Wybrane projekty

W 2021 roku Grupa JSW realizowała łącznie 46 projektów B+R+I. Zestawienie ważniejszych prac i projektów prowadzonych w różnych obszarach działalności, wpisujących się w segment B+R+I, przedstawiono poniżej:

Nazwa Projektu Podmiot Wykonawczy Opis Projektu Grupa Docelowa
Optymalizacja systemów obudowy wyrobisk korytarzowych w JSW S.A. JSW S.A. Projekt badawczo-rozwojowy realizowany od 2019 roku w kopalniach JSW w ramach programu „Efektywność” w celu poprawy stateczności wyrobisk korytarzowych, zwiększenia okresu ich funkcjonowania oraz redukcji kosztów związanych z przebudowa wyrobisk. Na KWK „Pniówek”, KWK „Budryk” oraz na Ruchu „Szczygłowice” zaprojektowano ulepszone systemy obudowy, które w oparciu o dane z zainstalowanych narzędzi pomiarowych pozwalają na m.in. rozrzedzenie obudowy, zastosowanie przykatwiania międzyodrzwiowego oraz zastosowanie wykładki mechanicznej zwiększającej efektywność obudowy podporowej. Projekt pozwala także, na ocenę potencjału zmniejszenia kosztów eksploatacji, a także pilotażowe wdrożenie i monitoring zarekomendowanych rozwiązań w wytypowanych wyrobiskach. JSW S.A.
Budowa składu materiałów wybuchowych JSW Innowacje S.A.
JSW S.A.
W wyniku realizacji projektu zaprojektowano i zbudowano pierwszy skład materiałów wybuchowych klasy 3 na powierzchni zakładu górniczego, z zastosowaniem zaprojektowanych i przebadanych dodatkowych środków bezpieczeństwa. Projekt umożliwił lokalizację składu w bliskim sąsiedztwie innych obiektów zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego KWK „Budryk”. Dotychczas składy MW były budowane pod ziemią na każdym z poziomów eksploatacyjnych, co generowało duże koszty budowy oraz konieczność budowy odrębnego systemu wentylacji. Całość rozwiązania zoptymalizuje procesy techniczne i logistyczne związane z gospodarką środkami strzałowymi w kopalniach węgla kamiennego. JSW S.A.
COKE-2-H2 – Technologia separacji wodoru z gazu koksowniczego JSW KOKS S.A. –
JSW S.A.
JSW Innowacje S.A.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie technologii separacji wodoru o wysokiej czystości (spełniającej normy dla zastosowania wodoru dla elektromobilności), z gazu koksowniczego Koksowni Przyjaźń. Gaz koksowniczy, powstający przy produkcji koksu zawiera ok. 55% wodoru, który po wyseparowaniu i usunięciu zanieczyszczeń do zakładanego poziomu, może być wykorzystywany m.in. jako paliwo wodorowe do pojazdów bezemisyjnych. Ze względu na to, że gaz koksowniczy jest produktem ubocznym, osiągnięcie zakładanego celu projektu w skali przemysłowej pozwoli wyprodukować wodór taniej, niż wynosi koszt jego produkcji za pośrednictwem konkurencyjnych technologii wytwarzania.

Projekt został podzielony na dwie fazy: badawczą i pilotażową. I faza (badawcza) zakłada modernizację i dostosowanie istniejącej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) służącej do rozdziału gazów, w tym do produkcji wodoru, będącej własnością Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), oraz jej adaptację do warunków i specyfiki Koksowni Przyjaźń (produkcja wodoru w skali 0,5 kg H2/h). Głównym celem tej fazy jest potwierdzenie, na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, możliwości produkcji wodoru o możliwie najwyższej jakości z gazu koksowniczego dostępnego w GK JSW. II faza projektu (pilotażowa) zakłada budowę instalacji w skali 6 kg H2/h i jej optymalizację. Przedmiotowa instalacja będzie skalowalna przemysłowo, a ponadto pozwoli na uruchomienie i wdrożenie na niewielką skalę produkcji wodoru dla elektromobilności w regionie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

JSW KOKS S.A. oraz samorządy lokalne i jednostki organizacyjne zarządzające transportem zbiorowym
System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym (akronim: AutoInvent) JSW Innowacje S.A. Głównym celem projektu AutoInvent jest stworzenie automatycznego, multisensorowego bezzałogowego systemu latającego. Najważniejszym zadaniem systemu jest zautomatyzowanie procesu cyklicznych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykorzystano fuzję innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowanie laserowe 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integrację dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTN oraz precyzyjne laserowe pomiary TPS. Wykorzystanie fuzji danych oraz technologii skanowania laserowego o fotogrametrii z małej wysokości pozwala znacząco zwiększyć dokładność danych, skracając jednocześnie czas potrzebny na prace w terenie. JSW S.A.
Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW) (akronim: DensiCoal) Konsorcjum:
JSW Innowacje S.A.
JSW S.A.
JSW KOKS S.A.
Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczenie mieszanek węglowych zawierających frakcje drobnoziarniste (DFW). Kluczowym podwykonawcą części prac badawczych jest IChPW w Zabrzu. Zasadnicze prace badawcze prowadzone były w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej, pilotowej i przemysłowej. Na podstawie oceny wpływu poszczególnych zmiennych (jak np. skład i właściwości zagęszczanej mieszanki, techniki i parametrów zagęszczenia, udziału komponentu zagęszczonego we wsadzie koksowniczym) na jakość produktu zagęszczania i wytworzenia z jego udziałem koksu, opracowane zostały założenia do projektu pilotowej instalacji realizującej technologię DensiCoal. Przewiduje się wdrożenie technologii DensiCoal w Koksowni Przyjaźń. Wdrożenie powinno skutkować zwiększeniem wykorzystania w koksownictwie urobku w postaci DFW i jednocześnie zmniejszeniem ilości DFW deponowanych w środowisku. JSW KOKS S.A.
Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacja małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (akronim: SENSE VR) Konsorcjum:
JSW Innowacje S.A.
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Celem projektu SENSE VR jest opracowanie metody szkoleń dla górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. Adaptacyjność będzie polegać na możliwości dostosowania sposobów przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności do poziomu kompetencji osoby szkolonej, rozumianych jako zdolność do płynnej obsługi środowiska VR.

Wdrożenie metody doprowadzi do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach (tj. redukcji liczby wypadków, których przyczyną jest czynnik ludzki).

W ramach badań przemysłowych Konsorcjum opracuje metody składowe:

1. przygotowywania rozgałęzionych scenariuszy VR na bazie raportów z wypadków górniczych,
2. projektowania adaptacyjnych środowisk VR,
3. prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem rozgałęzionych scenariuszy w adaptacyjnym środowisku VR.

W ramach prac rozwojowych Konsorcjum przygotuje demonstrator adaptacyjnego środowiska VR dla górników, zawierający rozgałęzione scenariusze szkoleniowe.

Rezultatem projektu SENSE VR będą:

1. w obszarze technologicznym - demonstrator środowiska VR z oprzyrządowaniem na VIII poziomie gotowości technologicznej, wytworzony na bazie opracowanych metod składowych;
2. w obszarze komercyjnym - wdrożenie do własnej działalności JSW SIG zoptymalizowanego procesu szkoleń dla górników i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w GK JSW.

Metoda projektowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń VR dla górników będzie przeznaczona w szczególności dla małych zespołów roboczych pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, narażonych na stres (np. wykonujących prace szczególnie niebezpieczne). Metoda potencjalnie będzie mogła zostać wdrożona także w innych gałęziach przemysłu ciężkiego i/lub wydobywczego.

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Innowacyjny system zasilania o wysokiej wydajności dla maszyn i urządzeń podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych - HEET II Konsorcjum : JSW Innowacje S.A., Komag, Celem projektu HEET II jest poprawa standardów pracy górników i bezpieczeństwa energetycznego w kopalniach, a także w innych branżach i usługach publicznych. Cztery główne kwestie wdrożone w projekcie (jednoprzewodowa transmisja energii, bezprzewodowa transmisja energii, monitorowanie, zarządzanie i komunikacja, zintegrowana kompozytowa trasa jednoszynowa) zdecydowanie stanowią innowacyjne rozwiązanie dla wysoce wydajnego i bezpiecznego systemu przesyłania energii elektrycznej. JSW S.A.
Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego - ImproStamp Konsorcjum:
JSW Innowacje S.A.
JSW KOKS S.A.
ICHPW w Zabrzu

Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania ubijanych wsadów węglowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do aktualnie produkowanych, co umożliwia ograniczenie o min. 60% liczbę destrukcji węglowych w trakcie obsadzania komór. Poprawa wytrzymałości wsadów węglowych uzyskania będzie poprzez wprowadzanie dodatku chemicznego wpływającego na siłę oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym na proces reorganizacji ziaren operacji ubijania oraz wytrzymałości mechaniczną ubitego naboju.

Projekt obejmuje badania przemysłowe (4 etapy, skala laboratoryjna) i prace rozwojowe (5 etapów, skala demonstracyjna). W pracach przemysłowych przeprowadzone zostaną badania nad wpływem dodatków chemicznych na gęstość i wytrzymałość mechaniczną ubitych wsadów węglowych oraz jakość otrzymanego z nich koksu. Efektem będzie wytypowanie dodatków do stosowania w pracach rozwojowych oraz opracowanie wytycznych i koncepcji budowy demonstracyjnej instalacji do realizacji technologii.

Badania o charakterze rozwojowych realizowane będą na Koksowni Radlin, dysponującej baterią systemu ubijanego PWR. Realizacji prac związana będzie z budową instalacji demonstracyjnej dla realizacji technologii. Rozwojowe prace badawcze polegać będą na przeprowadzeniu weryfikacyjno-optymalizacyjnych testów wytwarzania wsadu oraz jakości uzyskiwanego koksu. Docelową grupą odbiorców wyników projektu są zakłady koksownicze dysponujące bateriami systemu ubijanego, w tym 1 bateria pracująca w Koksowni Radlin oraz 2 baterie planowane do wybudowania w Koksowni Przyjaźń (JSW KOKS S.A.)

JSW KOKS S.A.
System teleinformatyczny  DTM CORE Hawk-e Sp. z o.o. Teleinformatyczny system zarządzania lokalną przestrzenią powietrzną umożliwiający bezpieczne planowanie i prowadzenie operacji lotniczych BSP. Pozwalający w czasie rzeczywistym, w jednym miejscu monitorować ruch powietrzny poniżej 150m AGL  na danym obszarze oraz koordynować działania pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami. Informacje na temat zajętości przestrzeni powietrznej oraz integracja z wybranym API daje zarządzającym określonymi obszarami pełną wiedzę sytuacyjną i narzędzia do ich kontroli. Integracja danych na poziomie lokalnym ze źródłem informacji na poziomie ogólnym o operatorach, możliwości wykonywania lotów w danym  obszarze jest dopełnieniem niezbędnych funkcji dotyczących środowiska U-Space, a tym samym pozwala na automatyzację koordynacji ruchu powietrznego na poziomie lokalnym. Zarządcy stref geograficznych
Weryfikacja możliwości prowadzenia procesu nanofiltracji w warunkach przesycenia siarczanem wapnia i jego kontrolowanej krystalizacji PGWiR S.A. Zbadanie wpływu parametrów nanofiltracji na jakość i koszt otrzymywanej wody i soli, a także zmniejszenie zużycia energii w instalacji poprzez zastosowanie systemów ultrafiltracji, nanofiltracji, odwróconej osmozy, metody wyparnej, krystalizacji oraz zmniejszenia ilości otrzymywanego gipsu. Wyniki składu wody wyjściowej z instalacji pilotażowej posłużą do obliczenia zużycia energii w instalacji wyparnej, krystalizatorze, uzysku wody oraz soli. Wyniki badań pozwolą również na zmniejszenie ilości odpadu w procesie produkcji soli. Dzięki m. in temu projektowi GK JSW dąży do osiągnięcia celu jakim jest gospodarka w obiegu zamkniętym. PGWiR S.A.
Standaryzacja danych i systemów SCADA w JSW S.A. JSW IT Systems W ramach projektu budowane są kolejne moduły własnego systemu klasy SCADA pod nazwą HADES. System bazuje na platformie Asix.Evo firmy Ascom. System został produkcyjnie zainstalowany we wszystkich zakładach JSW S.A. Pracownicy JSW odpowiedzialni za poszczególne obszary technologiczne oraz kadra zarządzająca na różnych szczeblach
Rozbudowa CZAD o nowe źródła danych JSW IT Systems
IGSMiE PAN
Raporty chodnikowe zawierają unikalny zestaw analiz i raportów pozwalających na cykliczną ocenę i porównanie pracy w zakresie robót chodnikowych. Na potrzeby raportów uruchomiono mechanizmy akwizycji danych procesowych z maszyn i urządzeń oraz połączono te dane z danymi z systemów biznesowych. Kadra zarządzająca JSW w Zakładach Górniczych i Biurze Zarządu
Prace badawczo-rozwojowe na rzecz opracowania innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Sp. z o.o.
Opracowanie innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych (koksujących węgli kamiennych). Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwolą na opracowanie rozwiązań wprowadzających nową jakość prowadzenia procesów technologicznych w aspekcie zapewnienia odpowiednich parametrów koksu w tym w szczególności bezpieczeństwa baterii koksowniczych oraz efektywnego kierowania gospodarką surowcową i remontową w zakładach przemysłowych. Docelową grupę odbiorców stanowią producenci węgla koksującego oraz firmy związane z jego konwersją do koksu. W ramach projektu powstanie klasyfikator koksujących węgli kamiennych oraz metodyka pomiaru zmian objętości mieszanki wsadowej.
Przenośnik ratowniczy JZR Sp. z o.o. Wykonanie kompozytowego przenośnika zgrzebłowego do prac ratowniczych umożliwiającego sprawniejsze prowadzenie akcji ratunkowych przez zastępy ratowników. JSW S.A. oraz inne podziemne zakłady wydobywcze
Kombajn chodnikowy JZR Sp. z o.o. Wykonanie kombajnu chodnikowego typu KCHJZR-90 umożliwiający rozszerzenie oferty produktowej spółki poprzez uzupełnienie kompleksu odstawy o maszynę urabiającą. JSW S.A. oraz inne podziemne zakłady wydobywcze
Zawiesia do kolejek podwieszanych JZR Sp. z o.o. Wykonane nowego typu zawiesi do kolejek podwieszanych umożliwiające rozszerzenie oferty produktowej spółki. JSW S.A. oraz inne podziemne zakłady wydobywcze
Kompozyty JSW Innowacje S.A.
JSW S.A.
Sprawdzenie możliwości wdrożenia materiałów kompozytowych w zakładach górniczych JSW S.A. na przykładzie m.in. stojaków górniczych. JSW S.A.
Osadniki -
Gospodarka Obiegu Zamkniętego
JSW Innowacje S.A.
JSW S.A.
Zbadanie możliwości zagospodarowania drobnych frakcji węglowych z osadników powierzchniowych KWK „Knurów-Szczygłowice” dla produkcji użytecznych materiałów handlowych. JSW S.A.
Water Treatment JSW Innowacje S.A.
JSW S.A.
Zagospodarowanie wód kopalnianych w oparciu o proces elektrolizy – wytwarzanie zielonego wodoru. PGWiR S.A.