Informacje o raporcie

Podejście

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy względem najistotniejszych zagadnień dotyczących prowadzonej przez Grupę działalności, z przyjemnością prezentujemy zintegrowany raport roczny, który jest czwartym raportem zintegrowanym opublikowanym przez JSW. W raporcie uwzględnione zostały najważniejsze kwestie, pokazujące zależności oraz relacje łączące aspekty finansowe i pozafinansowe działalności Grupy.

Celem raportu zintegrowanego jest przedstawienie wszystkim akcjonariuszom, inwestorom i kooperantom kompleksowych informacji na temat Grupy, przybliżenie i rozwinięcie kontekstu podejmowanych przez nią działań, jak również wyjaśnienie, że powstawanie wartości wykracza daleko poza aspekt finansowy, obejmując takie kwestie, jak: szacunek do środowiska, nauki i człowieka, bezpieczeństwo, uczciwość, odpowiedzialność i transparentność, w oparciu o które budujemy zaufanie, trwałe relacje z klientami, zadowolenie naszych pracowników oraz dobre kontakty
ze społecznością lokalną.

Zakres

Niniejszy raport przedstawia najważniejsze zdarzenia oraz osiągnięte wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Raport publikowany jest w cyklu rocznym. Poprzedni raport opublikowany został w czerwcu 2021 roku. W porównaniu do ubiegłego roku nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące zakresu raportowania. Nadal kluczowymi obszarami i równocześnie budzącymi największe zainteresowanie wśród naszych interesariuszy są:

  • strategia biznesowa,
  • ład korporacyjny oraz transparentność i uczciwość w zarządzaniu,
  • bezpieczeństwo pracowników,
  • wpływ działalności Grupy oraz JSW na środowisko naturalne i jego ochrona,
  • minimalizowanie negatywnego wpływu na klimat i środowisko,
  • kwestie pracownicze i społeczne, w tym działania na rzecz poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji,
  • wkład firmy w rozwój społeczności lokalnych,
  • poszanowanie i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych

Informacje o składzie Grupy Kapitałowej oraz jednostkach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zaprezentowane zostały w Nocie 1.2

Metodyka

Układ i treść niniejszego raportu zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC), odnoszące się m.in. do: istotności i rzetelności publikowanych informacji, spójności czy orientacji na przyszłość. Dane finansowe zostały zaprezentowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Z kolei obszary raportowania niefinansowego zostały sporządzone:

  • zgodnie z wytycznymi art. 49b i art. 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności,
  • w oparciu o („in accordance”) Standard GRI (GRI Standards) w jego opcji podstawowej („core”). Obok wskaźników odpowiadających ww. obszarom w raporcie znalazły się również informacje, odpowiadające wskaźnikom GRI Standards spoza tych obszarów oraz wybrane wskaźniki sektorowe. Niemniej w takich przypadkach często rezygnowano z pełnego pokazania m.in. podejścia zarządczego.

Raport nie był poddawany dodatkowej, zewnętrznej weryfikacji biegłego rewidenta.

Zarówno JSW, jak i cała Grupa zrzeszają wokół siebie liczne grono interesariuszy, których zdanie jest istotnym głosem, pomagającym lepiej, skuteczniej i bezpieczniej prowadzić działalność. W JSW jako dostawcy strategicznego surowca – węgla koksowego –  niezbędnego w procesie produkcji stali, która stanowi fundament zrównoważonego rozwoju i jest kluczowa w transformacji gospodarki zeroemisyjnej, chcemy mieć pewność, że podejmowane przez nas działania wpisują się w oczekiwania naszych interesariuszy. Chcemy odpowiedzialnie, w poszanowaniu praw i w szacunku wobec wszystkich interesariuszy i zaangażowanych podmiotów prowadzić nasz biznes.

Zakres tematyczny raportowanych aspektów zrównoważonego rozwoju został określony na podstawie przeprowadzonego pod koniec 2021 roku badania ankietowanego istotnych obszarów odpowiedzialności, do udziału w którym zaprosiliśmy pracowników, przedstawicieli rynku kapitałowego, organizacji społecznych, kontrahentów oraz partnerów biznesowych – w tym również zagranicznych, aby wiedzieć, które obszary są szczególnie istotne z ich punktu widzenia. Zawartość raportu jest również spójna z tematyką uznaną za materialną i istotną podczas prac nad nową strategią zrównoważonego rozwoju Grupy, która została przyjęta w lutym 2021 roku.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii związanych z zawartością niniejszego raportu uprzejmie prosimy o kontakt:

Karolina Woszek

Tel. +48 695 752 590

email: [email protected]