów przyjęto wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży, ustaloną przy zastosowaniu metody dochodowej w oparciu o oszacowane zdyskontowane przepływy pieniężne.

Ustalenie wartości odzyskiwalnej zostało przeprowadzone na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, tj. spółki PBSz, do którego przypisano całą wartość firmy w wysokości 57,0 mln PLN.

Przyjęte założenia dotyczące m.in. prognozy przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych są tożsame z prognozami ujętymi w „Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022-2030”, stopa dyskonta na poziomie 8,72% (realnie) (w 2020 roku stopa dyskonta na poziomie 5,99%).

Wartość godziwa została w całości zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej (tj. wycena zawiera nieobserwowalne dane wejściowe).

Prognozy ujęte w ww. Strategii są na moment przeprowadzania testu najbardziej prawdopodobnym szacunkiem, którego mogła dokonać Grupa. Nie występują inne szacunki, które sugerowałyby przyjęcie innych wartości. Okres szczegółowej prognozy wynosi 5 lat, przy czym uwzględniona jest również wartość rezydualna.

Wynik przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na 31 grudnia 2020 roku wskazuje, iż nie wystąpiła konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów Grupy (tj. wartości firmy).

Analiza wrażliwości

Poniżej zaprezentowano o ile zmieniłaby się wartość odzyskiwalna oraz wysokość odpisu aktualizującego testowanych aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku w efekcie zmian poniższych parametrów:

Parametr Zmiana Wpływ na wartość odzyskiwalną Wpływ na wysokość odpisu
Zmiana wielkości przychodu w całym okresie prognozy 1% 49,2 -
-1% (49,2) 24,4
Zmiana stopy dyskonta 1 p.p. (21,0) -
-1 p.p. 25,8 -
Zmiana wielkości kosztów w całym okresie prognozy 1% (46,8) 22,1

-1%

46,8 -

Pobierz XLS

7.6. Nieruchomości inwestycyjne


Wybrane zasady rachunkowości

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

Nieruchomości inwestycyjne obejmują nieruchomości, które utrzymywane są w celu uzyskiwania korzyści z tytułu czynszu lub zwiększenia przez nie wartości, albo w obu tych celach jednocześnie oraz nieruchomości w trakcie budowy lub dostosowania do przyszłego użytkowania jako nieruchomości inwestycyjne.

Nieruchomość inwestycyjną początkowo wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, z uwzględnieniem kosztów transakcji i kosztów finansowania zewnętrznego. Po początkowym ujęciu, Grupa wycenia wszystkie nieruchomości inwestycyjne wg modelu kosztowego tj., ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

Nieruchomości inwestycyjne amortyzowane są metodą liniową przez okres ich użytkowania. Szacowany okres użyteczności nieruchomości inwestycyjnych wynosi od 30 do 42 lat.

Nieruchomości inwestycyjne usuwa się z ksiąg w momencie ich zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści wynikających z jej zbycia.


Nieruchomości inwestycyjne

  2021 2020
STAN NA 1 STYCZNIA
Wartość księgowa netto na początek okresu 23,2 23,9
Nakłady inwestycyjne 0,1 -
Amortyzacja (0,7) (0,7)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 22,6 23,2
STAN NA 31 GRUDNIA
Wartość brutto 34,6 34,5
Umorzenie* (12,0) (11,3)
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 22,6 23,2
*Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpis aktualizujący nieruchomości inwestycyjne

Pobierz XLS

Przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi:

  2021 2020
Przychody z czynszów dotyczących nieruchomości inwestycyjnych 1,9 1,2
Bezpośrednie koszty operacyjne generujące w danym okresie przychody z czynszów (1,0) (0,9)

Pobierz XLS

7.7. Inwestycje w portfel aktywów FIZ


Wybrane zasady rachunkowości

INWESTYCJE W PORTFEL AKTYWÓW FIZ

Aktywa finansowe znajdujące się w portfelu inwestycji FIZ klasyfikowane są jako:

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
- aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

Do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu zalicza te aktywa, które spełniają test SPPI i utrzymywane są w celu ściągnięcia kwoty głównej i odsetek; są to głównie: środki pieniężne oraz depozyty bankowe oraz należności wynikające z bieżącej działalności.

Do zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu zalicza się zobowiązania wynikające z bieżącej działalności.

Grupa nie posiada w portfelu FIZ instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (tj. aktywów spełniających test SPPI i utrzymywanych w celu ściągnięcia kwoty głównej i odsetek oraz sprzedaży).

Wszystkie pozostałe aktywa w portfelu FIZ są zaliczane do „wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy”.

W odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, odpisy z tytułu utraty wartości wylicza się przy zastosowaniu modelu oczekiwanych strat kredytowych. Grupa stosuje trzystopniowy model utraty wartości::

 • Stopień 1 – salda, dla których ryzyko kredytowe nie wzrosło znacząco od początkowego ujęcia. Ponadto do Stopnia 1 zalicza się również aktywa finansowe o wysokiej ocenie jakości kredytowej (rating inwestycyjny). Oczekiwane straty kredytowe określa się na podstawie prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania w ciągu 12 miesięcy (tj. całkowita oczekiwana strata kredytowa pomnożona jest przez prawdopodobieństwo, że strata wystąpi w ciągu następnych 12 miesięcy);
 • Stopień 2 – obejmuje salda, dla których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale brak jest obiektywnych przesłanek utraty wartości; oczekiwane straty kredytowe określa się na podstawie prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania przez cały umowny okres życia danego aktywa;
 • Stopień 3 – obejmuje salda z obiektywną przesłanką utraty wartości.

W odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, przychody z tytułu odsetek oblicza się metodą efektywnej stopy procentowej i ujmuje w pozycji „pozostałe zyski/(straty) netto”.

Zysk lub stratę z wyceny inwestycji do wartości godziwej oraz z realizacji portfela FIZ ujmuje się w wyniku finansowym i prezentuje w pozycji „Pozostałe zyski/(straty) netto” w okresie, w którym wystąpiły.


Jednym z istotnych działań, podjętych przez Jednostkę dominującą w zakresie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanym z pogorszeniem płynności, było utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”, „Fundusz”). Fundusz został utworzony na czas określony – do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności Funduszu może zostać przedłużony maksymalnie o trzy lata. W okresach koniunktury na rynkach węgla, JSW zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie kiedy JSW będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla JSW i Grupy, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu do złóż, przeróbką węgla oraz produkcją koksu.

Fundusz stosuje konserwatywną politykę inwestycyjną. Wyłącznym przedmiotem jego działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w Statucie płynne aktywa o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa, w tym głównie: Obligacje Skarbu Państwa, inne skarbowe oraz bankowe instrumenty dłużne, dla których stosowny limit zaangażowania został ściśle określony w polityce inwestycyjnej Funduszu.

Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 767,5 mln PLN (natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 612,0 mln PLN).

W 2021 roku nie dokonywano umorzeń aktywów FIZ (w 2020 roku Grupa uzyskała wpływy z umorzenia aktywów FIZ w wysokości 1 398,8 mln PLN).

Grupa inwestuje w portfel aktywów finansowych poprzez Fundusz, w którym Jednostka dominująca posiada 100% wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz może lokować aktywa w:

 • dłużne papiery wartościowe,
 • instrumenty rynku pieniężnego,
 • waluty,
 • instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że są zbywalne,
 • depozyty w bankach.

Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka kredytowego, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.

W 2021 roku Zgromadzenie Inwestorów JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego podjęło decyzję w sprawie zmiany Statutu FIZ:

 • zmiana z dnia 27 lipca 2021 roku dotyczyła polityki inwestycyjnej Funduszu w zakresie zwiększenia limitu zaangażowania w obligacje jednostek samorządu terytorialnego dla obligacji wyemitowanych przez jeden podmiot,
 • zmiana z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczyła dni wyceny.

Poniższa tabela prezentuje strukturę aktywów netto Funduszu na dzień kończący okres sprawozdawczy.

  31.12.2021 31.12.2020
AKTYWA FUNDUSZU 767,5 612,0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 616,2 368,7
Listy zastawne (nienotowane na aktywnym rynku) 11,5 30,6
Dłużne papiery wartościowe, w tym: 560,6 338,1
– obligacje (notowane)
560,6 338,1
Instrumenty pochodne (niewystandaryzowane instrumenty pochodne – swap procentowy (IRS) w PLN) 44,1 -
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 151,3 243,3
Dłużne papiery wartościowe, w tym: 150,2 189,3
- obligacje (nienotowane) 150,2 189,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (259,8) 53,9
Należności Funduszu 0,1 0,1
ZOBOWIAZANIA FUNDUSZU (259,8) (121,3)
Zobowiązania (259,8) (121,3)
Instrumenty pochodne (niewystandaryzowane instrumenty pochodne - swap procentowy (IRS) w PLN - (25,0)
Zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (transakcje Sell Buy Back)* (237,3) (91,5)
Zobowiązania Funduszu z tytułu nabytych aktywów ** (4,0) (2,9)
Pozostałe zobowiązania Funduszu (18,5) (1,9)
AKTYWA NETTO FUNDUSZU 507,7 490,7
* Transakcje Sell-Buy-Back („SBB”) polegają na sprzedaży posiadanych papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości na ustalonych przez strony warunkach. Transakcja nie skutkuje usunięciem sprzedawanych aktywów z bilansu, lecz ujęciem otrzymanych środków pieniężnych jako zobowiązanie ze względu na fakt iż znacząco wszystkie ryzyka i korzyści z instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji nie zostały przeniesione na kupującego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania z tytułu transakcji SBB wynoszą 237,3 mln PLN. Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na portfelu JSW Stabilizacyjny FIZ w datach: 21 grudnia 2021 roku, 22 grudnia 2021 roku oraz 27 grudnia 2021 roku, z datą odkupu 4 stycznia 2022 roku i 5 stycznia 2022 roku (na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu transakcji SBB wynosiły 91,5 mln PLN. Transakcja została zawarta na portfelu JSW Stabilizacyjny FIZ 18 grudnia 2020 roku z datą odkupu w dniu 12 stycznia 2021 roku.)
** Zobowiązania Funduszu z tytułu nabytych aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczą transakcji zawartej przez Fundusz w dniu 30 grudnia 2021 roku z datą realizacji ustaloną na dzień 4 stycznia 2022 roku.

Pobierz XLS

Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku wycenia się w wartości godziwej na podstawie cen z aktywnego rynku i zalicza się do poziomu 1 hierarchii wartości godziwej.

Dla aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena z aktywnego rynku, wartość godziwą ustala się przy zastosowaniu technik wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni i zalicza się do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej.

Z uwagi na istotną wartość zobowiązań Funduszu na dzień kończący okres sprawozdawczy, Grupa zaprezentowała zobowiązania Funduszu w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji jako Zobowiązania FIZ. Wysokość aktywów netto Funduszu stanowi faktyczne zaangażowanie Jednostki dominującej w wyemitowane przez Fundusz certyfikaty inwestycyjne i na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 507,7 mln PLN (natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 490,7 mln PLN).

Grupa zmierza do utrzymania Funduszu oraz odbudowy jego wartości, kiedy warunki rynkowe będą sprzyjające.

Środki ulokowane w portfel aktywów FIZ są istotnym elementem „Bufora Gotówki (szerzej omówiono w Nocie 6.1.)

Ryzyko kredytowe

W przypadku aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (tj. depozytów oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) Grupa klasyfikuje je do Stopnia 1 klasyfikacji pod kątem utraty ich wartości, ze względu na wysoką ocenę jakości kredytowej, a potencjalny odpis jest nieistotny, stad nie został ujęty. Ujawnienia dotyczące oceny jakości kredytowej według zewnętrznych ratingów dla środków pieniężnych i lokat stanowiących aktywa funduszu przedstawiono w Nocie 9.5.1(d).

Ryzyko kredytowe 31.12.2021 31.12.2020
Kwoty odzwierciedlające maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe bez uwzględnienia wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń: 767,5 612,0
– Środki na rachunkach bankowych 1,0 53,9
– Należności 0,1 0,1
- Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (w tym: obligacje Skarbu Państwa) 560,6 338,1
– Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 205,8 219,9

Tabela nie uwzględnia zobowiązań Funduszu i z tego względu nie uzgadnia się do tabeli prezentującej strukturę portfela aktywów netto Funduszu na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Pobierz XLS

Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem.

Ryzyko kredytowe 31.12.2021 31.12.2020
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach inwestycji w podziale na kategorie bilansowe: 610,0 476,8
SANTANDER BANK POLSKA SA - 26,2
Środki pieniężne - 26,0
Instrumenty pochodne - 0,2
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 439,3 253,3
Obligacje notowane na aktywnym rynku 389,9 211,0
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku 49,4 42,3
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 170,7 127,1
Obligacje notowane na aktywnym rynku 170,7 127,1
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
- 70,2
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku - 70,2

Pobierz XLS

7.8. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe


Wybrane zasady rachunkowości

POZOSTAŁE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Jednostka dominująca jest zobligowana do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych („FLZG”), które mogą być wydatkowane wyłącznie na sfinansowanie całkowitej lub częściowej likwidacji zakładu górniczego. Odpis na FLZG w 2021 roku został ustalony w wysokości 3% odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych zakładów górniczych ustalonych stosownie do przepisów o podatku dochodowym.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty FLZG ze względu na ograniczone możliwości dysponowania, niezależnie od terminu zapadalności, są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako długoterminowe aktywa finansowe. Grupa do wyceny tych aktywów stosuje metodę efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

 


Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

  Nota 32.12.2021 31.12.2020
Długoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 9.1 362,4 348,4
wartość brutto   362,7 348,7
odpis aktualizujący (0,3) (0,3)
Udziały i akcje w jednostkach pozostałych   0,1 0,1
Należności finansowe   - 0,6
Pozostałe należności niefinansowe   28,1 29,6
RAZEM   390,6 378,7

Pobierz XLS

Wszystkie długoterminowe aktywa finansowe wyrażone są w PLN.

Wartość godziwa długoterminowych aktywów finansowych nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych zostały zaklasyfikowane do Stopnia 1 klasyfikacji pod kątem utraty ich wartości, a ustalony odpis jest nieistotny kwotowo.

Informacje na temat stopni oceny ryzyka kredytowego środków pieniężnych według ratingów zewnętrznych agencji przedstawiono w Nocie 9.5.1.

7.9. Zapasy


Wybrane zasady rachunkowości

Zapasy

Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, nie wyższym jednak od ich cen sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto to oszacowana cena sprzedaży w normalnym toku działalności, pomniejszona o odnośne zmienne koszty sprzedaży. Koszt wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje robociznę bezpośrednią, materiały pomocnicze, inne koszty bezpośrednie i odnośne ogólne koszty produkcji (oparte na normalnych zdolnościach produkcyjnych).

Zapas wyrobów gotowych obejmuje głównie zapas węgla i koksu wyprodukowanych w Grupie.

W towarach Grupa ujmuje prawa majątkowe wynikającej ze świadectw efektywności energetycznej. Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Prawa majątkowe wynikające z tych świadectw Grupa ujmuje w księgach rachunkowych na dzień ich przyznania. Prawa te na dzień początkowego ujęcia wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa z dnia przyznania świadectwa i nabycia praw majątkowych. Drugostronnie ujmuje się je jako pozostałe przychody. Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej zwiększa przychody ze sprzedaży towarów oraz wartość sprzedanych towarów. Wycenę rozchodu świadectw pochodzenia ustala się metodą FIFO.

Wartość rozchodu wyrobów gotowych ustala się z zastosowaniem metody średniej ważonej. Wartość rozchodu materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).


Istotne szacunki

Odpis aktualizujący wartość zapasów

W przypadku zaistnienia zdarzeń powodujących utratę wartości użytkowej zapasów, Grupa dokonuje stosownego odpisu aktualizującego, w taki sposób, aby wartość księgowa zapasów nie przekraczała ich wartości odzyskiwalnej.

Grupa dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów wyrobów gotowych na skutek ich wyceny według ceny sprzedaży netto niższej od kosztu wytworzenia. Przy czym za koszt wytworzenia na koniec każdego okresu sprawozdawczego przyjmuje się średni koszt wytworzenia od początku roku do danego miesiąca sprawozdawczego. Za cenę sprzedaży netto przyjmuje się wartość wyliczoną według cen rynkowych możliwych do osiągnięcia.

Cena referencyjna węgla koksowego wyliczana jest w każdym miesiącu jako krocząca średnia notowań węgli PLV (publikowanych przez Platts) z ostatnich 3 miesięcy z zastosowaniem relacji węgli dla poszczególnych kopalń do powyższej ceny referencyjnej, zgodnych z przyjętymi cenami w kontrakcie handlowym z największym odbiorcą (ArcelorMittal).

Ceny węgla energetycznego ustala się w okresach rocznych według najniższej ceny kontraktowej.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych, zarówno utworzenie jak i odwrócenie odpisu, ujmuje się jako koszt okresu, w którym odpis miał miejsce. Odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów dokonuje się nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału i ujmuje się jako koszt okresu.


Zapasy

  31.12.2021 31.12.2020
Materiały 169,0 105,3
Produkcja w toku 8,9 7,7
Wyroby gotowe 465,8 756,2
Towary 8,8 11,1
RAZEM 652,5 880,3

Pobierz XLS

Zapas wyrobów gotowych na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmuje m.in. zapas 900,1 tys. ton węgla wyprodukowanego w Grupie o wartości 318,1 mln PLN oraz zapas 239,1 tys. ton koksu wyprodukowanego w Grupie o wartości 132,3 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 roku: 2 180,0 tys. ton węgla o wartości 629,9 mln PLN oraz 183,1 tys. ton koksu o wartości 122,4 mln PLN).

Odpisy aktualizujące zapasy

Odpisy aktualizujące wartość zapasów przedstawia poniższa tabela:

  2021 2020
STAN NA 1 STYCZNIA 225,1 149,0
Utworzenie odpisu 106,7 215,1
Wykorzystanie odpisu (251,7) (138,8)
Odwrócenie odpisu (1,5) (0,2)
STAN NA 31 GRUDNIA 78,6 225,1

Pobierz XLS

Utworzenie i odwrócenie kwot odpisu z tytułu utraty wartości zapasów zostało ujęte jako koszty bieżącego okresu sprawozdawczego.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów ujęte w 2021 roku dotyczą wyrobów gotowych oraz materiałów.

7.10. Należności handlowe oraz pozostałe należności


Wybrane zasady rachunkowości

Należności handlowe oraz pozostałe należności

Należności finansowe początkowo ujmuje się w wartości godziwej, przy czym wartością godziwą należności handlowych na moment początkowego rozpoznania jest wartość nominalna wynikająca z wystawionych faktur sprzedaży. Po początkowym ujęciu należności handlowe oraz pozostałe należności o charakterze finansowym wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (wszystkie należności handlowe spełniają test SPPI oraz są utrzymywane w celu ściągnięcia umownych przepływów), z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Należności handlowe z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania), nie podlegają dyskontowaniu i są wyceniane w wartości nominalnej. Pozostałe należności nie stanowiące aktywów finansowych na dzień kończący okres sprawozdawczy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.


Istotne szacunki

Odpis aktualizujący wartość należności

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, Grupa dokonuje oszacowania oczekiwanej straty kredytowej z tytułu składników aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych.

W odniesieniu do należności handlowych, które nie zawierają istotnego elementu finansowania, zastosowano uproszczone podejście i wycenę odpisu na bazie oczekiwanych strat kredytowych za cały okres życia instrumentu. Grupa zaklasyfikowała należności handlowe do Stopnia 2 klasyfikacji aktywów finansowych pod kątem ich utraty wartości przewidzianej przez MSSF 9, za wyjątkiem należności, dla których stwierdzono utratę wartości – te należności zaliczono do Stopnia 3 ww. klasyfikacji. Grupa za moment utraty wartości uznaje moment przekazania należności do windykacji, jednak nie później niż w 90 dniu przeterminowania.

Najistotniejszą pozycją aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, która podlega nowym zasadom kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych są należności handlowe.

Dla ustalenia odpisów z tytułu utraty wartości, Grupa wyodrębniła następujące grupy należności handlowych ustalone na bazie podobieństwa charakterystyki ryzyka kredytowego:

  - należności handlowe węglowo-koksowe od głównych kontrahentów, tj. kontrahentów o udziale w przychodach ze sprzedaży powyżej 2,5% za dany okres sprawozdawczy,
  - należności handlowe węglowo-koksowe od pozostałych kontrahentów o udziale w przychodach ze sprzedaży poniżej 2,5% za dany okres sprawozdawczy,
  - należności handlowe pozostałe.

Analizę należności handlowych węglowo-koksowych od głównych kontrahentów przeprowadzono indywidualnie dla każdego kontrahenta w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności ustalone na podstawie zewnętrznych ratingów oraz o publicznie dostępne informacje agencji ratingowych dotyczące prawdopodobieństwa niewypłacalności i obliczono oczekiwaną stratę w oparciu o te prawdopodobieństwa, średni termin wymagalności dla portfela należności oraz w oparciu o oczekiwaną stopę odzysku.

Analizę należności handlowych węglowo-koksowych od pozostałych kontrahentów przeprowadzono na podstawie wyliczonego średnioważonego prawdopodobieństwa niewypłacalności dla portfela i obliczono oczekiwaną stratę dla tego portfela w oparciu o te prawdopodobieństwo, średni termin wymagalności oraz w oparciu o oczekiwaną stopę odzysku.

Dla należności handlowych pozostałych (za wyjątkiem tych, które są analizowane indywidualnie jako nieobsługiwane), przeprowadzono analizę portfelową i zastosowano uproszczoną matrycę odpisów w poszczególnych przedziałach wiekowych na podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia należności w oparciu o wskaźnik niewypełnienia zobowiązania ustalony na podstawie danych historycznych (za okres poprzednich trzech lat).

Oczekiwana strata kredytowa jest szacowana i aktualizowana na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy.


Należności handlowe oraz pozostałe należności

Strukturę należności handlowych oraz odpisów z tytułu utraty wartości w podziale na grupy ustalone na bazie podobieństwa charakterystyki ryzyka kredytowego, przedstawia poniższa tabela:

  31.12.2021 31.12.2020
Należności handlowe brutto 1 654,6 732,4
 w tym należności z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 23,8 24,0
Odpis aktualizujący (58,8) (73,2)
Należności handlowe netto 1 595,8 659,2
Czynne rozliczenia międzyokresowe 21,3 25,3
Przedpłaty 11,8 1,2
Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 163,2 189,9
Pozostałe należności 30,7 22,8
NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI RAZEM 1 822,8 898,4

Pobierz XLS

Wartość godziwa należności handlowych oraz pozostałych należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

Grupa narażona jest na ryzyko kredytowe wynikające z należności handlowych. Zarządzanie ryzykiem kredytowym (w tym koncentrację ryzyka kredytowego) przedstawiono w Nocie 9.5.1.

Struktura walutowa należności handlowych Grupy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:

  31.12.2021 31.12.2020
Należności handlowe [PLN] 1 027,8 381,6
Należności handlowe [EUR] 463,4 204,5
Należności handlowe [USD] 104,6 69,8
Należności handlowe [CZK] - 3,3
NALEŻNOŚCI HANDLOWE RAZEM 1 595,8 659,2

Pobierz XLS

Odpisy aktualizujące należności

Zmiany stanu odpisu aktualizującego należności handlowe przedstawia poniższa tabela:

  2021 2020
STAN NA 1 STYCZNIA 73,2 80,4
Utworzenie odpisu 6,1 32,0
Wykorzystanie odpisu na należności nieściągalne (4,7) (29,0)
Odwrócenie kwot niewykorzystanych (12,2) (0,7)
Przesunięcie odpisu (3,6) (9,5)
STAN NA 31 GRUDNIA 58,8 73,2

Pobierz XLS

Na wielkość ujętych w 2021 roku odpisów aktualizujących należności handlowe wpływ wywarła poprawa ratingów niektórych kontrahentów, która mimo uwzględnienia wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jakość kredytową odbiorców, spowodowała zmniejszenie stanu odpisu z 73,2 mln PLN do poziomu 58,8 mln PLN.

W celu uwzględnienia wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jakość kredytową odbiorców z grupy należności węglowo-koksowych, Grupa dokonała korekty prawdopodobieństwa niewypłacalności ustalonych na podstawie zewnętrznych ratingów poprzez uwzględnienie dodatkowej premii za ryzyko związane z obecną sytuacją gospodarczą oraz prognozami na przyszłość. Efekt uwzględnienia wpływu pandemii koronawirusa na wysokość dokonanego na dzień 31 grudnia 2021 roku odpisu dla należności węglowo-koksowych wyniósł 3,4 mln PLN (na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1,1 mln PLN).

Na wartość utworzonego w 2021 roku odpisu na należności handlowe w wysokości 6,1 mln PLN wpływ miało głównie utworzenie odpisu dla należności z tytułu spornych kar umownych, w tym dla jednego z kontrahentów w wysokości 3,2 mln PLN.

Na wielkość odwróconego w 2021 roku odpisu na należności handlowe w wysokości 12,2 mln PLN miało wpływ głównie odwrócenie odpisu dla należności węglowo-koksowych jednego z kontrahentów w kwocie 11,1 mln PLN w wyniku podniesienia ratingu i limitów ubezpieczeniowych należności dla tego kontrahenta.

Strukturę należności handlowych oraz odpisów z tytułu utraty wartości w podziale na grupy ustalone na bazie podobieństwa charakterystyki ryzyka kredytowego, przedstawia poniższa tabela:

  2021 2020
Należności handlowe brutto Odpis aktualizujący Należności handlowe brutto Odpis aktualizujący
Należności handlowe węglowo-koksowe 1 456,5 (3,7) 584,9 (15,3)
- od głównych kontrahentów (udział w przychodach
ze sprzedaży powyżej 2,5%)
1 216,2 (2,5) 387,4 (12,9)
- od pozostałych kontrahentów (udział w przychodach ze sprzedaży poniżej 2,5%) 240,3 (1,2) 197,5 (2,4)
Należności handlowe pozostałe 143,3 (0,3) 90,2 (0,6)
Należności handlowe ze stwierdzoną utratą wartości 54,8 (54,8) 57,3 (57,3)
RAZEM STAN NA 31 GRUDNIA 1 654,6 (58,8) 732,4 (73,2)

Pobierz XLS

Strukturę wiekową należności handlowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

  Nieprzeterminowane Przeterminowane Razem
do 1 miesiąca od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy od 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy
Należności handlowe brutto 1 530,6 68,2 1,0 0,4 1,6 52,8* 1 654,6
Odpis aktualizujący (3,8) - (0,2) (0,4) (1,6) (52,8) (58,8)
NALEŻNOŚCI HANDLOWE NETTO 1 526,8 68,2 0,8 - - - 1 595,8
*Pozycje te dotyczą należności handlowych objętych w większości postępowaniami upadłościowymi oraz należności handlowych po wyrokach sądowych. Należności te są w całości objęte odpisem aktualizującym.

Pobierz XLS

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności handlowe w kwocie 124,0 mln PLN były przeterminowane, w tym 69,2 mln PLN dotyczy należności, dla których nie stwierdzono utraty wartości i rozwiązano odpis w 2021 roku w kwocie 12,4 mln PLN, a 54,8 mln PLN dotyczy należności ze stwierdzoną utratą wartości, dla której to grupy należności w 2021 roku utworzono odpis w kwocie 2,7 mln PLN.

Strukturę wiekową należności handlowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

  Nieprzeterminowane Przeterminowane Razem
do 1 miesiąca od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy od 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy
Należności handlowe brutto 647,9 23,8 3,6 1,0 4,6 51,5* 732,4
Odpis aktualizujący (15,5) (0,2) (0,7) (0,9) (4,4) (51,5) (73,2)
NALEŻNOŚCI HANDLOWE NETTO 632,4 23,6 2,9 0,1 0,2 - 659,2
* Pozycja ta dotyczą należności handlowych objętych w większości postępowaniami upadłościowymi oraz należności handlowych po wyrokach sądowych. Należności te są w całości objęte odpisem aktualizującym.

Pobierz XLS

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności handlowe w kwocie 84,5 mln PLN były przeterminowane, w tym 27,4 mln PLN dotyczy należności, dla których nie stwierdzono utraty wartości i ujęto odpis w 2020 roku w kwocie 15,4 mln PLN, a 57,1 mln PLN dotyczy należności ze stwierdzoną utratą wartości, dla której to grupy należności w 2020 roku utworzono odpis w kwocie 6,4 mln PLN.

7.11. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe


Wybrane zasady rachunkowości

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Grupa klasyfikuje lokaty bankowe jako aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Składnik aktywów zalicza się do tej kategorii, jeśli są spełnione oba poniższe warunki:

 1. celem Grupy jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz
 2. dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty.

Aktywa finansowe z tej kategorii po początkowym ujęciu wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.


Inne krótkoterminowe aktywa finansowe przedstawia poniższa tabela:

  31.12.2021 31.12.2020
Lokaty 9,6 5,2
RAZEM INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 9,6 5,2

Pobierz XLS

Lokaty bankowe zostały zaklasyfikowane na 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku do Stopnia 1 klasyfikacji pod kątem utraty ich wartości, ze względu na wysoką ocenę jakości kredytowej, a potencjalny odpis jest nieistotny, stad nie został ujęty. Ujawnienia dotyczące oceny jakości kredytowej według zewnętrznych ratingów oraz informacja na temat koncentracji ryzyka kredytowego przedstawiono w Nocie 9.5.1(d).

7.12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty


Wybrane zasady rachunkowości

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy.

Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych jako składnik przepływów z działalności finansowej. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty na podstawie umowy finansowania z Konsorcjum jest prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik długoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań długoterminowych.

Grupa klasyfikuje środki pieniężne i ich ekwiwalenty jako aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty


Istotne szacunki

Odpis aktualizujący wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Grupa przeprowadza szacunek odpisów na środki pieniężne i ich ekwiwalenty w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności ustalone na podstawie zewnętrznych ratingów banków, w których utrzymywane są środki pieniężne oraz publicznie dostępne informacje agencji ratingowych dotyczące prawdopodobieństwa niewypłacalności i oblicza oczekiwaną stratę w oparciu o te prawdopodobieństwa, horyzont ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz w oparciu o oczekiwaną stopę odzysku.

Dla środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w związku z niskim ryzykiem kredytowym przyjmuje się 3 miesięczny horyzont ekspozycji na ryzyko kredytowe.


  Nota 31.12.2021 31.12.2020
Środki pieniężne w banku i w kasie 9.1 919,8 1 492,8
    wartość brutto 919,8 1 492,9
    odpis aktualizujący - (0,1)
Krótkoterminowe depozyty bankowe 9.1 380,0 104,5
    wartość brutto 380,0 104,5
RAZEM 1 299,8 1 597,3
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 137,6 60,3

Pobierz XLS

Wartość środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania wynosi na dzień 31 grudnia 2021 roku 137,6 mln PLN (31 grudnia 2020 roku: 60,3 mln PLN) i obejmuje środki zgromadzone na rachunku VAT (w ramach split payment), wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Grupa w toku prowadzonej działalności na bieżąco reguluje płatności z powyższych tytułów.)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zostały zaklasyfikowane na 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku do Stopnia 1 klasyfikacji pod kątem utraty ich wartości, ze względu na wysoką ocenę jakości kredytowej, a potencjalny odpis jest nieistotny, stąd nie zaprezentowano ruchów na tym odpisie w roku 2021 i 2020. Ujawnienia dotyczące oceny jakości kredytowej według zewnętrznych ratingów oraz informacja na temat koncentracji ryzyka kredytowego przedstawiono w Nocie 9.5.1(d).

Struktura walutowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Grupy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:

  31.12.2021 31.12.2020
PLN
Środki pieniężne w banku i w kasie 864,1 1 480,0
Krótkoterminowe depozyty bankowe 380,0 104,5
RAZEM 1 244,1 1 584,5
EUR
Środki pieniężne w banku i w kasie 30,3 11,7
RAZEM 30,3 11,7
USD
Środki pieniężne w banku i w kasie 25,1 0,1
RAZEM 25,1 0,1
CZK
Środki pieniężne w banku i w kasie 0,3 1,0
RAZEM 0,3 1,0
RAZEM 1 299,8 1 597,3

Pobierz XLS

Składniki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych i skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej są tożsame.

7.13. Grupa do zbycia przeznaczona do sprzedaży


Wybrane zasady rachunkowości

Aktywa trwałe (lub grupa do zbycia) przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe (lub grupa do zbycia) są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży (a nie dalszego użytkowania), a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. Ujmowane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Grupa nie amortyzuje składnika aktywów trwałych (w tym należącego do grupy do zbycia), gdy jest on zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży. Odsetki i inne koszty dotyczące zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży są nadal ujmowane.

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa trwałe (lub grupę do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oddzielnie od innych aktywów. Również zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży prezentuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie od innych zobowiązań Grupy.


W dniu 31 grudnia 2021 roku pomiędzy JSW a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. („SRK”) została podpisana umowa nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG Jastrzębie III KWK Jastrzębie-Bzie („ZORG”) ze skutkiem rozporządzającym na dzień 1 stycznia 2022 roku. Na dokonanie transakcji jednostka dominująca uzyskała zgodę odpowiednio Rady Nadzorczej JSW wyrażoną w uchwale z dnia 1 grudnia 2021 roku oraz Walnego Zgromadzenia JSW wyrażoną w uchwale z dnia 29 grudnia 2021 roku. Powyższa umowa została zawarta w oparciu o tryb przewidziany w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Zbycie ZORG przez JSW jest efektem realizowanych działań związanych z optymalizacją działalności operacyjnej Grupy w związku z zaniechaniem wydobycia w obszarze górniczym Jastrzębie III, a także redukcją zatrudnienia z wykorzystaniem środków budżetowych, co będzie miało wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania JSW (w wyniku podpisanej umowy zbycia ZORG, do SRK zostanie przeniesionych łącznie 2 148 osób, w tym 1 234 pracowników przejętych przez JSW z innych spółek prowadzących działalność górniczą).

Zgodnie z MSSF 5, na dzień 31 grudnia 2021 roku, aktywa i zobowiązania zakładu górniczego OG Jastrzębie III, dotyczą Segmentu Węgiel i zostały przedstawione jako grupa do zbycia przeznaczona do sprzedaży oraz wycenione w wartości bilansowej w kwocie netto (38,8) mln PLN.

Wartości bilansowe aktywów i zobowiązań wchodzących w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży na dzień kończący okres sprawozdawczy:

  Nota 31.12.2021
Rzeczowe aktywa trwałe 7.1 2,6
Prawo do użytkowania składnika aktywów 7.4 0,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2 24,0
Zapasy 7.9 0,2
Razem aktywa przeznaczone do sprzedaży 27,0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 7.15 (25,3)
Rezerwy 7.16 (40,5)
Razem zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży (65,8)
AKTYWA NETTO GRUPY DO ZBYCIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY (38,8)

Pobierz XLS

Na dzień nieodpłatnego przekazania zakładu górniczego OG Jastrzębie III do SRK, tj. 1 stycznia 2022 roku Grupa rozpozna zysk netto w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów w wysokości 38,8 mln PLN.

7.14. Kapitał własny

7.14.1. Kapitał podstawowy


Wybrane zasady rachunkowości

Akcje zwykłe zalicza się do kapitału podstawowego. Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym Jednostki dominującej z uwzględnieniem korekty z tytułu hiperinflacji tej części kapitału podstawowego, która pochodzi z okresu przed 31 grudnia 1996 roku.

Koszty poniesione bezpośrednio w związku z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji.


  Liczba akcji
(w tys. sztuk)
Akcje zwykłe wartość nominalna Korekta hiperinflacyjna Razem
Stan na 31 grudnia 2021 roku 117 412 587,0 664,9 1 251,9
Stan na 31 grudnia 2020 roku 117 412 587,0 664,9 1 251,9

Pobierz XLS

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy JSW wynosił 587 057 980,00 PLN i dzielił się na 117 411 596 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych co do głosu, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Wszystkie akcje były wyemitowane i zarejestrowane na dzień kończący okres sprawozdawczy. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych przez JSW akcji odpowiada 117 411 596 głosom na Walnym Zgromadzeniu JSW.

Kapitał zakładowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2021 roku składa się z następujących serii akcji:

Seria Liczba akcji (szt.)
A 99 524 020
B 9 325 580
C 2 157 886
D 6 404 110
RAZEM 117 411 596

Pobierz XLS

Na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego struktura akcjonariatu JSW przedstawia się następująco*:

Akcjonariusz Ilość akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Procentowy udział w kapitale zakładowym Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skarb Państwa 64 775 542 64 775 542 55,16% 55,16%
Pozostali akcjonariusze 52 636 054 52 636 054 44,84% 44,84%
RAZEM 117 411 596 117 411 596 100,00% 100,00%

Pobierz XLS

* Zgodnie z Raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu JSW, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2021 roku był Skarb Państwa z liczbą głosów 64 387 333, co stanowiło 54,84% udziału w głosach ogółem

JSW nie posiada szczegółowego zestawienia struktury akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 roku ani na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym JSW nie otrzymała informacji o przekroczeniu progów procentowych ogólnej liczby głosów określonych w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jedynym akcjonariuszem JSW posiadającym zarówno na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak i na dzień zatwierdzenia i publikacji niniejszego sprawozdania, liczbę akcji stanowiącą co najmniej 5% kapitału zakładowego i jednocześnie dającą prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu był Skarb Państwa.

7.14.2. Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

Wybrane zasady rachunkowości

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych obejmuje wycenę instrumentów zabezpieczających spełniających kryteria rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Zmiana stanu kapitału z tytułu wyceny instrumentów finansowych:

  2021 2020
STAN NA POCZĄTEK OKRESU 1,5 (20,6)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających (26,4) (26,2)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu wynikająca z realizacji pozycji zabezpieczanej 3,1 53,4
Podatek odroczony 4,4 (5,1)
STAN NA KONIEC OKRESU (17,4) 1,5

Pobierz XLS

W 2021 roku w wyniku wyceny transakcji zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne ujęto w innych całkowitych dochodach kwotę (18,9) mln PLN, z czego:

 • kwota 4,4 mln PLN stanowi dodatnią wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej,

 • kwota (10,0) mln PLN stanowi ujemną wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej,

 • kwota (20,8) mln PLN stanowi ujemną wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej (kredyt),

 • kwota 3,1 mln PLN stanowi wartość odniesioną do wyniku finansowego okresu wynikającą z realizacji pozycji zabezpieczanej (kredytów oraz FX Forward),

 • kwota 4,4 mln PLN stanowi skutek podatkowy od powyższych pozycji (podatek odroczony).

W porównawczym okresie sprawozdawczym w wyniku wyceny transakcji zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne ujęto w innych całkowitych dochodach kwotę22,1 mln PLN, z czego:

 • kwota 0,7 mln PLN stanowi dodatnią wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej,

 • kwota (29,4) mln PLN stanowi ujemną wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej,

 • kwota 2,5 mln PLN stanowi dodatnią wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej (kredyt),

 • kwota 53,4 mln PLN stanowi wartość odniesioną do wyniku finansowego okresu wynikającą z realizacji pozycji zabezpieczanej (obligacji, kredytów oraz FX Forward),

 • kwota (5,1) mln PLN stanowi skutek podatkowy od powyższych pozycji (podatek odroczony).

7.14.3. Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 5 712,0 mln PLN (na 31 grudnia 2020 roku wynosiły 4 761,9 mln PLN). Pozycja ta obejmuje między innymi kapitał zapasowy Jednostki dominującej.

Kapitał zapasowy został utworzony głównie z odpisów z zysku wygenerowanego przez JSW w poprzednich okresach sprawozdawczych. Ponadto, zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, spółki akcyjne są obowiązane utworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Jednostki dominującej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego jednostki. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie JSW, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.

7.14.4. Udział niekontrolujące

Poniższa tabela przedstawia szczegóły na temat jednostek zależnych w Grupie, które mają udziały niekontrolujące:

Nazwa spółki Siedziba Procentowa wielkość udziałów posiadanych przez Grupę Zysk/(strata) zalokowana na udziały niekontrolujące
za rok
Skumulowana wartość
udziałów niekontrolujących
31.12.2021 31.12.2020 2021 2020 31.12.2021 31.12.2020
JZR Jastrzębie-Zdrój 62,09% 62,09% 14,2 10,5 335,3 320,6
JSW KOKS Zabrze 96,28% 96,28% 34,5 (2,0) 102,3 67,4
PBSz Tarnowskie Góry 95,01% 95,01% (0,2) (0,3) 6,4 6,8
Pozostałe jednostki zależne posiadające udziały niekontrolujące - Nota 1.2 Nota 1.2 0,4 0,4 2,3 2,0
RAZEM - - - 48,9 8,6 446,3 396,8

Pobierz XLS

Poniższa tabela zawiera wybrane dane finansowe kluczowych jednostek Grupy, posiadające udziały niekontrolujące:

Wyszczególnienie JZR JSW KOKS PBSz
2021 2020 2021 2020 2021 2020
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa 1 025,2 974,7 4 553,6 2 602,4 277,7 258,0
Kapitał własny 884,4 845,6 2 749,9 1 811,7 128,6 136,6
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 299,5 253,5 5 416,9 3 041,2 305,8 239,7
Zysk(strata) netto 37,5 27,9 928,1 (52,4) (4,7) (6,3)

Pobierz XLS

7.14.5. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty


Wybrane zasady rachunkowości

Dywidendy

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy ujmuje się jako zobowiązanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy.

 


Wskaźnik dywidendy na akcję wylicza się jako iloraz dywidendy przypadającej na akcjonariuszy Jednostki dominującej oraz liczby akcji zwykłych na dzień dywidendy.

  2021 2020
Dywidendy - -
Liczba akcji zwykłych na dzień dywidendy (szt.) 117 411 596 117 411 596
DYWIDENDA NA AKCJĘ (W ZŁOTYCH NA JEDNĄ AKCJĘ) - -

Pobierz XLS

Propozycja podziału zysku za rok 2021

Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2021 z uwagi na zobowiązanie zawarte w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. W związku z powyższym, osiągnięty przez JSW w 2021 roku zysk netto w wysokości 329,9 mln PLN, Zarząd JSW będzie proponował przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Pokrycie straty za rok 2020

W dniu 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW podjęło decyzję w sprawie pokrycia straty netto w wysokości 1 541,1 mln PLN oraz pokrycia straty netto powstałej w Innych całkowitych dochodach z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości 13,6 mln PLN za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w całości z kapitału zapasowego.

7.15. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych


Wybrane zasady rachunkowości

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Zgodnie z przepisami prawa pracy, Grupa realizuje wypłaty świadczeń pracowniczych z następujących głównych tytułów:

świadczenia po okresie zatrudnienia: odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, odprawy pośmiertne,

inne długoterminowe świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe,

pozostałe świadczenia dla pracowników: niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Grupa ujmuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu wypłaty powyższych świadczeń w wysokości wartości bieżącej zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem zysków i strat aktuarialnych.

Wysokość zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów) oraz nagród jubileuszowych wyliczana jest przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych, do czasu ustania tego zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych obliczane są metodą indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Podstawą do obliczenia zobowiązania dla pracownika jest przewidywana kwota danego świadczenia, jaką Grupa zobowiązuje się wypłacić na podstawie wewnętrznych regulacji oraz odpowiednich przepisów prawa. Obliczona kwota jest dyskontowana aktuarialnie na dzień kończący okres sprawozdawczy, a następnie pomniejszana o zdyskontowane aktuarialnie na ten sam dzień kwoty rocznych odpisów na rezerwę, jakich Grupa dokonuje na powiększenie rezerwy danego pracownika. Dyskonto aktuarialne oznacza iloczyn dyskonta finansowego i prawdopodobieństwa dotrwania danego pracownika jako pracownika Grupy do momentu otrzymania świadczenia.

Programy określonych świadczeń narażają Grupę na ryzyko aktuarialne obejmujące:

ryzyko stopy procentowej – spadek oprocentowania obligacji spowoduje zwiększenie zobowiązań programu,

ryzyko długowieczności – wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do najlepszych szacunków śmiertelności uczestników programu zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po okresie zatrudnienia. Zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia uczestników programu spowoduje wzrost wartości zobowiązań,

ryzyko wynagrodzeń – wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do przyszłego poziomu wynagrodzeń uczestników programu. Wobec tego wzrost wynagrodzeń uczestników programu spowoduje zwiększenie wartości zobowiązań.

Składniki kosztów z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia ujmuje się:

koszty bieżącego zatrudnienia – jako koszty operacyjne,

odsetki netto od zobowiązania netto wynikające ze zmiany wartości rezerwy z tytułu upływu czasu – jako koszty finansowe,

zyski/straty aktuarialne wynikające ze zmian założeń aktuarialnych – jako inne całkowite dochody.

Natomiast w odniesieniu do innych świadczeń pracowniczych koszty bieżącego zatrudnienia oraz zyski/straty aktuarialne ujmuje się jako koszty operacyjne, a odsetki netto - jako koszty finansowe.

Rezerwa na odprawy pośmiertne jest obliczana na podstawie danych historycznych, kwot wypłaconych odpraw pośmiertnych w ostatnich 5 latach od dnia bilansowego, przy zastosowaniu stopy dyskonta rekomendowanej przez aktuariusza i planowanej stopy inflacji oraz statystycznej ilości lat pozostających do przepracowania przez pracowników Grupy stanowiącą różnicę pomiędzy średnim wiekiem przechodzenia na emeryturę pracowników Grupy, a średnim wiekiem pracowników na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Kalkulację rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe wylicza się na koniec każdego kwartału danego roku obrotowego. Rezerwa wyliczana jest w następujący sposób: liczba dni niewykorzystanego urlopu na koniec poprzedniego roku obrotowego i lat poprzednich, powiększona o liczbę dni urlopu przysługującego pracownikom na dany dzień kończący okres sprawozdawczy, pomniejszona o liczbę dni urlopu wykorzystanego w okresie od 1 stycznia do dnia kończącego dany okres sprawozdawczy, pomnożona przez wartość dniówki urlopowej wraz z obowiązującymi narzutami. Wyliczona wartość rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe ujmowana jest, po dokonaniu analizy, w wysokości zaakceptowanej przez Zarząd.


Istotne szacunki i założenia

Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników określanych metodami aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń. Wszelkie zmiany tych założeń wpływają na wartość księgową zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.

Jednym z podstawowych założeń dla ustalenia wysokości zobowiązania jest stopa procentowa. Na dzień kończący okres sprawozdawczy w oparciu o opinię niezależnego aktuariusza przyjmuje się odpowiednią stopę dyskonta, która odpowiada stopie procentowej obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, o terminach zapadalności zbliżonych do terminów regulowania odnośnych zobowiązań. Założenia dotyczące przyszłej umieralności oraz prawdopodobieństwo przejścia pracownika na rentę inwalidzką oszacowane zostało na podstawie danych statystycznych z polskich tabel trwania życia dla mężczyzn i dla kobiet, publikowanych przez GUS, na dzień dokonywania wyceny.


Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

  31.12.2021 31.12.2020
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH UJĘTE W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ Z TYTUŁU:
– odpraw emerytalnych i rentowych 231,0 255,2
– nagród jubileuszowych 471,7 530,6
– rent wyrównawczych 102,5 143,7
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów 14,1 22,7
– pozostałych świadczeń dla pracowników 126,0 123,3
RAZEM 945,3 1 075,5
w tym:  
   – część długoterminowa 743,4 886,7
   – część krótkoterminowa 201,9 188,8

Pobierz XLS

Kwoty zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w zakresie odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych, rent wyrównawczych oraz odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów ujęto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie wyceny aktuarialnej wyliczonej przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego.

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych:

  2021 2020
Świadczenia po okresie zatrudnienia Inne świadczenia RAZEM Świadczenia po okresie zatrudnienia Inne świadczenia RAZEM
STAN NA 1 STYCZNIA 445,0 630,5 1 075,5
417,6 587,1 1 004,7
Koszty bieżącego zatrudnienia 19,7 44,8 64,5 24,4 84,8 109,2
Koszty odsetek 5,4 8,5 13,9 7,8 9,6 17,4
Koszty przeszłego zatrudnienia - - - (2,7) (3,7) (6,4)
Straty/(zyski) aktuarialne ujęte w zysku/stracie przed opodatkowaniem - (28,6) (28,6) - 20,2 20,2
Straty/(zyski) aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach: (58,1) - (58,1) 23,4 - 23,4
– wynikające ze zmian założeń finansowych* (56,9) - (56,9) 22,2 - 22,2
– wynikające ze zmian założeń demograficznych* (7,0) - (7,0) 0,5 - 0,5
– wynikające z pozostałych zmian założeń oraz korekt założeń aktuarialnych ex post* 5,8 - 5,8 0,7 - 0,7
RAZEM UJĘTE W CAŁKOWITYCH DOCHODACH (33,0) 24,7 (8,3) 52,9 110,9 163,8
Wypłacone świadczenia (25,4) (71,2) (96,6) (25,5) (67,5) (93,0)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (15,8) (9,5) (25,3) - -
STAN NA 31 GRUDNIA 370,8 574,5 945,3 445,0 630,5 1 075,5

Pobierz XLS

* W skutkach zmian założeń finansowych zaprezentowano zmiany dyskonta oraz prognozowanych wzrostów podstaw świadczeń. W skutkach zmian założeń demograficznych zaprezentowano zmiany przyjętego poziomu rotacji pracowniczej, umieralności oraz przechodzenia na rentę. Natomiast w pozostałych zmianach zaprezentowano nie tylko zmiany innych założeń, ale także wszelkie aktualizacje danych do wyceny.

Świadczenia po okresie zatrudnienia obejmują: odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, renty wyrównawcze, odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów, zaś inne świadczenia to: nagrody jubileuszowe i niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Koszty świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów

  2021 2020
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH UJĘTE W ZYSKU/(STRACIE) PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU:
– odpraw emerytalnych i rentowych 21,8 24,6
– nagród jubileuszowych 9,1 80,0
– rent wyrównawczych 1,7 2,6
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów 0,4 0,2
– pozostałych świadczeń dla pracowników 16,8 33,0
RAZEM 49,8 140,4

Pobierz XLS

  2021 2020
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH UJĘTE W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH Z TYTUŁU:
– odpraw emerytalnych i rentowych (14,2) 7,1
– rent wyrównawczych (35,1) 11,1
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów (9,0) 5,4
– pozostałych świadczeń dla pracowników 0,2 (0,2)
RAZEM (58,1) 23,4

Pobierz XLS

Łączna kwota kosztów świadczeń pracowniczych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów:

  2021 2020
Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów 9,2 110,4
Koszty sprzedaży 0,7 1,5
Koszty administracyjne 1,6 11,1
Pozostałe koszty 24,4 -
Koszty finansowe 13,9 17,4
RAZEM UJĘTE W ZYSKU/(STRACIE) PRZED OPODATKOWANIEM 49,8 140,4
Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach (58,1) 23,4
RAZEM UJĘTE W CAŁKOWITYCH DOCHODACH (8,3) 163,8

Pobierz XLS

Główne założenia aktuarialne

Główne założenia aktuarialne przyjęte na dni kończące okresy sprawozdawcze*:

  2021 2020
Stopa dyskonta 3,64% 1,50%
Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz renty wyrównawcze  w 2022 roku** 10,00% 2,50%
Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz renty wyrównawcze od 2023 roku 2,50% 2,50%
Średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej 2,70% 2,69%

* W Grupie na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych jest 31 916 pracowników, w tym 23 119 pracowników JSW tj. 72,4%, dlatego dominujący wpływ na wielkość zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych mają założenia aktuarialne przyjęte do wyceny Jednostki dominującej (na dzień 31 grudnia 2020 roku w Grupie było zatrudnionych 30 593 pracowników, w tym 21 973 pracowników JSW tj. 71,8%).

** Podstawa kalkulacji rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz renty wyrównawcze w 2022 roku uwzględnia wzrost wynagrodzeń wynikający z zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW w dniu 28 stycznia 2022 roku w wysokości 10%.

Pobierz XLS

Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny aktuarialnej na zmianę założeń przyjętych do wyceny w zakresie stopy dyskonta oraz planowanych zmian podstaw wymiaru świadczeń na wysokość zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w przedziale -/+0,5 p.p.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Stopa dyskonta Planowane zmiany podstaw
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu: Wartość księgowa rezerwy -0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
– odpraw emerytalnych i rentowych 231,0 240,6 221,9 222,2 240,3
– nagród jubileuszowych 471,7 486,5 457,8 455,4 488,9
– rent wyrównawczych 102,5 108,3 97,2 96,8 108,7
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów 14,1 15,2 13,2 13,2 15,2
RAZEM 819,3 850,6 790,1 787,6 853,1
ZMIANA W STOSUNKU DO WARTOŚCI KSIĘGOWEJ 31,3 (29,2) (31,7) 33,8

Pobierz XLS

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Stopa dyskonta Planowane zmiany podstaw
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu: Wartość księgowa rezerwy -0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
– odpraw emerytalnych i rentowych 255,2 267,5 243,4 246,5 264,2
– nagród jubileuszowych 530,6 549,3 511,9 515,0 545,9
– rent wyrównawczych 143,7 154,2 134,3 133,9 154,6
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów 22,7 24,9 20,8 22,7 22,7
RAZEM 952,2 995,9 910,4 918,1 987,4
ZMIANA W STOSUNKU DO WARTOŚCI KSIĘGOWEJ   43,7 (41,8) (34,1) 35,2

Pobierz XLS

W powyższych analizach wrażliwości wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń została obliczona metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych, czyli taką samą jak zastosowano przy obliczeniu zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Okres zapadalności zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Poniżej zaprezentowano wyniki wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na okresy zapadalności:

Okres wypłaty  
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu: 2022 2023 2024 2025 2026 Pozostałe lata
– odpraw emerytalnych i rentowych 28,1 8,9 9,3 11,3 13,2 160,2
– nagród jubileuszowych 57,8 48,2 44,6 44,9 39,0 237,2
– rent wyrównawczych 7,0 6,7 6,4 6,1 5,9 70,4
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 10,9
RAZEM 93,6 64,5 60,9 62,9 58,7 478,7

Pobierz XLS

 

Wyniki wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2020 roku w podziale na okresy zapadalności:

Okres wypłaty  
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu: 2021 2022 2023 2024 2025 Pozostałe lata
– odpraw emerytalnych i rentowych 19,2 12,6 12,5 12,9 13,8 184,2
– nagród jubileuszowych 55,4 50,6 46,2 43,8 42,1 292,5
– rent wyrównawczych 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6 109,4
– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 19,1
RAZEM 82,6 70,9 66,2 64,1 63,2 605,2

Pobierz XLS

7.16. Rezerwy


Wybrane zasady rachunkowości

Grupa tworzy rezerwy w szczególności z następujących tytułów:

Rezerwę na przyszłe koszty związane z likwidacją zakładu górniczego tworzy się m.in. w oparciu o obowiązki wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze nakładające na przedsiębiorstwo górnicze obowiązek likwidacji zakładów górniczych po zakończeniu eksploatacji, w wysokości przewidywanych kosztów związanych z:

 • zabezpieczeniem lub likwidacją wyrobisk górniczych oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego;
 • zabezpieczeniem niewykorzystanej części złoża kopaliny;
 • zabezpieczeniem sąsiednich złóż kopalin;
 • zabezpieczeniem wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych;
 • przedsięwzięciem niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.

Kwoty rezerw wykazuje się w bieżącej wartości nakładów, które – jak się oczekuje – będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Stosuje się wówczas stopę procentową przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą ocenę rynku odnośnie do wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Początkowy szacunek rezerwy na likwidację zakładu górniczego powiększa wartość rzeczowych aktywów trwałych. Zwiększenie rezerw związane z upływem czasu jest rozpoznawane jako koszty odsetkowe. Zmiany wysokości rezerw związane z aktualizacją szacunków ich dotyczących (stopa dyskonta, stopa inflacji, żywotność kopalń, spodziewana nominalna wartość nakładów na likwidację) ujmowane są jako korekta wartości aktywów trwałych objętych obowiązkiem likwidacji.

Grupa tworzy rezerwy na likwidację szkód górniczych, wyłącznie dla ujawnionych szkód górniczych, będących skutkiem działalności eksploatacyjnej kopalń należących do Grupy, w wysokości wynikającej ze zgłoszonych, uznanych lub będących przedmiotem rozpatrzenia przez sądy udokumentowanych roszczeń z tego tytułu lub w wysokości nakładów przewidzianych na zabezpieczenie terenu przed skutkami działalności górniczej. W związku z brakiem metody ustalenia wiarygodnych szacunków, w wartości rezerwy na szkody górnicze nie ujmuje się tych szkód górniczych, które powstaną w przyszłości. Grupa ujawnia te zobowiązania jako zobowiązania warunkowe.

Wartość rezerwy na likwidację szkód górniczych wylicza się w oparciu o wiarygodny szacunek kosztów napraw obiektów, budowli i odszkodowań będących następstwem wpływów dokonanej eksploatacji górniczej lub też dokonywanych przez Grupę zabezpieczeń terenu przed skutkami działalności górniczej na terenach objętych koncesjami. Momentem początkowym ujęcia rezerwy są stwierdzone na powierzchni wpływy eksploatacji górniczej wynikające z realizacji planów ruchu kopalni. Rezerwa ta prezentowana jest w wartości bieżącej nakładów niezbędnych do wypełnienia zobowiązania.

Rezerwa na ochronę środowiska ujmowana jest wówczas, gdy w wyniku przeszłych zdarzeń spoczywa na Grupie aktualne, prawne lub zwyczajowe zobowiązanie wydatkowania środków pieniężnych i możliwe jest wiarygodne oszacowanie tego zobowiązania. Wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.

Rezerwę na podatek od nieruchomości, na roszczenia prawne, naprawy gwarancyjne i inne, ujmuje się wówczas, gdy Grupa ma prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest prawdopodobne, że będzie wymagany wypływ zasobów w celu wywiązania się z tego obowiązku, zaś jego wielkość wiarygodnie oszacowano. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.

Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów, kosztów finansowych, w zależności od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.


Istotne szacunki

Stan rezerw weryfikuje się na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy i koryguje się w celu odzwierciedlenia bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Szacunki i założenia przyjęte do ustalenia rezerw zostały ujawnione w dalszej części Noty.


Rezerwy

  Nota Likwidacja zakładu górniczego Szkody górnicze Ochrona środowiska Podatek od nieruchomości Pozostałe rezerwy Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2021            
Długoterminowe 707,8 219,3 79,0 - 4,0 1 010,1
Krótkoterminowe 22,6 144,0 25,5 9,7 84,1 286,0
RAZEM 730,4 363,3 104,5 9,7 88,2 1 296,1
Utworzenie dodatkowych rezerw 297,3 80,9 8,7 4,4 31,9 423,2
Utworzenie rezerwy- koszt odsetkowy 4,0 - 0,3 1,9 - 6,2
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - (17,7) - (3,6) (21,6) (42,9)
Wykorzystanie rezerw (8,2) (95,7) (5,9) (6,2) (13,3) (129,3)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 7.13. (29,8) (10,7) - - - (40,5)
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 993,7 320,1 107,6 6,2 85,2 1 512,8
Długoterminowe 980,9 209,0 80,4 - 1,3 1 271,6
Krótkoterminowe 12,6 111,1 27,2 6,2 83,9 241,2

Pobierz XLS

  Likwidacja zakładu górniczego Szkody górnicze Ochrona środowiska Podatek od nieruchomości Pozostałe rezerwy Razem
STAN NA 1 STYCZNIA 2020            
Długoterminowe 605,9 198,8 57,3 - 4,9 866,9
Krótkoterminowe 13,8 134,6 46,1 14,3 91,5 300,3
RAZEM 619,7 333,4 103,4 14,3 96,4 1 167,2
Utworzenie dodatkowych rezerw 107,6 135,6 5,0 4,1 27,5 279,8
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - (13,9) (1,4) (4,6) (19,8) (39,7)
Utworzenie rezerwy- koszt odsetkowy 9,3 - 0,7 1,7 - 11,7
Wykorzystanie rezerw (6,2) (91,8) (3,2) (5,8) (15,9) (122,9)
STAN NA 31 GRUDNIA 2020 730,4 363,3 104,5 9,7 88,2 1 296,1
Długoterminowe 707,8 219,3 79,0 - 4,0 1 010,1
Krótkoterminowe 22,6 144,0 25,5 9,7 84,2 286,0

Pobierz XLS

Likwidacja zakładu górniczego

Rezerwa na przyszłe koszty związane z likwidacją kopalń i innych obiektów technologicznych tworzona jest na bazie szacunku przewidywanych kosztów likwidacji obiektów i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu ich eksploatacji. Kwotę rezerwy wykazuje się w bieżącej wartości nakładów, które – jak się oczekuje – będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Zakres likwidacji zakładu górniczego w całości lub w części został określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze i obejmuje zabezpieczenie lub likwidację wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego, ochronę sąsiednich złóż kopalin, ochronę wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych, a także ochronę środowiska i rekultywację gruntów po działalności górniczej.

Należy wskazać, iż z procesem likwidacji wiążą się również inne koszty nieujęte w zakresie wspomnianej wyżej ustawy, w odniesieniu do których JSW nie będzie zobowiązana do ich poniesienia w związku z likwidacją zakładów górniczych. Utworzona rezerwa na likwidację zakładu górniczego nie uwzględnia zatem kosztów polikwidacyjnych (m.in. kosztów zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów) oraz innych kosztów nadzwyczajnych (m.in. jednorazowe odprawy pracownicze, urlopy górnicze). Zważywszy na obowiązujący w Polsce porządek prawny oraz dotychczasową historię likwidacji zakładów górniczych, tj. prowadzenie tej likwidacji nie przez przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie, a przez powołaną do tego spółkę celową, jaką jest SRK, JSW zakłada, że koszty te poniesione zostaną przez Skarb Państwa.

Oszacowanie rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego

Koszty likwidacji są szacowane na podstawie publikowanych stawek Sekocenbud, które zostały zaktualizowane w 2021 roku, co spowodowało wzrost rezerwy o 52,7 mln PLN. Główne założenia wykorzystywane przy ustalaniu kosztów z tytułu likwidacji zakładu górniczego zawierają założenia odnośnie okresu żywotności kopalni, przewidywanej inflacji, długoterminowych stóp dyskontowych oraz przewidywanych nominalnych kosztów likwidacji poszczególnych zakładów górniczych, które są określane przez służby wewnętrzne. Wszelkie zmiany tych założeń wpływają na wartość księgową rezerwy.

JSW zakłada 18 miesięczny okres likwidacji kopalń. Przyjęcie takiego założenia wymaga aby, na dzień otwarcia likwidacji kopalnie były w pełni przygotowane do procesu likwidacji w zakresie planów robót likwidacyjnych, przygotowania niezbędnych analiz i ekspertyz, aby posiadały pełną dostępność środków na finansowanie kosztów likwidacji i utrzymania zakładu górniczego w okresie likwidacji oraz posiadały pełną dostępność siły roboczej do przeprowadzenia likwidacji.

W oparciu o posiadane koncesje na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, wielkość udokumentowanej bazy zasobowej kopalń zgodnie z operatem ewidencyjnym zasobów oraz prognozy w zakresie kształtowania się zdolności wydobywczych kopalń, przewiduje się następujące okresy prowadzenia działalności produkcyjnej przez poszczególne zakłady górnicze wchodzące w skład struktury organizacyjnej JSW:

Kopalnie Wg stanu obowiązującego
na 31.12.2021 na 31.12.2020
Zakład Górniczy KWK „Borynia-Zofiówka”
- Ruch „Borynia” do 31.12.2051 do 31.12.2051
- Ruch „Zofiówka” do 31.12.2051 do 31.12.2051
Zakład Górniczy KWK „Budryk” do 31.12.2077 do 31.12.2077
Zakład Górniczy KWK „Pniówek” do 31.12.2081 do 31.12.2071
Zakład Górniczy KWK „Jastrzębie – Bzie”
do 31.12.2084 do 31.12.2084
Zakład Górniczy KWK „Knurów-Szczygłowice”
- Ruch „Knurów” do 31.12.2072 do 31.12.2084
- Ruch „Szczygłowice”

do 31.12.2078

do 31.12.2078

Pobierz XLS

Powyższe prognozy żywotności kopalń sporządzone zostały przy założeniu pełnego sczerpania udokumentowanych zasobów węgla w czynnych kopalniach JSW, niezależnie od efektów gospodarczych. Założenie to obejmuje realizację przyszłych inwestycji, związanych z budową nowych poziomów wydobywczych lub udostępnieniem i zagospodarowaniem nowych złóż oraz rejonów i partii nieudostępnionych w kopalniach JSW. W wyniku udokumentowania złoża Pniówek do głębokości 1 300 metrów (poprzednia głębokość dokumentowania 1 100 metrów) oraz złoża „Pawłowice 1” do głębokości 1 140 metrów wzrosła ilość oszacowanych zasobów potencjalnego wydobycia. W oparciu o powiększoną bazę zasobową, po przeprowadzeniu analizy wydłużono żywotność KWK Pniówek z 31 grudnia 2071 roku do 31 grudnia 2081 roku.

Jeżeli z uwagi na uwarunkowania rynkowe nie będzie możliwości finansowych realizacji inwestycji związanych z pełnym udostępnieniem udokumentowanych zasobów lub też eksploatacja niektórych zasobów okaże się nierentowna to okresy żywotności poszczególnych kopalń mogą ulec skróceniu

  2021 2020
Stopa inflacji* 2,83% 2,26%
Nominalna stopa dyskonta** 2,71% 2,82%
Średnia realna stopa dyskonta z 5 ostatnich lat *** 0,00% 0,55%

* Przyjęta stopa inflacji to średnia z 5 ostatnich lat przyjętej stopy inflacji do wyceny rezerwy.
** Przyjęta nominalna stopa dyskonta to średnia z 5 ostatnich lat przyjętej stopy dyskonta do wyceny rezerwy.
*** Realna stopa dyskonta w 2021 roku oraz średnia realna stopa dyskonta za lata 2017-2021 przyjęły wartość ujemną, dlatego przeprowadzono aktualizację rezerw na likwidację zakładów górniczych na dzień 31 grudnia 2021 roku z zastosowaniem realnej stopy dyskonta wynoszącej 0,00%. Realna stopa dyskonta w 2020 roku przyjęła wartość ujemną, dlatego do aktualizacji rezerwy została przyjęta średnia realna stopa dyskonta z 5 ostatnich lat w wysokości 0,55%.

Pobierz XLS

Na koniec okresu sprawozdawczego realna stopa dyskonta oraz średnia realna stopa dyskonta z ostatnich 5 lat przyjęły wartość ujemną. Ze względu na nietypową sytuację Grupa zastosowała podejście ostrożnościowe i przyjęła dla wyceny rezerwy na dzień 31 grudnia 2021 roku stopę dyskonta na poziomie 0%. Z uwagi na niestandardowy charakter obecnych warunków rynkowych Grupa monitoruje sytuację i prowadzi analizy ewentualnej weryfikacji zastosowanego podejścia do ustalania realnej stopy dyskontowej (stopa dyskonta przyjęta dla wyceny na dzień 31 grudnia 2020 roku: 0,55 %). Zastosowanie stopy dyskonta na poziomie 0% spowodowało wzrost wartości rezerwy na dzień 31 grudnia 2021 roku o 216,7 mln PLN.

W przypadku zastosowania na dzień 31 grudnia 2021 roku ujemnej realnej stopy dyskonta (średnia z ostatnich 5 lat) w wysokości (0,12)%, wartość rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego wynosiłaby 1 053,2 mln PLN.

Analiza wrażliwości

W przypadku zastosowania realnej stopy dyskonta na poziomie 0,5% wartość księgowa rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego byłaby niższa o 217,2 mln PLN, natomiast w przypadku zastosowania realnej stopy dyskonta na poziomie -0,5% wartość księgowa rezerwy byłaby wyższa o 283,0 mln PLN.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy JSW dokonała aktualizacji wartości rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego. Zastosowanie powyższych założeń odnośnie kalkulacji rezerwy na dzień 31 grudnia 2021 roku (stopa dyskonta i oszacowane/zaktualizowane koszty likwidacji poszczególnych zakładów górniczych), spowodowało zwiększenie wartości rezerwy w wyniku utworzenia dodatkowej rezerwy w wysokości 297,3 mln PLN, która została zgodnie z KIMSF 1 odniesiona na rzeczowe aktywa trwałe (Nota 6.1).

Szkody górnicze

Z uwagi na ustawowy obowiązek usunięcia szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych należących do JSW, Grupa tworzy rezerwę na szkody górnicze. Wielkość utworzonej rezerwy dla zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 320,1 mln PLN i wynika z oszacowanych kosztów napraw obiektów budowlanych, budowli i odszkodowań będących następstwem wpływów dokonanej eksploatacji górniczej.

Momentem ujęcia (utworzenia) rezerwy jest stwierdzenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego eksploatacją górniczą, a powstałą w danym obiekcie budowlanym lub nieruchomości szkodą. Rezerwa ta prezentowana jest w wartości bieżącej nakładów niezbędnych do wypełnienia zobowiązania, oszacowana zgodnie z wiedzą służb technicznych kopalni.

Grupa przewiduje wykorzystanie w 2022 roku rezerwy w wysokości 111,1 mln PLN. Pozostała kwota rezerwy zostanie wykorzystana w latach 2023 – 2028. Kopalnie JSW dokonują klasyfikacji zadań, na podstawie wiedzy o terminach napraw poszczególnych szkód (indywidualna ocena zadań) lub uzgodnionych terminów wypłat odszkodowań. Systemowa reklasyfikacja zadań ujętych w rezerwie długoterminowej do części krótkoterminowej dokonywana jest w oparciu o przyjęty w danym roku plan techniczno-ekonomiczny. Przesunięcia poszczególnych rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe powinno odbywać się w okresach kwartalnych, lub częściej tj. w przypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności powodujących konieczność dokonania aktualizacji wartości rezerwy.

Ochrona środowiska

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Jednostka dominująca posiada rezerwę na ochronę środowiska związaną z rekultywacją biologiczną terenów na łączną kwotę 85,3 mln PLN. Na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującej Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na JSW ciąży prawny obowiązek rekultywacji składowisk po zaprzestaniu działalności przemysłowej.

Dla instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane istnieje możliwość odłożenia wykonania remediacji do czasu zakończenia eksploatacji tej instalacji, jeżeli prowadzący wykaże, że nie stwarza to znacznego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Przepis dotyczy instalacji eksploatowanych. Ponieważ na terenach po zamkniętych koksowniach nie eksploatuje się instalacji, JSW KOKS będzie zobligowana do przeprowadzenia remediacji bez możliwości odłożenia procesu w czasie. Obecnie prowadzone są dalsze prace nad wykonaniem raportów o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych dla tych terenów. W oszacowaniu wartości rezerw ujęto przede wszystkim koszty prac związanych z budową szczelnych ścianek oraz barier reaktywnych, jak również zastosowanie metod remediacji gruntów takich ja mieszanie gleby (soil mixing) oraz tzw. mycie/płukanie gleby (soil washing). W kalkulacji ujęto również niezbędne prace przygotowawcze, dokumentacyjne i odbiorowe. W oparciu o dane rynkowe sporządzono uśredniony kosztorys dla ww. prac na obszarze 1 hektara oraz oszacowano prognozowane koszty remediacji obszaru instalacji węglopochodnych byłej Koksowni Makoszowy na poziomie 9,0 mln PLN oraz instalacji węglopochodnych Koksowni Dębieńsko w wysokości 10,9 mln PLN. W roku 2021 dokonano ponownej analizy i weryfikacji wartości rezerwy. Przy zastosowaniu wskaźników inflacji analiza wykazała konieczność urealnienia wartości rezerwy o 1,7 mln PLN. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2021 roku wynosi 21,7 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 roku:19,9 mln PLN).

Podatek od nieruchomości

Dokonana przez koksownie z Grupy ocena ryzyka związanego z klasyfikacją środków trwałych dla celów podatku od nieruchomości w oparciu o zaktualizowaną kalkulację i ocenę ryzyka w tym zakresie, spowodowała zmniejszenie kwoty rezerwy do wysokości 6,2 mln PLN na dzień 31 grudnia 2021 roku (na dzień 31 grudnia 2020 roku 9,7 mln PLN).

Pozostałe rezerwy

Pozostałe rezerwy obejmują głównie:

 • rezerwę na koszty likwidacji Koksowni Dębieńsko w wysokości 19,4 mln PLN,
 • rezerwę na postępowanie sądowe wszczęte z powództwa Elektrometal przeciwko JSW o zapłatę należności w wysokości 6,5 mln PLN,
 • rezerwę utworzoną przez JSW KOKS na fundusz rekultywacyjny składowiska odpadów w wysokości 4,6 mln PLN,
 • rezerwę na zobowiązania z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości (grunty w byłej strefie ochronnej), na które jedna ze spółek oddziałuje swoimi instalacjami. Okres odszkodowania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wynosi 10 lat. W związku z powyższym spółka ta ujmuje rezerwę na zobowiązania z tytułu odszkodowań. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość rezerwy wynosi 1,8 mln PLN,
 • ezerwę na roszczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. wynikające z umowy sprzedaży akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. w związku z potencjalną korektą ceny sprzedaży w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016-2019, w kwocie 1,8 mln PLN,
 • rezerwę na postępowania sądowe od osób fizycznych w Jednostce dominującej w wysokości 16,7 mln PLN.

7.17. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania


WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Zobowiązania w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, przy czym wycena ta ze względu na krótkoterminowy charakter zobowiązań odpowiada wartości nominalnej zobowiązania, zaś w okresie późniejszym zobowiązania finansowe wykazuje się według zamortyzowanego kosztu, stosując metodę efektywnej stopy procentowej (w przypadku zobowiązań handlowych odpowiada to kwocie wymagającej zapłaty), natomiast pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym - w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne, zaś w okresie późniejszym wykazuje się je według zamortyzowanego kosztu, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. Zwiększenie zobowiązania w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.

DOTACJE

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje.

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Grupę aktywów trwałych, ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczenia międzyokresowe przychodów i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów.

Dotacje stanowią również korzyści z pożyczek od instytucji państwowych, które są oprocentowane poniżej stopy rynkowej. Zobowiązania z tytułu takich pożyczek ujmuje się początkowo w wartości godziwej, a różnica pomiędzy tak ustaloną wartością początkową pożyczki a kwotą otrzymaną stanowi dotację państwową.

Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować.

Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia przyszłych kosztów, ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.


Istotne szacunki

Oszacowanie odsetek od zobowiązań

Naliczanie odsetek hipotetycznych zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, z późniejszymi zmianami następuje nie rzadziej, niż na koniec każdego kwartału. Wysokość naliczonych odsetek koryguje się następnie do wysokości przewidywanego obciążenia Grupy przez kontrahentów z tytułu przysługującego im prawa. Odsetki hipotetyczne od zobowiązań naliczone za 2021 rok wyniosły 17,0 mln PLN (w 2020 roku: 38,6 mln PLN).

Pozostała część przewidywanego ryzyka obciążenia Grupy z tytułu naliczonych odsetek hipotetycznych za wydłużony termin płatności ujawniana jest jako zobowiązania warunkowe.


ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

  Nota 31.12.2021 31.12.2020
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Zobowiązania handlowe   964,4 902,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne   14,3 14,6
Pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym, w tym:   290,4 317,0
– zobowiązania inwestycyjne   232,0 250,9
– zobowiązania inne   58,4 66,1
RAZEM   1 269,1 1 234,4
ZOBOWIĄZANIA NIEFINANSOWE
Przychody przyszłych okresów   97,2 102,0
Pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym, w tym:   1 080,0 1 215,8
– zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych podatków   640,2 801,0
– zaliczki z tytułu dostaw   22,3 6,5
– wynagrodzenia   347,8 347,1
– pozostałe   69,7 61,2
RAZEM   1 177,2 1 317,8
RAZEM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA   2 446,3 2 552,2
w tym:    
długoterminowe   122,9 128,9
krótkoterminowe   2 323,4 2 423,3

Pobierz XLS

Grupa posiada dotacje, w ramach których zobowiązana jest do wykorzystania otrzymanych środków wyłącznie na realizację zadań wskazanych w umowach tych dotacji oraz do spełnienia określonych w umowach warunków. W ciągu 2021 i 2020 roku warunki te były spełnione. Kwota dotacji ujęta w wyniku finansowym została wykazana w Nocie 4.3.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Grupa korzystała w 2021 toku i w 2020 roku z wprowadzonych rozwiązań pomocowych w zakresie prolongaty terminu płatności zobowiązań cywilno– i publicznoprawnych. Na dzień kończący okres sprawozdawczy wszystkie odroczone płatności zostały uregulowane.

8. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych


Wybrane zasady rachunkowości

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.

Zapłacone odsetki z tytułu leasingu oraz kredytów i pożyczek wykazuje się w przepływach z działalności finansowej (za wyjątkiem odsetek od pożyczki z NFOŚiGW (JSW KOKS) oraz pożyczki z WOFŚiGW (JSW), które prezentowane są w przepływach z działalności operacyjnej).

Opłaty z tytułu leasingu krótkoterminowego i leasingu dotyczącego aktywów o niskiej wartości, które są wyłączone z zakresu MSSF 16, prezentowane są w przepływach z działalności operacyjnej.


8.1. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

  Nota 2021 2020
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem   1 166,7 (1 867,6)
Amortyzacja 4.2 1 220,1 1 104,9
Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 4.5 28,0 7,7
Odsetki i udziały w zyskach   68,9 47,3
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych   (46,8) 47,4
Zmiana stanu rezerw   (40,1) 21,2
Zmiana stanu zapasów   227,6 250,5
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności   (904,0) (30,2)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań   (94,0) 88,4
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 42,9 85,2
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do użytkowania składnika aktywów 7.5 423,6 506,4
Częściowe umorzenie pożyczek preferencyjnych z PFR (107,9) -
Przychody z tytułu preferencyjnego oprocentowania pożyczki PFR (38,7) (27,4)
Pozostałe przepływy   (0,3) 6,9
WPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   1 946,0 240,7

Pobierz XLS

Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:

  Nota 2021 2020
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 7.15 (130,2) 70,8
Zyski/(straty) aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach 7.15 58,1 (23,4)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 7.13 25,3 -
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   (46,8) 47,4

Pobierz XLS

Uzgodnienie zmiany stanu rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:

  Nota 2021 2020
Zmiana stanu rezerw ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 7.16 216,7 128,9
Zmiana wartości rezerwy na likwidację zakładu górniczego 7.1 (297,3) (107,6)
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 7.13 40,5 -
Pozostałe - (0,1)
ZMIANA STANU REZERW W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   (40,1) 21,2

Pobierz XLS

Uzgodnienie zmiany stanu zapasów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:

  Nota 2020 2019
Zmiana stanu zapasów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 7.9 227,8 250,5
Przeklasyfikowanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 7.13 (0,2) -
ZMIANA STANU ZAPASÓW W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   227,8 250,5

Pobierz XLS

Uzgodnienie zmiany stanu należności handlowych oraz pozostałych należności w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:

  Nota 2021 2020
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 7.10 (924,4) (32,3)
Korekta o nieotrzymane należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 20,0 0,2
Pozostałe   0,4 1,9
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   (904,0) (30,2)

Pobierz XLS

Uzgodnienie zmiany stanu pochodnych instrumentów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:

  2021 2020
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 45,3 60,5
Korekta o zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających w innych całkowitych dochodach przeniesione do wyniku finansowego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej (2,4) 24,7
ZMIANA STANU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 42,9 85,2

Pobierz XLS

9. Noty objaśniające do instrumentów finansowych


Wybrane zasady rachunkowości

Instrumenty finansowe

Grupa posiada następujące kategorie instrumentów finansowych:

 • wyceniane w zamortyzowanym koszcie
 • wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
 • wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
 • instrumenty zabezpieczające

Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa nie posiadała żadnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Klasyfikację aktywów finansowych określa Zarząd JSW. Klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych (test SPPI) składnika aktywów finansowych. Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmieni się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.

Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych do poszczególnych kategorii:

Składnik aktywów zalicza się do tej kategorii, jeśli są spełnione oba poniższe warunki:

 • celem Grupy jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz
 • dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty.

Grupa jako aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje głównie:

 • należności handlowe,
 • lokaty bankowe,
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
 • dłużne papiery wartościowe nienotowane (FIZ).

Aktywa finansowe z tej kategorii po początkowym ujęciu wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Przy czym należności handlowe z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania), nie podlegają dyskontowaniu i są wyceniane w wartości nominalnej.

Grupa jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje:

 • zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym,
 • kredyty i pożyczki.

Grupa klasyfikuje do aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:

 • instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń,
 • udziały i akcje w jednostkach pozostałych,
 • inwestycje w portfel aktywów FIZ (listy zastawne, dłużne papiery wartościowe notowane).

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych, klasyfikowanego jako wyceniany wg wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały.

Do zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa klasyfikuje zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń.

Kategoria ta obejmuje aktywa i zobowiązania stanowiące zabezpieczenie określonego rodzaju ryzyka w ramach rachunkowości zabezpieczeń. Grupa klasyfikuje do instrumentów zabezpieczających instrumenty pochodne, w odniesieniu do których stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Opis stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń znajduje się w Nocie 9.4.

Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu wymogów rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 od 1 stycznia 2020 roku.


9.1. Kategorie i klasy instrumentów finansowych

Aktywa finansowe

Klasy instrumentów finansowych Nota
Kategorie instrumentów finansowych
Zamortyzowany koszt Wartość godziwa rozliczana przez wynik finansowy Instrumenty zabezpieczające
Razem
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021
Należności FIZ   0,1 - - 0,1
wartość brutto   0,1 - - 0,1
Listy zastawne   - 11,5  - 11,5
Dłużne papiery wartościowe   150,2 560,6  - 710,8
Instrumenty pochodne (niewystandaryzowane instrumenty pochodne – swap procentowy (IRS) w PLN) - 44,1 - 44,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty FIZ   1,0 - - 1,0
wartość brutto   1,0 - - 1,0
Udziały w innych jednostkach   - 0,1 - 0,1
Należności handlowe 7.10 1 595,8 - - 1 595,8
wartość brutto   1 654,6 - - 1 654,6
odpisy aktualizujące   (58,8) - - (58,8)
Pochodne instrumenty finansowe   - 9,9 0,8 10,7
Lokaty bankowe 7.11 9,6 - - 9,6
wartość brutto   9,6 - - 9,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 7.8, 7.12 1 662,2 - - 1 662,2
wartość brutto   1 662,5 - - 1 662,5
odpisy aktualizujące   (0,3) - - (0,3)
RAZEM   3 418,9 626,2 0,8 4 045,9

* Pozycja obejmuje również środki zgromadzone w celu finansowania likwidacji zakładu górniczego (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty FLZG) - Nota 7.8.

Pobierz XLS

Żaden z istotnych nieprzeterminowanych składników aktywów finansowych nie był renegocjowany w ciągu ostatniego roku.

Klasy instrumentów finansowych Nota
Kategorie instrumentów finansowych
Zamortyzowany koszt Wartość godziwa rozliczana przez wynik finansowy Instrumenty zabezpieczające
Razem
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020
Należności FIZ   0,1 - - 0,1
wartość brutto   0,1 - - 0,1
Listy zastawne   - 30,6 - 30,6
Dłużne papiery wartościowe   189,3 338,1 - 527,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty FIZ   53,9 - - 53,9
wartość brutto   53,9 - - 53,9
Należności finansowe długoterminowe 7.8 0,6 - - 0,6
wartość brutto   0,6 - - 0,6
Udziały w innych jednostkach   - 0,1 - 0,1
Należności handlowe 7.10 659,2 - - 659,2
wartość brutto   732,4 - - 732,4
odpisy aktualizujące   (73,2) - - (73,2)
Pochodne instrumenty finansowe   - 7,4 0,4 7,8
Lokaty bankowe 7.11 5,2 - - 5,2
wartość brutto   5,2 - - 5,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 7.8, 7.12 1 945,7 - - 1 945,7
wartość brutto   1 946,1 - - 1 946,1
odpisy aktualizujące   (0,4) - - (0,4)
RAZEM   2 854,0 376,2 0,4 3 230,6
*Pozycja obejmuje również środki zgromadzone w celu finansowania likwidacji zakładu górniczego (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty FLZG) - Nota 7.8.

Pobierz XLS

Zobowiązania finansowe

Klasy instrumentów finansowych Nota
Kategorie instrumentów finansowych
Zamortyzowany koszt Wartość godziwa rozliczana przez wynik finansowy Instrumenty zabezpieczające Poza zakresem MSSF 9
Razem
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021
Kredyty i pożyczki 6.1 1 557,9 - 258,3 - 1 816,2
Pochodne instrumenty finansowe   - 50,5 6,8 - 57,3
Zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (transakcje Sell Buy Back) 7.7 237,3 - - - 237,3
Zobowiązania FIZ z tytułu nabytych aktywów 4,0 - - - 4,0
Pozostałe zobowiązania FIZ 7.7 18,5 - - - 18,5
Zobowiązania z tytułu leasingu 6.2 - - - 538,8 538,8
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym 7.17 1 269,1 - - - 1 269,1
RAZEM   3 086,8 50,5 265,1 538,8 3 941,2

Pobierz XLS

Klasy instrumentów finansowych Nota
Kategorie instrumentów finansowych
Zamortyzowany koszt Wartość godziwa rozliczana przez wynik finansowy Instrumenty zabezpieczające Poza zakresem MSSF 9
Razem
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020
Kredyty i pożyczki 6.1 1 729,1 - 278,7 - 2 007,8
Pochodne instrumenty finansowe   - 6,4 2,7 - 9,1
Pochodne instrumenty FIZ – swap procentowy (IRS) w PLN 7.7 - 25,0 - - 25,0
Zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (transakcje Sell Buy Back) 7.7 91,5 91,5
Zobowiązania FIZ z tytułu nabytych aktywów 2,9 - - - 2,9
Pozostałe zobowiązania FIZ 1,9 - - - 1,9
Zobowiązania z tytułu leasingu 6.2 - - - 632,9 632,9
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym 7.17 1 234,4 - - - 1 234,4
RAZEM   3 059,8 31,4 281,4 632,9 4 005,5

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.

Pobierz XLS

9.2. Hierarchia wartości godziwej

Instrumenty finansowe wyceniane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej są analizowane pod względem procedur wyceny. Hierarchia procedur wyceny została ustalona następująco:

 • Poziom 1: Ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów bądź zobowiązań.
 • Poziom 2: Dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem ww. poziomu możliwe do stwierdzenia lub zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w postaci cen) lub pośrednio (tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach).
 • Poziom 3: Dane wejściowe dla wyceny składnika aktywów bądź zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała aktywa i zobowiązania finansowe, które są wyceniane w wartości godziwej. Pozycje te obejmują pochodne instrumenty finansowe w postaci transakcji Fx Forward, których data zapadalności przypada po dniu kończącym okres sprawozdawczy, pochodne instrumenty finansowe – swap procentowy IRS, inwestycje w portfel aktywów FIZ (dłużne papiery wartościowe notowane, listy zastawne) oraz udziały i akcje w pozostałych jednostkach. Pod względem założeń przyjętych do wyceny kwalifikują się one do poziomu 1 i  2 w powyższej hierarchii.

Istotne aktywa i zobowiązania finansowe Grupy wyceniane według wartości godziwej:

 

31.12.2021
Poziom 1

31.12.2021
Poziom 2
31.12.2020
Poziom 1
31.12.2020
Poziom 2
AKTYWA FINANSOWE:
Inwestycje w portfel aktywów FIZ, w tym:
dłużne papiery wartościowe 560,6 - 338,1 -
listy zastawne - 11,5 - 30,6
instrumenty pochodne - swap procentowy (IRS) - 44,1 - -
Pochodne instrumenty finansowe, w tym: - 10,7 - 7,8
aktywa finansowe – pochodne instrumenty zabezpieczające walutowe - 0,8 - 0,4
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Zobowiązania FIZ, w tym:
instrumenty pochodne - swap procentowy (IRS) - - - 25,0
Pochodne instrumenty finansowe, w tym: - 57,3 - 9,1
zobowiązania finansowe – pochodne instrumenty zabezpieczające walutowe - 6,8 - 2,7

Pobierz XLS

Wartość godziwa instrumentów finansowych notowanych na aktywnym rynku ustalana jest w oparciu o ceny z aktywnego rynku (GPW lub w przypadku polskich obligacji skarbowych - Treasury Bond Spot Poland).
Wartość godziwą instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na aktywnym rynku określa się przy zastosowaniu odpowiednich technik wyceny. Takie techniki wyceny optymalizują wykorzystanie możliwych do zaobserwowania danych rynkowych tam, gdzie są one dostępne i polegają w jak najmniejszym stopniu na szacunkach poczynionych, specyficznych dla danej jednostki. W sytuacji, gdy wszystkie istotne dane wykorzystywane przy wycenie według wartości godziwej są możliwe do zaobserwowania, instrument finansowy prezentowany jest w ramach poziomu 2.

9.3. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

  Nota Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Poza zakresem
MSSF 9
Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021
Przychody/(koszty) z tytułu odsetek ujęte w:   11,2 (48,7) - (25,5) (63,0)
pozostałych przychodach   - 26,6 - - 26,6
pozostałych kosztach   - (15,9) - - (15,9)
przychodach finansowych 4.6 - 0,4 - - 0,4
kosztach finansowych   - (59,8) - (25,5) (85,3)
pozostałych zyskach/(stratach) netto 4.5 11,2 - - - 11,2
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w:   - 15,5 (20,9) - (5,4)
przychodach ze sprzedaży - - (1,3) - (1,3)
pozostałych zyskach/(stratach) netto 4.5 - 8,3 - - 8,3
przychodach finansowych 4.6 - 7,4 - - 7,4
kosztach finansowych 4.6 - (0,2) (0,1) - (0,3)
innych całkowitych dochodach   - - (19,5) - (19,5)
Przychody/(koszty) z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych ujęte w:   (75,7) - (5,7) - (81,4)
przychodach ze sprzedaży - - (1,8) - (1,8)
pozostałe zyski/ (straty) netto 4.5 (75,7) - (0,2) - (75,9)
innych całkowitych dochodach   - - (3,7) - (3,7)
Odwrócenie/(utworzenie) odpisów aktualizujących należności handlowe ujęte w:   - 5,0 - - 5,0
kosztach administracyjnych   - 10,2 - - 10,2
pozostałych przychodach   - 0,2 - - 0,2
pozostałych kosztach   - (5,4) - - (5,4)
Zyski/(straty) z wyceny zobowiązań długoterminowych (dyskonto) ujęte w: - (0,2) - - (0,2)
kosztach finansowych - (0,2) - - (0,2)
Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej i realizacji portfela aktywów FIZ ujęte w:   5,8 - - - 5,8
pozostałych zyskach/(stratach) netto 4.5 5,8 - - - 5,8
RAZEM   (58,7) (28,4) (26,6) (25,5) (139,2)

Pobierz XLS

  Nota Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa/zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu
Instrumenty zabezpieczające Poza zakresem
MSSF 9
Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020
Przychody/(koszty) z tytułu odsetek ujęte w:   25,4 (72,1) - (30,6) (77,3)
pozostałych przychodach   - 26,0 - - 26,0
pozostałych kosztach   - (42,5) - - (42,5)
przychodach finansowych 4.6 - 1,7 - - 1,7
kosztach finansowych   - (57,3) - (30,6) (87,9)
pozostałych zyskach/(stratach) netto   25,4 - - - 25,4
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w:   - 18,2 2,5 - 20,7
przychodach ze sprzedaży* - (37,3) - (37,3)
pozostałych zyskach/(stratach) netto - 16,1 - 16,1
przychodach finansowych 4.6 - 3,5 - - 3,5
kosztach finansowych* 4.6   (1,4) - - (1,4)
innych całkowitych dochodach      - 39,8 - 39,8
Przychody/(koszty) z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych ujęte w:   (23,5) - (28,7) - (52,2)
przychodach ze sprzedaży* - (16,1) - (16,1)
pozostałych zyskach/(stratach) netto* 4.5 (23,5) - - - (23,5)
innych całkowitych dochodach   - - (12,6) - (12,6)
Odwrócenie/(utworzenie) odpisów aktualizujących należności handlowe ujęte w:   - (31,3) - - (31,3)
kosztach administracyjnych   - (17,2) - - (17,2)
pozostałych przychodach   - 0,5 - - 0,5
pozostałych kosztach   - (14,6) - - (14,6)
Zyski/(straty) z wyceny zobowiązań długoterminowych (dyskonto) ujęte w: - 0,3 - - 0,3
kosztach finansowych - 0,3 - - 0,3
Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej i realizacji portfela aktywów FIZ ujęte w:   (9,8) - - - (9,8)
pozostałych zyskach/(stratach) netto 4.5 (9,8) - - - (9,8)
RAZEM   (7,9) (84,9) (26,2) (30,6) (149,6)

Pobierz XLS

9.4. Pochodne instrumenty finansowe


Wybrane zasady rachunkowości

POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

Pochodne instrumenty finansowe ujmuje się w wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu, a następnie przeszacowuje do wartości godziwej na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy. Pochodne instrumenty finansowe wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna, a zysk lub stratę z wyceny instrumentów ujmuje się niezwłocznie w wyniku finansowym.

Pochodny instrument finansowy jest zaliczany do krótkoterminowych instrumentów finansowych jeżeli termin rozliczenia tego instrumentu lub jego części przypada w okresie do jednego roku licząc od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Jeżeli termin rozliczenia instrumentu finansowego przypada w okresie powyżej roku licząc od dnia kończącego okres sprawozdawczy taki instrument lub jego część zaliczamy do długoterminowych instrumentów finansowych.

RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczanie, dla celów rachunkowości, polega na proporcjonalnym kompensowaniu między sobą wyników uzyskiwanych na skutek zmian wartości godziwej lub zmian przepływów środków pieniężnych wynikających z instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń dla zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych pozwala na odnoszenie skutecznej części zabezpieczenia w inne całkowite dochody, które w efekcie kumulowane są w kapitałach, co powoduje uwspółmiernienie wpływu na wynik finansowy wyceny instrumentów zabezpieczających i realizacji pozycji zabezpieczanej.
Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych w zakresie ryzyka walutowego.

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które mogłoby wpływać na wynik finansowy.

Zyski lub straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane są w innych całkowitych dochodach w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie, natomiast nieefektywna część zabezpieczenia odnoszona jest do wyniku finansowego bieżącego okresu.

Część efektywna ujęta w innych całkowitych dochodach jest odnoszona na wynik finansowy w takich samych okresach, w jakich pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.

Podstawą oceny, czy zabezpieczenie jest efektywne, jest istnienie powiązania ekonomicznego pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym. Wymóg istnienia powiązania ekonomicznego oznacza, że wartości instrumentu zabezpieczającego oraz pozycji zabezpieczanej zasadniczo zmieniają się przeciwstawnie ze względu na takie samo ryzyko. Grupa wyznacza powiązanie zabezpieczające jeżeli pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym występuje powiązanie ekonomiczne.

Efektywność zabezpieczeń ustala się z chwilą powstania relacji zabezpieczającej, na koniec każdego kwartału i w przypadku stwierdzenia istotnych zmian w parametrach transakcji lub strategii zabezpieczenia. Grupa dokonuje jakościowej lub ilościowej oceny efektywności zabezpieczenia.

Kwota nieskuteczności powiązania zabezpieczającego jest kalkulowana, jeżeli zmiany wartości (w wartości bezwzględnej) instrumentu zabezpieczającego w okresie pomiaru przekroczą zmiany wartości godziwej (w wartości bezwzględnej) pozycji zabezpieczanej. Kwota nieskuteczności zostaje odniesiona do rachunku wyników okresu, do którego odnosi się pomiar skuteczności.

Źródłami nieskuteczności dla ryzyka walutowego może być w szczególności różnica pomiędzy terminem zapadalności instrumentu zabezpieczającego przypadającego na ostatni dzień roboczy miesiąca, a terminami zapadalności pozycji zabezpieczanej, która realizuje się w kolejnych dniach miesiąca.

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, jeżeli instrument zabezpieczający wygaśnie, zostanie sprzedany, rozwiązany lub zrealizowany lub zmianie uległ cel zarządzania ryzykiem dla danego powiązania albo, jeśli zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń dotyczących efektywności oraz zaprzestano oczekiwać realizacji planowanej transakcji.

Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu wymogów rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 od 1 stycznia 2020 roku.


Aktywa finansowe po przeliczeniu na PLN:

31.12.2021 31.12.2020
Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem
Forwardy walutowe:            
– EUR 0,5 2,7 3,2 - - -
– USD 0,3 1,6 1,9 0,4 7,4 7,8
Swapy towarowe USD - 5,6 5,6 - - -
RAZEM, W TYM 0,8 9,9 10,7 0,4 7,4 7,8
– część krótkoterminowa 0,8 9,9 10,7 0,4 7,4 7,8

Pobierz XLS

Zobowiązania finansowe po przeliczeniu na PLN:

31.12.2021 31.12.2020
Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem
Forwardy walutowe:            
– EUR 20,3 0,1 0,4 2,7 4,9 7,6
– USD 6,5 5,0 11,5 - 1,5 1,5
Swapy towarowe USD - 45,4 45,4 - - -
RAZEM, W TYM 6,8 50,5 57,3 2,7 6,4 9,1
– część krótkoterminowa 6,8 50,5 57,3 2,7 6,4 9,1

Pobierz XLS

Wartości nominalne kontraktów wyrażone w poszczególnych walutach przedstawia poniższa tabela:

Kontrakt Waluta 31.12.2021 31.12.2020
Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
FORWARD WALUTOWY EUR 24,0 87,5 34,0 44,3
sprzedaż   24,0 87,5 34,0 44,3
FORWARD WALUTOWY USD 48,0 68,0 6,0 62,6
sprzedaż   48,0 68,0 6,0 62,6

Pobierz XLS

Wartości nominalne kontraktów towarowych zabezpieczających ryzyko cenowe wyrażone w mln ton przedstawia poniższa tabela:

Kontrakt 31.12.2021 31.12.2020
Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
SWAP TOWAROWY - 0,2 - -
sprzedaż - 0,2 - -

Pobierz XLS

9.5. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Grupa w każdym obszarze swojej działalności jest narażona na występowanie różnego rodzaju ryzyk. Grupa dbając o realizację celów strategicznych, aktywnie zarządza ryzykami występującymi w swojej działalności, dążąc do maksymalnego ograniczenia lub wyeliminowania ich potencjalnego negatywnego wpływu na wynik. Poza omówionymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ryzykami o charakterze finansowym, Grupa jest narażona na ryzyka o charakterze niefinansowym, m.in. ryzyka związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym i rynkowym, ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ryzyka środowiskowe oraz związane z otoczeniem prawnym. Czynniki ryzyka o charakterze niefinansowym zostały szczegółowo opisane w Punkcie 4.2 Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

9.5.1. Czynniki ryzyka finansowego

Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na następujące ryzyka finansowe: ryzyko rynkowe (w tym: ryzyko cenowe, ryzyko zmiany kursów walut oraz ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności.

Z czego wynika narażenie

Wycena

Zarządzanie ryzykiem / wdrożone instrumenty

Ryzyko cenowe

Przyszłe kontrakty handlowe związane ze sprzedażą węgla metalurgicznego (koksowego), którego cena pozostaje powiązana z kwotowaniami tego surowca na rynku globalnym (JSW opiera ceny na notowaniach węgli australijskich, będących wyznacznikiem cen światowych)

Prognozy przepływów pieniężnych.

Analiza wrażliwości/ scenariuszowa

FX Swap

Zgodnie z Polityką i procedurą zarządzania ryzykiem cen węgla koksowego JSW S.A.

Ryzyko zmian kursów walut

Planowana, zakontraktowana sprzedaż towarów i produktów, których cena jest indeksowana lub denominowana w walucie innej niż PLN.

Ujęte aktywa finansowe i zobowiązania wyrażone w walutach innych niż PLN.

Analiza wrażliwości/ scenariuszowa

Instrumenty pochodne - FX Forward

hedging naturalny

Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Walutowym Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz lokaty, aktywa z tytułu inwestycji w portfel aktywów FIZ, kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu leasingu – oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych

Analiza wrażliwości/ scenariuszowa

Grupa nie wykorzystuje instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe koncentruje się w następujących obszarach: należności handlowe, środki pieniężne i lokaty bankowe, instrumenty pochodne, inwestycje w portfel aktywów FIZ.

Analiza wiekowa

Ratingi kredytowe

Dywersyfikacja odbiorców, wymaganie zabezpieczenia, stosowanie przedpłat lub ubezpieczanie należności, monitoring kontrahentów.

Współpraca wyłącznie z bankami o wysokiej wiarygodności. Dywersyfikacja ryzyka poprzez ustalanie maksymalnego stopnia koncentracjitransakcji pochodnych

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko niedoboru środków pieniężnych lub braku dostępu do krótkoterminowego finansowania, prowadzące do przejściowej lub trwałej utraty zdolności do regulowania zobowiązań finansowych lub narzucające konieczność pozyskania finansowania na niekorzystnych warunkach.

Strategia i roczne prognozy (PTE)

Monitoring płynności JSW

Dzienne monitorowanie dostępnych środków pieniężnych w perspektywie miesięcznej.

Dywersyfikacja źródeł finansowania i wykorzystywania dostępnych narzędzi, m.in.:

 • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego,
 • Fundusz Stabilizacyjny - bufor bezpieczeństwa,
 • system zarządzania środkami pieniężnymi CPR,

Wdrożona Polityka zarzadzania płynnością wraz z procedurą w Grupie Kapitałowej JSW

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest wykonywane na szczeblu Zarządu JSW. Monitorowaniem ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyk finansowych zajmują się wyodrębnione komórki organizacyjne (zespoły). Zarząd określa pisemne zasady ogólnego zarządzania ryzykiem, a także polityki obejmujące określone obszary ryzyka, takie jak ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko utraty płynności.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku sytuacja finansowa Grupy wskazuje na wciąż niskie podstawowe mierniki płynności. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż Grupa dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi w Funduszu Stabilizacyjnym, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane są w pozycji długoterminowych aktywów finansowych, a zatem nie są uwzględniane w kalkulacji klasycznych mierników płynności. Środki pieniężne ulokowane w certyfikaty inwestycyjne stanowią zabezpieczenie potrzeb płynnościowych i inwestycyjnych w okresie dekoniunktury. Ponadto, aktualne projekcje finansowe opisujące sytuację finansową JSW w okresie nadchodzących 12 miesięcy wskazują na poprawę przepływów pieniężnych na poziomie operacyjnym oraz wyniku finansowego, jako konsekwencja pozytywnych trendów rynkowych na rynku węgla koksowego i stali odnotowanych od końca II kwartału 2021 roku oraz utrzymujących się w 2022 roku. Jednocześnie okres generowania ujemnych przepływów pieniężnych przez Grupę na poziomie działalności operacyjnej i finansowej zabezpieczony jest mechanizmem Cash Poolingu Rzeczywistego, a co za tym idzie wdrożonymi w poprzednich latach rozwiązaniami zarządzania gotówką na poziomie Grupy. W 2021 roku mechanizm CPR zasilany był w znacznej mierze wpływami wygenerowanymi przez spółkę zależną JSW KOKS. Projekcje finansowe zakładają również sukcesywną spłatę przez JSW zobowiązań z tytułu zaciągniętego finansowania.

a. Ryzyko cenowe

Przez ryzyko cen produktów Grupa rozumie możliwość niekorzystnego wpływu zmian cen produktów na jej wynik finansowy. Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych; cykle koniunkturalne pokazują wahania cen w tych sektorach. Ceny węgla koksowego są mocno uzależnione od popytu na globalnym rynku hutniczo-stalowym, natomiast ceny węgla do celów energetycznych są dodatkowo uzależnione również od innych producentów krajowych. Brak jednolitych kwartalnych benchmarków dla węgla koksowego, oparcie negocjacji cenowych z kontrahentami na cenach referencyjnych wyznaczanych w oparciu o dzienne notowania indeksów cenowych, duża zmienność rynku wynikająca z silnej koncentracji głównych światowych producentów węgla koksowego oraz znaczącej koncentracji odbiorców, mogą prowadzić do znacznych wahań okresowych cen węgla koksowego uzyskiwanych przez JSW.

JSW ograniczając ryzyko wahań notowań dziennych indeksów, najczęściej wyznacza ceny referencyjne do negocjacji z odbiorcami w oparciu o notowania węgla koksowego klasy premium hard HCC FOB Australia uśredniane według dwóch metod:

 • z wykorzystaniem ceny referencyjnej określanej według metody Nippon Steel. Nippon Steel – referencyjna cena kwartalna: średnia z dwóch pierwszych miesięcy danego kwartału i ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego dla dwóch indeksów: S&P Global Platts Premium Low Vol FOB Australia oraz TSI Premium Hard FOB Australia,
 • metoda wyznaczania cen (Q-1) – referencyjne ceny kwartalne wyliczane na podstawie średniej notowań z poprzedniego kwartału The Steel Index (TSI) – cena referencyjna węgla koksowego klasy premium hard HCC wykorzystywana przy ustalaniu kontraktów terminowych.

Na średnią cenę węgla koksowego w danym kwartale wpływają notowania z pięciu miesięcy (poprzedniego kwartału i dwóch pierwszych miesięcy kwartału bieżącego), co uśrednia gwałtowne wahania i wpływa na większą stabilizację cen JSW.
Ceny koksu negocjowane są w oparciu o bieżące uwarunkowania rynkowe. Obecność Grupy na rynkach europejskich i zamorskich pozwala na pełniejsze rozpoznanie rynku, efektywne zarządzanie sprzedażą i polityką cenową w zależności od uwarunkowań na tych rynkach.
Procesy zmian właścicielskich w hutnictwie światowym, postępująca konsolidacja przemysłu stalowego, mogą wpływać na wzrost siły przetargowej odbiorców. Grupa stale monitoruje poziom ekspozycji przychodów od największych kontrahentów oraz poszukuje możliwości dywersyfikacji sprzedaży.
W przypadku zmian cen na rynku oraz dla zapewnienia stabilnej alokacji wolumenów na rynku, Grupa minimalizuje ich wpływ na sytuację finansową podejmując takie działania jak:

 • optymalizacja wolumenu produkcji, z uwzględnieniem wymagań ilościowych i jakościowych kontrahentów (stabilność parametrów oraz ich dotrzymywanie wpływa na stabilizację przychodów Grupy oraz możliwość uzyskiwania wyższych relacji cen węgli JSW w stosunku do cen referencyjnych),
 • optymalizacja struktury produkcji, celem zwiększenia efektywności sprzedaży produktów (zwiększenie produkcji produktów o korzystniejszej cenie i znajdujących zbyt w danym okresie – optymalizacja struktury sprzedaży),
 • optymalizacja kierunków sprzedaży produktów (m.in. wykorzystanie renty geograficznej, współpraca w oparciu o umowy wieloletnie, co przekłada się na stabilizację przychodów).

Dekoniunktura w gospodarkach globalnych, w szczególności w branży stalowej i energetycznej lub zdarzenia mogące skutkować znaczącym spadkiem popytu na węgiel i koks mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy.

Aby zareagować na zmianę cen w odpowiednim momencie Grupa prowadzi stały monitoring rynków, ich analizę oraz śledzi na bieżąco trendy cenowe na rynku węgla, koksu, stali i energii elektrycznej oraz frachtów kolejowych i morskich. Prowadzona jest również analiza możliwości i warunków alternatywnego pozyskania przez odbiorców węgla lub koksu z rynku krajowego lub z rynków zagranicznych, w tym głównie zamorskich. Warunki kontraktów długoterminowych umożliwiają okresowe negocjacje cen. Realizując cele zarządzania ryzykiem Grupa działa w ramach zasad opisanych w Procedurze Handlowej Grupy Kapitałowej JSW oraz w ramach zasad Komitetu Ryzyka Finansowego Grupy Kapitałowej JSW.

Nadrzędnym celem przyjętych w Grupie zasad zarządzania ryzykiem cen węgla koksowego jest zmniejszenie wpływu fluktuacji cen węgla koksowego na generowane przez Grupę przepływy pieniężne do akceptowalnego poziomu. Grupa zakłada, że wskutek stosowania zasad zarządzania ryzykiem cen węgla koksowego opisanych w Polityce Zarządzania Ryzykiem Cen Węgla Koksowego zwiększane będzie prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych przepływów pieniężnych oraz stabilność jej planowanego wzrostu w dłuższym okresie.

Proces zarządzania ryzykiem cen węgla koksowego realizowany jest z zachowaniem rozdziału ról i obowiązków dotyczących funkcji wykonawczych (powiązanych z zawieraniem transakcji pochodnych) od funkcji kontrolnych, nadzorczych czy zarządczych.
W Grupie funkcjonuje Komitet Ryzyka Finansowego, który pełni funkcje doradcze dla Zarządu JSW w zakresie zarządzania ryzykiem cen węgla koksowego. W ramach przyznanego przez Zarząd JSW limitu Komitet Ryzyka Finansowego może podejmować decyzję o wdrożeniu strategii zabezpieczeń lub w przypadku, w którym taki limit jest lub zostałby przekroczony, rekomendować ich implementację do Zarządu JSW.

Grupa wdrożyła w 2021 roku transakcje zabezpieczające ryzyko zmian cen węgla koksowego – swap towarowy o łącznym nominale 189 tys. ton i okresie zapadalności do listopada 2022 roku. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku Grupa posiadała czynne transakcje zabezpieczające ryzyko zmiany cen węgla o łącznym nominale 179 tys. ton., których wartość godziwa wyniosła (39,7) mln PLN. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku Grupa nie posiadała czynnych transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany cen węgla.

Grupa nie posiada istotnych inwestycji w kapitałowe papiery wartościowe. W związku z tym nie jest narażona na ryzyko cenowe dotyczące zmian cen tego typu inwestycji.

b. Ryzyko zmiany kursów walut

Grupa jest narażona na znaczące ryzyko zmiany kursów walut wynikające z ekspozycji walutowej, które może wpłynąć na wysokość przyszłych przepływów pieniężnych oraz wynik finansowy. Głównym źródłem ryzyka walutowego w Grupie jest sprzedaż produktów:

 • denominowana w EUR i USD,
 • indeksowana do EUR i USD.

Wybrane pozycje denominowane w walutach obcych po przeliczeniu na PLN przedstawiają się następująco:

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE 31.12.2021 31.12.2020
EUR USD EUR USD
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30,3 25,0 11,4 0,1
Należności handlowe 480,6 104,6 209,4 69,9
Pochodne instrumenty finansowe wyceniane przez wynik finansowy (aktywa) 2,7 7,2 - 7,4
Pochodne instrumenty zabezpieczające (aktywa) 0,5 0,3 - 0,4
Zobowiązania handlowe (9,4) (0,6) (9,9) (0,5)
Kredyty i pożyczki - (259,4) - (280,2)
Pochodne instrumenty finansowe wyceniane przez wynik finansowy (zobowiązania) (0,1) (50,4) (4,9) (1,5)
Pochodne instrumenty zabezpieczające (zobowiązania) (0,3) (6,5) (2,7) -
EKSPOZYCJA NETTO 504,3 (179,7) 203,3 (204,4)

Pobierz XLS

Stopień wrażliwości Grupy na wzrost i spadek kursu EUR/PLN i USD/PLN przedstawiony jest w poniższej tabeli. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie nierozliczone na koniec okresu sprawozdawczego pozycje denominowane w walutach obcych i prezentuje potencjalną zmianę wartości aktywów i zobowiązań finansowych w wyniku zmiany kursu walutowego. Analiza wrażliwości skalkulowana jest w oparciu o zmienność implikowaną publikowaną przez serwis Reuters na dzień 31 grudnia 2021 roku dla okresu bieżącego oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku dla danych porównawczych.

Analiza wrażliwości na zmiany kursów walutowych*:

    Kurs EUR/PLN Kurs USD/PLN
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
zysk netto inne całkowite dochody zysk netto inne całkowite dochody zysk netto inne całkowite dochody zysk netto inne całkowite dochody
zmiana % 6,1% 5,9% 9,2% 10,1%
Zmiana wartości aktywów finansowych 31,3 - 13,0 - 12,0 - 7,1 -
Zmiana wartości zobowiązań finansowych (25,1) (6,7) (12,6) (9,3) (29,2) (41,9) (23,8) (30,5)
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem
lub inne całkowite dochody
6,2 (6,7) 0,4 (9,3) (17,2) (41,9) (16,7) (30,5)
Efekt podatkowy (1,2) 1,3 (0,1) 1,8 3,3 8,0 3,2 5,8
WPŁYW NA WYNIK NETTO 5,0 - 0,3 - (13,9) - (13,5) -
WPŁYW NA INNE CAŁKOWITE DOCHODY - (5,4) - (7,5) - (33,9) - (24,7)

* Przy spadku kursów walutowych (odchylenie o -%) analiza wrażliwości przyjmuje identyczne wartości jak w powyższej tabeli, lecz ze znakiem przeciwnym.

Pobierz XLS

Celem nadrzędnym polityki Grupy jest ograniczenie do minimum ryzyka kursowego wynikającego z ekspozycji walutowej. Grupa na bieżąco mierzy ryzyko walutowe, a także podejmuje działania mające na celu minimalizację jego wpływu na sytuację finansową. Zarządzanie ryzykiem walutowym w Grupie odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Walutowym Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Grupa stosuje podział funkcji pełnionych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomiędzy funkcje wykonawcze, decyzyjne, nadzorcze, kontroli i analityczne (zasada „podziału zadań”).

W Grupie funkcjonuje Komitet Ryzyka Finansowego, który jest odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, w szczególności za podejmowanie decyzji w zakresie zabezpieczania zakontraktowanych i planowanych przepływów pieniężnych.

Mając na celu eliminowanie ryzyka kursowego Grupa w 2021 roku zawierała transakcje Fx Forward (zewnętrzne), zgodnie z przyjętymi przez Zarząd JSW i Komitet Ryzyka Finansowego współczynnikami zabezpieczeń. Okres zapadalności zawartych transakcji nie przekraczał 18 miesięcy.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym Grupa stosuje hedging naturalny tj. zaciąga kredyty oraz w niewielkim stopniu dokonuje zakupów materiałów, usług lub dóbr inwestycyjnych w walutach obcych, w których osiąga przychody.

Rachunkowość zabezpieczeń

Jednostka dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Co do zasady do rachunkowości zabezpieczeń wyznaczane są transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję denominowaną, których termin zapadalności jest dłuższy niż 6 miesięcy. W momencie ustanowienia zabezpieczenia JSW formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające. Skuteczność stosowanych przez Jednostkę dominującą instrumentów finansowych zabezpieczających jest na bieżąco monitorowana i podlega ciągłej ocenie.

W 2021 roku Grupa wyznaczyła do rachunkowości zabezpieczeń transakcje Fx Forward o nominale 46,0 mln EUR i 67,0 mln USD.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa posiadała czynne transakcje pochodne Fx Forward o łącznym nominale 111,5 mln EUR i 116,0 mln USD, z czego 24,0 mln EUR i 48,0 mln USD stanowią transakcje zabezpieczające w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. Transakcje pochodne stanowią zabezpieczenie wpływów ze sprzedaży produktów i towarów, które Grupa spodziewa się otrzymać w okresie do grudnia 2022 roku.

Część skuteczna zmiany wartości godziwej transakcji zabezpieczających w kwocie (26,4) mln PLN została odniesiona w inne całkowite dochody. Część nieskuteczna zmiany wartości godziwej transakcji zabezpieczających oraz zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych nie wyznaczonych do rachunkowości zabezpieczeń w wysokości (40,9) mln PLN została odniesiona w wynik finansowy okresu. W wyniku realizacji pozycji zabezpieczanej w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w wynik finansowy została odniesiona kwota (3,1) mln PLN (wartość ta skorygowała przychody ze sprzedaży koksu – Nota 4.1.)

W 2020 roku Grupa wyznaczyła do rachunkowości zabezpieczeń transakcje Fx Forward o nominale 88,0 mln EUR i 6,0 mln USD.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała czynne transakcje pochodne Fx Forward o łącznym nominale 78,3 mln EUR i 68,6 mln USD, z czego 34,0 mln EUR i 6,0 mln USD stanowią transakcje zabezpieczające w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. Transakcje pochodne stanowią zabezpieczenie wpływów ze sprzedaży produktów i towarów, które Grupa spodziewa się otrzymać w okresie do grudnia 2021 roku.

Grupa w 2020 roku wyznaczyła do rachunkowości zabezpieczeń kredyt denominowany w USD (zaciągnięty w roku 2020) na instrument zabezpieczający przyszłe przepływy denominowane w USD. Celem podejmowanych przez Grupę działań zabezpieczających przed ryzykiem zmiany kursu USD/PLN jest zagwarantowanie określonego poziomu wartości złotowej wpływów walutowych generowanych w USD z tytułu realizowanej przez Grupę sprzedaży koksu. Pozycję zabezpieczaną stanowią wysoce prawdopodobne przyszłe przepływy pieniężne wyrażone w USD realizujące się w okresach spłaty rat kapitałowych odpowiednio do wysokości raty kapitałowej w USD. Szczegółowe zestawienie dat i wolumenu wyznaczonego instrumentu zabezpieczającego określa przyjęty przez Grupę harmonogram spłaty rat kapitałowych.

Część skuteczna zmiany wartości godziwej transakcji zabezpieczających w kwocie (26,2) mln PLN została odniesiona w inne całkowite dochody. Część nieskuteczna zmiany wartości godziwej transakcji zabezpieczających oraz zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych nie wyznaczonych do rachunkowości zabezpieczeń w wysokości 1,2 mln PLN została odniesiona w wynik finansowy okresu. W wyniku realizacji pozycji zabezpieczanej w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w wynik finansowy została odniesiona kwota (53,4) mln PLN (po zmianie zasad prezentacji kwota ujęta w przychodach ze sprzedaży).

Transakcje walutowe oraz swapy towarowe otwarte na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Termin rozliczenia transakcji
Typ transakcji do 1 m-ca od 2 do 3 m-cy od 4 do 6 m-cy od 7 do 12 m-cy Razem
TRANSAKCJE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
FX Forward 1,0 0,1 (0,9) (1,1) (0,9)
Swapy towarowe (9,2) (18,8) (13,2) 1,5 (39,7)
TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE
FX Forward (2,6) (1,1) (2,6) 0,3 (6,0)
RAZEM (10,8) (19,8) (16,7) 0,7 (46,6)

Pobierz XLS

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Termin rozliczenia transakcji
Typ transakcji do 1 m-ca od 2 do 3 m-cy od 4 do 6 m-cy od 7 do 12 m-cy Razem
TRANSAKCJE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
FX Forward (3,7) 3,0 1,3 0,4 1,0
TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE
FX Forward - (0,4) (1,5) (0,4) (2,3)
RAZEM (3,7) 2,6 (0,2) - (1,3)

Pobierz XLS

c. Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych

Głównym źródłem ryzyka stopy procentowej w Grupie są:

 • inwestycje w portfel aktywów FIZ,
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz lokaty,
 • kredyty i pożyczki,
 • zobowiązania z tytułu leasingu.

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim faktu, iż przepływy pieniężne mogą ulec zmianie w wyniku zmian rynkowych stóp procentowych. Grupa częściowo finansuje swoją działalność operacyjną i inwestycyjną kapitałem obcym oprocentowanym według zmiennych stóp procentowych i inwestuje wolne środki pieniężne w aktywa finansowe również w większości oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych wynika głównie ze zmienności następujących stawek referencyjnych: WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBID 1M, LIBOR 3M dla USD.

Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej narażone na zmianę stóp procentowych prezentuje poniższa tabela:

  31.12.2021 31.12.2020
stałe zmienne stałe zmienne
Długoterminowe aktywa finansowe:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych - 362,4 - 348,4
Inwestycje w portfel aktywów FIZ - 767,5 - 612,0
Krótkoterminowe aktywa finansowe:
Lokaty bankowe 9,6 - 5,2 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 299,8 - 1 597,3 -
Długoterminowe zobowiązania finansowe:
Kredyty i pożyczki 649,6 707,6 964,0 722,3
Zobowiązania z tytułu leasingu 245,0 55,8 347,4 58,8
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe:
Kredyty i pożyczki 360,8 98,2 257,3 64,2
Zobowiązania z tytułu leasingu 204,7 33,3 196,8 29,9
Zobowiązania FIZ - 259,8 - 121,3

Pobierz XLS

Grupa nie wykorzystuje instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

W poniższych tabelach zaprezentowano potencjalny wpływ na wynik netto zmiany stóp procentowych (analizę wrażliwości na zmiany stóp procentowych). Analiza obejmuje wyłącznie pozycje instrumentów finansowych narażonych na ryzyko zmiany stopy procentowej według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy. Przyjęty w 2021 roku poziom wahań stóp procentowych odzwierciedla hipotetyczną zmianę poziomu stopy referencyjnej w PLN.

Wpływ wzrostu stopy procentowej:

Stopa procentowa PLN Stopa procentowa USD
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Zmienność w punktach bazowych + 50pb + 50pb + 50pb + 50pb
Zmiana wartości aktywów finansowych 4,4 4,7 - -
Zmiana wartości zobowiązań finansowych (3,2) (3,2) (1,3) (1,4)
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem 1,2 1,5 (1,3) (1,4)
Efekt podatkowy (0,2) (0,3) 0,2 0,3
WPŁYW NA ZYSK NETTO 1,0 1,2 (1,1) (1,1)

Pobierz XLS

Wpływ spadku stopy procentowej:

Stopa procentowa PLN Stopa procentowa USD
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Zmienność w punktach bazowych - 50pb - 50pb - 50pb - 50pb
Zmiana wartości aktywów finansowych (4,4) (4,7) - -
Zmiana wartości zobowiązań finansowych 3,2 0,8 1,3 0,3
Wpływ na wynik przed opodatkowaniem (1,2) (3,9) 1,3 0,3
Efekt podatkowy 0,2 0,7 (0,2) (0,1)
WPŁYW NA ZYSK NETTO (1,0) (3,2) 1,1 0,2

Pobierz XLS

Grupa jest głównie narażona na ryzyko zmiany stopy procentowej w PLN i USD.

d. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe w Grupie koncentruje się w następujących obszarach:

 • należności handlowe,
 • środki pieniężne i lokaty bankowe,
 • instrumenty pochodne,
 • inwestycje w portfel aktywów FIZ (listy zastawne, obligacje, należności z transakcji buy sell back, depozyty, środki pieniężne i ich ekwiwalenty).

Grupa ocenia, że maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy sięga pełnej wartości księgowej należności handlowych (bez uwzględnienia wartości godziwej przyjętych zabezpieczeń), środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz aktywów finansowych w postaci terminowych lokat bankowych i aktywów FIZ.

Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi

Ryzyko kredytowe identyfikowane w zakresie należności handlowych związane jest z ich koncentracją i terminowością obsługi. Sprzedaż realizowana jest do ograniczonej liczby odbiorców, stąd występuje koncentracja ryzyka związanego z należnościami handlowymi. Wdrożona w poprzednich latach polityka handlowa w Grupie w zakresie sprzedaży koksu, poprzez dywersyfikację odbiorców wpływa na obniżenie ryzyka kredytowego związanego z należnościami handlowymi.

W 2021 roku dominującym odbiorcą pozostaje nadal Grupa ArcelorMittal oraz spółki, w których Skarb Państwa posiada udziały, od których należności stanowią odpowiednio 43,7% i 15,4% ogółu należności handlowych na dzień 31 grudnia 2021 roku. Udział Grupy ArcelorMittal w należnościach handlowych Grupy jest wyższy w porównaniu do roku poprzedniego, a udział spółek, w których Skarb Państwa posiada udziały w należnościach handlowych Grupy jest niższy w porównaniu do roku poprzedniego (w 2020 roku udział ten wynosił odpowiednio 27,0% i 16,3% ogółu należności handlowych).

Restrykcje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, w tym wstrzymanie funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu, mogą pogorszyć sytuację finansową odbiorców, co może niekorzystnie wpłynąć na terminowość regulowania zobowiązań.

Grupa funkcjonując na zmiennym rynku narażona jest na ryzyko nieściągalności należności. W większości klientami Grupy są duże koncerny hutnicze o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz krajowe zakłady energetyki zawodowej, co ogranicza ww. ryzyko. Od odbiorców o ugruntowanej pozycji, ze względu na strategiczny charakter współpracy oraz możliwość oceny ich dokumentacji finansowej, Grupa nie wymaga zabezpieczeń. Wobec pozostałych odbiorców wymagane są zabezpieczenia: np. nieodwołalna akredytywa, weksel in blanco. Klienci, którzy nie mogą złożyć zaakceptowanego przez Grupę zabezpieczenia mogą dokonywać zakupu na zasadach przedpłaty lub należności od nich są ubezpieczane w firmach ubezpieczeniowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ubezpieczeniu podlegało 15,1% należności handlowych Grupy, zabezpieczonych w formie akredytywy było 3,3% należności handlowych Grupy (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ubezpieczeniu podlegało 16,7% należności handlowych, a zabezpieczonych w formie akredytywy było 11,9% należności handlowych Grupy).

Mając na uwadze powyższe zabezpieczenia oraz dotychczasową współpracę z odbiorcami, ryzyko nieściągalności należności oszacowano jako niskie.

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

Ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest ograniczone, ponieważ Grupa lokuje swoje środki pieniężne w bankach o ugruntowanej pozycji rynkowej i posiadających rating przyznawany przez międzynarodowe agencje ratingowe.
Koncentracja środków finansowych w bankach*:

Bank Rating Agencja ratingowa 31.12.2021 31.12.2020
A A- FITCH 47,9% 20,5%
B A2 Moody’s 29,6% 60,8%
C BBB+ FITCH 21,4% 17,7%
Pozostałe - - 1,1% 1,0%
      100,0% 100,0%

Pobierz XLS

* Powyższa informacja pokrywa środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe zaprezentowane w Nocie 7.8, Nocie 7.11. oraz Nocie 7.12. oraz środki zgromadzone na rachunkach ZFŚS.
Biorąc pod uwagę powyższe ratingi kredytowe instytucji finansowych, poziom ryzyka związanego z działalnością lokacyjną, pomimo znaczącej koncentracji, Zarząd oszacowuje jako niski.

Ryzyko kredytowe związane z pochodnymi instrumentami finansowymi

Grupa dokonuje doboru banków współpracujących na płaszczyźnie transakcji terminowych na analogicznych zasadach, jak w przypadku lokowania czasowo wolnych środków finansowych. Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Walutowym Grupy Kapitałowej, Grupa zabezpiecza ryzyko walutowe m.in. poprzez wykorzystanie hedgingu naturalnego oraz zawieranie transakcji zabezpieczających z bankami. W celu minimalizacji ryzyka związanego z zawieraniem transakcji zabezpieczających Grupa współpracuje wyłącznie z bankami o wysokiej wiarygodności. W celu dywersyfikacji ryzyka związanego z zawieraniem transakcji zabezpieczających, Komitet Ryzyka Finansowego ustala maksymalny stopień koncentracji transakcji pochodnych (maksymalny nominał otwartych transakcji w jednym banku). Proces zabezpieczania ryzyka walutowego podlega ciągłemu monitoringowi. Najwyższy stopień koncentracji w jednym banku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi około 25% dopuszczalnego limitu (w 2020 roku: około 15% dopuszczalnego limitu).

Ryzyko kredytowe związane z inwestycjami w portfel aktywów FIZ

Ryzyko kredytowe związane z inwestycjami w portfel aktywów FIZ zostało przedstawione w Nocie 7.7

e. Ryzyko utraty płynności

W związku z ponoszeniem wysokich wydatków o charakterze inwestycyjnym, silnym uzależnieniem przepływów pieniężnych od cen sprzedaży węgla i koksu, w okresach dekoniunktury Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności.

W 2021 roku Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które jednak nie przewyższają łącznych ujemnych przepływów na działalności inwestycyjnej oraz działalności finansowej. W konsekwencji saldo dostępnych środków pieniężnych zmniejszyło się w porównaniu do końca poprzedniego roku, jednak ich poziom nie stwarza ryzyka utraty zdolności do kontynuacji działalności.

Materializacja ryzyka utraty płynności jest jednym z najistotniejszych czynników, który może wpływać na kontynuację prowadzenia przez Grupę działalności. Dlatego też Grupa podejmuje szereg działań strategicznych i operacyjnych w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności.

Zarządzanie płynnością

Nadrzędnym zadaniem Grupy w procesie zarządzania ryzykiem płynności jest bieżąca kontrola i planowanie poziomu płynności. Intencją Grupy jest również zachowanie prawidłowej struktury finansowania poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu źródeł finansowania o charakterze długoterminowym.

Proces zarządzania ryzykiem utraty płynności w Grupie wspomagany przez wdrożoną Politykę zarzadzania płynnością wraz z procedurą w Grupie Kapitałowej JSW, zakłada między innymi efektywne monitorowanie i raportowanie pozycji płynnościowej umożliwiającej podejmowanie działań prewencyjnych w sytuacji zagrożenia utraty płynności oraz utrzymywanie odpowiedniego (minimalnego) poziomu dostępnych środków na obsługę bieżących płatności.

Grupa realizuje politykę w zakresie zarządzania płynnością, polegającą na dywersyfikacji źródeł finansowania i wykorzystywania dostępnych narzędzi do efektywnego zarządzania płynnością. W celu zwiększenia bezpieczeństwa płynności Grupy wykorzystano m.in. następujące:

  a) Jednostka dominująca posiada utworzony Fundusz Stabilizacyjny który w czasach dekoniunktury stanowi bufor bezpieczeństwa w razie konieczności ponoszenia wydatków nieznajdujących pokrycia we wpływach. Wartość aktywów netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 507,7 mln PLN. Środki ulokowane w portfel aktywów FIZ są istotnym elementem „Bufora Gotówki”, tj. zobowiązania wynikającego z umowy finansowania zawartej z Konsorcjum.

Grupa zmierza do utrzymania Funduszu oraz odbudowy jego wartości kiedy warunki rynkowe będą sprzyjające.

  b)  W grudniu 2020 roku JSW podpisała umowę pożyczki płynnościowej na kwotę 1,0 mld PLN oraz umowę pożyczki preferencyjnej na kwotę 173,6 mln PLN z PFR w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Umowę pożyczki preferencyjnej z PFR podpisała w 2020 roku także spółka JSW KOKS na kwotę 24,9 mln PLN. Pożyczki w całości zostały uruchomione w grudniu 2020 roku. W dniu 31 marca 2021 roku JSW i JSW KOKS w ramach uzyskanych pożyczek preferencyjnych w łącznej wysokości 198,5 mln PLN (JSW: 173,6 mln PLN, JSW KOKS: 24,9 mln PLN) zwróciły się do PFR z wnioskami o umorzenie ich części, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w umowach oraz w Regulaminie Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", tj. do 75% „Faktycznej Szkody Covid”. W dniu 23 września 2021 roku JSW oraz JSW KOKS otrzymały od PFR „Oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczek preferencyjnych” odpowiednio w kwotach 89,2 mln PLN oraz 18,7 mln PLN. Umorzenie pożyczek nastąpiło ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku. Umorzenie skutkuje zmianą harmonogramu spłat rat pożyczki proporcjonalnie o kwotę umorzenia.

W dniu 28 czerwca 2021 roku zostały podpisane aneksy do umów JSW: pożyczki preferencyjnej oraz pożyczki płynnościowej, na mocy których zostały zmienione harmonogramy spłaty rat kapitałowych tych pożyczek. Raty kapitałowe przypadające na II i III kwartał 2021 roku zostały zmniejszone w sumie o 145,7 mln PLN, z czego 122,9 mln PLN dotyczy pożyczki płynnościowej, a 22,8 mln PLN dotyczy pożyczki preferencyjnej. Raty kapitałowe wymagalne w kolejnych kwartałach zostały odpowiednio zwiększone.

W dniu 29 października 2021 roku JSW KOKS dokonała spłaty pozostałej części pożyczki preferencyjnej PFR w wysokości 4,1 mln PLN.

Wyżej wymienione umowy zostały szczegółowo opisane w Nocie 6.1

  c) Spółki z Grupy podpisały w 2021 roku umowy pożyczki z NFOŚiGW o wartości 165,2 mln PLN oraz umowę pożyczki z WFOŚiGW o wartości 70,0 mln PLN, ponadto po dniu kończącym okres sprawozdawczy jednostka zależna PBSz podpisała aneks przedłużający o dwa lata umowę linii wielocelowej z BGK o wartości 20,0 mln PLN oraz aneks przedłużający o rok umowę limitu kredytu wielocelowego z PKO BP o wartości 20,0 mln PLN oraz.

  d) Ponadto Spółki z Grupy korzystały z możliwości odroczenia płatności zobowiązań publicznoprawnych (szerzej w Nocie 10.6).

  e) W celu efektywniejszego zarządzania bieżącą płynnością finansową w Grupie funkcjonuje system zarządzania środkami pieniężnymi - CPR.

W związku z podjętymi przez Grupę działaniami mającymi na celu ograniczenie ryzyka utraty płynności, Grupa ocenia aktualny poziom ryzyka utraty płynności jako akceptowalny.

Grupa w ciągu kolejnych 12 miesięcy, nie identyfikuje ryzyka niewywiązania się z umów finansowania i zakłada utrzymanie umownego poziomu długu netto/EBITDA oraz pozostałych wskaźników finansowych uwzględnionych w umowie z Konsorcjum. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Grupa ocenia, że posiada wystarczające źródła finansowania do realizacji bieżących zobowiązań, płatności związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z umów finansowania oraz zawartych z PFR umów pożyczki płynnościowej i preferencyjnej zgodnie z harmonogramem, a także zaplanowanych wcześniej strategicznych projektów.

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Grupy w odpowiednich przedziałach wiekowych, na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień kończący okres sprawozdawczy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne. Salda zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o charakterze finansowym przypadające do spłaty w terminie 12 miesięcy są wykazywane w wartościach księgowych, ponieważ wpływ dyskonta jest nieistotny pod względem wartości.

  Poniżej roku Od 1 do 2 lat Od 2 do 5 lat Ponad 5 lat Razem
STAN NA 31 GRUDNIA 2021
Kredyty i pożyczki 501,6 491,4 893,9 78,8 1 965,7
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym 1 206,6 1,8 3,6 23,2 1 235,2
Zobowiązania z tytułu leasingu 234,5 125,6 68,0 346,3 774,4
Pochodne instrumenty finansowe (rozliczane brutto) 829,5 - - - 829,5
RAZEM 2 772,2 618,8 965,5 448,3 4 804,8
STAN NA 31 GRUDNIA 2020
Kredyty i pożyczki 355,6 463,2 1 261,4 84,8 2 165,0
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym 1 213,6 2,7 3,7 24,5 1 244,5
Zobowiązania z tytułu leasingu 232,1 201,1 108,8 358,2 900,2
Pochodne instrumenty finansowe (rozliczane brutto) 461,2 - - - 461,2
RAZEM 2 262,5 667,0 1 373,9 467,5 4 770,9

Pobierz XLS

9.5.2. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Zarządzanie ryzykiem

Celem nadrzędnym zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie wiarygodności kredytowej oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych, które obrazują właściwą relację zadłużenia do poziomu kapitałów.

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym obejmuje m.in. monitorowanie wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA, który jest obliczany na poziomie Grupy, w oparciu o uregulowania i definicje ujęte w umowie finansowania, zawartej przez JSW z Konsorcjum. Zgodnie z wymogami wyżej wymienionej umowy finansowania, priorytetowe dla Grupy jest utrzymanie wysokości wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA na poziomie nie przekraczającym 3,3x. Według zapisów umowy finansowania, JSW jest zobowiązana do przedstawienia stosownych wyliczeń wskaźnika według stanu na koniec każdego kwartału. W dniu 9 grudnia 2020 roku Konsorcjum wydało zgodę na zawieszenie sankcji wynikających z niewypełnienia wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA za okres IV kwartału 2020 roku oraz I kwartału 2021 roku. Według wstępnych szacunków Jednostki dominującej na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania powyższy wskaźnik za 2021 rok zostanie spełniony.

Intencją Grupy jest również zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi oraz dążenie do dopasowania średniej zapadalności finansowania do okresu zwrotu z finansowanych aktywów.

Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Jednostka dominująca może podjąć decyzję w zakresie wypłaty dywidendy w danym roku dla Akcjonariuszy, która opisana jest w Prospekcie emisyjnym oraz zmian zasad i założeń w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych z tytułu dywidendy od spółek zależnych. Odstępstwem od zasad generalnych opisanych w Polityce dywidendowej mogą być wymogi stawiane przez instytucje finansowe i banki, które udzielają finansowania dla podmiotów należących do Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Jednostka dominująca posiada ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy, wynikające z umowy finansowania udzielonego przez Konsorcjum oraz umów pożyczki płynnościowej i preferencyjnej udzielonych przez PFR. Zgodnie z zawartymi przez JSW w grudniu 2020 roku umowami pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, Zarząd JSW jest zobowiązany m.in. do nierekomendowania uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji lub innej kwoty od lub w odniesieniu do swego kapitału zakładowego.

10.1. Pozycje warunkowe

Aktywa warunkowe

JSW z uwagi na wyroki sądów administracyjnych w zakresie możliwości opodatkowania obudów podziemnego wyrobiska górniczego, złożyła korekty deklaracji do gmin za lata nieobjęte postępowaniami podatkowymi. W tej sytuacji w II półroczu 2017 roku zaprzestała aktywowania w należnościach kolejnych zapłaconych do gmin podatków z tytułu opodatkowania obudowy określonych w decyzjach wymiarowych i zaczęła ujmować je jako należności warunkowe. Wysokość zapłaconych a możliwych potencjalnie do odzyskania kwot spornego podatku od nieruchomości wynosi 15,1 mln PLN.

Zobowiązania warunkowe

Grupa w ramach przyjętej polityki tworzenia rezerw ujmuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na szkody górnicze, które są skutkiem działalności eksploatacyjnej kopalń węgla kamiennego należących do JSW, w wartości bieżącej nakładów niezbędnych do wypełnienia zobowiązania. Grupie nie jest znana metoda ustalenia wartości przyszłych szkód górniczych, które wystąpią na skutek przeszłych działań eksploatacyjnych, która umożliwiłaby wiarygodne oszacowanie przyszłych kosztów ich likwidacji.

Zarząd JSW w dniu 30 marca 2021 roku podjął uchwałę o przedłużeniu okresu obowiązywania zawartego w dniu 5 maja 2011 roku Porozumienia zbiorowego zawartego pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami Związków Zawodowych działających w JSW, dotyczącego gwarancji zatrudnienia dla pracowników JSW. Zgodnie z zapisami zawartego w 2011 roku porozumienia gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW wynosiły 10 lat licząc od dnia upublicznienia akcji JSW na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy podjętej uchwały Zarządu JSW gwarancje pracownicze zostały przedłużone o okres kolejnych 10 lat.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 31 marca 2021 roku Zarząd JSW zawarł Porozumienie Zbiorowe z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w JSW, które zakłada gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia Porozumienia. W przypadku niedotrzymania przez Spółkę gwarancji zatrudnienia, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania w wysokości równej iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce w roku poprzedzającym rozwiązanie stosunku pracy i liczby miesięcy, które pozostają do upływu okresu gwarancji zatrudnienia (w przypadku pracowników administracyjnych nie więcej niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym). Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu zachowania aktualnych miejsc pracy i rozwoju JSW. Strony postanowiły, że Porozumienie będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW, a do tego czasu warunki umów o pracę pracowników zakładów JSW nie ulegną zmianom i nie będą podlegać wypowiedzeniom.

Naliczanie odsetek hipotetycznych zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z późniejszymi zmianami, następuje nie rzadziej, niż na koniec każdego kwartału. Wysokość naliczonych odsetek koryguje się następnie do wysokości, przewidywanego obciążenia Grupy przez kontrahentów z tytułu przysługującego im prawa. Odsetki hipotetyczne od zobowiązań naliczone za 2021 rok wyniosły 17,0 mln PLN. Pozostała część przewidywanego ryzyka obciążenia Grupy z tytułu naliczonych odsetek hipotetycznych za wydłużony termin płatności ujawniana jest jako zobowiązania warunkowe. Odsetki przedawniają się po upływie 3 lat od terminu płatności faktury, za którą odsetki przysługiwały. W roku 2021 JSW otrzymała noty odsetkowe za wydłużony termin płatności (za lata 2019-2021) w łącznej wartości 3,6 mln PLN. Łączna wartość zobowiązania warunkowego na koniec 2021 roku dotycząca lat 2019, 2020 to 26,9 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku czynne pozostawało poręczenie jednostki zależnej PBSz za zobowiązania PPG ROW-JAS Sp. z o.o. wobec Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wartość poręczenia to 4,9 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Grupie występowały czynne gwarancje ubezpieczeniowe na łączną kwotę 23,4 mln PLN.

Informacje o istotnych postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych

W 2021 roku spółki Grupy uczestniczyły w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością. Postępowania sądowe, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację finansową i rentowność Grupy zostały zaprezentowane w Punkcie 5.6. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

10.2. Przyszłe zobowiązania umowne

Przyszłe zobowiązania umowne

Przyszłe zobowiązania umowne zaciągnięte na dni kończące okresy sprawozdawcze, nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują:

  31.12.2021 31.12.2020
Zobowiązania umowne zaciągnięte w celu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 835,7 576,0
Pozostałe 46,4 17,3
RAZEM 882,1 593,3

Pobierz XLS

10.3. Połączenia jednostek gospodarczych, nabycia (objęcia) oraz sprzedaż udziałów/akcji

W 2021 i 2020 roku nie miały miejsca transakcje połączeń jednostek gospodarczych, nabycia czy sprzedaży udziałów/akcji, jak również transakcje powodujące zmiany w udziałach niekotrolujących

10.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na dzień 31 grudnia 2021 roku większościowym akcjonariuszem Grupy był Skarb Państwa.

Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi

W 2021 roku oraz w okresie porównawczym Skarb Państwa był bezpośrednim podmiotem dominującym najwyższego szczebla. W związku z powyższym wszystkie spółki należące do Skarbu Państwa (bezpośrednio i pośrednio) są podmiotami powiązanymi z Grupą. Zarząd Jednostki dominującej ujawnił w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym transakcje z istotnymi jednostkami powiązanymi, które zostały zidentyfikowane jako podmioty powiązane na podstawie jego najlepszej wiedzy.

Indywidualnie znaczące transakcje

W 2021 roku i w 2020 roku wszystkie transakcje Grupy z podmiotami powiązanymi dokonywane były na warunkach rynkowych oraz miały charakter typowy i zawierane były w normalnym trybie działalności.

W 2021 roku i 2020 roku nie zidentyfikowano indywidualnych transakcji przeprowadzonych między jednostkami Grupy i jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa, które były znaczące ze względu na nietypowy zakres i/lub kwotę za wyjątkiem transakcji opisanych poniżej:

 • W grudniu 2020 roku JSW oraz spółka JSW KOKS podpisały z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach Programu Rządowego: „Tarcza Finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” umowy pożyczki preferencyjnej i płynnościowej (JSW na łączną kwotę 1 173,6 mln PLN, JSW KOKS na kwotę 24,9 mln PLN).
 • W ramach uzyskanych pożyczek preferencyjnych z PFR w dniu 23 września 2021 roku JSW i JSW KOKS otrzymały z PFR oświadczenia o częściowym umorzeniu pożyczek preferencyjnych: JSW w wysokości 89,2 mln PLN, a JSW KOKS w wysokości 18,7 mln PLN. Łączna kwota umorzonych w 2021 roku pożyczek wyniosła 107,9 mln PLN.
  Powyższe transakcje szczegółowo zostały opisane w Nocie 6.1.
 • W dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”), na mocy której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej („Agencja”) otrzymała uprawnienie do przejęcia oświadczeniem woli o przejęciu, wszystkich przysługujących właścicielowi autorskich praw majątkowych do systemu teleinformatycznego przeznaczonego do koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych, obejmującego jego części funkcjonalne – programy komputerowe (oprogramowanie) we wszystkich utrwalonych wersjach oraz innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 oraz z 2020 r., poz.288) („System UTM”) wraz z autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji Systemu UTM. W dniu 28 maja 2020 roku Agencja wystąpiła z oświadczeniem woli o przejęciu aktywów spółki Hawk-e. W dniu 11 września 2020 roku spółka Hawk-e i Agencja uzgodniły ostateczne warunki przejęcia systemu UTM. Podpisane zostały porozumienia dotyczące warunków przejęcia przez Agencję wszystkich przysługujących Hawk-e autorskich praw majątkowych do Systemu UTM. Wynagrodzenie za przejęcie Systemu UTM zostało ustalone w łącznej wysokości netto 10,9 mln PLN. W 2020 roku nastąpiło wydanie Systemu UTM w wersji 1.1. wydanie Systemu UTM w wersji 1.2.

Pozostałe transakcje

Pozostałe transakcje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zawarte przez Grupę z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa, które są znaczące zbiorowo, dotyczą zakupów materiałów i usług na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej (węgiel, energia, usługi spedycyjne i transportowe). W 2021 roku najistotniejszymi dostawcami będącymi spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa były następujące podmioty: Huta Łabędy S.A., PKP Cargo S.A., Grupa Kapitałowa PGNiG., Grupa Tauron oraz Grupa Enea. Natomiast najistotniejszymi odbiorcami Grupy będącymi spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa były w 2021 roku następujące podmioty: Węglokoks S.A., WZK Victoria S.A., Grupa PGE, Grupa Kapitałowa PGNiG, KGHM Polska Miedź S.A.

Poniżej przedstawiono transakcje dokonywane z jednostkami stowarzyszonymi:

  2021 2020
Transakcje dokonywane z jednostkami stowarzyszonymi  
Zakupy w okresie 13,0 14,1
Saldo zobowiązania na koniec okresu* 2,4 2,9
ŁĄCZNIE DOKONANE ZAKUPY 13,0 14,1
SALDO ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 2,4 2,9
*z uwzględnieniem podatku VAT

Pobierz XLS

Informacje o transakcjach z Członkami Zarządu JSW

Zarząd JSW stanowi kluczową kadrę zarządzającą Grupy.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Jednostki dominującej

  2021
(tys. PLN)
2020
(tys. PLN)
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:  
 wynagrodzenia, usługi zarządzania* 2 797,6 3 118,3
 wynagrodzenie zmienne za 2020 rok** n/d 152,4
 świadczenia, dochody z innych tytułów*** 1 041,0 298,5
 wynagrodzenia zmienne za 2021 rok**** - n/d
RAZEM 3 838,6 3 569,2

* W pozycji ujęto wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania oraz na podstawie uchwał Rady Nadzorczej dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności zastępcy Prezesa Zarządu.
** Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie zmienne za rok 2020 ujęte w koszty 2020 roku a wypłacone w grudniu 2021 roku: dla Pana Artura Wojtkowa, dla Pana Tomasza Dudy, dla Pana Włodzimierza Hereźniaka, w styczniu 2022 roku Panu Radoslawowi Załozińskiemu oraz w lutym 2022 roku Panu Arturowi Dyczko
*** Pozycja ta obejmuje świadczenia wypłacone po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług zarządzania, odprawę, odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej lub/oraz świadczenia pozostałe jak np. zwrot za najem mieszkania.
**** Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie zmienne za 2021 rok, które zostanie wypłacone pod warunkiem realizacji przez Zarządzających Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i udzieleniu Zarządzającym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
W 2021 roku w związku z przedłożeniem rachunku, zostało również wypłacone wynagrodzenie zmienne za 2019 rok (ujęte w koszty 2019 roku) przyznane decyzją Rady Nadzorczej Panu Arturowi Wojtków w kwocie 292 tys. PLN.

Pobierz XLS

Szczegóły umów zawartych z osobami zarządzającymi zostały opisane w Punkcie 8.13. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Informacje o transakcjach z Członkami Rady Nadzorczej JSW

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej JSW:

  2021
(tys. PLN)
2020
(tys. PLN)
Krótkoterminowe świadczenia 799,0 849,7
RAZEM 799,0 849,7

Pobierz XLS

Dodatkowe informacje na temat wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (Punkt 8.13.)

W 2021 i 2020 roku nie zostały udzielone żadne pożyczki Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej JSW.

Informacje o transakcjach z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej jednostek zależnych

Tabela. Informacje o transakcjach z Członkami Zarządu jednostek zależnych

  2021 2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 12,7 14,6
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odprawy) 0,3 0,1
Świadczenia po okresie zatrudnienia 0,4 0,4
Nagrody jubileuszowe 0,2 0,3
Inne 0,1 0,1
RAZEM 13,7 15,5

Pobierz XLS

Informacje o transakcjach z Członkami Rady Nadzorczej jednostek zależnych

  2021 2020
Krótkoterminowe świadczenia 2,3 2,5
RAZEM 2,3 2,5

Pobierz XLS

W 2021 i 2020 r. nie zostały udzielone żadne pożyczki Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej jednostek zależnych.

10.5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku jest PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.(„PWC”). Wyboru firmy audytorskiej dokonała w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza JSW.

Umowa pomiędzy JSW a PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. została zawarta w dniu 24 czerwca 2021 roku i dotyczy badania sprawozdania finansowego JSW za lata 2021-2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za lata 2021-2022, wykonanie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego JSW za I półrocza 2021 - 2022 roku oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za I półrocza 2021 - 2022 roku.

Badanie sprawozdań finansowych kluczowych spółek zależnych tj. JSW KOKS, JZR i PBSz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało przeprowadzone na podstawie odrębnych umów zawartych z PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k.
Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostek zależnych innych niż wymienione powyżej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku jest KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Łączne wynagrodzenie biegłego rewidenta obejmujące wynagrodzenie dla PWC oraz innych firm audytorskich badających sprawozdania finansowe spółek zależnych, przedstawia poniższa tabela:

  2021 (tys. PLN) 2020
(tys. PLN)
Wynagrodzenie biegłego rewidenta w odniesieniu do Jednostki dominującej 383,3 408,3
Obowiązkowe badanie 251,3 226,3
Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego 85,0 76,0
Pozostałe usługi* 47,0 106,0
Wynagrodzenie biegłego rewidenta w odniesieniu do jednostek zależnych 448,5 449,8
Obowiązkowe badanie 448,5 449,8
RAZEM 831,8 858,1
* W 2021 roku pozycja dotyczyła usługi sporządzenia raportów z weryfikacji kowenantów finansowych oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
W 2020 roku pozycja obejmowała usługę sporządzenia raportów z weryfikacji kowenantów finansowych, ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawdzenie zgodności z rozporządzeniem w sprawie ESEF.

Pobierz XLS

10.6. Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność grupy


WPŁYW PANDEMII NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku pandemia COVID-19 w dalszym ciągu wywierała wpływ na światową gospodarkę oraz sytuację w kraju, powodując zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym. Grupa kontynuowała podjęte działania prewencyjne oraz wzmacniające bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Grupa na bieżąco identyfikuje czynniki ryzyka, które wpływają na jej wyniki w związku z pandemią COVID-19.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa nie odnotowała istotnego wpływu pandemii COVID-19 na wielkość wydobycia węgla i osiągnięte przychody ze sprzedaży Grupy. Grupa na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 na działalność Grupy, w tym na jej przyszłą sytuację finansową i osiągane w przyszłości wyniki finansowe.

Ryzykiem dla działalności Grupy może być powrót w kolejnych kwartałach restrykcji związanych z kolejnymi falami COVID-19 i nowymi, jeszcze nieznanymi wariantami wirusa. Znaczącym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić lub uniemożliwić działalność handlową Grupy może być ograniczenie transportu kolejowego lub morskiego. Skutkiem kolejnych fal zakażeń COVID-19 mogą być również braki kadrowe w poszczególnych krajach, sektorach czy zakładach przemysłowych, zakłócające ich działalność i ograniczające popyt na produkty Grupy. Konsekwencje wynikające z ewentualnych restrykcji i związane z osłabieniem aktywności przemysłowej mogą więc ponownie spowodować perturbacje w całych łańcuchach dostaw.

WPŁYW PANDEMII NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYCENĘ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

Poniesione koszty

W 2021 roku Grupa poniosła koszty pracy związane z zachorowaniem pracowników na COVID–19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych oraz koszty związane z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe. Łączne koszty poniesione na walkę z pandemią w Grupie w 2021 roku wyniosły 28,2 mln PLN, z czego 26,6 mln PLN ujęto w pozostałych kosztach, 1,2 mln PLN w kosztach sprzedanych produktów, materiałów i towarów, a pozostała część obciążyła koszty sprzedaży i koszty administracyjne (w 2020 roku łączne koszty wynosiły 93,2 mln PLN, z czego 90,3 mln PLN ujęto w pozostałych kosztach, 2,2 mln PLN w kosztach sprzedanych produktów, materiałów i towarów, a pozostała część obciążyła koszty sprzedaży i koszty administracyjne).

Uzyskane przychody

W ramach uzyskanych pożyczek preferencyjnych z Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) w dniu 23 września 2021 roku JSW i JSW KOKS otrzymały z PFR oświadczenia o częściowym umorzeniu pożyczek preferencyjnych: JSW w wysokości 89,2 mln PLN, a JSW KOKS w wysokości 18,7 mln PLN (szczegóły w Nocie 6.1.). Umorzenie pożyczek nastąpiło ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku. Łączna kwota umorzonych pożyczek w wysokości 107,9 mln PLN została ujęta w pozostałych przychodach – Nota 4.3.

W wyniku zmian harmonogramów spłaty rat kapitałowych oraz oprocentowania pożyczki płynnościowej i preferencyjnej z PFR, a także zmian oprocentowania rynkowego, Jednostka dominująca z tytułu preferencyjnego oprocentowania tych pożyczek w 2021 roku uzyskała przychód w wysokości 38,7 mln PLN, stanowiący różnicę pomiędzy wartością godziwą pożyczek a otrzymaną kwotą (w 2020 roku: 27,4 mln PLN), kwota ujęta w pozostałych przychodach – Nota 4.3.

W 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Grupa skorzystała z rozwiązań pomocowych oferowanych przez Państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym głównie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na maksymalny okres 3 miesięcy w kwocie 182,5 mln PLN (kwota ujęta w całości w wyniku finansowym w roku 2020 i zaprezentowana w pozostałych przychodach – Nota 4.3.).

Utrata wartości aktywów trwałych

Informacje na temat przeprowadzonych testów z tytułu utraty wartości opisane zostały w Nocie 7.5.

Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ocenę oczekiwanych strat kredytowych

Na wielkość ujętych w 2021 roku odpisów aktualizujących należności handlowe wpływ wywarła poprawa ratingów niektórych kontrahentów oraz uwzględnienie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jakość kredytową odbiorców.

Grupa dokonała korekty prawdopodobieństwa niewypłacalności ustalonych na podstawie zewnętrznych ratingów poprzez uwzględnienie dodatkowej premii za ryzyko związane z obecną sytuacją gospodarczą oraz prognozami na przyszłość. Efekt uwzględnienia wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na wysokość dokonanego na dzień 31 grudnia 2021 roku odpisu dla należności węglowo-koksowych wyniósł 3,4 mln PLN (na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1,1 mln PLN).

Grupa na bieżąco analizuje wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację rynkową oraz sygnały mogące świadczyć o pogarszającej się sytuacji finansowej kontrahentów spowodowanej pandemią i w razie konieczności dokona dalszej aktualizacji przyjętych szacunków do kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Sytuacja płynnościowa

Grupa kontynuuje podjęte działania minimalizujące wpływ pandemii na jej płynność poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym (szerzej w Nocie 9.5.).

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA POMOCOWE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Grupa w 2021 roku korzystała z dostępnych rozwiązań pomocowych (wynikających z Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej rozwiązania mające m.in. na celu wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 („Tarcza antykryzysowa”)), w tym głównie:

 1. Odroczenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy - JSW skorzystała z odroczenia zapłaty składek ZUS po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych przez JSW kolejnych wniosków. Do dnia 31 grudnia 2021 roku Jednostka dominująca uzyskała odroczenie o 6 miesięcy płatności składek ZUS za miesiące styczeń, luty, marzec oraz kwiecień 2021 roku. Łączna kwota zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych w 2021 roku, których termin płatności został odroczony wyniosła 429,4 mln PLN. Na dzień kończący okres sprawozdawczy wszystkie odroczone płatności zostały uregulowane.
  Składki za kolejne miesiące 2021 roku zostały opłacone w terminie ustawowym. Również bieżące składki JSW zamierza regulować w terminach ustawowych.
 2. Program Pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju - grudniu 2020 roku JSW i JSW KOKS podpisały umowy pożyczek (płynnościowej i preferencyjnej) w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” na łączą kwotę 1 198,5 mln PLN. Pożyczki w całości zostały uruchomione w grudniu 2020 roku. Środki otrzymane w ramach pożyczek wykorzystane zostały wyłącznie w celu finansowania bieżącej działalności, w tym kapitału obrotowego. W dniu 31 marca 2021 roku JSW i JSW KOKS w ramach uzyskanych pożyczek preferencyjnych w łącznej wysokości 198,5 mln PLN (JSW: 173,6 mln PLN, JSW KOKS: 24,9 mln PLN) zwróciły się do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskami o umorzenie ich części, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w umowach oraz w Regulaminie Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", tj. do 75% „Faktycznej Szkody Covid”. W dniu 23 września 2021 roku JSW i JSW KOKS otrzymały z PFR „Oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej”: JSW w wysokości 89,2 mln PLN, a JSW KOKS w wysokości 18,7 mln PLN, ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku. Na mocy aneksów zawartych w 2021 roku do umów pożyczki płynnościowej i preferencyjnej zawartych przez JSW oraz JSW KOKS, zostało zmienione oprocentowanie oraz harmonogramy spłat rat kapitałowych tych pożyczek. Szczegóły podpisanych aneksów zostały przedstawione w Nocie 6.1.
  W dniu 29 października 2021 roku JSW KOKS dokonała spłaty pozostałej części pożyczki preferencyjnej PFR w wysokości 4,1 mln PLN.

Pozostałe rozwiązania pomocowe, z których korzysta Grupa zostały przedstawione w Punkcie 1.5. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

10.7. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

Po dniu 31 grudnia 2021 roku tj. po dniu kończącym okres sprawozdawczy, zgodnie z posiadaną wiedzą, nie wystąpiły inne niż wymienione poniżej, istotne zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego, które nie byłyby uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku:

 • W dniu 28 stycznia 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Jednostce dominującej w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem od stycznia 2022 roku fundusz wynagrodzeń zostanie zwiększony o 10% i będzie związany ze wzrostem stawek płac zasadniczych oraz wzrostem wartości posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW.

 • W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętej przez Zarząd JSW Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030. Strategia ta jest aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy. W Strategii na lata 2022-2030 wyznaczono nowe kierunki działań i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy do wzrostu wartości zarówno JSW i całej Grupy. Zdefiniowane zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

 • W dniu 3 marca 2022 roku Zarząd JSW KOKS, Organizacje Związkowe działające w JSW KOKS oraz Zarząd JSW dokonały zawarcia Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników JSW KOKS, na mocy którego pracownikom JSW KOKS została udzielona 10-letnia ochrona trwałości stosunku pracy oraz warunków pracy i płacy.

W sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd JSW oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało przygotowane i podane do publicznej wiadomości zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.