Ryzyka i szanse

W ramach realizowanego w Grupie JSW procesu zarządzania ryzykiem zidentyfikowano ryzyka związane z działalnością spółek, mogące wywierać niekorzystny wpływ na działalność Grupy.

Do najistotniejszych ryzyk Grupy JSW należą ryzyka w obszarach:

 • środowiska naturalnego,
 • pracowniczym,
 • społeczności lokalnej,
 • ładu korporacyjnego,
 • działalności operacyjnej i obszaru handlu
 • finansów,
 • inwestycji strategicznych i działań rozwojowych,

Prowadzony jest rejestr ryzyk, w którym znajdują się informacje na temat ryzyka zidentyfikowanego w okresie wdrażania Systemu ERM oraz aktualizowanego zgodnie z Polityką ERM oraz Procedurą ERM.

Czynniki ryzyka i zagrożeń

Wystąpienie po dniu kończącym okres sprawozdawczy konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie powoduje dla Grupy zwiększonego ryzyka handlowego i finansowego w zakresie regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Grupa nie współpracuje z podmiotami zarejestrowanymi na Ukrainie ani w Rosji, nie realizuje też bezpośrednich dostaw do w/w destynacji. Grupa realizuje poprzez krajową firmę kontrakt na dostawy koksu na rynek ukraiński, jednak w związku z bieżącą sytuacją dostawy koksu zostały przekierowane na inne rynki. Brak dostaw węgla i koksu i produktów węglopochodnych z Rosji i Ukrainy może wpłynąć na wzrost popytu na produkty Grupy.

Pomimo, iż  konflikt zbrojny nie wpływa na bieżącą działalność handlową prowadzoną przez Grupę, nie można wykluczyć, że w przypadku eskalacji konfliktu, lub w wyniku nałożonych sankcji gospodarczych nie wpłynie na nią w przyszłości. Możliwe zakłócenia to:

 • przerwane lub zaburzone łańcuchy dostaw, co może skutkować ograniczeniami w zakresie dostępności z Ukrainy i Rosji surowców niezbędnych koncernom stalowym i koksowniom,
 • zakłócenia w procesie ciągłości produkcji lub wzrost kosztów produkcji,
 • ograniczenia dostaw gazu i węgla z Rosji,
 • zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, w tym wzrost kosztów energii,
 • zakłócenia logistyczne w portach w wyniku zwiększonego importu zamorskiego surowców m.in. rudy żelaza.
 • wpływ na podaż wyrobów hutniczych na rynku europejskim,
 • cyberataki na zasoby informatyczne powodujące wyciek danych i dezinformację,
 • zagrożenia wynikające z dostępności pracowników.

Wpływ konfliktu zbrojnego na działalność JSW. może mieć minimalny bądź bardzo szeroki zasięg. Działania minimalizujące materializację danego ryzyka podejmowane będą na bieżąco w zależności od zaistniałej sytuacji.

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze kategorie ryzyk zidentyfikowanych w Grupie Kapitałowej. Ryzyka te nie są jedynymi czynnikami, na które narażona jest Grupa. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy.

Poziom ryzyka: niski, średni, wysoki

Zmiana poziomu oceny ryzyka w stosunku do 2020 roku: spadek, bez zmian, wzrost

Ryzyka i szanse związane z obszarem ochrony środowiska

REGULACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Opis ryzyka: Grupa może nie być w stanie przestrzegać i działać zgodnie z przyszłymi zmianami w prawie lub też takie zmiany w prawie mogą mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Grupy. Zmiany w prawie ochrony środowiska mogą prowadzić do konieczności dostosowania działalności Grupy do nowych wymogów, w tym również uzyskania nowych pozwoleń, lub zmiany warunków dotychczasowych pozwoleń posiadanych przez Grupę. Taki obowiązek może wymagać od Grupy poniesienia określonych, dodatkowych nakładów inwestycyjnych, a tym samym może mieć wpływ na sytuację finansową Grupy, podnosząc koszty jej działalności.

Reakcja na ryzyko: stały nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz realizacja niezbędnych zadań inwestycyjnych pozwalających na spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Opiniowanie i uzgadnianie projektów i zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska na szczeblu krajowym. Działania te stwarzają duże szanse na obniżenie poziomu ryzyka i kosztów adaptacji prowadzonej przez Grupę działalności w zakresie ochrony środowiska do nowych warunków.

ZAGROŻENIA DLA KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Opis ryzyka: wydane zostały decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz decyzje zobowiązujące kopalnie do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie do poziomu dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska z najbardziej uciążliwych źródeł. Z uwagi na niezakończone prace dotyczące realizacji zadań związanych z wyciszeniem obiektów kopalń wyznaczonych w decyzjach naprawczych, istnieje możliwość przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

Reakcja na ryzyko: realizacja zadań związanych z wyciszeniem obiektów kopalń wyznaczonych w decyzjach naprawczych do poziomu dopuszczalnego oraz wykonywanie pomiarów sprawdzających skuteczność zastosowanych rozwiązań.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁOWO-GAZOWĄ DO ATMOSFERY

Opis ryzyka: od 1 stycznia 2025 roku nastąpi zaostrzenie standardów emisyjnych (SO2, NOx) dla istniejących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej >5MW. Dla źródeł nowych zaostrzone standardy mają zastosowanie już od momentu uruchomienia tych źródeł.

Reakcja na ryzyko: stały monitoring zmian regulacji prawnych, kontrolowanie stosowania i przestrzegania norm i decyzji, okresowe pomiary emisji do powietrza, prowadzenie obliczeń śladu węglowego organizacji i produktów węgiel i koks. Zgodnie z decyzją Zarządu JSW do publicznej wiadomości na stronie internetowej JSW podawany jest ślad węglowy organizacji w ogólnym zakresie.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POWSTAWANIA SZKÓD GÓRNICZYCH NA POWIERZCHNI

Opis ryzyka: ryzyko występuje ze względu na prowadzoną działalność wydobywczą i prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorca górniczy odpowiada za szkodę powstałą w wyniku prowadzonego ruchu zakładu górniczego.

Reakcja na ryzyko: koordynacja działań związanych z przygotowywaniem: projektu prac geologicznych, dokumentacją geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno - inżynierską, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu, planowanie miejsc zagrożonych wystąpieniem szkód górniczych, nadzorowanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz wynikających z decyzji środowiskowych, monitoring geodezyjny i budowlany, monitoring wykonu napraw szkód górniczych i utworzonej rezerwy na ten cel, wyłączenie terenu z zabudowy bądź też złoża z eksploatacji, profilaktyka w celu zachowania grawitacyjnego spływu wód powierzchniowych, zabezpieczenie istniejących oraz realizowanych obiektów budowlanych w granicach terenów górniczych.

POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

Opis ryzyka: zagrożeniem jest kształt polityki Państwa, jaki zostanie przyjęty wobec Dyrektyw Unijnych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, podstawowym polskim surowcem energetycznym do 2050 roku ma pozostać węgiel. Tak samo, węgiel koksowy jest podstawowym surowcem do produkcji stali.

Reakcja na ryzyko: prowadzenie działalności lobbingowej oraz wnioskowanie do instytucji ustawodawczych w sprawie dokonywania zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania górnictwa.

POLITYKA RZĄDU W ZAKRESIE ENERGETYKI I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Opis ryzyka: materializacja ryzyka może nastąpić w dłuższym horyzoncie czasowym. 2 lutego 2021 roku przyjęto dokument rządowy – Polityka energetyczna Polski do 2040 roku.

Reakcja na ryzyko: obowiązujący dla branży energetycznej dokument rządowy – Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, wnioskowanie do instytucji ustawodawczych i uczestniczenie  w  konsultacjach  propozycji  do  zmian w prawie mających na celu wzrost bezpieczeństwa energetycznego.
KOSZTY ENERGII W DŁUGIM HORYZONCIE CZASOWYM

Opis ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zwiększyło się m.in. w związku z uchwaleniem przez Parlament Europejski dokumentu "Fit for 55" zaostrzającego restrykcje dotyczące redukcji poziomu emisji CO2 oraz  ograniczenia wykorzystania nieodnawialnych surowców energetycznych. Nacisk UE na wprowadzanie nowoczesnych i efektywnych technologii w zakresie produkcji energii, zmniejszenie zużycia energii poprzez poprawę efektywności oraz zwiększenie znaczenia energetyki odnawialnej. Zachowania cen na rynku energii jest trudne do przewidzenia z uwagi na duże wahania cen praw do emisji CO2, wzrost cen węgla energetycznego, gazu, praw majątkowych (kolorów) zwiększenie udziału innej droższej energii.

Reakcja na ryzyko: monitoring, analizy rynku, śledzenie trendów dotyczących wpływu cen pozwoleń na emisję CO2 (EU-ETS) na ceny energii, wybór odpowiednich technologii, surowców zgodnie z wymogami branżowymi, kontraktowanie zakupu części energii na potrzeby Grupy z wyprzedzeniem dwuletnim na produktach terminowych TGE, rozbudowa własnych mocy wytwarzania energii elektrycznej, opartych na silnikach spalających metan ujęty odmetanowaniem w trakcie prowadzonej działalności górniczej, przebudowa modelu obrotu energią elektryczną na uwzględniający indeksy giełdowe TGE, zmaksymalizowanie zużycia energii produkowanej wewnątrz Grupy, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, dającej wsparcie w postaci białych certyfikatów.

DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DO POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE

Opis ryzyka: przedłużająca się światowa pandemia oraz  ograniczenia eksportu gazu przez Federację Rosyjską spowodowały spowolnienie dynamiki rozwoju europejskiej gospodarki i znaczące pogorszenie kondycji ekonomicznej większości państw członkowskich. Oczekiwana jest weryfikacja podstawowych priorytetów strategii gospodarczej i skoncentrowanie wysiłków na odbudowie gospodarki. Poza traktatowe działania oraz nagminne łamanie przez KE zasady legalności, planowanie nowelizacji ETS w kierunku zwiększenie tempa redukcji liczby uprawnień emisyjnych, zaostrzenie mechanizmu MSR, dopuszczenie podmiotów spoza rynku energetycznego do obrotu uprawnieniami emisyjnymi, włączenie uprawnień emisyjnych do obrotu spekulacyjnego przyczynia się do ograniczenia suwerenności ekonomicznej Polski i zwiększenia kosztów transformacji, pogorszenia konkurencyjność gospodarki. Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu wymagać będzie poniesienia ogromnych i przekraczających zdolności płatnicze państwa, nakładów finansowych, co może zagrozić realizacji Porozumienia Paryskiego, spowodować spowolnienie dynamiki rozwoju gospodarczego, zahamować proces wdrażania obecnej polityki klimatycznej oraz opóźnić lub uniemożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej w  2050 roku. Wzrost cen energii oraz zagrożenie utratą ciągłości wskazują na stan utraty bezpieczeństwa energetycznego i wymagają podjęcia specjalnych działań polegających np. na zawieszeniu części regulacji, które powodują lub pogłębiają obecnie obserwowane zagrożenia oraz wycofania się z decyzji o rezygnacji z wykorzystania węgla do produkcji energii.

Reakcja na ryzyko: bieżąca analiza polityki KE w zakresie zmian Polityki klimatycznej UE, w tym odbudowy gospodarki, realizacja celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050 zgodnie z mapą drogową European Green Deal, analiza nowych programów tj. Fit for 55, nowelizacji regulacji prawnych wpływających na ceny energii, monitoring cen uprawnień emisyjnych, monitorowanie oraz czynny udział we wspomaganiu prac w kreowaniu polityki przemysłowej, aktywne działania na rzecz systemów i programów kompensujących koszty zakupu energii przez przedsiębiorstwa energochłonne. W związku z obecną sytuacją, z koniecznością odbudowy gospodarki  oraz realizacją celu osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z mapą drogową (w tym rozważanego włączenia CH4 do  ETS) należy zaangażować się aktywnie poprzez działania własne i wspomaganie działań rządu RP w zakresie zablokowania proponowanej w ramach Fit for 55 nowelizacji dyrektywy ETS oraz weryfikacja pozostałych dyrektyw pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

ZARZĄDZANIE ODPADAMI I PRODUKTAMI UBOCZNYMI

Opis ryzyka: w związku z prowadzonymi działaniami, zmierzającymi do przedłużenia koncesji kopalń, istnieje konieczność zabezpieczenia rezerw dyspozycyjnych dla zagospodarowania odpadów wydobywczych na okres obowiązywania koncesji. Z uwagi na długotrwałe procesy związane m. in. ze zmianami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, realizacja planowanych przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia pojemności dyspozycyjnej miejsc zagospodarowania odpadów może ulec wydłużeniu.

Reakcja na ryzyko: bieżące monitorowanie działań dotyczących zagospodarowania odpadów w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni, rekultywacji i likwidacji szkód górniczych oraz procesów pozyskania nowych terenów.
RYZYKO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDELŁ ODNAWAILNYCH I INNYCH TZW. „KOLOROWYCH”

Opis ryzyka: zaostrzanie wymogów dotyczących zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i innych tzw. „kolorów”, może mieć wpływ na wzrost cen energii i związaną z tym utratę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku światowym oraz nieakceptowalne społecznie wzrosty cen energii dla odbiorców indywidualnych. Jednakże spółki w Grupie, będące przedsiębiorstwami energetycznymi lub odbiorcą przemysłowym zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (tzw. zielonych i błękitnych certyfikatów), lub uiścić opłatę zastępczą. Istnieje ryzyko, że koszt pozyskania certyfikatu lub wysokość opłaty zastępczej będzie w kolejnych latach wzrastać. Prowadzone inwestycje Grupy w zakresie gospodarczego wykorzystania metanu spowodują zwiększenie ilość energii pochodzącej z autoprodukcji, co wpływa na zmniejszenie ilości energii podlegającej „kolorowaniu”.

Reakcja na ryzyko: bieżące śledzenie zmian przepisów w zakresie tzw. „kolorów” i obowiązków z nimi związanych oraz aktualizacja Strategii Grupy w tym obszarze, analiza stanu prawnego oraz obowiązków i przywilejów wynikających z obowiązujących przepisów.
SUKCESJA I OBSADZANIE KLUCZOWYCH STANOWISK

Opis ryzyka: zdolność do efektywnego prowadzenia działalności może pogorszyć się, jeżeli Grupa utraci nieoczekiwanie osoby piastujące kluczowe funkcje w organizacji, a nie pozyska nowych.

Reakcja na ryzyko: prowadzenie aktywnej polityki kadrowej służącej ograniczeniu ryzyka związanego z utratą zasobów ludzkich, wysokie wymogi w zakresie kwalifikacji dotyczące kandydatów na członków Zarządu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, planowanie i przygotowywanie następców na kluczowe stanowiska.
RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ SPORY ZBIOROWE

Opis ryzyka: niepowodzenie w utrzymaniu odpowiedniego dialogu społecznego może mieć istotny wpływ na działalność Grupy. Ryzyko braku porozumienia ze związkami zawodowymi w kluczowych kwestiach dotyczących warunków pracy i płacy może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, a w konsekwencji na postrzeganie przez partnerów gospodarczych.

Reakcja na ryzyko: powołanie Pomocniczego Komitetu Sterującego w ramach JSW złożonego z przedstawicieli Zarządu JSW oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Zakres działania Komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie aktualnego funkcjonowania JSW oraz prowadzonego dialogu ze stroną społeczną.

WYPADKI PRZY PRACY I INNE ZAGROŻENIA

Opis ryzyka: materializacja ryzyka jest niemal pewna w ciągu najbliższego kwartału jako czynnik techniczny, organizacyjny lub ludzki oraz w wyniku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia wynikającego z zagrożeń technicznych oraz naturalnych w związku z prowadzoną działalnością górniczą.

Reakcja na ryzyko: poprawa bezpieczeństwa pracy, jak również zminimalizowanie wystąpienia wypadków i zagrożeń na skutek czynnika technicznego lub naturalnego poprzez prowadzanie szkoleń okresowych z zakresu bhp oraz instruktaży stanowiskowych, ciągły nadzór i kontrola wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy zapoznawani są z instrukcjami, technologiami, projektami technicznymi itp., podejmowane są działania profilaktyczne po zaistniałych wypadkach przy pracy, audyty stanowiskowe w zakresie BHP dla najbardziej narażonych na zagrożenia stanowisk.

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Opis ryzyka: w związku z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego (wirusa SARS-CoV-2) prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jest bardzo wysokie - zagrożenie życia i zdrowia pracowników, jego wpływ na organizację pracy i tym samym wpływ na działalność operacyjną, a w konsekwencji na wynik finansowy.

Reakcja na ryzyko: Zarząd podejmuje uchwały i zarządzenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa załogi i ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV-2. Kluczowe mechanizmy kontrolne mające na celu zminimalizowanie skutków wystąpienia ryzyka zostały wdrożone oraz funkcjonują.

PR, WIZERUNEK W MEDIACH, MARKA I REPUTACJA

Opis ryzyka: ryzyko wynikające z powstania niepożądanego obrazu Grupy wśród różnych grup interesariuszy z powodu negatywnego przekazu medialnego, wycieku danych, konfliktów interesów, aspektów środowiskowych, niepokojów społecznych, katastrof zbiorowych, naruszania zasad bezpieczeństwa i innych wydarzeń mających niekorzystny wpływ na ocenę Grupy. Zaniechanie działań informacyjnych wyprzedzających powstanie negatywnego wizerunku JSW w mediach może wywierać przejściowy, lecz niekorzystny wpływ na wizerunek JSW.

Reakcja na ryzyko: odpowiednia komunikacja z interesariuszami, codzienny monitoring mediów, aktywna komunikacja z otoczeniem za pośrednictwem środków masowego przekazu, strony internetowej oraz kanałów w mediach społecznościowych, ścisła współpraca z Ministerstwem Aktywów Państwowych w kwestii ujednolicenia polityki informacyjnej górnictwa i poprawy jego wizerunku, komunikacja wewnątrz Grupy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KORPORACJI

Opis ryzyka: realizacja działalności gospodarczej Grupy może prowadzić do powstania sytuacji spornych związanych ze społecznościami lokalnymi wokół obszarów, na których Grupa prowadzi lub zamierza prowadzić działalność.

Reakcja na ryzyko: powołanie zespołu, który ma za zadanie koordynowanie, monitorowanie, inicjowanie zadań z zakresu CSR, powołanie w strukturze organizacyjnej Biura Zarządu Zespołu ds. Analiz i Raportowania ESG, przyjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą JSW „Regulaminu działalności JSW w obszarze promocji, reklamy, reprezentacji, sponsoringu, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz charytatywnym (darowizny), powołanie Fundacji JSW, przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2021-2030, poprawa wzajemnych relacji i uniknięcie konfliktów ze stroną społeczną.

RELACJE INWESTORSKIE

Opis ryzyka: ryzyko, nie postrzegania Grupy przez inwestorów jako transparentnej oraz godnej zaufania. Sytuacja ta może mieć wpływ na znaczny spadek wartości akcji oraz utratę zaufania akcjonariuszy.

Reakcja na ryzyko: wdrożenie procedury, w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych, bieżące monitorowanie publikacji i opinii rynkowych na temat Grupy.

NARUSZENIE STANDARDÓW ETYKI

Opis ryzyka: ryzyko, wystąpienia sytuacji w której pracownicy Grupy podejmą działania niezgodne z korporacyjnymi standardami etyki lub zdefiniowanie, wdrożenie i egzekwowanie tych standardów nie będzie efektywne i spójne z celami Grupy.

Reakcja na ryzyko: uregulowania prawne i zabezpieczenia prawne zawarte w kontraktach z podmiotami zewnętrznymi, wewnętrzne uregulowania prawne, stwarzają szansę na zapobieganie działań zaniechania lub naruszenia przepisów prawa przez pracowników/podwykonawców w imieniu Grupy.

DEFRAUDACJA I INNE NADUŻYCIA

Opis ryzyka: w związku z tym, że Grupa jest bardzo dużą organizacją, mocno zróżnicowaną pod względem wartości i rodzajów posiadanego majątku, zawieranych transakcji oraz liczby zatrudnionych pracowników, istnieje ryzyko nieuczciwego postępowania pracowników, co może przynieść straty finansowe oraz szkody w wizerunku Grupy.

Reakcja na ryzyko: podnoszenie poziomu ochrony, planowe działania kontrolne i audytowe, powszechne uregulowania prawne, wprowadzenie monitoringu dokumentacji wysyłanej elektronicznie ze Spółki poza organizację.

NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Opis ryzyka: istnieje ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia, modyfikacji i przypadkowego ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym wynikające z nieświadomości lub zamierzonych działań pracowników, a także ujawnienia danych osobowych przez podmioty, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania. Naruszenie zasad z zakresu ochrony danych osobowych wskazanych w „RODO”  oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych może spowodować wysokie skutki finansowe, operacyjne oraz strategiczne, a także generować duże prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków wizerunkowych

Reakcja na ryzyko: szkolenia podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych nowo zatrudnionych osób oraz bieżąca weryfikacja posiadanych informacji przez pracowników, aktualizacja, wdrożenie i realizacja Polityki Bezpieczeństwa - Zasady Ochrony Danych Osobowych w Grupie, Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Grupie Kapitałowej JSW oraz zarządzeń z zakresu ochrony danych osobowych, ciągła analiza zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i  teleinformatycznych.

CYBERATAK NA ZASOBY INFORMACYJNE GRUPY

Opis ryzyka: pomimo wysokiego poziomu stosowanych zabezpieczeń przetwarzanych danych w systemach informatycznych, jak i poza nimi, istnieje ryzyko cyberataku na zasoby informacyjne.

Reakcja na ryzyko: strategia zawierająca planowane działania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, przeprowadzane testy penetracyjne oraz audyty. Powołano Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Grupie, wraz z załącznikiem Bezpieczeństwo cybernetyczne OT w Grupie Kapitałowej JSW.

PROCES DECYZYJNY W ORGANIZACJI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Opis ryzyka: niewłaściwa struktura organizacyjna może powodować opóźnienia w realizacji procesów biznesowych, ograniczenia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, dublowanie realizowanych zadań, realizację zadań w oderwaniu od procesów biznesowych oraz wydłużać proces decyzyjny.

Reakcja na ryzyko: odpowiednio przygotowywane zmiany pod kątem prawnym i organizacyjnym oraz dostosowywana struktura do aktualnych wymogów i trendów rynkowych materializują skutki w kategoriach: finansowych, operacyjnych oraz prawno-regulacyjnych.

EFEKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNYCH REGULACJI

Opis ryzyka: w wyniku wprowadzonych w Grupie licznych regulacji istnieje możliwość zaistnienia niespójności, które mogą powodować utrudnienia w efektywnym działaniu organizacji.

Reakcja na ryzyko: weryfikacja i bieżąca aktualizacja obowiązujących regulacji wewnętrznych, przestrzeganie Regulaminu ustanawiania regulacji wewnętrznych w JSW.

RYZYKO WYSTĄPIENIA RECESJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Opis ryzyka: dekoniunktura w gospodarkach globalnych, w szczególności w branży stalowej i energetycznej lub zdarzenia mogące skutkować znaczącym spadkiem popytu na węgiel i koks mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy. Regulacje i restrykcje spowodowane działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 powodują zakłócenia w łańcuchach dostaw mogące wpływać na wiele obszarów działalności. Spadek popytu na węgiel i koks lub stal bądź też gwałtowny spadek cen na rynku mogą skutkować znaczącą utratą zdolności generowania zysku przez Grupę

Reakcja na ryzyko: monitorowanie i analizowanie trendów światowego rynku węgla, koksu i stali, ekspertyzy analityków oraz trendy cenowe, monitorowanie notowań światowych indeksów cenowych. Obecnie ryzyko wymaga monitorowania w celu szybkiej reakcji na wydarzenia mające miejsce na rynku, jednocześnie Grupa wykorzystuje dostępne zabezpieczenia minimalizujące ryzyko finansowe, walutowe, itp. oraz monitoruje realizację celów nałożonych na Grupę.

ILOŚĆ I JAKOŚĆ KOKSU PRODUKOWANEGO PRZEZ GRUPĘ

Opis ryzyka: ryzyko obniżenia podaży koksu determinowane jest utrzymywaniem się zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii wirusa SARS-CoV-2. Ponowne pogorszenie się sytuacji epidemicznej uprawdopodabnia wpływ pandemii na funkcjonowanie Grupy. Na podaż koksu wpływają problemy z logistyką dostaw, które wynikać mogą z prowadzonych prac remontowych linii kolejowych oraz ograniczonej dostępności wagonów kolejowych, lokomotyw, a także niedostatecznej podaży środków transportu drogowego. Istnieje też ryzyko obniżenia ilości i jakości koksu produkowanego w koksowniach JSW KOKS co wynika z możliwości ograniczenia dostępności węgli w kopalniach JSW.

Reakcja na ryzyko: wdrożona i stosowana jest Procedura Handlowa Grupy, przedkładane są do wiadomości Zarządowi raporty handlowe oraz informacje dotyczące zapasów koksu w Grupie.

WAHANIA POPYTU I PODAŻY NA GŁÓWNYCH RYNKACH PRODUKTOWYCH

Opis ryzyka: nierównowaga pomiędzy podażą, a popytem ma znaczący wpływ na osiąganie celów strategicznych Grupy, powoduje konieczność szukania rozwiązań alternatywnych (np. rynków zamorskich). Zmiana parametrów jakościowych wynikająca z produkcji bieżącej ma znaczny wpływ na poziom tonażu odbieranego przez kontrahentów Grupy, a brak stabilności tych paramentów może zachwiać strukturę popytu i podaży. Ograniczenia produkcji koksu spowodowane problemami na rynku stali, mogą mieć bezpośredni wpływ na wolumen odbieranego węgla koksowego, a co za tym idzie brak pełnego pokrycia sprzedaży wyprodukowanego węgla.

Reakcja na ryzyko: ograniczone możliwości wpływu na zmianę ryzyka z uwagi na niezależne od Grupy źródło jego pochodzenia, monitorowanie światowego rynku węgla, koksu i stali, elastyczność produkcji i sprzedaży dostosowana do uwarunkowań rynkowych, racjonalne zarządzanie zapasami węgla i koksu, monitorowanie parametrów jakościowych węgla/koksu.

RYZYKO REDUKCJI MOCY PRODUKCYJNYCH SURÓWKI WIELKOPIECOWEJ W EUROPIE

Opis ryzyka: wystąpienie redukcji mocy produkcyjnych surówki wielkopiecowej w Europie, w sposób istotny i niekorzystny wpłynie na zapotrzebowanie na koks. Jednocześnie ma miejsce silna tendencja do uniezależniania się od zewnętrznych zakupów surowców, poprzez bilansowanie wewnętrznych dostaw u producentów stali.

Reakcja na ryzyko: analiza szczegółowa europejskich i światowych rynków zbytu - celem obecnych działań jest utrzymanie dotychczasowych klientów oraz agresywna polityka cenowa nakierowana na dywersyfikację sprzedaży poprzez zdobycie nowych rynków zbytu.

ZMIANY W TECHNOLOGII POZYSKIWANIA STALI WPŁYWAJĄCE NA POPYT NA KOKS

Opis ryzyka: analizy produkcji stali wskazują na stabilny udział produkcji wielkopiecowej w Azji, Europie i Ameryce Płd. W długim okresie o stosowanych technologiach produkcji stali decydować będą koszty surowców i energii. Niedotrzymanie tempa zmian technologicznych w produkcji koksu prowadziło będzie do znacznej utraty wartości dodanej oraz będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcia planowanych celów strategicznych i operacyjnych.

Reakcja na ryzyko: monitorowanie rynku w zakresie zmian technologicznych oraz poziomu produkcji stali, wymagań klientów, działań konkurencji, kładzenie nacisku na  dostosowanie jakości koksu do wymagań odbiorców, zawieranie umów wieloletnich, wykorzystywanie efektu synergii jako Grupa oferująca koks i węgiel koksowy oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PLANOWANIE PRODUKCJI

Opis ryzyka: ryzyko to oznacza, że w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych uwarunkowań górniczo-geologicznych, rynkowych lub niekorzystnych uregulowań prawnych nastąpi spadek produkcji lub wzrost kosztów względem założeń przyjętych przy planowaniu produkcji.

Reakcja na ryzyko: monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, prognozy dotyczące koniunktury rynkowej, bieżąca aktualizacja planowania produkcji w związku z analizą warunków występujących w rejonie prowadzonych prac, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, dostosowanie przepisów i procedur wewnętrznych do obowiązujących rozstrzygnięć prawno-regulacyjnych.

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE, WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI

Opis ryzyka: szacunki dotyczące zasobów węgla w sposób nieunikniony zawierają określony poziom nieprawidłowości i zależą w pewnym stopniu od przyjętych kryteriów geologicznych, które mogą się ostatecznie okazać niedokładne. Ponadto ograniczone możliwości techniczno - organizacyjne mogą mieć wpływ na ilość i jakość wydobywanego węgla.

Reakcja na ryzyko: bieżąca aktualizacja planowania produkcji monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, dostosowanie produkcji do koniunktury ekonomicznej, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, monitorowanie i aktualizacja norm pracy, wprowadzenie standaryzacji maszyn i urządzań, bieżąca analiza zagrożeń mających wpływ na poziom wydobycia.

OGRANICZENIE W PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

Opis ryzyka: realizacja ryzyka jest niemal pewna ze względu na wysoką skalę umaszynowienia procesu produkcji, czego konsekwencją jest możliwość przestoju spowodowanego awarią maszyn, koniecznością ich przebudowy lub niewłaściwego doboru rozwiązań technicznych do panujących warunków geologiczno-górniczych.

Reakcja na ryzyko: nadzór nad realizacją Planu Techniczno - Ekonomicznego oraz umów związanych z remontem, serwisowaniem i przeglądem maszyn i urządzeń, monitorowanie i raportowanie procesu produkcji, nadzór nad pracą maszyn i urządzeń, nadzorowanie i kontrola umów w zakresie dostaw, maszyn i urządzeń górniczych.

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI I ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

Opis ryzyka: ryzyko, że produkcja lub jej poziom zostaną zakłócone w efekcie nieodpowiedniego zarządzania produkcją, zastosowania nieodpowiednich technologii produkcyjnych, złego zarządzania pracownikami, wyższego od wielkości prognozowanych poziomu zagrożeń naturalnych, w wyniku czego organy nadzoru mogą wydać decyzje dotyczące całkowitego lub terminowego wstrzymania produkcji.

Reakcja na ryzyko: monitorowanie wskaźników produkcyjnych w celu bieżącej aktualizacji planowania produkcji, prowadzenie planów produkcji w oparciu o plany inwestycyjne, ustalanie harmonogramów koniecznych do wykonania robót górniczych, systematyczna analiza warunków geologiczno-górniczych, optymalizowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, ciągłe podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

POZYSKANIE I ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW WĘGLA

Opis ryzyka: zasoby mogą nie być dostępne, kiedy będą potrzebne, lub jeżeli będą dostępne, ich wydobycie po koszcie w danym czasie konkurencyjnym może nie być możliwe. Grupa może nie być w stanie dokładnie ocenić lub ocenić błędnie budowę geologiczną złóż, jakość zasobów i/lub parametrów geologiczno-inżynierskich górotworu w rejonach perspektywicznych. Efektywność procesu pozyskiwania i zagospodarowania zasobów może także być ograniczona skutkiem zmian prawa.

Reakcja na ryzyko: optymalizacja portfela projektów inwestycyjnych związanych z zabezpieczeniem dostępu do zasobów, aktualizacja i opracowanie technicznych projektów eksploatacji pokładów i części złóż z uwzględnieniem aspektu analizy techniczno-ekonomicznej, realizacja prac badawczych w zakresie rozpoznania jakości zasobów oraz warunków geologiczno-inżynierskich, działania w zakresie planowania i monitorowania przedsięwzięć, wykorzystywanie opinii ekspertów i doradców zewnętrznych, realizacja projektów kluczowych, zgodnie z opracowaną i wdrożoną metodologią, ścisły nadzór na realizacją projektów kluczowych ze strony Komitetów Sterujących.

RYZYKO CEN TOWARÓW

Opis ryzyka: zmienność cen surowców, kursów walut, kosztów pracy przekłada się na zmiany (wzrost) cen nabywanych towarów. Na wzrost cen towarów w ujęciu długoterminowym wpływają również koszty osobowe, koszty transportu, koszty energii elektrycznej, wahania kursów walut oraz coraz bardziej utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Wzrosty cen nabywanych towarów w stosunku do PTE mogą skutkować ograniczeniem możliwości finansowania zakupów.

Reakcja na ryzyko: monitoring, analizy rynku, warunki kontraktów dotyczących dostaw materiałów i urządzeń, zawarte umowy umożliwiają przeprowadzenie negocjacji cen, terminów płatności oraz dokonywanie tzw. zakupów zastępczych.

RYZYKO WALUTOWE –  WAHANIA KURSU PLN W STOSUNKU DO EUR I USD

Opis ryzyka: Grupa jest narażona na znaczące ryzyko zmiany kursów walut wynikające z ekspozycji walutowej, które może wpłynąć na  wysokość przyszłych przepływów pieniężnych oraz wynik finansowy. Głównym źródłem ryzyka walutowego jest sprzedaż produktów: indeksowana i denominowana w USD i EUR.

Reakcja na ryzyko: w Grupie obowiązuje Polityka Zarządzania Ryzykiem Walutowym Grupy Kapitałowej JSW, powołany został Komitet Ryzyka Finansowego („KRF”). Grupa zabezpiecza swoją ekspozycję na poziomie planów i kontraktów stosując przyjęte przez Zarząd JSW współczynniki zabezpieczeń, wdrożono system wspierający zarządzanie ryzykiem walutowym, wdrożono rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych, funkcjonuje zabezpieczanie planowanej ekspozycji Grupy.

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH

Opis ryzyka: Grupa jest głównie narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych w zakresie aktywów z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych, środków pieniężnych ich ekwiwalentów, lokat oraz kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu. Wysoka inflacja, silna presja płacowa oraz kontynuacja solidnego wzrostu gospodarczego przemawiają za kontynuacją cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Reakcja na ryzyko: bieżąca analiza ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, rynku finansowego oraz potencjalnych działań zabezpieczających ryzyko stopy procentowej wynikające z pozyskanego finansowania, monitorowanie globalnej pozycji netto JSW, wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń, wdrożenie Polityki Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej JSW wraz z procedurą, bieżąca analiza poziomu stawek rynkowych oraz rynkowych prognoz stóp procentowych. Aktualnie JSW nie zabezpiecza ryzyka stopy procentowej transakcjami pochodnymi.

RYZYKO KREDYTOWE Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH

Opis ryzyka: ryzyko kredytowe w zakresie należności finansowych w Grupie koncentruje się w następujących obszarach: środki pieniężne i lokaty bankowe, instrumenty pochodne i należności finansowe. Ryzyko kredytowe w zakresie należności o charakterze finansowym może wynikać z ich koncentracji lub utrudnionej egzekucji.

Reakcja na ryzyko: realizowanie procedury lokowania wolnych środków finansowych oraz procedury zarządzania ryzykiem walutowym Grupy Kapitałowej, wdrożono Politykę lokowania wolnych środków finansowych zgodnie z którą Grupa lokuje swoje środki pieniężne w bankach o ugruntowanej pozycji rynkowej.

PŁYNNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM

Opis ryzyka: w związku z silnym uzależnieniem przepływów pieniężnych i poziomu generowanej gotówki od cen sprzedaży węgla i koksu, a także stale wysokim poziomem wydatków o charakterze inwestycyjnym, w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji rynkowej Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności.

Reakcja na ryzyko: utrzymywanie odpowiedniego poziomu źródeł finansowania o charakterze długoterminowym, skorzystanie z prolongaty płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spłata finansowania wynikającego z umów z PFR oraz Konsorcjum Instytucji finansowych, monitoring płynności, Polityka zarządzania płynnością wraz z procedurą w Grupie, dzienne monitorowanie dostępnych środków pieniężnych w perspektywie miesięcznej, aktualizacja modelu finansowego oraz narzędzi do prognozowania płynności w ramach Polityki i procedury płynności, prognozy płynności.

STRATEGIA WZROSTU I ROZWOJU GRUPY POPRZEZ PRZEJĘCIA I AKWIZYCJE

Opis ryzyka: główne ryzyka procesów M&A występują w obszarze: finansowym, organizacyjnym, operacyjnym, strategicznym, rynkowym, politycznym, a także ryzyka środowiskowo/ekologiczne wynikające z założeń Polityki Klimatycznej JSW na lata 2020-2030 z opisanymi scenariuszami dotyczącymi przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na wartość rynkową i bilansową Grupy w przypadku zrealizowania/sfinalizowania nietrafionych projektów akwizycyjnych lub popełnienia znaczących błędów w prowadzeniu procesów.

Reakcja na ryzyko: Grupa wykorzystuje wsparcie zewnętrznych profesjonalnych doradców. Zapewnienie warunków techniczno - organizacyjnych oraz odpowiednie wsparcie finansowe w celu uzyskania planowanych efektów synergii, wpływających na wzrost wartości.

IDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH

Opis ryzyka: ryzyko związane z niezrealizowaniem założeń i celów w prowadzonych przez Grupę projektach inwestycyjnych w zakresie możliwości rozwoju, lub ekspansji na istniejące i nowe rynki. Poza projektami inwestycyjnymi związanymi z podstawową działalnością Grupy, tj. wydobyciem węgla, w Grupie planowany jest rozwój działalności w zakresie produkcji maszyn górniczych i podzespołów, produkcji energii elektrycznej i cieplnej, produkcji węglopochodnych. Przedmiotowe ryzyko może być następstwem błędnie zdefiniowanych głównych założeń strategicznych, czy źle oszacowanych korzyści i kierunków rozwoju.

Reakcja na ryzyko: okresowa analiza i aktualizacja Strategii Grupy, prowadzenie i bieżące monitorowanie strategii projektów zgodnie z przyjętą w 2018 roku Metodyką zarządzania Projektami i Programami w Grupie, monitorowanie rynku i analizy potencjalnych przedsięwzięć biznesowych.

STRATEGICZNE PROJEKTY INWESTYCYJNE

Opis ryzyka: z uwagi na wieloletni cykl trwania kluczowych projektów strategicznych istnieje możliwość wystąpienia odchyleń w terminach realizacji, zakresie rzeczowo-finansowym z uwagi na warunki geologiczno-górnicze, wykonawstwo przez firmy zewnętrzne, zmiany prognozowanych czynników makroekonomicznych, załamania koniunktury na węgiel.

Reakcja na ryzyko: wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z powołaniem odpowiednich struktur zarządzania projektem, przygotowanie dokumentacji projektu strategicznego uwzględniającej wszystkie możliwe do zidentyfikowania aspekty wraz z analizą ekonomiczną, okresowe sprawozdania z realizacji inwestycji, stały nadzór nad realizacją projektu.

ALOKACJA ZOSOBÓW
– STRATEGIA PORTFELA BIZNESOWEGO

Opis ryzyka: ryzyko, że Grupa nie będzie maksymalizowała wyników swojej działalności z powodu nieoptymalnej alokacji zasobów lub określenia nieodpowiedniej struktury segmentów biznesowych w kontekście realizacji strategii.

Reakcja na ryzyko: monitorowanie rynku w zakresie możliwych zakupów inwestycyjnych, dostępności usług, rozwiązań innowacyjnych, monitorowanie rynku oraz sytuacji spowodowanej nagłymi zdarzeniami o szerokim działaniu oraz podejmowanie szybkich decyzji ograniczających wpływ tych zdarzeń  na  Grupę.

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I MONITOROWANIA REALIZACJI CELÓW

Opis ryzyka: ryzyko związane z prognozami i planowaniem niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Grupę inwestycji nie sprawdza się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym lub społecznym.

Reakcja na ryzyko: stały nadzór nad realizacją Strategii, comiesięczna kontrola wykonania budżetu, cykliczne spotkania kadry menadżerskiej z Zarządem w zakresie rozliczenia zadań, okresowa prezentacja z realizacji poszczególnych celów strategicznych podczas spotkań Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej JSW, wdrożenie oraz aktualizacja Strategii Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020-2030 oraz procedur koordynujących działania.

OCENA POTENCJALNYCH INWESTYCJI I TRANSAKCJI STRATEGICZNYCH

Opis ryzyka: ryzyko zaangażowania w nieopłacalne, nietrafione lub zbyt ryzykowne inwestycje i transakcje ze względu na niewłaściwie przeprowadzoną ocenę potencjalnej transakcji, kompleksowe analizy w fazie poprzedzającej transakcję lub podjęcia błędnych decyzji transakcyjnych na poszczególnych etapach prowadzonej transakcji.

Reakcja na ryzyko: wsparcie renomowanych, doświadczonych doradców i ekspertów zewnętrznych w procesie analizy opłacalności transakcji, nadzór nad procesami ze strony Zarządu oraz zespołów projektowych.

Wyżej opisane ryzyka nie są jedynymi czynnikami, na które narażona jest Grupa JSW. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy.