Zarządzenie innowacjami

Wprowadzenie

Grupa JSW jest ukierunkowana na jak najefektywniejsze wykorzystywanie pozyskiwanych, ale wyczerpywalnych i nieodnawialnych zasobów mineralnych. Innowacje w wydobyciu i wykorzystaniu surowca oraz nowe rozwiązania przyczyniać się będą do większej efektywności i elastyczności zużycia surowca oraz ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Grupa kładzie także duży naciska na innowacje, które przełożą się na bezpieczeństwo pracy i trwale przyczynią się do ograniczenia ryzyka wypadków pod ziemią. Takie myślenie jest spójne z Wizją  przedsiębiorstwa, które wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania.

Prowadzone w 2021 roku prace badawcze i innowacyjnych dotyczyły nowoczesnych rozwiązań w obszarach górniczym, koksowym oraz ochrony środowiska.
Weryfikacja projektów B+R+I w środowisku rzeczywistym Grupy JSW oraz pozyskana wiedza umożliwiają ukierunkowanie rozwoju oraz dają możliwość dalszego optymalizowania procesów produkcyjnych.

Strategiczne obszary badawcze dotyczą:

 • eksploatacji złóż,
 • nowoczesnych modeli zarządzania,
 • heterogenicznych systemów telekomunikacyjnych w wyrobiskach,
 • teleinformatyki, wentylacji i klimatyzacji kopalń,
 • BHP, ochrony środowiska,
 • rewitalizacji terenów pogórniczych,
 • wykorzystania i przerobu odpadów.

Zawężona współpraca wewnątrz Grupy oraz wspólnie wyznaczone cele prac badawczo-rozwojowych pozwalają na lepsze dostosowanie profilu prac B+R+I do oczekiwań i trendów rynkowych.

Zgodnie z modelem finansowym przyjętym w Strategii Grupy, GK JSW corocznie przeznacza środki na cele obszaru B+R+I, które są alokowane do projektów ocenionych jako najbardziej priorytetowe dla realizacji Strategii.

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku:

2021 2020
Łączna wartość nakładów na działalność B+R, w tym:
GRUPA 39,5 110,9
JSW 13,0 53,2
Liczba zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Grupie 2 6
Liczba prowadzonych projektów w Grupie:
OGÓŁEM 38 49
NOWE 11 14
Udział procentowy nakładów na działania B+R względem
wartości przychodów ze sprzedaży Grupy
0,20% 0,86%

Pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej w zakresie nawiązywania współpracy szczególnie międzynarodowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią SARS-CoV-2 Grupa JSW skutecznie realizowała projekty we współpracy z takimi przedsiębiorstwami międzynarodowymi jak: Datamine, Deswik, Palaris czy też Komatsu Mining Corp. Współpraca ta obejmuje optymalizację prac związanych z wydobyciem węgla w kopalniach JSW oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie.

Dodatkowo Grupa JSW prowadziła stałą współpracę zarówno z instytucjami naukowo-badawczymi takimi jak Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademia Górniczo-Hutnicza czy też Politechnika Śląska.

W roku 2021 w celu finansowania działalności innowacyjnej GK JSW aktywnie korzystała ze środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dotyczy to głównie nowo realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska, redukcji emisji metanu, efektywności energetycznej, rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz innowacyjnych technologii w procesie produkcji węgla i koksu. Wśród źródeł finansowania zewnętrznego dla wymienionych grup projektów należy wymienić dedykowane programy uruchamiane przez instytucje takie jak : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Węgla o Stali, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i inne.

Czujemy się zobowiązani nie tylko do uwzględniania w procesie podejmowania decyzji biznesowych ich społecznych i środowiskowych konsekwencji, ale również do poszukiwania i upowszechniania rozwiązań, które pozwolą lepiej zadbać o interesy naszego otoczenia.

Podstawowymi narzędziami w zakresie rozwoju obszaru innowacji w Grupie JSW są:

 • system oceny i priorytetyzacji projektów B+R+I, określający zasady wyboru projektów B+R+I,
 • Metodyka prowadzenia projektów B+R+I, wprowadzająca mechanizmy kontrolujące sposób i efektywność realizacji projektu oraz zasadność jego kontynuacji na poszczególnych etapach jego cyklu życia (metodyka bramek decyzyjnych).
 • system finansowania działalności B+R+I, wskazujący potencjalne źródła finansowania projektów B+R+I zależnie od ich charakterystyk.

Projekty B+R+I realizowane są w oparciu o wdrożoną metodykę, która składa się z dwóch podstawowych elementów umożliwiających identyfikację niezbędnych zadań związanych z realizacją projektów o tym charakterze – map procesów oraz opisu zadań i dokumentacji na każdym etapie procesu.

Ścieżka realizacji projektu prezentuje się następująco:

 • Zbieranie i przekazywanie pomysłów projektowych
 • Wstępna selekcja pomysłów spoza Grupy JSW
 • Wstępna selekcja pomysłów z Grupy JSW
 • Rekomendacje wydane przez zespoły oceniające projekty powołane w Spółkach GK JSW odnośnie do uruchomienia projektów
 • Formalne uruchomienie projektów i powołanie organów realizacji projektów (Komitet Sterujący, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Kierownik Projektu)
 • Proces przygotowania planów finansowych związanych z działalnością projektową B+R+I
 • Proces uruchamiania środków finansowych na projekty innowacyjne oraz strategiczne
 • Prowadzenie projektu zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w Metodyce B+R+I z uwzględnieniem Metodyki Zarządzania Programami i Projektami GK JSW
 • Raportowanie przebiegu projektu/projektów:
  • W ramach procesu projektowego – bieżące raportowanie stanu realizacji projektu przez Kierownika Projektu
  • Raportowanie zbiorcze JSW Innowacje – kwartalne raportowanie stanu realizacji wszystkich realizowanych przez JSW Innowacje projektów
 • Przeprowadzanie projektu przez bramki decyzyjne

Ważnym elementem prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w Grupie JSW jest współpraca z JSW Innowacje S.A. oparta na realizacji celów wyznaczonych w aktualizowanej i dostosowanej do potrzeb rynkowych Agendy Badawczej.

W ramach modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW, spółka JSW Innowacje zaliczana jest do grupy spółek wspierających działalność podstawową i stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Koncentruje swoją działalność na tworzeniu oraz implementowaniu rozwiązań poprawiających parametry efektywnościowe i jakościowe sektora górniczego i koksowniczego. Współpracuje z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi. Obszar aktywności spółki obejmuje również wszystkie etapy działalności projektowej, w tym studia wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń.

Jednym z priorytetowych zadań w zakresie rozwoju i innowacji jest realizacja założeń corocznie aktualizowanej Agendy Badawczej, która definiuje potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju, odnosi się do wizji i realizacji zamierzonych celów rozwojowych. Ponadto pozwala na skuteczną ocenę oraz kategoryzację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

W 2021 roku w Agendzie Badawczej wskazano cztery główne obszary prac B+R+I:

 • projekty karbochemiczne,
 • projekty związane z likwidacją zagrożeń naturalnych,
 • projekty górnicze i energomaszynowe,
 • projekty związane z celami klimatycznymi,

Skuteczne prowadzenie polityki innowacyjnej wymaga intensywnej współpracy z ekosystemem, którego członkowie swoimi kompetencjami mogą wspierać działania podejmowane przez Grupę JSW. Elementami ekosystemu są:

 • instytuty badawcze,
 • uczelnie,
 • dostawcy technologii,
 • przedsiębiorstwa sektora wydobywczego.

Współpraca realizowana jest na różnych etapach realizacji projektów w zależności od potrzeb.

Przewiduje się kontynuowanie procesu poszukiwania i wdrażania innowacji technologicznych, technicznych oraz procesowych w JSW oraz podmiotach zależnych. W tym celu w większości przypadków wymagane będzie przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, które służą dostosowaniu adaptowanej technologii do wymogów środowiska, w którym są implementowane. Zakończone sukcesem projekty badawczo-rozwojowe będą przekształcane z ośrodka kosztów na źródło przychodów dla Grupy Kapitałowej poprzez działania mające na celu komercjalizację wytworzonego know-how.