Misja, wizja i wartości

W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy. Strategia wyznacza kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej JSW oraz wskazuje strategiczne obszary, na których Grupa Kapitałowa JSW koncentruje się, umożliwiając jej długoterminowy rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Definiuje cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią Misją i Wizją Grupy są:

MISJĄ GRUPY
Produkcja strategicznego surowca dla transformacji świata.
WIZJĄ GRUPY
Wiodący dostawca surowców dla przemysłu stalowego i chemicznego.

Dodatkowo JSW podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem jest wzrost wartości Grupy.