Grupa JSW

O nas

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy. Spółką dominującą Grupy jest notowana na giełdzie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. JSW SA prowadzi działalność na Górnym Śląsku. Grupa JSW - obok węgla koksowego i koksu - jest także ważnym producentem produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania.

5 kopalń węgla kamiennego
3 koksownie
długi cykl życia kopalni
(30-50 lat)
1,2 mld zasobów
operatywnych węgla

Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2021 roku zatrudniała łącznie ponad 31 tys. pracowników, z czego ponad 23 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Grupa JSW realizuje dostawy węgla koksowego i koksu głównie do największych europejskich koncernów hutniczych, dla koksu również na rynki zamorskie. W odległości do 500 km funkcjonuje większość europejskich hut wykorzystujących proces wielkopiecowy z użyciem koksu.

Dla europejskiego przemysłu stalowego ważna jest gwarancja stabilnych dostaw swoich podstawowych surowców na konkurencyjnych warunkach. Brak własnych wystarczających źródeł podaży powoduje, że UE jest praktycznie w całości zależna od importu zarówno rudy żelaza, jak i węgla koksowego.

Komisja Europejska w 2020 roku ponownie potwierdziła status węgla koksowego jako surowca krytycznego na liście 30 surowców, dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku innych surowców.

Obecnie w krajach członkowskich UE produkcja węgla koksowego ma miejsce tylko w Polsce oraz Czechach. W 2020 roku zapadła w Czechach ostateczna decyzja o zamknięciu dwóch z czterech kopalń należących do OKD, tj. Darkov i CSA (zamknięcie nastąpiło z końcem lutego 2021 roku) oraz pozostałych dwóch kopalń do końca 2022 roku. Oznacza to, że JSW stanie się jedynym znaczącym producentem węgla koksowego w UE.

Pozycj Grupy Kapitałowej

Grupa JSW jest istotnym dostawcą wysokiej jakości węgla koksowego na rynku lokalnym i europejskim. Grupa, posiadając własne koksownie, może korzystać z efektu synergii dostarczając do odbiorców węgiel koksowy i koks. Silna pozycja Grupy wynika z posiadanych zasobów oraz korzystnej lokalizacji względem kluczowych europejskich koncernów hutniczych, będących głównymi odbiorcami produktów Grupy. Po ograniczeniu produkcji w czeskich kopalniach JSW stała się strategicznym dostawcą węgla na rynku Europy Środkowej, a podjęte w ostatnim czasie działania nakierowane są na dalsze wzmocnienie pozycji Grupy jako kluczowego i stabilnego dostawcy niezależnie od koniunktury.

W skali globalnej udział produkcji węgla kamiennego Grupy nie jest znaczący i wynosi ok. 0,2%. Na świecie produkuje się rocznie ponad 8 mld ton węgla, z czego ok. 1,2 mld ton stanowi węgiel koksowy na potrzeby koksownictwa i hutnictwa, obejmujący węgiel koksowy i PCI. Pozostała produkcja węgla, to produkty z przeznaczeniem głównie na cele energetyczne. Udział Grupy w światowej produkcji węgla koksowego wynosi ok. 0,9%, natomiast w krajach UE Grupa jest największym producentem węgla koksowego, w tym wiodącym producentem węgli typu hard z udziałem około 78%.

Import węgla koksowego do UE w 2021r. Zapotrzebowanie UE na węgiel koksowy Kanada2 mln ton Import do UE40 mln ton USA11 mln ton Rosja10 mln ton Australia14 mln ton Pozostali3 mln ton JSW jest największym producentem węgla koksowego i głównym niezależnym producentem koksu w UE:Łącznie UE produkuje ok. 14-15 mln ton węgla koksowego (JSW ok. 11 mln ton w 2021r.)Prognozy wskazują utrzymanie w latach 2022-2026 poziomu produkcji stali BOF w UE na poziomie 97-99 mln ton, wyższym niż w 2020r (80 mln ton) i 2021 r. (91mln ton)Zużycie stali w UE wspierać będzie budowa infrastruktury niezbędnej do transformacji energetycznej “Zielonego ładu”Import węgla koksowego ogółem (wraz z PCI) do UE w 2021 r. wyniósł 54 mln ton

WPŁYW PANDEMII NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ

Doświadczenia w prowadzeniu zakładów górniczych nabyte w 2020 roku w realiach pandemii COVID-19 zostały uwzględnione w 2021 roku oraz przy przygotowywaniu założeń na 2022 rok. Powyższe działania zostały podjęte mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zgodnie z Zaleceniami dla spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Aktywów Państwowych.

Ryzykiem dla działalności Grupy może być powrót w kolejnych okresach restrykcji związanych z kolejnymi falami COVID-19. Kolejnym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić działalność handlową Grupy może być ograniczenie transportu kolejowego lub morskiego. Skutkiem kolejnych fal zakażeń COVID-19 mogą być również braki kadrowe w poszczególnych krajach, sektorach czy zakładach przemysłowych zakłócające ich działalność i ograniczające popyt na produkty Grupy. Konsekwencje wynikające z ewentualnych restrykcji związane z osłabieniem aktywności przemysłowej mogą więc ponownie spowodować perturbacje w całych łańcuchach dostaw.

Rozwój pandemii COVID-19 w 2021 roku wpływał na poziom aktywności gospodarczej i przemysłowej na całym świecie, ale w stopniu znacznie słabszym niż w 2020 roku, szczególnie od II kwartału 2021 roku, kiedy restrykcje pandemiczne były łagodzone, a przemysł stalowy traktowany był dodatkowo jako działalność „podstawowa” lub „wrażliwa”- tym samym zapewniona była ciągłość produkcji w tym sektorze. W czasie najsurowszych restrykcji na początku pandemii w 2020 roku wyłączono wiele mocy produkcyjnych stali, ale w miarę luzowania obostrzeń, wielkie piece wracały do pracy. W 2021 roku wyłączone pozostawały w Europie tylko te wielkie piece, które były odstawione do remontów, lub zostały wyłączone wcześniej z przyczyn innych niż pandemia COVID-19.

SYTUACJA HANDLOWA JSW I GRUPY

Rok 2021 był okresem wzrostów produkcji stali po ograniczeniach w roku 2020 spowodowanych pandemią. W 2021 roku produkcja stali rosła we wszystkich regionach świata osiągając globalnie wzrost 3,7% w stosunku do roku ubiegłego. W krajach UE wzrost produkcji stali wyniósł 15,4%, pomimo tego produkcja była niższa o około 3% w stosunku do okresu sprzed pandemii (rok 2019).

Grupa współpracuje z kontrahentami w oparciu o kontrakty wieloletnie zawarte głównie ze stabilnymi znaczącymi koncernami stalowymi. Wszystkie zawarte kontrakty wieloletnie kontynuowane były w 2021 roku, a biorąc pod uwagę zakłócenia łańcuchów dostaw oraz wygaszanie kopalń czeskich pozycja JSW jako stabilnego lokalnego dostawcy węgla wzrosła. Grupa posiada stabilną pozycję na rynku koksu zarówno europejskim jak i zamorskim, jest cenionym dostawcą do europejskich hut oraz jednym z największych na rynek indyjski. Wśród odbiorców koksu są huty nieposiadające własnych koksowni, dla których koksownie JSW KOKS są podstawowym dostawcą koksu, co zwiększa bezpieczeństwo Grupy w okresach dekoniunktury.

Wysokie zapotrzebowanie na surowce do produkcji stali w tym węgiel koksowy i koks, poprawa na rynku energetycznym, sprawiły że Grupa mogła upłynnić znaczną część zapasów węgla z roku ubiegłego. Realizacja przyjętej polityki handlowej oraz zauważalna poprawa warunków rynkowych wpłynęły na wzrost sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w roku 2021 w stosunku do 2020 roku o około 7,4% oraz utrzymanie wysokiej produkcji i sprzedaży koksu.

Struktura Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

*W dniu 23 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, wydał nieprawomocne na dzień 31 grudnia 2021 roku postanowienie o wykreśleniu JSW SHIPPING z KRS.

Nasze aktywa

Obszar wydobywczy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnie posiadają łącznie około 7 001,0 mld ton zasobów bilansowych węgla, w tym około 1 223,6 mld ton zasobów operatywnych węgla (na podstawie operatów ewidencyjnych zasobów kopalń wg stanu na 31 grudnia 2021 roku).

Kopalnie Grupy JSW eksploatują złoża węgla kamiennego na terenach powiatów grodzkich: Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz gmin Świerklany, Mszana, Pawłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Pilchowice, a także miast: Mikołów, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Knurów.

Obszary wydobywcze Grupy JSW

Zasoby węgla kopalń Grupy

Działalność wydobywcza Grupy JSW realizowana jest przez pięć kopalń węgla kamiennego. Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość.

KOPALNIE GRUPY ZASOBY BILANSOWE (mln ton) ZASOBY OPERATYWNE (mln ton) PROGNOZA ŻYWOTNOŚCI KOPALŃ
BUDRYK 1 358,1 246,5 2077 r.
PNIÓWEK 1 530,4 303,9 2081 r.
BORYNA - ZOFIÓWKA 1 589,7 175,9 Ruch Borynia-2051 r. Ruch Zofiówka-2051 r.
KNURÓW - SZYDŁOWICE 1 681,2 311,3 Ruch Szczygłowice-2078 r. Ruch Knurów-2072 r.
BZIE - DĘBINA w budowie 841,6 196,0 2084 r.
RAZEM 7 001,0 1 233,6 -

Jeżeli z uwagi na uwarunkowania rynkowe nie będzie możliwości finansowych realizacji inwestycji związanych z pełnym udostępnieniem udokumentowanych zasobów, okresy żywotności poszczególnych kopalń mogą ulec skróceniu.

Koncesje

Działalność kopalń należących do JSW prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji i pozwoleń. Rozwój bazy zasobowej w ramach złóż koncesyjnych przewidziany jest we wszystkich kopalniach.

 
ZŁOŻE OBJĘTE KONCESJĄ (koncesje na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej) NR KONCESJI DATA UDZIELENIA KONCESJI DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI
KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA Złoże „Borynia” Obszar górniczy „Szeroka I” 7/2009 27.10.2009 31.12.2025
Złoże „Zofiówka” Obszar górniczy „Jastrzębie Górne I” 5/2010 14.05.2010 31.12.2042
KWK JSTRZĘBIE - BZIE Złoże „Bzie - Dębina 2 - Zachód” Obszar górniczy „Bzie - Dębina 2 - Zachód” 15/2008 01.12.2008 31.12.2042
Złoże „Bzie - Dębina 1 - Zachód” Obszar górniczy „Bzie - Dębina 1 - Zachód” 2/2019 23.05.2019 31.12.2051
Złoże „Jas-Mos 1” Obszar górniczy „Jastrzębie III” 1/2019 05.02.2019 31.12.2025
KWK BUDRYK Złoże „Budryk” Obszar górniczy „Ornontowice I” 13/94 21.03.1994 31.12.2043
Złoże „Chudów - Paniowy 1” Obszar górniczy „Ornontowice II” 3/2005 18.04.2005 31.12.2044
KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE Złoże „Szczygłowice” Obszar górniczy „Szczygłowice” 4/2019 30.08.2019 (obowiązuje od 01.01.2020) 31.12.2040
Złoże „Knurów” Obszar górniczy „Knurów” 60/94 21.04.1994 15.04.2044
KWK PNIÓWEK Złoże „Pniówek” Obszar górniczy „Krzyżowice III” 5/2019 08.11.2019 (obwiązuje od 01.01.2020) 31.12.2051
Złoże „Pawłowice 1” Obszar górniczy „Pawłowice 1” 3/2012 21.06.2012 31.12.2051

 

OBSZAR BADAŃ OBJĘTY KONCESJĄ (koncesje badawcze) NR KONCESJI DATA UDZIELENIA KONCESJI DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI
Obszar badań „Ruptawa” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) 2/2019/p 06.02.2019 06.02.2022
Obszar badań „Warszowice-Suszec” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) 1/2018/p 15.01.2018 15.01.2023

Istotne wydarzenia w 2021 roku

Zmiany w zasadach zarządzania spółką

Celem usprawnienia zarządzania w Spółce, Zarząd w 2021 roku podjął szereg uchwał dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Biura Zarządu i zakładów Spółki. Zmiany te miały na celu poprawę efektywności zarządzania oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Główne zmiany w zakresie zarządzania Spółką w 2021 roku dotyczyły:

 • przyjęcia Regulaminu Zarządu JSW, uwzględniającego dostosowanie jego zapisów do wprowadzonych zmian w Statucie, precyzujących m.in. możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, definicję bezwzględnej większości głosów oraz wskazujących, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu,
 • aktualizacji Ramowych Schematów Organizacyjnych Kopalń, Regulaminu oraz Schematu Organizacyjnego Biura Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wsparcia Produkcji, w zakresie dotyczącym poprawy efektywności zarządzania, dostosowania do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i prawnych,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK Jastrzębie-Bzie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu,
 • aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego JSW.
Zastosowane rozwiązania pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej

Grupa w 2021 roku korzystała z dostępnych rozwiązań pomocowych (wynikających z Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej rozwiązania mające m.in. na celu wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 („Tarcza antykryzysowa”)), w tym głównie:

 1. Odroczenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy – JSW korzystała z odroczenia zapłaty składek ZUS o 6 miesięcy, począwszy od marca 2020 roku. Do dnia 31 grudnia 2021 roku JSW uzyskała odroczenie o 6 miesięcy płatności składek ZUS za miesiące: styczeń, luty, marzec oraz kwiecień 2021 roku. Łączna kwota zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych w 2021 roku, których termin płatności został odroczony wyniosła 429,4 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wszystkie odroczone składki zostały uregulowane.

 2. Program Pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju – w grudniu 2020 roku JSW i JSW KOKS podpisały umowy pożyczek (płynnościowej i preferencyjnej) w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” na łączną kwotę 1 198,5 mln PLN. Pożyczki w całości zostały uruchomione w grudniu 2020 roku. W dniu 31 marca 2021 roku JSW i JSW KOKS w ramach uzyskanych pożyczek preferencyjnych w łącznej wysokości 198,5 mln PLN (JSW: 173,6 mln PLN, JSW KOKS: 24,9 mln PLN) zwróciły się do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskami o umorzenie ich części, tj. do 75% „Faktycznej Szkody Covid”. W dniu 23 września 2021 roku JSW i JSW KOKS otrzymały z PFR „Oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej” JSW w wysokości 89,2 mln PLN, a JSW KOKS w wysokości 18,7 mln PLN ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku. W dniu 29 października 2021 roku JSW KOKS dokonała spłaty pozostałej kwoty pożyczki preferencyjnej. Na mocy aneksów zawartych w 2021 roku do umów pożyczki płynnościowej i preferencyjnej zawartych przez JSW oraz JSW KOKS, zostało zmienione oprocentowanie oraz harmonogramy spłat rat kapitałowych tych pożyczek.

 3. JSW korzysta ze wsparcia pomocowego stosownie do  treści art. 32 pkt 4 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
  COVID–19  (zmieniającego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych dodając art. 38 ha) w zakresie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 24b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego łączna wysokość w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 180 tys. PLN.

 4. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2021 roku (Dz.U. poz. 571), niektóre jednostki zależne skorzystały z możliwości przedłużenia terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 5. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) została obniżona o 0,1 mln PLN roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntu spółki JSW Innowacje.
Istotne umowy i transakcje

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 20 lipca 2021 roku JSW podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 24,5 mln PLN  przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja terenu położonego pomiędzy rzeką „Szotkówką”, a zwałowiskiem „Pochwacie” w Połomii – Etap II”. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowanie nie zostało uruchomione. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od marca 2028 roku.


PODPISANIE PRZEZ JSW KOKS UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „INSTALACJA KRAIC – BUDOWA II CIĄGU WRAZ Z KOLUMNĄ ODKWASZAJĄCO-ODPĘDOWĄ W KOKSOWNI RADLIN” Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniu 1 września 2021 roku JSW KOKS podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 80,8 mln PLN z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotyczy dofinansowania w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja KRAIC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin”. Realizacja projektu umożliwi głębsze oczyszczenie gazu koksowniczego, który używany będzie do opalania budowanej w Koksowni Radlin elektrociepłowni w wysokosprawnej kogeneracji, zaspokajającej potrzeby własne zakładu, umożliwiającej lokowanie nadwyżek ciepła na rynku lokalnym oraz sprzedaż nadmiarowej energii elektrycznej do KSE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania pożyczka nie została uruchomiona. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od września 2023 roku.


PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 8 listopada 2021 roku JSW podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 60,0 mln PLN z NFOŚiGW. Umowa dotyczy dofinansowania w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarcze wykorzystanie metanu – Ruch Knurów”. Pożyczka będzie wypłacana w transzach. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowanie nie zostało uruchomione. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata pożyczki będzie następować kwartalnie począwszy od marca 2022 roku.


ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY Z VOESTALPINE STAHL GMBH NA DOSTAWY WĘGLA KOKSOWEGO

W dniu 25 listopada 2021 roku JSW podpisała aneks do umowy na dostawy węgla koksowego z Voestalpine Stahl GmbH z siedziba w Linz Austria, która stała się jedynym partnerem umowy w miejsce Voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH z siedziba w Linz Austria. Na mocy zawartego aneksu okres obowiązywania umowy wieloletniej z 2017 roku (zawartej na okres 5 lat począwszy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2023 roku) zostaje przedłużony o kolejne 5 lat do dnia 31 marca 2028 roku. Tym samym po zawarciu aneksu łączna szacunkowa wartość umowy wzrośnie do 4,9 mld PLN. Na mocy zawartego aneksu nie ulegają zmianie dotychczasowe warunki umowy, które są standardowe dla umów tego typu stosowanych na rynku.


PODPISANIE UMOWY NIEODPŁATNEGO ZBYCIA OZNACZONEJ CZĘŚCI ZAKŁADU GÓRNICZEGO „JASTRZĘBIE III” NA RZECZ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

W dniu 31 grudnia 2021 roku pomiędzy JSW, a SRK z siedzibą w Bytomiu została podpisana umowa nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie-Bzie („ZORG”) na rzecz SRK. Na dokonanie transakcji JSW uzyskała zgodę odpowiednio Rady Nadzorczej JSW wyrażoną w uchwale z dnia 1 grudnia 2021 roku oraz Walnego Zgromadzenia JSW wyrażoną w uchwale z dnia 29 grudnia 2021 roku. Powyższa umowa została zawarta w oparciu o tryb przewidziany w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zbycie ZORG przez JSW jest efektem realizowanych działań związanych zoptymalizacją działalności operacyjnej JSW w związku z zaniechaniem wydobycia w obszarze górniczym Jastrzębie III a także redukcją zatrudnienia z wykorzystaniem środków budżetowych przewidzianych w ww. ustawie, co będzie miało wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania JSW. W wyniku podpisanej umowy zbycia ZORG, do SRK zostanie przeniesionych łącznie 2 148 osób, w tym grupa 1 234 pracowników przejętych wcześniej przez JSW z innych spółek prowadzących działalność górniczą, wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Przejęcie tych osób przez JSW, a następnie ich przeniesienie do SRK nie generuje po stronie JSW kosztów związanych z zatrudnieniem, jak również nie przyniesie JSW z tego tytułu oszczędności w przyszłych okresach.


PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWY WĘGLA Z MORAVIA STEEL

Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 17 stycznia 2022 roku JSW podpisała umowę ramową na dostawy węgla z Moravia Steel a.s. z siedzibą w Trzyniec Czechy. Powyższa umowa została zawarta na okres 7 lat począwszy od stycznia 2022 roku do grudnia 2028 roku. W ramach umowy realizowane będą dostawy węgla, w tym głównie węgla koksowego przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych spółki TŘINECKĚ ŽELEZÁRNY a.s. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2,6 mld PLN.