Wsparcie dla edukacji

Przykładem na symbiozę pomiędzy biznesem a społecznością lokalną jest wieloletnia współpraca Grupy JSW z lokalnymi samorządami, na terenach których działają spółki. Kooperacja związana jest z kształceniem w zawodach górniczych przez szkoły, dla których samorządy są organami prowadzącymi. Z punktu widzenia Grupy JSW jest to rozwiązanie zapewniające utrzymanie podaży pracowników wykwalifikowanych w zawodach górniczych, którzy wkraczają na rynek pracy, czyli rozwiązanie pozwalające ograniczać ryzyko tzw. luki pokoleniowej. Współpraca ta służy podnoszeniu jakości kształcenia młodych ludzi poprzez m.in. umożliwianie odbywania praktyk, a także wsparcie różnego rodzaju projektów edukacyjnych, co procentuje wniesieniem potencjału w rozwój Spółki i zapewnia optymalne warunki dla efektywnej i wydajnej działalności Grupy JSW. Taką współpracę podejmuje obok JSW SA, również CLP-B, JSK, czy JSU.

W 2018 roku JSW stworzyła specjalny program stypendialny dla uczniów tych szkół, uczących się w trybie dziennym w szkołach kształcących w zawodach górniczych. Niestety od kilku lat obserwuje się niekorzystne zjawisko związane z kończeniem przez uczniów edukacji zawodowej, bez zaliczonego formalnego egzaminu państwowego, dającego uprawnienia górnicze, które są wymagane przez Grupę JSW.

W 2021 roku JSW ufundowała 1038 stypendiów.

Wiele spółek Grupy współpracuje zarówno ze szkołami średnimi, jak i uczelniami wyższymi głównie w zakresie praktyk, a także ewentualnych gwarancji zatrudnienia. Taką współpracę podejmuje m.in. JSW, CLP-B, JSK, czy JSU. W JSW IT Systems obowiązuje Regulamin Odbywania Praktyki Absolwenckiej, w ramach którego funkcjonuje Program Praktyk. W JSW funkcjonuje specjalny program stypendialny dla uczniów uczących się w trybie dziennym w szkołach kształcących w zawodach górniczych, które objęte są postanowieniami zawartych przez JSW porozumień w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz gwarancji zatrudnienia w JSW dla absolwentów. Zarząd JSW przyznaje uczniom szkół klas górniczych stypendium po spełnieniu warunków określonych regulaminie stypendialnym. Niezależnie od praktyk spółki Grupy współpracują również z lokalnymi urzędami pracy.

Przykładem w zakresie współpracy naukowo-badawczej z różnego typu instytucjami może być spółka CLP-B, która prowadzi stałą współpracę z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie współpraca odbywa się w zakresie dwóch doktoratów.

Grupa JSW współpracowała również długoterminowo z następującymi szkołami wyższymi:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza (praktyki górnicze dla studentów AGH Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. JSW zobowiązuje się do zatrudnienia 5 najlepszych absolwentów AGH ww. wydziałów.
  • Politechnika Śląska (praktyki górnicze dla studentów Politechniki Śląskiej Wydział Górnictwa i  Geologii. JSW zobowiązuje się do zatrudnienia 5 najlepszych absolwentów tego wydziału.
  • Polska Akademia Nauk (wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego m.in. opiekę mentorską w trakcie pisania pracy dyplomowej,