Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Na początku lutego 2021 roku Zarząd JSW przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2021-2030 („Strategia Zrównoważonego Rozwoju), której zadaniem jest wzmocnienie synergii pomiędzy celami biznesowymi, a celami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając kluczowe z punktu widzenia specyfiki Grupy obszary odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zgodnie z normą PN-ISO 26000.

Jednym z ważniejszych założeń nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest transformacja Grupy w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Dlatego też największy akcent został położony na zmniejszanie śladu węglowego m.in. poprzez ujmowanie metanu czy możliwość produkcji wodoru. Strategia Zrównoważonego Rozwoju kładzie również nacisk na działania dywersyfikujące ofertę produktową Grupy, w tym o potencjalnie innowacyjne i zaawansowane produkty, wpisujące się jednocześnie w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Wraz z postępującą transformacją Grupy zmieniać się również będzie zapotrzebowanie na posiadanie nowych umiejętności, dlatego też rozwój kompetencji pracowniczych jest kolejnym ważnym elementem. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju zapisana została również kontynuacja działań mających na celu efektywne zarządzanie m.in. w obszarze środowiskowym, kadrowym, BHP, czy szkód górniczych.

Celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest wsparcie celów strategii ogólnej i doprecyzowanie podejścia w niej reprezentowanej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku poszczególnych strategii funkcjonalnych, będących elementami strategii biznesowej.

Opracowując Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2021-2030 zdecydowano pozostawić kluczowe dla poprzedniej Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020 słowo SZACUNEK, której oddaje ducha odpowiedzialnego podejścia zarządczego Grupy do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Szacunek w podejściu zarządczym Grupy ma szereg wymiarów i stanowi deklarację polityki firmy w poszczególnych wymiarach jej oddziaływania:

SZANUJEMY KLIMAT

Chcemy ograniczyć nasz ślad węglowy i podążać w stronę neutralności klimatycznej; analizując poszczególne elementy łańcucha produkcji węgiel-koks, wyodrębniać te jego elementy, które wiążą się z powstawaniem emisji i maksymalnie je ograniczać z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych lub dopiero rodzących się technologii (B+R+I). Chcemy też dążyć do samowystarczalności energetycznej, opierając się o własne źródła energii o niższym śladzie węglowym, wykorzystując produkty uboczne naszej działalności.

SZANUJEMY ZASOBY NATURALNE I DĄŻYMY DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)

Poprzez efektywne pozyskiwanie i przetwarzanie surowca, oferujemy szeroką gamę produktów. Dążymy zarówno do możliwie pełnego wykorzystania eksploatowanych zasobów naturalnych, jak i produktów im towarzyszących.

SZANUJEMY OTOCZENIE PRZYRODNICZE

Dążymy do ograniczenia naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód oraz eliminację negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

SZANUJEMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Dążymy do ograniczenia szkód górniczych i uciążliwości, staramy się wspierać lokalne społeczności, angażując się społecznie.

SZANUJEMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

Jesteśmy stabilnym i pożądanym pracodawcą, inwestujemy w rozwój kompetencji obecnych i potencjalnych pracowników.

SZANUJUEMY BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE LUDZI

Troszczymy się o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla naszych pracowników oraz pracowników podmiotów trzecich, pracujących na naszą rzecz.

SZANUJEMY OTOCZENIE RYNKOWE

Dbamy o ład zarządczy, transparentność, jesteśmy otwarci na dialog i monitoring wyników przez otoczenie rynkowe; przeciwdziałamy zachowaniom nieetycznym, troszczymy się o trwałe relacje z Klientami.

Każdemu z powyższych celów przypisano mierniki oraz oczekiwane ich wartości na lata 2021-2030, a także cele i działania niższego rzędu.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W ostatnich latach udało się zrealizować szereg działań związanych zarówno z uporządkowaniem, usystematyzowaniem, jak i formalizacją działań związanych ze społecznie odpowiedzialnym zarządzaniem. Zainicjowano szereg działań kluczowych z punktu widzenia modelu biznesowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. 2020 roku powołano Komitet CSR, w skład którego wchodzą Członkowie Zarządu oraz menedżerowie komórek merytorycznych odpowiedzialnych za obszary uznane za kluczowe z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ostatnich latach uporządkowano również inne kwestie zarządcze, m.in. przyjęto pierwsze rozwiązania związane z zarządzaniem etyką, zainicjowano coroczne badania satysfakcji pracowników, funkcjonuje kompleksowy system compliance, zaś do umów ramowych z dostawcami i odbiorcami wprowadzane są klauzule etyczno-środowiskowe. W ten sposób Grupa promuje etyczne zachowania wśród swoich dostawców, ponieważ chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi oraz zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują najwyższe standardy etyczne. Ponadto, przywrócono konstruktywny dialog z przedstawicielami społeczności lokalnych i zgodnie z rekomendacjami zapisanymi w strategii uporządkowano działalność społeczną i charytatywną, ukierunkowując ją na społeczności, na terenie których prowadzona jest działalność zakładów Grupy. Same działania zostały również usystematyzowane, tj. zdefiniowano programy autorskie zaangażowania społecznego (Kopalnia Wiedzy JSW, JSW Dzieciom), a działania filantropijne przejęła powołana w tym celu Fundacja JSW.

W 2020 roku JSW przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). JSW znalazła się tym samym w gronie polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ (tzw. Agenda 2030).

Grupa aktywnie angażuje się w realizację 7 celów Agendy 2030:

CELE AGENDY 2030


SDG 1 – Koniec z ubóstwem

Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności na terenach, na których JSW prowadzi dzielność. Obok działalności Fundacji JSW, prowadzimy też szereg projektów, adresowanych do gmin, w tym do dzieci (JSW Dzieciom, Kopania Wiedzy).


SDG 4 – Dobra jakość edukacji

Wspieramy szkolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach związanych z górnictwem. Prowadzimy kampanie edukacyjne dla dzieci, współpracujemy z uczelniami wyższymi w celu wzmocnienia rozwoju zawodowego studentów


SDG 7 – Czysta i dostępna energia

Rozwijamy projekty związane OZE. Aktualnie w Grupie funkcjonują instalacje PV o łącznej mocy ok. 0,8 MWp


SDG 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Przechodzimy transformację w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie, angażującym się w projekty badawcze, których celem jest oferowanie innowacyjnych produktów technologii przyszłości.


SDG 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Od lat aktywnie dążymy do ograniczenia emisji metanu, wykorzystując go gospodarczo, podobnie jak szereg innych produktów ubocznych działalności wydobywczej i koksowniczej (np. gaz koksowniczy).


SDG 14 – Życie pod wodą

Prowadzimy na niespotykaną skalę odsalanie wód kopalnianych, w efekcie czego uzyskujemy czystą sól i w mniejszym stopniu obciążamy rzeki.


SDG 15 – Życie na lądzie

Rekultywujemy i rewitalizujemy tereny pogórnicze. Dzięki podejmowanym przez Grupę wysiłkom na rzecz ochrony środowiska, w 2021 roku nie odnotowano strat środowiskowych będących skutkiem działania przedsiębiorstw.