List Prezesa

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce czwarty raport zintegrowany Grupy Kapitałowej JSW, który pozwoli przybliżyć podejmowane przez nas działania w 2021 roku. Raport zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania naszym przedsiębiorstwem w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie oraz podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę w 2021 roku.

Miniony rok był okresem pełnym wyzwań i trudnych, makroekonomicznych uwarunkowań. To czas, który był sprawdzianem skuteczności podejmowanych działań, gdyż funkcjonowaliśmy pod presją niełatwych do przewidzenia zmian w naszym otoczeniu rynkowym i geopolitycznym.

Mając na uwadze aktualne wyzwania związane ze zmianami klimatu, jesteśmy przekonani, że rola Grupy Kapitałowej JSW w dobie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie jest niepowtarzalna, co jest szczególnie istotne dla lokalnego rynku pracy, ale również dla polskiej i europejskiej gospodarki. Węgiel koksowy został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, tj. surowców o strategicznym znaczeniu dla przemysłu i dużym ryzyku dostaw. Stanowi to dla nas dowód potwierdzający znaczenie Grupy w gospodarce unijnej. Ponadto, Komisja Europejska opracowała zestaw dobrowolnych, unijnych zasad dotyczących zrównoważonych surowców, uwzględniających m.in. wydobycie i przetwarzania surowców, co traktujemy jako zobowiązanie do korzystania ze środowiska naturalnego w sposób zrównoważony.

Będąc świadomymi skali i zakresu oddziaływania prowadzonej przez nas działalności, kładziemy ogromny nacisk na minimalizowanie negatywnego wpływu na klimat, naszym priorytetem jest dbałość i realizacja wszelkich działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Wyrazem naszego odpowiedzialnego podejścia jest Strategia Środowiskowa Grupy Kapitałowej JSW, w której stawiamy sobie ambitne cele związane m.in. z obniżeniem śladu węglowego o 30% do 2030 roku, a docelowo z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Od lat realizujemy politykę dobrego sąsiada, starając się na bieżąco reagować i odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy. Angażujemy się w liczne kampanie i działania prospołeczne, szczególną troską obejmując najbardziej potrzebujących. Podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, które są doceniane przez organizacje eksperckie, zajmujące się propagowaniem i inicjowaniem dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

W Grupie Kapitałowej JSW mamy świadomość tego, że każdy nasz sukces jest pochodną ciężkiej pracy naszej Załogi, dlatego też zależy nam na budowaniu kultury pracy wspierającej pracowników oraz utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Działając na terenie Górnego Śląska chcemy koncentrować nasze wysiłki na aktywnym udziale w sprawiedliwej transformacji tego regionu przy zachowaniu najwyższych standardów etyki społecznej i biznesowej.

Z poważaniem,

  

 

Tomasz Cudny
Prezes Zarządu JSW S.A.