Cele strategiczne

Strategia Grupy JSW opierają się na pięciu filarach

  Zapewnienie zróżnicowanego źródła przychodów Dywersyfikacja Innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne Innowacyjność

Wyznaczone cele strategiczne zostały zdefiniowane na podstawie obszarów, w których Grupa JSW prowadzi działalność operacyjną i inwestycyjną. W Strategii firmy wprowadzono dodatkowy obszar działania – człowiek i środowisko, który stał się równorzędny w stosunku do pozostałych obszarów: finansów, rozwoju, klienta i procesów wewnętrznych. Sformułowana wizja przedsiębiorstwa jest odzwierciedleniem uznawanych i przestrzeganych przez Grupę wartości począwszy od wartości biznesowych aż po aspekty środowiskowe.

03_misja_wizja2 Dywersyfikacja przychodówMarża EBITDA Rozwój bazy zasobowejOrganizacja ucząca sięOrganizacja 4.0 Bezpieczne JSWStabilny pracodawcaZielone JSW Efektywne JSW F I N A N S E R O Z W Ó J K L I E N T P R O C E S Y W E W N Ę T R Z N E C Z Ł O W I E K I Ś R O D O W I S K O

Cele wynikające ze strategicznych obszarów działalności są bezpośrednio realizowane poprzez działania operacyjne w poszczególnych segmentach działalności:

Cel strategiczny Grupy Kapitałowej JSW Segment/obszar, w którym cel będzie realizowany
  Segment węglowy Segment koksowniczy Segment przeróbki Dywersyfikacja Obszar wsparcia
Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%. X X X X X
Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych. X        
Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku. X   X    
Dywersyfikacja przychodów: - Uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością, - Dywersyfikacja geograficzna. X X   X  
Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa X X X   X
Efektywne JSW: Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys.ton rocznie, Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej. X X X X X
Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie X X X X X
Ograniczanie wpływu na środowisko X X X X X
Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników. X X X X X
Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje. X X X X X

Plan rozwoju Grupy JSW definiuje podstawowe założenia dla kierunków oraz możliwości rozwoju w długim horyzoncie czasowym. Zakłada realizację procesów rozwojowych głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności, nie wykluczając przy tym rozwoju poprzez akwizycje atrakcyjnych aktywów i podmiotów jako elementów potencjalnej dywersyfikacji i ewaluacji modelu biznesowego.

Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2020-2030 o łącznej wartości około 24,5 mld PLN, nadając najwyższy priorytet projektom dotyczącym:

Najwyższy priorytet mają projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej, będące kluczowymi dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy JSW oraz prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania.

JSW planuje poniesienie  nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2030 na poziomie około 20,5 mld pln, co  stanowi około 84% łącznych nakładów Grupy. Z kolei spółka zależna JSW KOKS  zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości około 2,2 mld pln. 35% planowanego CAPEX-u Grupy JSW to inwestycje rozwojowe.

Wykres. CAPEX mld pln

chart-26

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku

Spółka poprzez ciągłą optymalizację struktury produkcji poprawia uzysk węgla koksowego.
W 2021 roku JSW S.A.  zanotowała wzrost udziału produkcji węgla koksowego do poziomu niemalże 80%, tym samym obniżając produkcję węgla do celów energetycznych. 
Wykonano ponad 77 tys. mb wyrobisk korytarzowych, zapewniając tym samym odpowiednie odtworzenie frontów wydobywczych. Wskaźnik natężenia robót kształtował się na poziomie 5,6 mb/tys. ton.

Wybrane wskaźniki produkcyjne

Marża EBITDA Produkcja węgla Produkcja koksu 1Y 2021 vs Plan (Strategia) 23,4% 23,2% 1Y 2021 vs Plan (Strategia) 13 754,3 tys. ton 16 001,6 tys. ton 1Y 2021 vs Plan (Strategia) 3 659,1 tys. ton 3 547,9 tys. ton EBITDA MMC CCC 1Y 2021 vs Plan (Strategia) 2 482,5 mln PLN 2 367,9 mln PLN 1Y 2021 vs Plan (Strategia) 447,12 PLN/tonę 369,00 PLN/tonę 1Y 2021 vs Plan (Strategia) 173,10 PLN/tonę 171,79 PLN/tonę +0,2% +3,1% -14,0% +114,6 mln PLN +0,8% +21,2%

Modernizacja i optymalizacja funkcjonowania segmentu koksowego

Działalność segmentu koksowniczego stanowi drugi co do wielkości obszar działalności Grupy JSW.

Program inwestycyjny dla segmentu koksowego zakłada realizację projektów w okresie 2020-2030 o łącznej wartości ok. 2,2 mld pln w podziale na:

 • inwestycje w obszarze produkcji koksu
 • inwestycje w obszarze węglopochodnych,
 • inwestycje w zakresie energetyki,
 • projekty innowacyjne oraz projekty B+R,
 • inwestycje pozostałe.

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku:

Wartość zrealizowanego CAPEX-u w segmencie koksowniczym wyniosła około 227 mln pln, co stanowi około 13% nakładów ogółem dla całej Grupy JSW.

Umocnienie pozycji wiodącego producenta koksu w Europie możliwe będzie poprzez realizację celów strategicznych skupionych  m.in. w następujących obszarach:

 • maksymalnego wykorzystanie węgli produkowanych przez kopalnie Grupy JSW do produkcji koksu
 • maksymalnego i elastyczne wykorzystanie zdolności produkcyjnych koksowni
 • optymalizacji procesu technologicznego
 • niezależności energetycznej zakładów
 • zwiększania synergii pomiędzy obszarem wydobywczym a koksowniczym
 • dywersyfikacji gamy produktów poprzez wydłużenie łańcucha przetwarzania

Produkcja koksu  w 2021 wyniosła 3,659 mln ton.