Ryzyka

Działalność w obszarze B+R+I obarczona jest ryzykiem, które związane jest między innymi z niedostateczną ilością realizowanych prac w przedmiotowym obszarze, co może skutkować powstaniem luki technologicznej, a co z tym idzie spadkiem efektywności i wydajności produkcyjnej Grupy w stosunku do konkurencji rynkowej.

Realizacja prac o charakterze B+R+I wiąże się ze znaczącym ryzykiem niepowodzenia lub nieosiągnięcia zamierzonych celów projektowych. Działania B+R+I obarczone są również ryzykiem braku dostępności odpowiednich narzędzi, wiedzy, umiejętności czy też doświadczenia pracowników w tym zakresie.

Implementacja wypracowanych rozwiązań innowacyjnych niesie ze sobą również niepewność skali efektów i korzyści, jakie potencjalnie ma przynosić Grupie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niewystarczająca ilość nakładów na działalność rozwojową Grupy realnie może przełożyć się na jej wyniki finansowe.

Dla prowadzenia i koordynacji procesów B+R+I (w tym projektów B+R+I) oraz zarządzania ryzykiem, wyznaczono dedykowane ciała decyzyjne wspierające prowadzenie projektów B+R+I: Komitet Oceny Strategicznych Projektów Innowacyjnych (KOSPI), Rada Naukowa oraz Komitet Oceny Projektów Innowacyjnych (KOPI). Dodatkowo w JSW Innowacje działa Wstępny Komitet Oceny Projektów (WKOP), który przygotowuje inicjatywy na potrzeby dalszej weryfikacji przez KOPI. W niektórych przypadkach projekty B+R+I (kluczowe) monitorowane są w ramach metodyki zarządzania projektami i programami w GK JSW (MZPP), przez dedykowane Komitety Sterujące.