Compliance i nasze polityki

Grupa JSW przywiązuje szczególną wagę do odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno wewnątrz Grupy, jak również wśród jej otoczenia biznesowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić swoją działalność i budować pozycję rynkową w oparciu o poszanowanie porządku prawnego, dobrych obyczajów handlowych i najwyższych standardów etycznych. Pozycja rynkowa i reputacja Grupy JSW są efektem konsekwentnego prowadzenia działalności na rynku krajowym i zagranicznym w oparciu o wyznawane przez nas wartości. Ochrona i wzmacnianie wszystkich spółek w Grupie JSW w tych obszarach stanowią jeden z priorytetowych celów regulacji wprowadzanych na poziomie całej Grupy.

1. SYSTEM COMPLIANCE

System compliance ustanowiony w Grupie obejmuje rozwiązania regulacyjne i organizacyjne, składające się łącznie na wewnętrznie zintegrowany system zarządzania zgodnością. Regulacje compliance przyjęte w Grupie, składające się na system compliance obejmują:

Kodeks zawiera najistotniejsze elementy polityki etycznej, antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej oraz zasady poszanowania różnorodności i tolerancji dla drugiego człowieka. Wskazuje również sposób zgłaszania nieprawidłowości oraz nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, praktyk nieuczciwej konkurencji, bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz innych naruszeń. Kodeks jest również wyrazem zobowiązania Grupy do działania w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne i lokalne otoczenie, jak również nawołuje do poszanowania wszelkich materiałów, surowców i energii.

Polityka jest podstawowym dokumentem regulującym sposób realizacji funkcji compliance. Zawiera ona podział związanych z tym obowiązków i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki oraz tryby i sposoby rozpoznawania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających. Głównym celem Polityki jest przeciwdziałanie i ograniczenie skutków związanych z wystąpieniem w Grupie nieprawidłowości poprzez uregulowanie struktur zarządzania tym obszarem działalności.

Procedura stanowi element systemu compliance, a jej celem jest wprowadzanie jednolitych zasad zgłaszania nieprawidłowości niezależnie od ich charakteru.

Polityka określa zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Celem polityki jest zapewnienie, że działalność Grupy jest zgodna z przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami dotyczącymi zapobiegania korupcji, a otoczenie, w którym wszystkie spółki prowadzą swoją działalność jest wolne od wszelkich nadużyć.

Polityka zawiera wskazówki dotyczące rozstrzygania konfliktu pomiędzy interesami spółki, a osobistymi interesami jej pracowników oraz innych podmiotów obowiązanych. Polityka określa także metody postępowania w celu zapobiegania oraz zarządzania konfliktem interesów, a także ustanawia zasady mające na celu maksymalne zminimalizowanie możliwości zaistnienia ewentualnych konfliktów.

Polityka reguluje kwestie współpracy z klientami/kontrahentami oraz określa minimalne wymogi dotyczące weryfikacji podmiotów gospodarczych, z którymi planowane jest nawiązanie relacji.

Polityka definiuje osoby bliskie i krewnych, określa zasady zatrudniania i współpracy z osobami bliskimi i krewnymi, relacje pomiędzy zatrudnionymi osobami, obowiązek informowania o nieprawidłowościach oraz konsekwencje, wynikające z niestosowania się do danej polityki. Przyjęte w polityce postanowienia obowiązują wszystkich pracowników oraz członków zarządów i dotyczą wzajemnych relacji między osobami zatrudnionymi w danej spółce. Postanowienia polityki uzupełniają obowiązujące w spółce zasady dotyczące zatrudniania, premiowania, awansowania, udzielania kar, wyciągania sankcji pracowniczych oraz nawiązywania lub rozwiązywania współpracy.

Polityka ustanawia zasady i warunki, przy spełnieniu których może odbywać się przyjęcie lub wręczenie prezentów, wyłącznie w sytuacjach kiedy ma to związek z wykonywaniem powierzonych zadań. Ustalone zasady określają limity wartości wręczanych oraz otrzymywanych prezentów oraz obowiązki sprawozdawcze z nimi związane. Ponadto, polityka wprowadza zakaz przekazywania jakichkolwiek prezentów lub zaproszeń funkcjonariuszom publicznym w każdym przypadku gdy mogą one być uznane jako forma wywarcia wpływu na rzetelność wykonywania powierzonych im czynności.

Polityka zawiera informacje na temat warunków i zasad prowadzenia działalności promocyjnej oraz charytatywnej przez spółki Grupy. Polityka wskazuje jakimi zasadami należy się kierować, aby uniknąć zarzutu nadużycia, korupcji, czy preferencyjnego traktowania. Obecnie polityka ta jest aktualizowana w celu dostosowania jej postanowień do pozostałych regulacji wewnętrznych, jak również z powodu konieczności wzmocnienia kontroli nad tymi obszarami z perspektywy JSW.

2. POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

STANDARDY I NORMY ZACHOWANIA

Stawiamy wysokie wymagania samym sobie i oczekujemy, że zarówno nasi pracownicy, jak i odbiorcy, dostawcy, podwykonawcy oraz inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy, podejmą ten wysiłek wspólnie z nami poprzez uznanie zasad i przestrzeganie standardów.

WARTOŚCI STANDARDY
 • szacunek dla drugiego człowieka,

 • różnorodność i tolerancję,

 • bezpieczeństwo i higienę pracy,

 • szacunek i otwartość w relacjach z klientami,

 • świadomość ekologiczną,

 • efektywne zarządzanie, m.in. poprzez zaangażowanie interesariuszy i budowanie zaufania w relacjach z klientami i dostawcami,

 • ład korporacyjny poprzez adaptację do najlepszych standardów w tym zakresie,

 • relacje oparte na transparentnych zasadach w szczególności poprzez brak akceptacji na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego,

 • budowanie dobrych relacji z jednostkami sektora publicznego.

 • eliminację oraz unikanie działań nieetycznych,

 • bezstronność, kompetencje i rzetelność,

 • uczciwa konkurencja,

 • ochrona informacji Grupy i jej kontrahentów,

 • poufność,

 • unikanie konfliktu interesów,

 • rzetelność i uczciwość w relacjach z dostawcami oraz klientami,

 • odrzucanie wszelkich form korupcji i nieuczciwego wywierania wpływów,

 • nie akceptujemy wykorzystywania pracy dzieci, pracy niewolniczej lub jakiejkolwiek innej formy pracy przymusowej,

 • przywiązanie szczególnej wagi do dobrych relacji z samorządami gmin, miast, na terenie których prowadzimy swoją działalność,

 • zapewnienie odpowiedniego poziomu różnorodności, w tym poszanowanie wszelkich różnic występujących między pracownikami,

 • wolność zrzeszania się.

Kwestie związane z poszanowaniem praw człowieka, można w Grupie podzielić na następujące kategorie, tj.:

 • poszanowanie praw, w tym w szczególności, wolności osobistych, osób pracujących na rzecz Grupy,
 • poszanowanie wolności zrzeszania się oraz prawa do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji.

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Pozycja JSW oraz całej Grupy wiąże się z ogromnym etycznym zobowiązaniem. Wynika z tego w szczególności obowiązek kształtowania odpowiedzialnych i etycznych wzorców zachowań zarówno w relacjach wewnętrznych, jak również tych których stroną są spółki tworzące Grupę. Jako Grupa pragniemy dołączyć do światowej czołówki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno w Grupie, jak i jej otoczeniu.

JSW oraz jej spółki zależne zobowiązują się do poszanowania praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ze szczególnym uwzględnieniem tego, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach oraz nieakceptowania jakichkolwiek form różnicowania lub dyskryminacji osób, a w konsekwencji zapewniania równych szans bez względu na różnicę rasy, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne przekonania, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne różnice.

W 2021 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem odrębnej Polityki praw człowieka, która będzie zawierała szczegółowe sposoby postępowania spółek Grupy w tym zakresie. W szczególności Jednostka dominująca będzie dążyć do zobowiązania dostawców i podwykonawców do przestrzegania praw człowieka oraz doskonalenia wewnętrznych mechanizmów, mających na celu ograniczanie zagrożenia związanych z łamaniem praw człowieka w stosunku do zatrudnionych, członków społeczności lokalnych, jak i wszystkich innych interesariuszy.

ZWIĄZEK DZIAŁALNOŚCI GRUPY JSW Z PRAWAMI CZŁOWIEKA

Prawa człowieka

Związek z dzielnością i odpowiedź Grupy JSW

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw (Art.1)

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności […] bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.” (Art. 2)

Grupa JSW nie tylko zobowiązuje się do przestrzegania takiego podejścia, ale poprzez System Compliance, w tym Kodeks Etyki, zapewnia dodatkowe mechanizm gwarantujące reagowanie na przypadki naruszeń: od szkoleń, systemu zgłaszania nadużyć po traktowanie naruszeń jako naruszenia umowy o pracę (ze wszystkimi tego konsekwencjami).

Prawa obywatelskie i polityczne

„Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.” (prawo do życia) (Art. 3)

Grupa JSW jest świadoma ryzyka dla życia i zdrowia pracowników, pracowników podmiotów trzecich realizujących pracę na terenie zakładów Grupy JSW oraz osób trzech, jakie wiążą się z działalnością górniczą oraz dalszą przeróbką i przetwarzaniem pozyskanego surowca. W celu ich radykalnego ograniczenia posiada sprawdzony i wciąż udoskonalany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozwiązania te często wykraczają poza minimalne standardy.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem na środowisko naturalne, a stan ostatniego przekłada się na stan zdrowia ludzi zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Grupa JSW świadoma jest swojego znaczącego wpływu na środowisko naturalne i podejmuje szereg działań na rzecz jego minimalizacji, m.in. dążąc do gospodarki niskoemisyjnej, maksymalnego wykorzystania pozyskiwanych surowców i modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, a także minimalizując emisje zanieczyszczeń do środowiska i chroniąc lokalną bioróżnorodność.

Równocześnie należy mieć świadomość tego, że produkty Grupy JSW są pośrednio wykorzystywane w sposób, który przyczynia się do ochrony życia i zdrowia ludzi. Bez nich nie dałoby się zapewnić wymaganych parametrów fizycznych określonych typów stali, które pozwalają zapewnić m.in. bezpieczeństwo pasażerów pojazdów (np. pochłanianie energii zderzenia przez strefy zgniotu), czy stali chirurgicznej niezbędnej we współczesnej medycynie. Również produkty węglopochodne, dostarczane przez Grupę JSW są surowcami dla wielu branż, w tym farmacji.

„Zdrowie i bezpieczeństwo” jest też jednym z filarów działalności dobroczynnej Fundacji JSW.

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
(wolność i bezpieczeństwo osobiste) (Art. 4)

Grupa JSW nie akceptuje jakiejkolwiek formy niewolnictwa, pracy przymusowej, pracy dzieci, czy handlu ludźmi, co zostało odzwierciedlone w Kodeksie Etyki Grupy JSW.

Jednocześnie ryzyko takich zjawisk w prowadzonej przez JSW dzielności jest marginalne. Ewentualne podejrzenia mogą i powinny być zgłaszane za pośrednictwem narzędzi składających się na System Compliance.

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający. (zakaz tortur) (Art. 5)

Grupa JSW nie akceptuje jakiejkolwiek formy okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Ewentualne podejrzenia mogą i powinny być zgłaszane za pośrednictwem narzędzi składających się na System Compliance.

„Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej”. (Art. 6)

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą

pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.” (Art. 7)

Mechanizmy takie zapewnia System Compliance

„Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo” (Art. 8)

„Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.” (Art. 10) (prawo do sądu)

„Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony. […]” (Art. 11)

Nie dotyczy, niemniej poprzez analogię do sądów, takie prawo przysługuje w odwoływaniu się do narzędzi Systemu Compliance, w szczególności - Procedura zgłaszania nieprawidłowości w GK JSW.

„Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.”
(Art. 12) (prawo do prywatności)

Grupa JSW szanuje prywatność osób trzecich, w tym pracowników i ich rodzin. Prawo do ochrony i prywatności życia osobistego oraz rodzinnego zostało zapisane w Kodeksie Etyki Grupy JSW. Ewentualne działania przełożonych naruszające mir rodzinny pracownika czy uwłaczające jego osobie, będą traktowane jako naruszenie przyjętych zasad.

Grupa JSW zapewnia system bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, których ujawnienie mogłoby naruszać czyjąkolwiek prywatność.

„Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.
(Art. 17) (prawo do własności)

Grupa JSW szanuje własność osób trzecich, w szczególności w sytuacjach, w których prowadzona działalność górnicza może powodować lub powoduje szkody we własności osób trzecich. Przejawia się to zarówno w planowaniu prac, którym towarzyszy dialog z otoczeniem, jak również w naprawie szkód i wypłacie stosownych rekompensat osobom, które poniosły szkody z tytułu prowadzonej działalności.

Działalność Grupy JSW ani w ubiegłym roku, ani latach poprzednich nie wiązała się z przymusowym przesiedlaniem kogokolwiek.

„Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” (wolność sumienia i wyznania) (Art. 18)

„Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.” (wolność słowa) (Art. 19)

Prawa te gwarantowane są przez Kodeks Etyki. Zastrzec należy jednak, że dotyczy to poglądów prywatnych, a ich przedstawianie nie powinno sugerować, że dana osoba wypowiada się w imieniu Grupy JSW. Jednocześnie prawo do wypowiadania się w imieniu Grupy JSW zostało ograniczone do członków Zarządów i osób, którym one takie prawo powierzyły (np. rzecznik prasowy).

Wszelkie próby ograniczania tych wolności lub dyskryminacji z tytułu posiadanych poglądów lub wyznania w relacjach między pracownikami będą spotykały się z reakcją zarządzających zgodnie z mechanizmami przewidzianymi przez System Compliance.

W tym miejscu warto nadmienić, że Grupa JSW od lat wspiera kościoły i związki wyznaniowe różnych obrządków w regionie (np. środki na remonty), wspierając tym możliwość realizowania tego prawa przez pracowników i innych członków społeczności lokalnych.

„Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia”. (wolność zgromadzeń i stowarzyszeń) (Art. 20)

Grupa JSW nie ingeruje w to, czy i w jaki sposób jej pracownicy uczestniczą w życiu publicznym, by wyrazić swój światopogląd z zastrzeżeniem, by swoim zachowaniem nie sugerowali, że występują w roli innej niż osoby prywatne, tj. że reprezentują Grupę JSW.

Kolejne obostrzenie wiąże się z apolitycznością Grupy JSW i dotyczy członków władz spółki. Członkiem zarządu nie może być osoba, która: wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; jest zatrudniona przez partię polityczną; pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego; jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. Ograniczenie to ma jednak na celu zachowanie apolityczności, a więc w konsekwencji ochronę wolności światopoglądu przez zatrudnionych.

„Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli […] (prawo do wolnych wyborów)(Art. 21)

Mimo, iż wprost zapis ten Grupy nie dotyczy, to Grupa JSW umożliwia swoim pracownikom prawo czynnego i biernego wyboru reprezentującego ich członka Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, będących reprezentantami załogi.

„Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych […]” (Art. 22)

„Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.” (Art. 23)

Grupa JSW chce być dla swoich pracowników pracodawcą z wyboru, oferując pracownikom zarówno godziwe wynagrodzenie, jak również przyjazne warunki pracy. W przypadku restrukturyzacji, która na przestrzeni ostatnich lat miała miejsce w przypadku KWK Krupiński, Grupa dążyła do ochrony miejsc pracy (w efekcie każdy z pracowników KWK Krupiński otrzymał możliwość zatrudnienia w którejś z kopalń JSW). Grupa JSW dąży również do monitorowania i usuwania wszelkich przypadków dyskryminacji płacowej, w sposób kompleksowy podchodzi do dialogu ze stroną społeczną, w pełni respektując prawa związków zawodowych i zrzeszonych w nich pracowników.

„Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.” (Art. 24)

Grupa JSW nie tylko respektuje obowiązujące przepisy w tym zakresie dotyczącym urlopów wypoczynkowych, ale dysponuje ośrodkami wczasowymi, z których oferty mogą korzystać jej pracownicy.

Stara się również w ramach możliwości budżetowych poszerzać i uatrakcyjniać ofertę różnego rodzaju zajęć sportowych i kulturalnych dla pracowników. Grupa JSW promuje też od lat aktywny wypoczynek i aktywność sportową: tak profesjonalną, jak i amatorską, włączając w to współzawodnictwo sportowe najmłodszych.

Grupa JSW funduje też letni wypoczynek podopiecznym jastrzębskiego domu dziecka, a „Wypoczynek i rekreacja” jest jednym z filarów działalności dobroczynnej Fundacji JSW.

„Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej” (Art. 25)

Grupa JSW stara się oferować godziwe warunki zatrudnienia, aby pracownicy spółek mogli zapewnić swoim rodzinom dobre warunki życia. Dodatkowo JSW otacza opieką rodziny górników, którzy zginęli przy pracy (pomoc psychologiczna, pomoc materialna, zatrudnienie).

Szczególną troską JSW obejmuje też dzieci z jastrzębskiego domu dziecka, by móc zapewnić im lepsze warunki i start w dorosłe życie. Od kilku już lat realizuje też autorski program społeczny „JSW Dzieciom”.

„Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.” (Art. 26)

Grupa JSW wspiera w sposób kompleksowy w rozwoju swoich pracowników. Włącza się również w kształcenie młodych ludzi w szkołach i klasach o profilu górniczym w regionie. Podjęła się również długoterminowej współpracy z szeregiem jednostek akademickich. Angażuje się również w projekty badawcze z jednostkami akademickimi.

JSW od lat realizuje swój autorski projekt „Kopalnia wiedzy JSW”, który jest adresowany do najmłodszych. Jednocześnie jednym z czterech obszarów stale wspieranych przez Fundację JSW jest obszar „Nauka i edukacja”.

„[…] ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.” (Art. 22)

„Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.” (Art. 27)

Grupa JSW włączając się w złożone projekty B+R+I o wielomilionowych budżetach przyczynia się do wypracowywania praktycznych zastosowań i wdrożeń osiągnięć nauki, a tym samym do tego, że obywatele mogą stać się beneficjentami osiągnięć nauki.

Stara się również działać w sposób, który pozwoli przekazać kolejnym pokoleniom dziedzictwo materialne i niematerialne związane z terenami, na których funkcjonuje. Często to dziedzictwo najnowszej historii, choćby Porozumienia Jastrzębskiego, które tak silnie wiążą się z kopalniami Jastrzębia-Zdroju. To także pamięć o czasach dawniejszych oraz szczególna troska o tradycję sztuki górniczej, w tym np. stworzona jeszcze w 1997 roku Izba Tradycji KWK ,,Knurów”, czy wirtualna

„Kultura i tradycja” jest też jednym z czterech obszarów stale wspieranych przez Fundację JSW.

3. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W 2021 roku w JSW został przyjęty dokument pn. Polityka zarządzania różnorodnością JSW S.A. Celem Polityki jest zakomunikowanie zaangażowania Zarządu JSW oraz zespołu kadry kierowniczej w zapewnienie równego traktowania, promowanie równości szans oraz zagwarantowanie różnorodności, aby stworzyć pracownikom zróżnicowane środowisko pracy, które zapewni sprawne i innowacyjne funkcjonowanie Spółki. Kluczowymi obszarami wdrożenia Polityki są:

 • otwartość na różnorodność,
 • rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników,
 • rozwój przyszłej kadry oraz zasady etyki,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów.

JSW w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudniania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz JSW i jej kluczowych menadżerów. Proces wyboru w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w niniejszej zasadzie elementy polityki różnorodności. W odniesieniu do Członków organów korporacyjnych JSW, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast Członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W 2021 roku z zakresu zarządzania różnorodnością zostało przeszkolonych około 5 000 pracowników – przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych JSW.

W Grupie począwszy od procesu rekrutacji poprzez cały okres zatrudnienia oraz w chwili kończenia kariery zawodowej przez pracowników przestrzegane są zasady równego traktowania i równej szansy dla pracowników bez względu na kolor skóry, rasę, płeć, religię, pochodzenie czy sytuację socjalną.

RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDACH
I RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarządy 6 34 40 8 39 47
wiek 30-50 3 16 19 3 21 24
wiek powyżej 50 3 18 21 5 18 23
w tym obcokrajowcy - - - - -
Rady Nadzorcze 22 58 80 24 61 85
wiek poniżej 30 - - - - -
wiek 30-50 11 31 42 12 30 42
wiek powyżej 50 11 27 38 12 31 43
w tym obcokrajowcy - - - - -

W kulturze organizacyjnej Grupy ważną wartością są kwalifikacje zawodowe pracowników W ramach obowiązującego Kodeksu Etyki jedną z podstawowych wartości jest przestrzeganie zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji z jednoczesnym gwarantowaniem wolności poglądów, sumienia i religii oraz swobody przekonań i wypowiedzi. Ze względu na specyficzny charakter działalności Grupy, przeważający odsetek jej pracowników stanowią mężczyźni.

4. POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA JSW

Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą politykę antymobbingową oraz antydyskryminacyjną poprzez ciągły rozwój świadomości pracowników w tym zakresie. W JSW w celu doprecyzowania zapisów ze szczególnym uwzględnieniem dodania kwestii związanych z dyskryminacją oraz molestowaniem seksualnym dokonano nowelizacji dokumentu pn. Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna JSW S.A. Nie wszystkie spółki Grupy mają opracowany oddzielny dokument dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, natomiast zagadnienie to zostało opisane w Regulaminach Pracy. Żadne z niepożądanych zjawisk nie występuje w Grupie w większym natężeniu.

W 2021 roku JSW wprowadziła kolejną nowelizację Polityki antymobbingowej przy współpracy z Fundacją Wspierania Działań Antymobbingowych i Rozwoju Organizacji oraz poleciła zaimplementowanie wyżej wymienionego dokumentu również spółkom Grupy. W związku z nowelizacją Polityki antymobbingowej spółki Grupy od 2021 roku zobowiązane są przekazywać do JSW roczne raporty z zakresu zgłoszeń naruszeń zapisów polityki. W 2021 roku JSW przeszkoliła około 400 pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.

Grupa JSW 2021* 2020**
mobbingu 7 7
dyskryminacji pracowników 1 -
*W wyniku przeprowadzonych prac komisji 1 przypadek został uznany za mobbing, w pozostałych 6 przypadkach nie stwierdzono mobbingu. Przeprowadzone przez komisję prace również nie potwierdziły przypadku dyskryminacji.
** W wyniku przeprowadzonych prac komisji: 1 przypadek został uznany za mobbing, w 6 przypadkach nie stwierdzono mobbingu

5. POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW

W grudniu 2021 r. Grupa JSW  przyjęła do stosowania „Politykę Wynagrodzeń dla Organów Spółek Zależnych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”, obejmującą wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorujących spółek zależnych. Dokument, uwzględniając wymogi obowiązujących aktów prawnych, w szczególności Ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, rozszerzył zakres informacji otrzymywanych przez JSW od pozostałych spółek Grupy Kapitałowej JSW. Jednocześnie wzmocniony został nadzór JSW nad wynagrodzeniem członków organów spółek Grupy Kapitałowej JSW, objętych ww. Polityką.

6. POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JSW

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. została wprowadzona na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i jest stosowana począwszy od jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie tj. od dnia 31.08.2020 r.  Określa podstawowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z ww. Polityką, uchwałami Walnego Zgromadzenia i uchwałami Rady Nadzorczej. Celem Polityki jest wspieranie realizacji założonych wyników biznesowych Spółki. Ustalone Cele Zarządcze KPI (w tym ustawowe) i stawiane przed Członkami Zarządu zadania ukierunkowane są na realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów (w tym realizację długoterminowych inwestycji) oraz mają na celu zapewnienie stabilności Spółki. Określone obiektywne i mierzalne kryteria realizacji Celów Zarządczych i ich rozliczanie motywują Członków Zarządu do ich realizacji.

7. POLITYKA ORAZ PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM GRUPIE KAPITAŁOWEJ JSW

Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk mogących wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych. Jest to proces ciągły, podlegający modyfikacjom będącym i stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego, działalności Grupy i wpływu poszczególnego ryzyka na cele biznesowe Grupy. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym jest jednym z narzędzi wspierających skuteczność realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych, a także zapewniającym informację o ryzykach skuteczności zarządzania nimi.

Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami, dla zidentyfikowanych ryzyk wyznaczony jest właściciel ryzyka odpowiedzialny za zarządzanie tym ryzykiem, sporządzane są karty ryzyka, określone są parametry mierzące dane ryzyko, działania mitygujące i plany reakcji na ryzyko. Podejmując odpowiedzialność za ryzyko każdy właściciel ryzyka zarządza głównymi czynnikami ryzyka, przypisanego do niego w ramach systemu ERM. Rozpoznanie ryzyk i wdrożenie narzędzi ich ograniczenia pozwala na podjęcie skutecznych działań prewencyjnych wobec zagrożenia. Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który w sposób metodyczny rozwiązuje kwestie związane z zagrożeniami dla działalności organizacji, jakie miały miejsce w przeszłości, występują obecnie i w największym stopniu mogą wystąpić w przyszłości.

8. REGULAMIN ŁADU KORPORACYJNEGO

Celem przyjętego w 2019 roku Regulaminu Ładu Korporacyjnego jest ustanowienie w ramach Grupy JSW jednolitych i przejrzystych standardów i procedur postępowania w zakresie dotyczącym Grupy Kapitałowej JSW. Regulamin reguluje wykonywanie nadzoru właścicielskiego w ramach czynności zarządzania Grupą JSW i służy zwiększeniu efektywności zarządzania Grupą i funkcjonowania wchodzących w jej skład podmiotów oraz wdrożeniu rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego.

9. SPRAWY SPORNE

W 2021 roku spółki Grupy uczestniczyły w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością. W ocenie Zarządu, zgodnie z najlepszą wiedzą, spółkom Grupy nie zagrażają postępowania, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację finansową i rentowność, inne niż postępowania wspomniane w poniższym opisie. Poniżej przedstawiono zestawienie toczących się istotnych postępowań i mediacji:

Sprawa z powództwa JSW KOKS przeciwko kontrahentowi

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach 30 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Koksowni Przyjaźń. W związku z przebiegiem postępowań, JSW KOKS w czerwcu 2017 roku utworzyła rezerwę finansową na kwotę 9,5 mln PLN. W 2018 roku spółka zwróciła się do ubezpieczyciela o wypłatę należności w kwocie 4,3 mln PLN z gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty kwoty objętej żądaniem. W dniu 31 lipca 2020 roku został przesłany do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę kwoty 0,7 mln PLN związanej z wadliwym zabezpieczeniem antykorozyjnym chłodni wentylatorowej. Przygotowywany jest pozew przeciwko wykonawcy o zapłatę tytułem nieosiągnięcia gwarantowanej dyspozycyjności bloku w pierwszym roku okresu gwarancyjnego. Pierwotnie ekspert wynajęty przez JSW KOKS wyliczył szkody na 3,5 mln PLN. W trakcie prac nad projektem pozwu powyższa kwota została poddana weryfikacji, w wyniku czego została zmniejszona do kwoty 2,1 mln PLN. Sprawa nadal w toku.

W postępowaniu sądowym powiązanym z wyżej opisaną sprawą w grudniu 2020 roku zapadł niekorzystny dla spółki wyrok Sądu I Instancji. Spółka JSW KOKS zwiększyła utworzoną w grudniu 2019 roku rezerwę o zasądzone koszty procesu oraz odsetki, która na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 2,1 mln PLN. Złożona została apelacja do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W czerwcu 2021 roku Zarząd JSW KOKS wyraził zgodę kierunkową na przystąpienie do mediacji obejmującej wszystkie obecnie prowadzone spory z wykonawcą. Pozstępowanie mediacyjne nie przyniosło rezultatu. Sprawa nadal w toku. Łączna kwota utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 11,7 mln PLN.

Sprawa z powództwa JSW przeciwko Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

JSW w dniu 13 grudnia 2019 roku złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko: Minova Ekochem S.A., A. Weber Sp. z o.o. oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Spór dotyczy zasądzenia solidarnie od ww. pozwanych odszkodowania na rzecz JSW z tytułu zmowy cenowej na rynku chemii górniczej w latach 2005-2011. Wartość przedmiotu sporu wynosi 118,7 mln PLN. Jednostka dominująca w przedmiotowym postępowaniu reprezentowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. Podmioty pozwane złożyły odpowiedzi na złożony przez JSW pozew, kwestionując swoją odpowiedzialność prawną i wnosząc o oddalenie powództwa. JSW wniosła replikę na odpowiedzi na pozew złożone przez pozwanych. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 15 grudnia 2021 roku oddalił powództwo w I instancji. Prokuratoria Generalna RP wniosła o uzasadnienie orzeczenia, po jego otrzymaniu zostanie wniesiona apelacja.

Sprawa z powództwa Elektrometal S.A. przeciwko JSW

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach 19 kwietnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie sądowe z powództwa Elektrometal S.A. przeciwko JSW. Żądanie pozwu dotyczy zapłaty za realizację inwestycji „Przebudowa i modernizacja górniczego wyciągu szybowego Foch II” w KWK Knurów-Szczygłowice oraz zwrotu spełnionego świadczenia przez Elektrometal S.A. na rzecz JSW bez podstawy prawnej (dostawa kolejnych lin). Wartość przedmiotu sporu wynosi 5,7 mln PLN. JSW w przedmiotowym postępowaniu reprezentowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprawa z powództwa JSW przeciwko Trans-Jan Sp. z o.o., Katarzyna Rucińska-Marzec Deltamet, Maksymilian Marzec wspólnik Deltamet, Carbon Sp. z o.o., MGM Mining & Construction Sp. z o.o.

W dniu 10 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie z powództwa JSW przeciwko: Trans-Jan Sp. z o.o., Katarzyna Rucińska-Marzec Deltamet, Maksymilian Marzec wspólnik Deltamet, Carbon Sp. z o.o., MGM Mining & Construction Sp. z o.o. Spór dotyczy zapłaty kar umownych wystawionych przez JSW w związku z opóźnieniem realizacji umowy na „Wykonanie wyrobisk górniczych w pokładzie 403/1 w KWK Knurów – Szczygłowice”. Wartość przedmiotu sporu: 3,2 mln PLN.

Jednocześnie JSW nie posiada wiedzy, aby Spółka dopuściła się niezgodności z przepisami lub regulacjami w zakresie zagadnień opisanych wskaźnikiem 419-1 (Niezgodność z prawem lub regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym).