Outlook

Główna działalność Grupy JSW skupiona wokół produkcji wysokiej jakości węgla koksowego, wpisuje się w łańcuch wartości europejskiego przemysłu stalowego, choć często błędnie utożsamiana jest z dostawcą surowca dla energetyki zawodowej. Tymczasem Grupa wydobywa i przetwarza głównie węgiel koksowy (metalurgiczny), który wykorzystywany jest w procesie produkcji stali.

We wrześniu 2020 roku Komisja Europejska ponownie potwierdziła status węgla koksowego jako surowca o strategicznym znaczeniu dla gospodarki,  wpisując go na listę 30 surowców krytycznych, dla których ryzyko braku dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku pozostałych surowców.

Głównym wyzwaniem,  przed którym staje branża górnicza jest wzrost wymagań związanych z ochroną środowiska i klimatu uwzględniając redukcję emisji CO2., W związku z silnymi zmianami oczekiwań rynkowych JSW stale prowadzi działania związane z redukcją kosztów produkcji poprzez zwiększenie efektywności działania, poszerzanie bazy zasobowej, jak również uwzględnianie we wszystkich aspektach działalności wyzwań związanych z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Grupa JSW uważnie przygląda się sytuacji w przemyśle i na bieżąco reaguje na zmieniający się rynek węgla, koksu i stali. Przyjęta Strategia JSW S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022-2030 stanowi odpowiedź na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, sytuacji gospodarczej, zmian w strukturze kapitałowej Grupy, a także z utrzymaniem stabilnego, długookresowego wzrostu wraz ze spełnieniem oczekiwań interesariuszy w długim horyzoncie czasowym. Chcąc dopasować się do zachodzących zmian, Grupa JSW podjęła decyzję o aktualizacji Strategii biznesowej. Dodatkowo zmiany legislacyjne na poziomie europejskich aktów prawnych zdeterminowały rozszerzenie horyzontu czasowego Strategii do roku 2050. 

Globalne warunki rynkowe dla głównych produktów Grupy kształtowane są przez największych odbiorców i dostawców tych surowców tj. Chiny, Australię, Indie, Rosja i USA, zwłaszcza poprzez relacje podażowo-popytowe pomiędzy nimi. Poza relacjami podażowo-popytowymi szczególnie między Azją i Australią - wpływ mają również zdarzenia jednorazowe w postaci utrudnień logistycznych wynikających np. z gwałtowanych i nieprzewidzialnych zmian pogodowych, geologicznych czy kryzysowych jak pandemia koronawirusa. Grupa JSW narażona jest na wahania popytu i podaży na rynku globalnym, jak również na zmiany koniunktury rynkowej w sektorze wydobywczym i stalowym. Zmiany w możliwościach produkcyjnych Chin negatywnie oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw na całym świecie, albowiem chiński przemysł obecny jest w większości światowych łańcuchów dostaw oraz w procesie budowania wartości międzynarodowych korporacji. Zakłócenia dostaw z Chin wpływają na osiągane wyniki finansowe większości przedsiębiorstw z licznych branż i sektorów, które funkcjonują w skali globalnej.

Perspektywa krótkoterminowa (2022-2023)

Krótkookresowo rynek węgla, koksu i stali będzie zmagał się z uwarunkowaniami post-pandemicznymi oraz politycznymi, głównie związanymi z trwającym konfliktem w Ukrainie, tj. embargiem na surowce/towary z/do Rosji oraz ewentualnym procesem odbudowy infrastruktury Ukrainy. Będzie to okres kontynuacji odbudowy popytu na stal, a tym samym na surowce do jej produkcji, tj. koks i węgiel koksujący. Spodziewana jest również stabilizacja handlu, którego przepływy zostały poważnie zakłócone oraz odbudowa łańcuchów dostaw. Krótkoterminowo handel surowcami będzie podlegał uwarunkowaniom wynikającym z napiętych relacji handlowych pomiędzy Chinami i Australią i nieformalnego zakazu import węgla australijskiego do Chin, który zmienił kierunki przepływu tego surowca oraz relacje cenowe.

Perspektywa średnio- i długoterminowa (2026, 2030, 2050)

Dominującym procesem produkcji stali zarówno w Europie jak i na świecie pozostaje produkcja wielkopiecowa, która stanowi ponad 70% w światowej strukturze produkcji stali. Produkcja stali  w piecach elektrycznych (electric furnace) stanowi około 25%. Wiele europejskich hut stosuje technologię PCI (Pulverized Coal Injection) . Do 2030 roku spodziewane jest rozwinięcie technologii produkcji stali, które w swoich założeniach ograniczają lub eliminują zużycie koksu, a tym samym węgla koksującego w procesie produkcji stali. Ma to na celu umożliwienie realizacji ambitnych planów w zakresie redukcji emisji w Unii Europejskiej. Obecnie technologie te są w fazie badań lub instalacji pilotażowych, a produkcja stali w tych technologiach ekonomicznie nieopłacalna. W krajach rozwijających się o dużym potencjale wzrostu produkcji stali, proces wielkopiecowy z użyciem koksu i węgla koksującego będzie nadal dominował w strukturze wytwarzania stali.

Mimo, iż Komisja Europejska ogłosiła wsparcie dla czystych technologii produkcji stali do roku 2030,  zdaniem wielu ekspertów w ciągu najbliższych 25  lat nie uda się całkowicie zastąpić koksu w procesie wytopu surówki w wielkich piecach.

Istotnym wyzwaniem w perspektywie średnio- i długoterminowej, przed którym stoi Grupa Kapitałowa JSW będzie sprostanie regulacjom prawnym odnoszącym się do środowiska naturalnego i korzystania z zasobów naturalnych –  zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz powstającym strategicznym planie na rzecz redukcji metanu (EU Strategic Plan on methane). Wraz z postępującą rewolucją przemysłową Grupa JSW planuje aktywnie wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki, angażując do tego swój kapitał intelektualny i implementując w swoich strukturach najnowsze rozwiązania technologiczne dla sektora górniczego.

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne Grupa JSW podejmuje szereg inicjatyw w zakresie zwiększenia gospodarczego wykorzystania metanu i gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz uzyskania niezależności energetycznej w zakresie wykorzystania węglopochodnych czy separacji wodoru z gazu koksowniczego, który jest jednym z istotnych projektów  wspierającym realizację celów w przyjętej Strategii.

W perspektywie długoterminowej, w przypadku realizacji projektu związanego z produkcją wodoru traktowanego jako paliwo przyszłości, JSW będzie mogła prowadzić efektywną produkcję tego ekologicznego źródła energii w koksowniach, wchodzących  w skład Grupy.  Pomyślne wykonanie odpowiedniej instalacji  pozwoliłoby w przyszłości  wykorzystywać wodór do zeroemisyjnego transportu miejskiego.

W przypadku sektora stalowego w perspektywie długoterminowej należy spodziewać się kontynuacji trendu ograniczania emisji oraz prób zastępowania stali innymi technologicznie zaawansowanymi materiałami. Stal ze względu na swoje unikalne właściwości pod względem wytrzymałości oraz możliwemu 100% recyclingowi, a także pod kątem produkcji na wielką skalę, nie ma obecnie swojego substytutu.

Najważniejsze kwestie wpływające na działalność Grupy JSW
Obszar Perspektywy krótkoterminowa
(2022-2023 r.)
średnioterminowa
(2026 r.)
długoterminowa
(2030 r.)
długoterminowa
(2050 r.)
finansowy ograniczenie w możliwościach finansowania inwestycji w przemysł wydobywczy ze strony sektora finansowego x x x x
dywersyfikacja przychodów x x x x
efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy x x x
zapewnienie stabilnej struktury finansowania x x x x
optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy x x x x
regulacje krajowe, w tym w szczególności Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego x x
pozyskiwanie finansowania projektów z funduszy unijnych na realizację projektów x x x x
produkcyjny dostęp do zasobów węgla koksowego o wysokich i stabilnych parametrach jakościowych x x x x
rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów i usług (m.in. remontów, drążenia wyrobisk, usług laboratoryjnych) x x x
zwiększanie synergii pomiędzy obszarem wydobywczym a koksowniczym x x x
wydłużenie łańcucha wartości w kierunku wykorzystania wolumenu produktów węglopochodnych x x x
działania optymalizacyjne w obszarze wydobywczym i koksowniczym x x x x
zdolność operacyjna do realizacji planowanej produkcji i dostaw x x x
rozwój bazy zasobowej w zakresie węgla koksowego x x x x
regulacyjny wzrost obowiązku udziału energii z OZE i wzrost efektywności energetycznej x x x x
zmienność aktów regulacyjnych x x x x
dalsze ograniczanie emisji CO₂ skutkujące wzrostem cen uprawnień do emisji x x x
dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT i systemu handlu emisjami EU ETS x x
dokumenty strategiczne przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej, w tym w szczególności strategia klimatyczna UE 2050 x x x
Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 x x x
Europejski Zielony Ład x x x x
technologiczny nowe technologie produkcji stali ograniczające zużycie koksu (PCI, wodór) x x x
innowacyjne technologie wspomagające produkcję oraz wykorzystanie produktów ubocznych (np. metan, gaz koksowniczy czy kamień) x x x x
digitalizacja procesów wspomagających produkcję x x x
rynkowy ograniczony napływ koksu chińskiego do Europy ze względu na poziom kosztów produkcji w Chinach oraz silny popyt wewnętrzny x x x
eskalacja wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami skutkująca kolejnymi ograniczeniami w handlu m.in. stali x x
długi okres realizacji zamorskich dostaw węgla koksowego na rynek europejski (około 2-3 miesiące) w porównaniu z dostawami węgla koksowego z JSW x x x
stabilne relacje handlowe oparte na zaufaniu do jakości produktów x x x x
ograniczona konkurencja ze strony innych producentów węgla koksowego na rynku krajowym i europejskim x x x x
utrzymanie bazy klientów, rozwój oferowanych produktów, ekspansja rynkowa x x x
zwiększenie produkcji węgla koksowego w Australii i Rosji oraz ich możliwości eksportowe x x x
prognozy zwiększonego zapotrzebowania Indii na węgiel koksowy przy jednoczesnym wzroście produkcji stali x x x
środowiskowy nacisk na obniżenie emisji CO₂ wynikający z polityki klimatyczno-energetycznej UE x x x x
efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej x x x
gospodarczy fuzje i przejęcia w europejskim przemyśle stalowym x x x
rozwój gospodarki europejskiej i światowej x x x
społeczny utrzymanie społecznej licencji na działanie (ang.: licence to operate) poprzez budowanie dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi, angażowanie się w ich życie x x x x
ograniczanie negatywnego wpływu działalności górniczej na tereny sąsiednie i ich życie (szkody górnicze) x x x x
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy x x x x
przeciwdziałanie luce pokoleniowej x x x