Misja, wizja i wartość

Grupa JSW prowadzi swoją działalność w złożonym środowisku społeczno-ekonomicznym. Prace wydobywcze prowadzone są w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, co sprawia, że prowadzona działalność obciążona jest wieloma ryzykami. Duża, ponad 1000- metrowa głębokość prowadzenia eksploatacji, skomplikowana tektonika i właściwości geomechaniczne skał (górotworu) w znacznym stopniu potęgują uciążliwość eksploatacji. Doskonale przeszkolona załoga wraz z dużym doświadczeniem i kulturą techniczno - organizacyjną wypracowała szereg rozwiązań umożliwiających osiągnięcie założonych celów produkcyjnych.

Duży wpływ na działalność Grupy Kapitałowej wywierają fluktuacje cen sprzedaży produktów, które skorelowane są z cyklami koniunkturalnymi gospodarki światowej. Opracowana strategia uwzględnia zidentyfikowane ryzyka i uwarunkowania, wyznaczając podstawowe kierunki działania w perspektywie jej obowiązywania. Działania otoczenia konkurencyjnego, zmiana sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, a także docelowy kształt rynków zbytu węgla koksowego i koksu, w tym głównie jego zdolność alokacji, uzasadniają konieczność ciągłego monitoringu i działań dostosowawczych w funkcjonowaniu Grupy.

Ponadto, do zdarzeń i uwarunkowań, które miały istotny wpływ na uzyskiwane wyniki (np. poprzez zmniejszenie wielkości produkcji oraz wzrost kosztów) możemy zaliczyć zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych oraz czynników zewnętrznych – pandemia. W 2021 roku w wyniku trwającej pandemii kontynuowano szereg działań służących minimalizacji potencjalnych skutków rozprzestrzenienia się wirusa wśród pracowników JSW – zwłaszcza w kopalniach.

Dodatkowo, w związku ze zmianami legislacyjnymi i polityką w zakresie dbałości o klimat i środowisko Unii Europejskiej, można zaobserwować coraz silniejszą presję na podmioty gospodarcze z branży wydobywczej i stalowej.

Na podstawie powyższych wymogów Grupa Kapitałowa JSW w swojej działalności zaplanowała podjęcie działań w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrożenia zaplanowanych w Grupie Kapitałowej projektów inwestycyjnych obejmujących główne źródła emisji do 2030 roku, kontynuacji rozwoju innowacyjnych technologii redukcji emisji w celu dalszej neutralizacji do 2050 r. (Net Zero) oraz dywersyfikacji działalności Grupy Kapitałowej w oparciu o produkty i usługi niskoemisyjne i taksonomiczne.

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy JSW

Czynniki zewnętrzne

 • zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w wyniku epidemii,
 • zmiany w polityce klimatycznej UE oraz coraz wyższe normy środowiskowe stawiane przedsiębiorstwom produkcyjnym,
 • trendy ekonomiczne w gospodarce krajowej i światowej,
 • cykliczność w branżach konsumujących węgiel i koks,
 • zmienność popytu i cen na produkty Grupy,
 • sytuacja na rynku stali,
 • poziom importu produktów będących przedmiotem handlu Grupy,
 • stawki frachtów morskich ułatwiające alokację surowców na globalnym rynku,
 • nieplanowane wyłączenia mocy produkcyjnych stali,
 • inwestycje (lub ich brak) w nowe moce produkcyjne stali,
 • rozwój nowych technologii w zakresie produkcji stali,
 • inwestycje w instalacje PCI ograniczające konsumpcję koksu w procesie produkcji stali,
 • polityka dużych koncernów hutniczych zmierzających do zaspakajania potrzeb surowcowych we własnym zakresie,
 • wysokie wymagania jakościowe producentów stali,
 • uzależnienie koksowni samodzielnych/niezależnych od deficytu zapotrzebowania na koks w hutach zintegrowanych z koksowniami,
 • potencjał eksportowy innych producentów i eksporterów węgla koksowego i koksu na świecie i w UE,
 • wzrost udziału transakcji spotowych w strukturze handlu,
 • różnice w kosztach wydobycia węgli koksowych oraz produkcji koksu u największych producentów na świecie,
 • wahania kursu złotego i innych walut w stosunku do EUR i USD,
 • zmiany w polityce monetarnej, fiskalnej i podatkowej, regulacje prawne, poziom i wahania stóp procentowych, stopa inflacji; dostępność krótkoterminowego i długoterminowego finansowania dłużnego i kapitału, ryzyko kredytowe
 • zmiany w polityce rządowej w odniesieniu do sektora górniczego, koksowniczego i stalowego,
 • ewentualne zakłócenia w przewozach kolejowych oraz ewentualne ograniczenia w procesach przeładunkowych i logistycznych.
 • Implementacja zapisów Umowy Społecznej

Czynniki wewnętrzne

 • koszty produkcji węgla i koksu w Grupie wpływające na zyskowność jego sprzedaży,
 • ilość i jakość wydobywanego węgla oraz produkowanego koksu przez Grupę,
 • inwestycje skutkujące wzrostem wydajności i efektywności produkcji węgla i koksu,
 • poziom bezpieczeństwa w procesach produkcji,
 • intensywność występowania zagrożeń naturalnych oraz tektonika eksploatowanych pokładów,
 • nadzwyczajne zdarzenia, które mogą zakłócić proces produkcji,
 • awaryjność wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn i urządzeń górniczych.
 • relacje ze stroną społeczną oraz możliwość powstania sporu zbiorowego.

Odpowiedzią na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz otoczenia gospodarczego, zmian w strukturze kapitałowej Grupy oraz w związku z dążeniem do utrzymania stabilnego, długookresowego wzrostu jest przyjęta w 2022 roku a Strategia JSW S.A z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2022-2030.

Strategia określa kierunki rozwoju dla całej Grupy, wskazując strategiczne obszary, na których Grupa będzie się koncentrować, definiuje w szczególności: misję, wizję, cele strategiczne, sposób budowania przewagi konkurencyjnej oraz założenia strategiczne dla poszczególnych obszarów działalności naszej Grupy.

Misją Grupy JSW

jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy.

Wizją Grupy JSW

jest bycie dostawcą strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Jesteśmy przekonani, że budowanie wartości naszej Grupy w oparciu o zasady etyczne i w dialogu z interesariuszami stanowi niezbędny element długofalowej strategii zarządzania.

Jesteśmy przedsiębiorstwem stale uczącym się, czerpiącym z najlepszych praktyk, staramy się być organizacją społecznie odpowiedzialną i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z otoczeniem, w którym żyjemy i pracujemy, a przede wszystkim z naszymi klientami, dostawcami, akcjonariuszami, sąsiadami, w miejscach, gdzie funkcjonują nasze zakłady, stroną społeczną oraz pracownikami.

Podejście zarządcze do tych kwestii zostało zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2021-2030. , która będąc elementem Strategii całej Grupy JSW opiera się na siedmiu obszarach, stanowiących cele naszych działań.