Model biznesowy

Grupa JSW jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, a jej działalność prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym.

Model biznesowy pokrywa się z łańcuchem wartości. Zbiór procesów działalności operacyjnej Grupy JSW - skoncentrowany wokół wydobycia i przeróbki węgla koksowego oraz sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych - jest głównym elementem łańcucha generującego wartość ekonomiczną zarówno w spółce dominującej – JSW S.A., jak i w całej Grupie. Model biznesowy przedstawia założenia organizacyjne, zapewniające efektywną realizację Strategii, przyjętej misji oraz wizji. Grupa od lat buduje zrównoważoną organizację i angażuje się w działania pro-środowiskowe i pro-społeczne, czego wyrazem jest wieloletnie zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Wsparcie, Działalność podstawowa, Sprzedaż

Organizacja i zarządzanie Grupą Kapitałową JSW odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Efektywne  wydobycie wysokiej jakości węgla koksowego jest pierwszym etapem produkcji przyjętego modelu biznesowego, który determinuje kolejne. Wydobyty węgiel koksowy w części sprzedawany jest na rzecz spółki zależnej JSW KOKS do produkcji koksu, wyrobów węglopochodnych, a także gazu koksowniczego. Pozostały węgiel, (niespełniający kryteriów koksowniczych – węgiel do celów energetycznych) oraz niewykorzystany przez JSW KOKS węgiel koksowy sprzedawany jest do odbiorców zewnętrznych.

Drugim etapem jest produkcja koksu na bazie pozyskanego z kopalń JSW węgla koksowego.

Ostatnim etapem  jest sprzedaż produktów Grupy JSW. Na każdy z wymienionych etapów wpływa szereg dodatkowych czynników o charakterze technicznym, rynkowym i wewnętrznym.

W ramach Grupy JSW funkcjonują również spółki realizujące ważne funkcje pomocnicze, m.in. w zakresie prowadzenia specjalistycznych robót górniczych i inżynieryjnych, wsparcia IT, badań, rozwoju, usług remontowych, ochrony, ubezpieczeń, szkoleń czy usług laboratoryjnych. Mając na uwadze nowe wyzwania i idącą za tym konieczność dostosowania Grupy JSW do zmieniającego się otoczenia, z punktu widzenia budowania wartości całej Grupy, rola spółek zależnych znacząco wzrasta. Istotnym elementem jest silne oddziaływanie i interakcje pomiędzy poszczególnymi spółkami a interesariuszami, które stanowią wspólny element w łańcuchu budowania wartości.

Węgiel

Wydobywanie węgla kamiennego odbywa się w wydzielonych jednostkach organizacyjnych JSW – kopalniach. Segment węglowy, w skład którego wchodzi 5 kopalń, w 2021 roku osiągnął wolumen wydobycia węgla na poziomie 13,75 mln ton (węgiel koksowy stanowił 80% udziału w produkcji ogółem). Realizacja kluczowych inwestycji w obszarze działalności górniczej przyniesie wzrost produkcji węgla koksowego do poziomu 90% od 2026 roku.


Węgiel do celów energetycznych - wydobywany jako produkt uboczny przy okazji wydobywania węgla koksowego - wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym,

JSW przeznacza znaczne środki finansowe na inwestycje w obszar działalności górniczej w celu zapewnienia naszym odbiorcom węgla o pożądanych parametrach jakościowych, jak również w celu opracowania metod alternatywnego wykorzystania tego surowca i produktów towarzyszących produkcji węgla i koksu. Wydobyciu węgla towarzyszy uwalnianie znacznych ilości metanu. Dzięki wdrożonym programom i projektom kopalnie prowadzą szereg działań redukujących emisje poprzez zabudowę silników metanowych, z których czerpie produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

Węgiel wydobywany w naszych kopalniach cechuje się niską zawartością popiołu, wilgoci, siarki i fosforu przy jednoczesnej wysokiej spiekalności i plastyczności. Parametry te sprawiają, iż węgiel ten stosuje się jako podstawowy surowiec do produkcji najwyższej jakości koksu hutniczego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO2 i wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Węgiel koksowy - węgiel o specyficznych parametrach jakościowych i charakterystyce przeznaczony do produkcji przemysłowej koksu. W kopalniach Grupy JSW produkowane są węgle gazowo-koksowe semi-soft (węgiel typ 34) oraz ortokoksowe hard (węgiel typ 35).

Koks

Produkcja koksu odbywa się samodzielnych, niezintegrowanych koksowniach należących do JSW KOKS. Segment koksu bazuje na działalności 3 koksowni, w których produkcja w 2021 roku wyniosła 3,66 mln ton koksu. Koks produkowany jest z węgli typu 34 i 35 wydobywanych w kopalniach JSW. Działalność w obszarze produkcji koksu zakłada dostosowanie poziomu produkcji oraz struktury produkcji w ramach poszczególnych koksowni w zależności od zapotrzebowania rynku. JSW zakłada produkcję węglopochodnych (smoła, benzol, siarka, siarczan amonu) na stałym poziomie w kolejnych latach, uzyskując dodatkowe przychody..

Koks, a więc także węgiel koksowy obok rudy żelaza jest podstawowym surowcem dla przemysłu hutniczego. W koksowniach JSW KOKS S.A. produkowany jest koks wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy, przemysłowy oraz opałowy. O zastosowaniu danego rodzaju koksu decydują przede wszystkim wymagania procesu technologicznego, w którym zostanie zużyty i związane z tym wymagania parametrów, takich jak: granulacja, wytrzymałość mechaniczna, ścieralność, zawartość balastu: wilgoci i popiołu.

Koks to paliwo uzyskiwane w procesie koksowania, który polega na ogrzewaniu mieszanki specjalnych gatunków węgli bez dostępu powietrza w temperaturze około 1000°C. W trakcie procesu koksowania ulatniają się z węgla części lotne w postaci gazów, a pozostaje czysty koks o dużej zawartości węgla – produkt wysokokaloryczny i wolno spalający się. Gaz otrzymany w procesie koksowania jest ujmowany i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W wyniku tego procesu w znacznym stopniu zmniejsza się negatywne oddziaływanie na środowisko.

Handel i obsługa klienta

Największym i kluczowym odbiorcą koksu jest hutnictwo żelaza i stali, gdzie wykorzystywany jest głównie do produkcji surówki żelaza w procesie wielkopiecowym, natomiast drobniejsze sortymenty do wytwarzania aglomeratów z rud żelaza do produkcji żelazostopów. Do tej grupy odbiorców należą również odlewnie wykorzystujące wysokiej jakości koks odlewniczy.

Sprzedaż do odbiorcy prowadzona jest na dwa sposoby:

  • spedycja i transport drogą lądową – koks i wyroby węglopochodne – wysyłki do odbiorców realizowane bezpośrednio za pośrednictwem m.in. spółek zależnych JSW Logistics sp z o.o. oraz BTS sp. z o.o.
  • spedycja i transport drogą morską – wysyłki do odbiorców realizowane przez składowiska w portach

Grupa JSW kładzie duży nacisk na partnerskie, przejrzyste i rynkowe negocjacje warunków ilościowo-cenowych, dbanie o dostarczaną jakość produktu i reagowanie na każde zastrzeżenia partnera lub zgłaszanie reklamacji, elastyczne reagowanie na zmiany i odstępstwa od założonych wolumenów w przypadku nieoczekiwanych problemów lub awarii w zakładach odbiorców, jak również na dbanie o terminowość dostaw i rozwiązywanie wspólnie wszelkich problemów logistycznych. Nie mniej ważne jest dla nas utrzymywanie z naszymi klientami i kontrahentami partnerstwa opartego na zaufaniu. Dbamy o prywatność wszystkich naszych klientów.

Odbiorcy: Energetyka, Hutnictwo, Przemysł

Około 40% produkowanego przez Grupę JSW węgla koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Sprzedawany jest głównie przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom i elektrociepłowniom.

Segment węglowy

obejmujący wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego

13,8 mln ton

wyprodukowanego węgla

1 357,7
mln PLN

na nakłady inwestycyjne

Segment koksowy

obejmujący wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych

3,7 mln ton

wyprodukowanego koksu

227,3 mln PLN

na nakłady inwestycyjne

Pozostałe segmenty

obejmujący pozostałą działalność jednostek Grupy

487,7 mln PLN

przychodów ze sprzedaży

122,2 mln PLN

na nakłady inwestycyjne