Strategia środowiskowa

W dniu 25 lutego 2022 roku Zarząd JSW przyjął dokument Strategia środowiskowa Grupy JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050. Podstawą Strategii środowiskowej, będącej częścią strategii biznesowej, jest sprecyzowanie roli GK JSW w transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej jako odpowiedź na zmiany w otoczeniu zewnętrznym – regulacyjnym i technologiczno – rynkowym.

Celem nadrzędnym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu będzie dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jako cel średnioterminowy Grupy, redukcja śladu węglowego (w zakresach 1 i 2) o 30% do 2030 roku względem roku 2018 zgodnie ze ścieżką <2⁰C Porozumienia paryskiego.

Z uwagi na to, że 74% śladu węglowego GK JSW stanowi metan jako kopalina towarzysząca w procesie eksploatacji węgla, opracowano program redukcji emisji metanu do roku 2025 (REM), uwzględniający dotychczas realizowany program gospodarczego wykorzystania metanu oraz nowe działania konieczne do osiągnięcia zakładanego poziomu ujęcia metanu na poziomie ok. 50% i jego gospodarczego wykorzystania do 95%.

Dodatkowo zaplanowano działania w zakresie dalszej optymalizacji zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności energetycznej, rozwoju własnych mocy OZE oraz zwiększenia udziału „zielonej energii” w wolumenie energii kupowanej z rynku. Planuje się również podjęcie inicjatyw innowacyjnych i rozwojowych związanych z redukcją emisji metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM).

Wyznaczono 4 kluczowe obszary działań prośrodowiskowych i proklimatycznych:

Działania GK JSW na rzecz ochrony środowiska

Ochrona powietrza i ograniczenie emisji

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z postanowieniami Porozumienia Paryskiego.
 • Dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT).
 • Dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności GK JSW.
 • Skuteczne wdrożenie zaplanowanych w GK JSW projektów inwestycyjnych obejmujących główne źródła emisji do 2030 roku oraz kontynuacja rozwoju innowacyjnych technologii redukcji emisji w celu dalszej neutralizacji do 2050.
 • Dywersyfikacja działalności GK JSW w oparciu o produkty i usługi niskoemisyjne i taksonomiczne.

Dążenie do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

 • Kontynuacja działań zgodnych z priorytetami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zasady 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle).
 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.
 • Planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów.
 • Produkcja i sprzedaż kruszyw skalnych górniczych

Rekultywacja terenów

 • Prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót.
 • Naprawa szkód górniczych.
 • Inwentaryzacja terenów przekształconych i poprzemysłowych, opracowanie projektów ich rewitalizacji lub wykorzystania pod budowę infrastruktury, np. OZE.

Ochrona zasobów wodnych i bioróżnorodności

 • Kontynuacja działań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej.
 • Ochrona wód powierzchniowych będących pod wpływem oddziaływania GK JSW związanego z wprowadzaniem wód zasolonych pochodzących z działalności wydobywczej.
 • Realizacja inwestycji w zakresie rozwoju i optymalizacji działalności infrastruktury umożliwiającej skuteczniejszą ochronę zasobów wodnych.
 • Wdrażanie projektów umożliwiających przywrócenie różnorodności biologicznej i przyrodniczej na terenach będących pod wpływem oddziaływania działalności GK JSW.

CEL KLIMATYCZNY GK JSW

Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, a jako cel średnioterminowy - ograniczenie śladu węglowego Grupy Kapitałowej JSW o min. 30% do 2030 r.
(zakres 1&2 względem roku 2018)

Ochrona powietrza i ograniczanie emisji

ZOBOWIĄZANIE: Grupa JSW dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o min. 30% do 2030 r. względem roku 2018 (na poziomie <2 C zgodnie z Porozumieniem Paryskim) oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej nie później niż do roku 2050*

Cele klimatyczne

KPI 2018 2030
Redukcja emisji GHG
w zakresie 1&2* (względem roku 2018)
- -30%
Poziom ujęcia metanu ~33% Aktualizacja w 2024 r. po ustaleniu nowych prognoz metanowości
Poziom zagospodarowania ujętego metanu ~57% >95%
Zakup energii elektrycznej z OZE (poza pokryciem zapotrzebowania z własnego wytwarzania) 0% 100%
Wolumen oszczędności energii (infrastruktura naziemna) - Do ustalenia po przeprowadzeniu kolejnego audytu energetycznego

Osiągnięcia i realizowane działania

 • Ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie metanu do produkcji energii w 2021 r. ukształtowało się na poziomie ok. 98,6 mln m3 metanu rocznie, co się równa ok. 1,98 mln Mg CO2e
 • Realizacja projektu energetycznego „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu” (rozbudowa mocy wytwórczych) do 60 MW
 • Modernizacja baterii koksowniczych
 • Budowa bloku energetycznego 28 MWe
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Modernizacja systemów klimatyzacji
 • Inwestycje w fotowoltaikę

Komentarz

Jako dostawca surowca krytycznego, dostrzegamy kluczową rolę Grupy JSW w transformacji europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.

Jako Grupa dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, a jako cel średnioterminowy stawiamy sobie ograniczenie śladu węglowego Grupy o min. 30% do 2030 r.

(zakres 1&2, względem roku 2018).

Grupa JSW ma ambicje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku

Strategia środowiskowa w modelu biznesowym GK JSW

PLANOWANE NAKŁADY DO 2030 ~ 4,3 mld PLN

 • Działania związane z ochroną powietrza, w tym dostosowania do wymogów BAT ~ 3,7 mld PLN
 • Działania związane z ochroną wód 0,5 mld PLN
 • Działania związane z racjonalną gospodarką odpadami i rekultywacją terenu ~ 0,1 mld PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA

 • Przypisanie odpowiedzialności za kwestie klimatyczne
 • Poszerzenie działań Zespołu Emisji Środowiskowych
 • Wdrożenie zarządzania ryzykami klimatycznymi do obecnych procesów systemu ERM

KOMUNIKACJA I RAPORTOWANIE

 • Dostosowanie raportowania ESG do nowych wymogów. Raportowanie zgodne z wytycznymi TCFD
 • Gotowość do ujawniania skali emisji w Zakresie 3 od 2023 roku
 • Raportowanie taksonomiczności działalności Grupy JSW
 • Udział w specjalistycznych ratingach dotyczących ESG i kwesti klimatycznych